تحقیق – بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه های علوم …

محقق در این تحقیق به این نتیجه رسیدکه در محدوده نمونه‌‌های مورد بررسی، جمعیت، بعد خانوار در تراکم ناخالص تأثیر چندانی در وجود و شدت مسائل و مشکلات نداشت. از نظر او بازارهای شهرهای جدید بدون توجه به رشد و توسعه آن‌ ها و فقط به منظور نزدیکی به محل کار و اشتغال خصوصاً در شهرهای خوابگاهی مکان‌یابی شده‌اند. اهداف اکثر شهرهای جدید توزیع و برقراری تعادل جمعیتی است و ‌‌‌این هم درصورتی میسر است که سیاست‌‌های مطلوب برای جذب جمعیت پیش‌بینی گردد.
توجه به ابعاد بازرگانی و فعالیتی در شهرهای جدید خود از عوامل برقراری پویایی درشهر و تنوع بخشی به اقشار ساکن آن است. توزیع مناسب فعالیت‌‌ها در شهرها باعث می‌گردد ضمن جلوگیری از اتلاف منابع همه ساکنین به نحو مطلوب از ‌‌‌این خدمات بهره‌مند گردند. یکی دیگر از نتایجی که محقق به آن رسید ‌‌‌این است که شهرهای جدید غیرغربی بدون توجه به نیازهای انسانی تأسیس می‌گردند. از نظر او باید به شرایط اقلیمی، سنتی و فرهنگی جوامع توجه شود. یکی از مشکلات شهرهای جدید تک بعدی بودن اهداف بعضی از شهرهای جدید است نتیجه ‌‌‌این تک‌بعدی بودن یکسانی اقشار اجتماعی و در نهایت بی هویتی، کاهش تماس‌‌های اجتماعی و عدم پویایی در شهرهای جدید است. از دیگر مسائلی که شهرهای جدید با آن مواجه هستند ضعف اطلاعات ساکنان در مسائل و برنامه‌‌های ‌‌‌این شهرها و مشارکت ناچیز آن‌ ها در در فعالیت‌‌های شهری است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  1. فاطمی‌امین، زینب ؛ بررسی تطبیقی سطح توسعه با بازدهی نظام آموزشی ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید بهشتی ؛ سال ۱۳۸۷

‌‌‌این پژوهش از نوع تبیینی بود و از روش تطبیقی کمی ‌یا تحلیل بین کشوری استفاده کرده است. تکنیک جمع آوری داده‌‌ها تحلیل ثانویه است. جامعه آماری ‌‌‌این تحقیق کلیه کشورهایی بودند که واجد داده برای انجام مقایسه بوده‌اند. در این تحقیق استراتژی تمام شماری ( عدم نمونه‌گیری ) مد نظر قرار گرفت.
محقق در این تحقیق به این نتیجه رسیدکه بین توسعۀ اقتصادی و بازدهی نظام آموزشی رابطه وجود دارد یعنی توسعۀ اقتصادی و توسعۀ آموزشی به هم پیوند دارند به عبارت دیگر با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی فرصت تخصیص اعتبارات و منابع برای آموزش و پرورش بیشتر می‌شود و بر بازدهی نظام آموزشی می‌افزاید. از نظر او بین توسعۀ اجتماعی ( روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و عضویت انجمنی ) و بازدهی نظام آموزشی پیوند وجود دارد. یعنی به واسطه افزایش حجم روابط اجتماعی افراد در یک جامعه، اعتماد تعمیم یافته وگسترش روابط انجمنی توسعۀ اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. توسعۀ اجتماعی در پی خود شکل‌گیری هویت‌‌های اجتماعی، دلبستگی عاطفی و هنجارها و انتظارات اجتماعی متناسب را با نظام آموزش و پرورش متصل می‌کند. شکل گیری هویت‌‌های اجتماعی، دلبستگی عاطفی و هنجارها و انتظارات اجتماعی متناسب به همراه غنی شدن کنش‌‌های افراد، بهبود کیفیت آموزش و در نهایت افزایش بازدهی نظام آموزش را به دنبال دارد.
محقق به این نتیجه رسید که بین توسعۀ آموزشی و توسعه سیاسی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با افزایش توسعه سیاسی بازدهی آموزشی در کشور پایین می‌آید و برعکس. او می‌افزاید که بین چهار بعد توسعۀ اجتماعی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی رابطه وجود دارد. نظام آموزشی نهادی اجتماعی است که هم می‌تواند تسهیلات همه جانبه را فراهم سازد و هم مانع تحقق پیشرفت و توسعه یک کشور شود. با توسعه جامعه کارکردهای نظام آموزش و پرورش نیز تغییر کرده و تحولات اساسی در روند توسعه را فراهم می‌کند.

