پایان نامه بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
عنوان:
بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تابستان۱۳۹۳
فهرست مطا لب
عنوان                                                                                                                             صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق۲
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-بیان مساله۸
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.۱۱
۱-۴-اهداف تحقیق۱۵
۱ -۴-۱-هدفاصلی.۱۵
۱-۴-۲- اهداف فرعی۱۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق.۱۶
۱-۶-۱-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.۱۷
۱-۶-۱-۱-فراشناخت۱۷
۱-۶-۲-۱-۲-آموزش۱۸
۱-۶-۱-۳- مساله.۱۸
۱-۶-۱-۴-حل مساله۱۸
۱-۶-۱-۵- انتقال یادگیری۱۹
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی۱۹
۱-۶-۲-۱- اعتماد به حل مساله۱۹
۱-۶-۲-۲- سبک گرایش اجتناب۱۹
۱-۶-۲-۳-کنترل شخصی۱۹
فصل دوم پیشینه تحقیق۲۰
۲-۱- مقدمه۲۱
۲-۲-مبانی نظری تحقیق.۲۲
۲-۲-۱- فراشناخت ۲۲
۲-۲-۲-برخی دیدگاه هاو نظریه های موجوددر حیطه فرا شناخت.۲۴
۲-۲-۲-۱-دید گاه پاریس و وینو گراد .۲۶
۲-۲-۲-۲- دیدگاه براون۲۸
۲-۲-۲-۳- دیدگاه فلاول۲۹
۲-۲-۲-۴- دیدگاه شرا و ماشمن۲۹
۲-۲-۲-۵-دیدگاه آشمن و کانوی۳۰
۲-۲-۳- جایگاه فراشناخت در آموزش.۳۴
۲-۳-۴- مفهوم حل مساله.۳۶
۲-۳-۴-۱- فرایند حل مساله۳۸
۲-۲-۵- را های حل مساله۴۰
۲-۲-۵-۱- حل مساله از طریق آزمون وخطا۴۰
۲-۲-۵-۲ حل مساله از طریق بینش و شناخت۴۱
۲۲-۵-۳-حل مساله با روش تحلیلی۴۱
۲-۲-۵-۴- حل مساله با روش دیویی ۴۱
۲-۲-۶-روش های آموزش حل مساله ۴۲
۲-۴-۶-۱- روش های آموزش حل مساله باتوجه به مراحل حل مساله.۴۲
۲-۴-۶-۲- تشخیص مساله۴۲
۲-۴-۶-۳- تعریف و معرفی مساله.۴۳
۲-۴-۶-۴- کشف و تدوین راه حل مساله۴۳
۲-۴-۶-۵- عملکرد بر روی راه حل های کشف شده۴۴
۲-۴-۶-۶- نگاه به عقب و ارزیابی نتایج فعالیت ها.۴۴
۲-۴-۶-۷- روش آموزش حل مساله با توجه به الگوی عمومی آموزش۴۴
۲-۴-۶-۷-۱- مرحله اول۴۴
۲-۴-۶-۷-۲- مرحله دوم.۴۴
۲-۴-۶-۷-۳- مرحله سوم۴۵
۲-۳ مبانی تجربی تحقیق۴۵
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی.۴۵
۲-۳-۲-تحقیقات داخلی۴۹
فصل سوم روش شناسی تحقیق.۵۶
۳-۱- مقدمه.۵۷
۳-۲روش تحقیق۵۷
۳-۳- روش اجراء۵۸
۳-۴-جامعه آماری.۶۰
۳-۵-نمونه آماری۶۰
۳-۶- ابزارهای تحقیق۶۰
۳-۶-۱- روایی و پایایی پر سشنامه مهارت های حل مساله۶۱
۶-۳-۲- کلید و نمره گذاری.۶۱
۳-۷- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل۶۲
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها۶۳
۴-۱- مقدمه۶۴
۴-۲- ویژگی های آماری افراد نمونه۶۴
۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناسی جامع پژوهش۶۵
۴-۲-۱- یافته های پژوهش.۶۷
۴-۳- مقایسه تحلیل پس آزمون و پیش آزمون نمرات مهارت های حل مساله در گروه۶۷
۴-۴– مقایسه تحلیل پس آزمون و پیش آزمون نمرات مهارت های حل مساله در گروه آزمایش.۶۹
۴-۵- یافته های استنباطی پژوهش با توجه به فرضیات پژوهش۷۵
۵-۶- بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ مهارت های اعتماد به حل مساله پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد۷۵
– بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ سبک گرایش- اجتناب پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد۷۶
– بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ کنترل شخصی  پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود
دارد.۷۸
-بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ مهارت های حل مساله با جهت گیری جنسیتی تفاوت
وجود دارد.۷۹
-بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ مهارت های حل مساله با توجه به رشته تحصیلی تفاوت
وجود دارد.۸۰
مهارت های حل مساله گروه آزمایش ازگروه گواه پس  از اجرای عمل آزمایش بالاتراست.۸۱
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.۸۲
۵-۱- مقدمه۸۳
۵-۲- بحث و نتیجه گیری۸۳
۵-۳- محدودیت های پزوهش.۸۸
۵-۳-۱-محدودیت های در کنترل محقق.۸۸
۵-۳-۲- محدودیت های خارج از کنترل محقق.۸۸
۵-۴-۱- پیشنهادات اجرایی۸۸
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی۸۹
منابع۹۰
الف) منابع فارسی.۹۰
ب) منابع انگلیسی۹۵
پیوست ها۹۷
چکیده انگلیسیII
عنوان به زبان انگلیسیI
شماره              صفحه
جدول شماره ۲-۱: جمع بندی نظریه ها و دیدگاه های موجود در حیطه فراشناخت.۲۹
