تحقیق دانشگاهی – بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا۹۲- قسمت …

حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخگویی به سؤال ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال مگر در صورت داشتن غذر موجه با تشخیص مجلس
نمودار(۲-۹) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد ۱۹۶ و ۱۹۷)
تقدیم درخواست کتبی استیضاح حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان در جلسه علنی به رئیس مجلس
قرائت درخواست استیضاح در همان جلسه یا جلسه بعد
ارسال درخواست استیضاح برای وزیر یا وزیران ذیربط
چاپ متن استیضاح و توزیع آن بین نمایندگان
تشکیل جلسه استیضاح در مجلس با حضور وزیر یا هیئت وزیران ظرف ده روز پس از طرح استیضاح
رأی گیری
*تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیئت وزیران و تصویب هیئت رئیسه مجلس صورت می گیرد
*حضور وزیر یا هیئت وزیران در وقت مقرر الزامی است
*حداکثر وقت دفاع برای یک وزیر سه ساعت
*حداکثر وقت دفاع برای چند وزیر پنج ساعت
*امکان واگذاری یک ساعت از وقت دفاع به یک یا دو نماینده موافق
*امکان ارائه توضیحات تکمیلی توسط حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح کننده هر یک به مدت ۱۵ دقیقه، پس از استماع دفاعیات وزیر یا وزیران مورد استیضاح
*رئیس جمهور می تواند حداکثر یک ساعت به دفاع از هیئت وزیران بپردازد. وزیر مورد استیضاح نیز می تواند حداکثر نیم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.
*برای نهادهای انقلابی وابسته به قوه مجریه، استیضاح خطاب به رئیس جمهور یا وزیری که نهاد مورد بحث در حوزه مسئولیت آن قرار گرفته خواهد بود
نمودار (۲-۱۰) مراحل استیضاح وزیران مواد ۲۱۹ تا ۲۲۷
تقدیم تقاضای استیضاح به رئیس مجلس توسط حداقل یک سوم نمایندگان
قرائت تقاضای استیضاح در اولین جلسه مجلس
ارسال تقاضای استیضاح برای رئیس جمهور و توزیع آن بین نمایندگان
حضور رئیس جمهور در مجلس برای توضیح ظرف یک ماه و صحبت مخالفین و موافقین
*وقت برای توضیحات رئیس جمهور جمعاً پنج ساعت است.
*رئیس جمهور می تواند قسمتی از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند
*حداکثر وقت برای مذاکره موافقین و مخالفین پنج ساعت
*مدت صحبت برای هر یک از موافقین و مخالفین حداکثر نیم ساعت(قابل تمدید تا یک ساعت با رای مجلس)
رأی گیری (مخفی با ورقه)
اطلاع به مقام معظم رهبری در صورت رأی اکثریت دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور
نمودار(۲-۱۱)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد ۲۲۸ تا ۲۳۴)
تقدیم لایحه به مجلس همراه با متن کامل عهدنامه بین المللی آن توسط دولت
اعلام وصول توسط رئیس مجلس
ارجاع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تکثیر و توزیع بین نمایندگان
ارائه پیشنهاد توسط نمایندگان
بررسی لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با دعوت از نماینده شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان پیشنهاد دهنده
کسب نظر مشورتی از کمیسیون قضایی و حقوقی
ارائه گزارش تفصیلی مبنی بر قبول یا رد عهدنامه به ضمیمه پیشنهادهای اساسی به هیئت رئیسه مجلس توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
رسیدگی و شور در مجلس
رأی گیری و تصویب با رأی چهار پنجم مجموع نمایندگان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت ...

چهار اکتبر 21 , 2020
حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخگویی به سؤال ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال مگر در صورت داشتن غذر موجه با تشخیص مجلسنمودار(۲-۹) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد ۱۹۶ و ۱۹۷)تقدیم درخواست کتبی استیضاح حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان در جلسه علنی به رئیس مجلسقرائت درخواست استیضاح […]