  1. عزیزی، زهرا ؛ مقایسه اثر تجارت به سه شاخص توسعه ( درآمد سرانه، شاخص توسعۀ انسانی و شاخص پیشرفت انسانی) ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز، راهنما دکتر حسین ذوالنور، مشاور دکتر حسین مرزبان. ۱۳۸۶

نویسنده در این تحقیق فرضیات زیر را مطرح کرده است: رشد تجارت بر رشد درآمد درکشورهای جهان تأثیر مثبت دارد، رشد تجارت بر رشد شاخص‌های توسعۀ انسانی در کشورهای جهان تأثیر مثبت دارد، رشد تجارت بر رشد شاخص پیشرفت انسانی در کشورهای جهان تأثیر مثبت دارد، اثر تجارت بر توسعه در کشورهای عضو اپک نسبت به سایر کشورها متفاوت است.
محقق در این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که در بررسی مطالعات صورت گرفته ملاحظه شده که بسیاری از کشورها درآمد سرانه را به عنوان شاخص توسعه در نظرگرفته‌اند. در الگوی رشد شاخص انسانی ضریب رشد تجارت سرانه مثبت و معنادار بوده است. ضریب رشد تجارت سرانه در الگوی پیشرفت انسانی نیز مثبت و معنادار می‌باشد. در الگوی توسعۀ انسانی ضریب رشد تجارت سرانه معنادار نمی‌باشد. در الگوی پیشرفت انسانی اثر مثبت و مستقیم رشد تجارت سرانه بر توسعه مورد تأیید قرار گرفته است.
درکشورهای امریکای لاتین و حوزه کاراییب، تخمین الگوی درآمد سرانه در این گروه از کشورها نشان داده است که اثر تجارت سرانه مثبت و معنادار می‌باشد. با مقایسه‌‌‌این الگو و الگوی کل مشاهده می‌شود که اثر مستقیم تجارت درکشورهای امریکای لاتین و حوزهکاراییب کمتر از کل کشور می‌باشد. با مقایسه سه الگوی تخمین زده شده در کشورهای آفریقای زیر صحرا در می‌یابیم که سه شاخص توسعه گسترده‌تر شده و اثر تجارت بر آن کاهش یافته است. بنابراین در بین ‌‌‌این سه شاخص تجارت کمترین اثر بر شاخص پیشرفت انسانی داشته است. نویسنده عنوان می‌کند که اثر مثبت رشد تجارت سرانه به طور مستقیم در همه الگوها به جز یک مورد تأیید شده است. ‌‌‌این اثر تنها در الگوی مربوط به توسعۀ انسانی در کشورهای عضو اپک مورد تأیید قرار نگرفته است. بنابراین می‌توان گفت که با در نظر گرفتن هرکدام از سه شاخص توسعه به کار رفته در این تحقیق، اثر مثبت رشدتجارت سرانه بر توسعه تأیید می‌شود. تفاوت عمده بین الگوها در اثرات‌ تأخیری تجارت بوده است. در بعضی از موارد ‌‌‌این اثرات با بهره گرفتن از یک شاخص تأیید شده و با شاخص‌‌های دیگر به تأیید نرسیده است. از نظر محقق با در نظر گرفتن هر شاخصی برای توسعه اثر مستقیم رشد تجارت سرانه بر رشد شاخص‌های توسعه مثبت ارزیابی می‌شود. بر این ‌اساس هر چه کشورها به گسترش تجارت و به خصوص تجارت سرانه بپردازد می‌توانند به توسعه بالاتری دست یابند.

