بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

 ۰٫۰۰۲۴

 ۰٫۰۰۲۴

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۱۶٫۰۰۰۰۰

-۱٫۸۸۱۰۰

 ۰٫۰۰۱۰

 ۰٫۰۰۳۶

 ۱

 ۱

 ۰٫۰

 ۵

 ۱۷٫۰۰۰۰۰

-۲٫۷۷۲۴۸

 ۰٫۰۰۸۳

 ۰٫۰۱۳۱

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۱۸٫۰۰۰۰۰

-۰٫۳۸۰۴۵

 ۰٫۰۰۳۳

 ۰٫۰۱۲۳

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۱۹٫۰۰۰۰۰

مدیر سایت

Next Post

بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه های علوم اجتماعی دانشگاه ...

چهار اکتبر 21 , 2020
 ۰٫۰۰۲۴  ۰٫۰۰۲۴  ۱  ۱  ۵٫۰  ۵  ۱۶٫۰۰۰۰۰ -۱٫۸۸۱۰۰  ۰٫۰۰۱۰  ۰٫۰۰۳۶  ۱  ۱  ۰٫۰  ۵  ۱۷٫۰۰۰۰۰ -۲٫۷۷۲۴۸  ۰٫۰۰۸۳  ۰٫۰۱۳۱  ۱  ۱  ۵٫۰  ۵  ۱۸٫۰۰۰۰۰ -۰٫۳۸۰۴۵  ۰٫۰۰۳۳  ۰٫۰۱۲۳  ۱  ۱  ۵٫۰  ۵  ۱۹٫۰۰۰۰۰