ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه. 3

1- 1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-4- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی). 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-5- کاربرد نتایج تحقیق.. 10

1-6- سؤالات تحقیق.. 10

1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-8- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 10

1-9- تعاریف واژگان و مفاهیم.. 11

1-9-1- محله. 11

1-9-2- شاخص ها 11

1-9-3- کیفیت… 11

1-9-4- کیفیت زندگی.. 11

1-9-5- شهر کرمانشاه 12

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. 14

2-1- پیدایش شهر و شهرنشینی.. 15

2-1- 1- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال1300 تا 1320. 15

2-1- 2- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال 1320 تا 1341. 16

2-1- 3- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. 17

2-1- 4- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. 17

2-2- فضای شهری و ابعاد آن.. 18

2-2-1- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. 19

2-2-2- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. 19

2-2-3- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. 20

2-3- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. 20

2-3-1- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. 22

2-3-2- سنت ایجاد مکان شهری.. 22

2-4- تعریف کلان شهر. 23

2-4-1- تاریخچه پیدایش کلان شهر. 24

2-4-2- خصلت‌های کلان شهرها 24

2-4-2-1- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها 24

2-4-2-2- پیچیدگی کلان شهرها 25

2-4-2-3- دلزدگی و یکنواختی.. 25

2-4-2-4- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. 25

2-4-2-5- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن.. 25

2-4-2-6- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها 26

2-4-2-7- تراکم و آلودگی محیط… 26

2-4-2-8- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. 26

2-5- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. 26

2-5-1-کیفیت زندگی شهری.. 28

2-5-2- مفهوم کیفیت زندگی.. 30

2-6- نظریه های کیفیت زندگی.. 33

2-6-1- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. 33

2-6-2- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… 34

2-6-3- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن.. 34

2-6-4- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. 34

2-7- دیدگاه های کیفیت زندگی.. 36

2-7-1- مکتب ساختارگرایی.. 36

2-7-2- مکتب اصلاح گرایی.. 37

2-7-3- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. 37

2-7-4- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. 38

2-7-4- 1- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. 38

2-7-4-2- مدل اپلیارد:  حالت های ادراک انسانی.. 39

2-7-4- 3- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » 39

2-8- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. 39

2-8-1- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن.. 41

2-8-2- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. 43

2-9- برنامه ریزی.. 46

2-10- دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست… 46

2-10-1- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو). 47

2-10-2- تئوریهای توسعه منطقه‌ای.. 47

2-10-3- روش منطقه‌ای‌کردن.. 48

2-10-4- مناطق همگن.. 48

2-10-5- مناطق عملکردی.. 49

2-10-6- مناطق برنامه‌ریزی.. 49

2-10-7- نظریه سیستمها 51

2-11- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط… 51

2-11-1- مفهوم ارزیابی محیط… 53

2-11-2- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی.. 53

2-11-3- ارزشیابی محیط… 54

2-11-4- مفهوم ارزشیابی.. 55

2-12- مدیریت شهری و مشارکت مردمی.. 57

2-12-1- مشارکت و توسعه شهری.. 58

2-12-1-1- مفهوم مشارکت… 58

2-12-1-2- سطوح مشارکت… 59

2-12-1-3- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه. 60

2-13- نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی.. 62

2-13-1- برنامه ریزی فضایی.. 63

2-13-2- ساختار فضایی.. 64

2-13-3- ساماندهی فضایی.. 64

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه. 66

3-1- ویژگی‌های جغرافیایی کرمانشاه 66

3-1-1- ویژگی‌های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…. 68

3-1-2- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه 70

3-2- وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه 71

3-2-1- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه 72

3-2-1-1- رودخانه قره سو. 72

3-2-2- ویژگیهای اقلیمی وجوی.. 73

3-2-3- درجه حرارت و تغییرات آن.. 74

3-2-4- بارندگی و میزان آن.. 75

3-2-5- باد. 77

3-2-6- تبخیر. 78

3-2-7- تعداد روزهای یخبندان.. 79

3-3- مسائل زمین شناسی.. 79

3-3-1- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن.. 79

3-3-2- آلودگی هوا 81

3-3-3- بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه). 81

3-3-4- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان.. 82

3-5- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه. 83

3-5-1- شهر کرمانشاه 84

3-5-2- جمعیت استان.. 85

3-6- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران.. 87

3-6-1- زندگی شهری.. 88

3-6-2- نژاد. 89

3-6-3- زبان گویش…. 89

3-6-3-1- گویش کردی کلهری.. 90

3-6-3-2- گویش کردی اورامی.. 90

3-6-3-3- گویش کردی سورانی.. 90

3-6-3-4- گویش لکی.. 90

3-7- هنرهای سنتی کرمانشاه 90

3-7-1- گلیم بافی.. 91

3-7-2- موج بافی.. 91

3-7-3- جاجیم بافی.. 92

3-7-4- قالی بافی.. 92

3-7-5- نمد مالی.. 92

3-8- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ 93

3-8-1- صنعت و تولید.. 93

3-8-1- مذهبی و فرهنگی.. 93

3-8-1- بهداشت و درمان ‏ 94

3-9- روش شناسی تحقیق.. 94

3-9-1- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا 94

3-9-2- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 94

3-9-3- روش های گردآوری داده ها 95

3-9-4- روش و طرح نمونه برداری.. 95

3-10- بررسی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.. 96

3-10-1- روایی پرسشنامه. 96

3-10-2- پایایی پرسشنامه. 97

3-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 97

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه. 100

4-1- اطلاعات و آمار توصیفی جامعه آماری.. 100

4-1-2- توزیع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن.. 100

4-1-3- توزیع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس…. 101

4-1-4- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. 101

4-1-5- توزیع پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات… 102

4-1-6- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سکونت ساختمان). 102

4-1-7- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل.. 103

4-2- شاخص های سنجش…. 104

4-2-1- شاخص ها 104

4-3- یافته های استنباطی.. 105

4-3-1- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری.. 105

4-3-2- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری.. 108

4-3-2- 1- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی.. 109

4-3-2-2- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی.. 109

4-3-2-3- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی.. 110

4-3-3- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف…. 111

4-4- بررسی عوامل مؤثر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی.. 111

4-4-1- روش تحلیل عاملی.. 111

4-4-2- تحلیل کاوشی عامل ها 113

4-4-3- اعتبار تحلیل عاملی.. 115

4-4-4- تهیه ماتریس داده ها 116

4-4-5- محاسبه ماتریس همبستگی.. 116

4-4-6- استخراج عامل ها 116

4-4-7- چرخش عامل‌ها 118

4-4-8- نام گذاری عامل ها 119

4-4-8-1- عامل اول.. 120

4-4-8-2- عامل دوّم. 120

4-4-8-3- عامل سوم. 121

4-4-8-4- عامل چهارّم. 122

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه. 125

5-1- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…. 125

5-1-1- فرضیه اول پژوهش…. 125

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش…. 127

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادها 128

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*