  1. محمدیان مهرداد. نگرش سنجی شهروندان تبریزی نسبت به توسعۀ اجتماعی : فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۵

محمدیان در این تحقیق به بررسی نگرش مردم تبریز نسبت توسعۀ اجتماعی پرداخت. او در این زمینه متغیرهای مختلفی مانند وضعیت آموزشی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت دینداری، رضایت از عملکرد دستگاه‌‌های دولتی، جنسیت، وضعیت تاهل و مشارکت در نهاد‌‌های مدنی را مورد ارزیابی قرار داد. تمام ‌‌‌این متغیرهایی که محمدیان در تحقیق خود بررسی کرده است شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی‌‌‌ای هستند که در تحقیق ما می‌توانند در نظر گرفته شوند.
از بین‌ ‌‌این متغیر‌‌هایی که محمدیان مورد بررسی قرار داده است وضعیت آموزشی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت دینداری، رضایت از عملکرد دستگاه‌‌های دولتی، و مشارکت در نهاد‌‌های مدنی دارای رابطه معناداری با سنجش نگرش شهروندان تبریزی به توسعۀ اجتماعی داشته‌اند. هر چه افراد از لحاظ دینی و مذهبی متدین‌تر، از نظر آموزشی در سطح بالاتر، از نظر سیاسی در وضع بالاتر، و از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوب‌تری باشند نگرش آن‌ ها نسبت به وضعیت توسعه و پیشرفت اجتماعی مثبت‌تر می‌شود و توسعۀ اجتماعی در نظر آن‌ ها با ارزش‌تر جلوه پیدا می‌کند.
محمدیان ویژگی‌‌های فردی شهروندان تبریزی را نسبت به توسعه و پیشرفت اجتماعی بررسی کرد. او ویژگی‌‌های و عوامل فردی از جمله سن و گروه سنی، جنس، وضعیت تأهل، و تحصیلات را مورد بررسی قرار داده تا از ‌‌‌این طریق نحوه نگرش به توسعۀ اجتماعی را در بین مردم تبریز ارزیابی کند. او به این نتیجه رسید که بین سن پاسخ‌گو و نحوه نگرش به مبحث توسعۀ اجتماعی رابطه وجود دارد یعنی با بالا رفتن سن پاسخ‌گویان نگرش آن‌ ها به توسعۀ اجتماعی روشن‌تر و منطقی‌تر می‌شود. همچنین با بالا رفتن تحصیلات افراد نگرش آن‌ ها با توسعۀ اجتماعی مثبت‌تر می‌شود. همچنین او به این نتیجه رسید که دو متغیر جنسیت و وضعیت تأهل رابطه معنا داری به مفهوم توسعۀ اجتماعی ندارند و ‌‌‌این دو متغیر هیچ تأثیری در سنجش توسعۀ اجتماعی در افکار مردم تبریز نسبت به توسعۀ اجتماعی ندارند.

