متن کامل – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

دوراندیش

۴۸-۴۹-۵۰

مفهوم ساز

۵۱-۵۲-۵۳

متواضع

توجه به دیگران

۵۴-۵۵

اولویت دادن به نیاز دیگران

۵۶-۵۷-۵۸

۴-۳: جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران به تعداد ۴۵۹ نفر می باشند.
۵-۳: روش نمونه گیری
نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشند تا بتوان نتایج پژوهش را به آن تعمیم داد. در این تحقیق جهت نمونهگیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. بر همین اساس نمونه مورد نظر از جامعه تحقیق شامل کارکنان معاونت بهره برداری، معاونت مالی و پشتیبانی، معاونت مهندسی و اجرای طرح ها، واحدهای مستقل ستادی شامل برنامه ریزی، روابط عمومی، قراردادها، حراست، HSE، حقوقی و بازرسی فنی می‌باشد. حجم و تعداد نمونه مورد نظر بر اساس جدول کهن، مورگان و کرجسی مشخص شده است(خاکی،۱۳۸۲). نگاره ۳-۴ حجم جامعه آماری و نمونه انتخابی را به تفکیک بخش ها نشان می دهد.
جدول ۴-۳: حجم جامعه آماری و حجم نمونه آماری

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی فیل‌ماهیان ...

چهار اکتبر 21 , 2020
دوراندیش ۴۸-۴۹-۵۰ مفهوم ساز ۵۱-۵۲-۵۳ متواضع توجه به دیگران ۵۴-۵۵ اولویت دادن به نیاز دیگران ۵۶-۵۷-۵۸ ۴-۳: جامعه آماریجامعه آماری در این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران به تعداد ۴۵۹ نفر می باشند.۵-۳: روش نمونه گیرینمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
بخش تعداد کارکنان سهم نسبی کارکنان در جامعه تعداد نمونه
معاونت بهره برداری ۲۴۲ ۵۳% ۱۴۸
معاونت مالی و پشتیبانی ۸۰ ۴/۱۷% ۶۶