بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

-۱٫۴۰۸۰۹

 ۰٫۰۰۲۲

 ۰٫۰۰۵۲

 ۱

 ۱

 ۲٫۰

 ۵

 ۲۰٫۰۰۰۰۰

-۰٫۹۹۶۹۵

 ۰٫۰۰۰۷

 ۴۴۵٫۲۰

 ۱

 ۱

 ۱٫۰

 ۵

 ۲۱٫۰۰۰۰۰

-۱٫۸۶۸۳۸

 ۰٫۰۱۲۵

 ۰٫۰۲۸۶

 ۱

 ۱

 ۲٫۰

 ۵

 ۲۲٫۰۰۰۰۰

-۱٫۲۷۶۸۴

 ۰٫۰۰۴۳

 ۰٫۰۰۵۹

 ۱

 ۱

 ۲٫۰

 ۵

مدیر سایت

Next Post

بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه های علوم ...

چهار اکتبر 21 , 2020
-۱٫۴۰۸۰۹  ۰٫۰۰۲۲  ۰٫۰۰۵۲  ۱  ۱  ۲٫۰  ۵  ۲۰٫۰۰۰۰۰ -۰٫۹۹۶۹۵  ۰٫۰۰۰۷  ۴۴۵٫۲۰  ۱  ۱  ۱٫۰  ۵  ۲۱٫۰۰۰۰۰ -۱٫۸۶۸۳۸  ۰٫۰۱۲۵  ۰٫۰۲۸۶  ۱  ۱  ۲٫۰  ۵  ۲۲٫۰۰۰۰۰ -۱٫۲۷۶۸۴  ۰٫۰۰۴۳  ۰٫۰۰۵۹  ۱  ۱  ۲٫۰  ۵