  1. میرهاشمی ‌مالک و دیگران ؛ تحلیل وضعیت شهرستان‌های استان تهران از نظر توسعۀ اجتماعی؛۱۳۸۷٫ فصل نامه پژوهشی اجتماعی

میرهاشمی‌و همکاران (۱۳۸۷) در این تحقیق به بررسی وضعیت توسعۀ اجتماعی در شهرستان‌های استان تهران پرداخته‌اند و وضعیت توسعه یافتگی و میزان توسعه شاخص‌‌های اجتماعی را در ۹ شهرستان(شهرستان‌های اسلام شهر، تهران، دماوند، ری، ساوجبلاغ، شمیرانات، شهریار، کرج، ورامین) ‌‌‌این استان بررسی کرده‌اند. آن‌ ها به طور کلی به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی تمام‌‌‌ این شهرستان‌‌ها در سطح همگنی قرار دارند. آن‌ ها در این تحقیق ۸ شاخص شامل درصد باسوادی زنان، درصد باسوادی مردان، میزان جمعیت شاغل، افراد ۶ تا ۲۴ سال که به تحصیل اشتغال دارند، برخورداری از آب لوله کشی، امکانات بهداشتی، و میزان اشتغال در بخش صنعت را سنجیدند.
محققان ضریب توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌‌های نام برده را بر اساس سطوح ترتیبی محروم، محرومیت نسبی، نسبتاً توسعه‌یافته و توسعه‌یافته تقسیم کرده‌اند. بر همین اساس ضریب توسعه یافتگی شاخص‌‌های اجتماعی توسعه در شهرستان‌‌های شمیرانات و ری در سطح پایین‌تر از بقیه شهرستان‌‌ها قرار دارد و به تعبیری در قیاس با شهرستان‌‌های دیگر محروم تلقی می‌شوند. شهرستان‌‌های ورامین، ساوجبلاغ و شهریار در سطح محرومیت نسبی قرار دارند. شهرستان‌های اسلام‌شهر و دماوند در سطح نسبتاً توسعه یافته‌‌‌ای قرار گرفته‌اند. و در مرحله آخر شهرستان‌‌های تهران و کرج در سطح توسعه یافته قرار دارند. بنابراین آن‌ ها به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر میزان توسعه یافتگی شاخص‌‌های اجتماعی شهرستان تهران توسعه یافته‌ترین شهرستان شمیرانات و شهرستان ری در مرتبه پایین به عنوان کم توسعه‌ترین شهرستان قرار دارند. اما از نظر آن‌ ها‌‌‌ این اختلاف بین توسعه یافته و توسعه نیافته زیاد و فاحش نیست بلکه بطورکلی آن‌ ها به این نتیجه رسیده‌اند که ازنظر سطوح توسعه یافتگی شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی همه ‌‌‌این شهرستان‌‌ها در سطح همگن قرار دارند و هیچ کدام از آن‌ ها به لحاظ توسعه یافتگی از محرومیت جدی رنج نمی‌برند.
رابطه ‌‌‌این تحقیق با تحقیق ما ‌‌‌این است که محققان توانسته‌اند در تحقیقشان شهرستان‌‌های استان تهران را از نظر توسعه یافتگی بر اساس برخی از مهمترین شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی بررسی کنند.

  1. اعرابی محمد، شجاعی گلنار ؛ برآورد اثر شاخص‌‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی‌‌‌ایران (۱۳۶۸-۱۳۸۴). (۱۳۸۸). مجله پژوهش‌‌های مدیریت. شماره ۸۱ .

