منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

مهم بودن کار

۷۹-۸۰

جدول ۳-۳: سوالات متناظر متغیر رهبری خدمتگزار

مدیر سایت

Next Post

تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان ...

چهار اکتبر 21 , 2020
مهم بودن کار ۷۹-۸۰ جدول ۳-۳: سوالات متناظر متغیر رهبری خدمتگزار مفهوم ابعاد (سازه) مولفه سئوالات متناظر رهبریخدمتگزار خدمت رسان مهرورزی ۳۲-۳۳-۳۴ احترام به دیگران ۳۵-۳۶-۳۷ نوع دوستی ۳۸-۳۹-۴۰-۴۱ گروه ساز شناسایی قابلیت ها ۴۲-۴۳-۴۴ تصمیم گیری مشارکتی ۴۵-۴۶-۴۷ بصیر
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
مفهوم ابعاد (سازه) مولفه سئوالات متناظر
رهبری
خدمتگزار
خدمت رسان مهرورزی ۳۲-۳۳-۳۴
احترام به دیگران ۳۵-۳۶-۳۷
نوع دوستی ۳۸-۳۹-۴۰-۴۱
گروه ساز شناسایی قابلیت ها ۴۲-۴۳-۴۴
تصمیم گیری مشارکتی ۴۵-۴۶-۴۷
بصیر