جدول شماره ۲-۲: جمع بندی از مبانی تجربی تحقیق.۴۹
جدول شماره ۳-۱: طرح پیش آزمون-پس آزمونباگروه گواه۵۹
جدول شماره ۳-۲: الگوی آموزشی فراشناختی تئونگ(۲۰۰۳)۶۰
جدول شماره ۳-۳: خرده مقیاس پرسشنامه مهارت های حل مساله.۶۳
جدول شماره ۴-۱: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی دانشجویان به تفکیک جنس.۶۵
جدول شماره ۴-۲: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی.۶۶
جدول شماره ۴-۳: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی دانشجویان به تفکیک جنست و رشته تحصیلی.۶۷
جدول شماره ۴-۴: مشخصات و تعداد دانشجویان در گروه آزمایش و  کنترل.۶۸
جدول شماره ۴-۵: مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مهارت های حل مساله در گروه کنترل۶۹
جدول شماره ۴-۶: مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مهارت های حل مساله در گروه کنترل.۷۰
جدول شماره ۴-۷: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه های مهارت حل مساله در دو گروه آزمایش و کنترل.۷۱
جدول شماره ۴-۸: بررسی داده های تحلیل نمره های تفاوت پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترلدر مولفه های حل مساله از نظر برابری واریانس.۷۲
جدول شماره ۴-۹: میانگین و انحراف معیارنمرات مهارت های حل مساله دانشجویان به تفکیک جنسیت.۷۴
جدول شماره ۴-۱۰: مقایسه میانگین نمره مولفه های مهارت حل مساله در گروه کنترل و آزمایش.۷۵
جدول شماره ۴-۱۱: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه اعتماد به حل مساله در دو گروه آزمایش و کنترل.۷۶
جدول شماره ۴-۱۲: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه سبک گرایش-اجتناب در دو گروه آزمایش و کنتر۷۸
جدول شماره ۴-۱۳: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه کنترل شخصی در دو گروه آزمایش و کنترل۷۹
جدول شماره ۴-۱۴: مقایسه میانگین نمره پس آزمون وپیش آزمون مهارت های حل مساله در گروه های آزمایش و کنترل به تفکیک جنسیت.۸۰
جدول شماره ۴-۱۵: میانگین و انحراف نمرات مهارت های حل مسالهدانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی.۸۱
جدول شماره ۴-۱۶: مقایسه میانگین نمره کلی مهارت های حل مساله در گروه های آزمایش و کنترل۸۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
چکیده
مطالعات نشان می دهد که راهبر های فرا شناختی بر راهبرد های شناختی اعمال کنترل می کنند و به آنها جهت می دهند.  بنا بر این برای موفقیت در یادگیری لازم است راهبر های فرا شناختی و شناختی را با هم به کار برد.  این پزوهش با  هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر پردازش  فرا شناختی در ارتقاء سطح مهارتهای حل مسئله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفت.  بود. روش انجام پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که  در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ (  4283 نفر)  بود . تعداد۴۰ نفر،  به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . قرار دادن نمونه ها در گروه های گواه و آزمایش به صورت تصادفی انجام شد. برای گروه آزمودنی آموزش مبتنی بر فرا شناخت  مهارت های حل مساله در ۸ جلسه یک و نیم ساعته اجرا گردید و برای گروه شاهد مهارت های حل مساله به روش متداول آموزش داده شد . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مهارت حل مساله هیپنر  1988 بود . که روایی و پایایی پرسشنامه قبلا احراز شده بود . برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمونt  استفاده شد.  یافته ها نشان داد که میانگن کل نمرات مهارت های حل مساله دانشجویان گروه آزمایش (۷۵/۹۹) در پس آزمون از میانگین گروه شاهد (۸۰۰/۲۶) بیشتر بود (۰۰۰۱/۰p<). این تفاوت در مولفه های اعتماد به حل مساله، سبک گرایش- اجتناب از فعالیت های حل مساله و کنترل شخصی رفتار و هیجانات خود حین حل مساله معنا دار شناخته شد (۰۰۰۱/۰ p<).  همچنین میانگین نمرات دانشجویان از نظر جنسیت و نوع رشته تحصیلی معنادار نگردید. با توجه به تاثیر مثبت راهبردهای فراشناختی بر عملکرد دانشجویان ، همچنین ضرورت آموزش فراشناخت برای موفقیت تحصیلی ، آموزش این راهبرد ها به دانشجویان توصیه می گردد.
 
کلید واژه: فراشناخت ، مهارت حل مساله، آموزش فرا شناخت، دانشجویان علوم پزشکی، کرمانشاه
 
تعداد صفحه :۱۰۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

مطلب پیشنهادی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی…
Cresta Posts Box by CP