در این تحقیق اعرابی و شجاعی(۱۳۸۸) اثر شاخص‌‌های توسعۀ اقتصادی و توسعۀ اجتماعی را در‌‌‌ ایران از طریق مطالعه برخی متغیر‌‌ها در فاصله سال‌‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ بررسی کرده‌اند. به همین منظور آن‌ ها از شاخص‌‌هایی مانند نرخ باسوادی، نرخ مرگ و میر کودکان، امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر، بهداشت عمومی، بیمه بیکاری، خدمات اجتماعی، نرخ اشتغال، سوبسید، کمک‌‌های دولتی در موارد اضطراری مانند حوادث غیرمترقبه، تورم، ضریب جینی، درآمد سرانه، درآمد ناخالص ملی، و تشکیل سرمایه در تحقیق خود استفاده کرده‌اند.
آن‌ ها شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی را در سه بخش فرصت‌‌های اجتماعی، تأمین امنیت یا سیاست‌‌های حمایتی، و تسهیلات اقتصادی مورد مطالعه قرار داده‌اند. آن‌ ها معتقد هستند که‌‌‌ این سه دسته از متغیر‌‌ها بر توسعۀ اقتصادی و توسعۀ اجتماعی تأثیرگذار هستند. متغیر فرصت‌‌های اجتماعی با فاصله بسیار(۷۱/۰)بیشترین تأثیرگذاری را دارد. متغیر تسهیلات اقتصادی در مرتبه بعد و در آخر متغیر تأمین امنیت در سطح تأثیرگذاری پایینی قرار دارد.
از بین شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی شاخص‌‌های امید به زندگی، نرخ باسوادی و اشتغال به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعۀ اقتصادی و توسعۀ اجتماعی داشته‌اند. از طرف دیگر شاخص‌‌های نرخ مرگ و میر، بروز حوادث غیر مترقبه و بیکاری کمترین تأثیر را بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دارند. آن‌ ها در تحقیق شان به این نتیجه رسیده‌اند که دو شاخص نرخ مرگ و میر و اشتغال در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ نسبت به سالهای۷۶ تا ۸۴ موقعیت بهتری داشته‌اند و از طرف دیگر نرخ تورم و نرخ مرگ و میر نوزادان در سالهای ۷۶ تا ۸۴ وضعیت بهتری پیدا کرده بود. شاخص‌‌های دیگر مورد بررسی آن‌ ها در این دو دوره تفاوت چندانی نکرده است.
از آن جایی که شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی جزء جدایی ناپذیر توسعۀ اجتماعی هستند در این تحقیق محققان شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی را در کشور بررسی کرده‌اند. آن‌ ها نسبت شاخص‌‌های اجتماعی را با شاخص‌‌های اقتصادی در توسعه ‌‌‌ایران ارزیابی کرده‌اند.

  1. حسین آبادی م. و دیگران؛ مطالعه نقش شهرهای کوچک در توسعۀ اقتصادی – اجتماعی روستاها ( مطالعه موردی منطقه قیر- کارزین) : مطالعات منطقه‌‌‌ای و پژوهشی – شهری

حسین‌آبادی و دیگران(۲۰۱۲) در این تحقیق به بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی پرداخته‌اند. آن‌ ها معتقدند موقعیت شاخص‌‌های اجتماعی، ارتباط بین شهر و شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی را نشان می‌دهد. هم چنین شاخص‌‌های اقتصادی مانند درآمد، رضایت شغلی، سرمایه، رضایت خانوادگی دارای همبستگی با هم دیگر هستند.
آن‌ ها در این مطالعه می‌خواهند روابط بین روستاهای اطراف شهر قیر و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی‌شان را تجزیه و تحلیل کنند. در بین شاخص‌‌های اقتصادی که آن‌ ها ارزیابی کرده بودند دو شاخص رضایت شغلی و ثبات در مقدار کالری مصرفی ارتباط بادوامی‌داشته‌اند. شاخص‌‌های اقتصادی دیگر مانند درآمد، رضایت از مسکن، سرمایه، دارایی‌‌های خانگی، تجهیزات خانگی و توسعۀ کشاورزی رابطه مثبت معناداری داشته‌اند.

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و سیستم ...

چهار اکتبر 21 , 2020
محقق در این تحقیق به این نتیجه رسیدکه در محدوده نمونه‌‌های مورد بررسی، جمعیت، بعد خانوار در تراکم ناخالص تأثیر چندانی در وجود و شدت مسائل و مشکلات نداشت. از نظر او بازارهای شهرهای جدید بدون توجه به رشد و توسعه آن‌ ها و فقط به منظور نزدیکی به محل […]