جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی- …

هدف اصلی:

 1. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان
 2. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی

هدف فرعی:

 1. تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد مصرف کنندگان نهایی
 2. تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد سازمان
 3. تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی
 4. تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد سازمان
 5. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد مصرف کننده نهایی
 6. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد سازمان

۴-۱ فرضیات تحقیق:
فرضیات اصلی:
۱٫فناوری اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

 1. فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

فرضیات فرعی:
۱ کیفیت سیستم در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

 1. کیفیت سیستم در عملکرد سازمانی سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
 2. کیفیت اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
 3. کیفیت اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
 4. رضایت کاربران از فناوری اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
 5. رضایت کاربران از فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
 6. کاربرد سیستم در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
 7. کاربرد سیستم در عملکرد سازمانی سازمان های دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

۵-۱ چارچوب مفهومی تحقیق:
تنوع مدلها و رویکردهای سنجش فناوری اطلاعات مورد استفاده محققان بسیار زیاد است، بحث در مورد برتر ی یک مدل بر سایر مدل ها همچنان ادامه دارد، مدل های اولیه سنجش اثربخشی سازمانی، بر هدف استوار بوده اند. به گونه ای که هر چه ستاده سازمان به هدف بیشتر نزدیک باشد گفته می شود سازمان اثربخش تر است و از آنجا که تشریح هدف های سازمانی اساسا دشوار است، مدل های مبتنی بر هدف رضایت بخش تلقی نشدند. این امر سبب شد ه مدل های سیستمی پیشنهاد شود، مدل های مبتنی بر سیستم بر نتایج خاصی تمرکز نداشتند بلکه بر ابزارهای ضروری جهت نیل به اهداف تاکید داشتند.بر اساس مدل سیستم- منبع سازمان هایی اثربخش هستند که توان کسب منابع لازم برای نگهداری سیستم ها را داشته باشند. مدل های مبتنی بر فرایندهای درونی فرض می کند هر چه اعضای سازمان مجتمع تر باشند، جریان اطلاعات هموارتر است و یا اینکه هر چه رضایت کارکنان بیشتر باشد سازمان اثر بخش تر است.(Lachman and Wolf, 1999)
رویکرد سیستمی هم بیان می کند که سازمان ها از قسمت های فرعی مرتبط به هم تشکیل شده اند و اگر بخشی از سازمان ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد کل سیستم موثر واقع می شود، این نظریه هم توجه خود را به عواملی از قبیل ستاده ها، ارتباطات داخلی و رضایت مندی شغلی معطوف می دارد.(رابینز، ۱۳۸۳)
با توجه به همه توضیحات ارائه شده مدل مک لین و دلون برای این تحقیق انتخاب شد.
۶-۱ مدل تحلیل تحقیق:
مک لین و دی لون (۱۹۹۲) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بــــعد اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی.(مک لین و د لون، ۲۰۰۳)
استفاده ازIS
رضایتمندی کاربر
تاثیر بر افراد
تاثیر سازمانی
کیفیت سیستم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید- ...

چهار اکتبر 21 , 2020
هدف اصلی: تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی هدف فرعی: تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد مصرف کنندگان نهایی تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد سازمان تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی […]