بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- …

 ۲۷٫۰۰۰۰۰

-۱٫۵۱۹۳۷

 ۰٫۰۰۷۶

 ۰٫۰۰۷۴

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۲۸٫۰۰۰۰۰

-۱٫۳۶۳۹۰

 ۰٫۰۰۰۳

 ۰٫۰۰۲۱

 ۱

 ۱

 ۱٫۰

 ۵

 ۲۹٫۰۰۰۰۰

-۱٫۳۸۵۸۲

 ۰٫۰۰۷۰

 ۰٫۰۰۳۲

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۳۰٫۰۰۰۰۰

-۱٫۵۹۴۲۶

 ۰٫۰۰۸۶

 ۰٫۰۰۹۳

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

مدیر سایت

Next Post

مقاله - پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها ...

چهار اکتبر 21 , 2020
 ۲۷٫۰۰۰۰۰ -۱٫۵۱۹۳۷  ۰٫۰۰۷۶  ۰٫۰۰۷۴  ۱  ۱  ۵٫۰  ۵  ۲۸٫۰۰۰۰۰ -۱٫۳۶۳۹۰  ۰٫۰۰۰۳  ۰٫۰۰۲۱  ۱  ۱  ۱٫۰  ۵  ۲۹٫۰۰۰۰۰ -۱٫۳۸۵۸۲  ۰٫۰۰۷۰  ۰٫۰۰۳۲  ۱  ۱  ۵٫۰  ۵  ۳۰٫۰۰۰۰۰ -۱٫۵۹۴۲۶  ۰٫۰۰۸۶  ۰٫۰۰۹۳  ۱  ۱  ۵٫۰  ۵