سامانه پژوهشی – بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه های …

 • شهبازی، مهدی(۱۳۸۸). مطالعه جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی شورایاری محله ها در توسعه محلی شهر تهران ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد
 • ضرابی، اصغر. شاهیوندی، احمد(۱۳۸۹). تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی ۳۸ ، شماره ۲، (۳۲-۱۷)۱۶
 • داگرتی، جیمز،پفالتزگراف، رابرت. نظریه‌‌های اقتصادی دربارۀ امپریالیسم وجنگ. مترجم؛ وحید بزرگی(۱۳۶۹). سیاسی-اقتصادی. شماره ۳۶٫ (۳۴-۲۷)۸
 • دعائی، حبیب الله(۱۳۸۵). مدیریت توسعه. مشهد: انتشارات بیان هدایت نور. چاپ اول
 • دواس، دی. ای. پیمایش درتحقیقات اجتماعی. مترجم؛ هوشنگ نایبی(۱۳۸۸). تهران: نشرنی. چاپ ۱۱٫
 • رکن الدین افتخاری عبدالرضا، عارف نیا خجسته، سجاسی قیداری حمدالله، فیروزنیا قدیر، صادقلو طاهره ، دیانی لیلا، فتاحی احدالله(۱۳۸۹). راهبردهای توسعه آموزش توسعۀ پایدار در ایران. جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران). شماره ۲۵٫ (۶۶-۴۷)۲۰
 • رواسانی، شاپور(۱۳۸۳). کار و ارزش؛ اشاره‌‌‌ای به آرای ابن خلدون، آدام اسمیت و کارل مارکس. ماه نامهکار و جامعه. شماره ۵۷٫ (۲۹-۲۶)۴
 • ریتزر، جورج. نظریه‌‌های جامعه شناسی در دوران معاصر. مترجم؛ ثلاثی محسن (۱۳۸۶). تهران: انتشارات علمی. چاپ دوازدهم
 • ریتزر، جورج. مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه‌‌های کلاسیک آن. مترجم؛ شهناز مسمی‌پرست(۱۳۸۹). نشر ثالث. چاپ اول
 • رنجبر ‌‌هادی، حق‌دوست علی اکبر، صلصالی مهوش، خوشدل علیرضا، سلیمانی محمد علی، بهرامی نسیم (۱۳۹۱). نمونه‌گیری در پژوهش‌‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. شماره ۳، ( ۲۳۸-۲۵۰)۱۲٫
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 • زاهدی، محمدجواد(۱۳۹۰). توسعه و نابرابری. تهران: انتشارات مازیار. چاپ ششم
 • زاهدی، شمس السادات(۱۳۸۶) توسعۀ پایدار. چاپ اول. انتشارات سمت
 • فاطمی ‌امین، زینب(۱۳۸۷) ؛ بررسی تطبیقی سطح توسعه با بازدهی نظام آموزشی ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید بهشتی ؛
 • فرانک‌ اندره گوندر(۱۹۷۱)، توسعه و توسعه نیافتگی در برزیل، ترجمه: سهراب بهداد(۱۳۵۹)،
 • فرهنگ، منوچهر(۱۳۷۴). فرهنگ علوم اجتماعی. تهران: نشر البرز
 • فلیک، اووه. درآمدی برتحقیق کیفی. ترجمه: هادی جلیلی(۱۳۹۰). تهران: نشر نی. چاپ سوم.
 • فیروزآبادی احمد، ‌‌‌ایمانی جاجرمی‌حسین(۱۳۸۵). سرمایه اجتماعی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کلان شهر تهران. فصل نامه علمی ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۲۳، (۲۲۴-۱۹۷)۲۸
 • گریفین، کیث ؛ مک کنلی،‌تری. تحقق استراتژی توسعۀ انسانی. مترجم؛ غلام رضا خواجه پور تادوانی (۱۳۷۵). چاپ اول. موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 • گیل،تی.ریچارد. توسعۀ اقتصادی: گذشته و حال. مترجم؛ محمود نبی‌زاده(۱۳۶۶). چاپ اول. تهران. چاپ گوته.
 • جباری، حمید. توسعۀ اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه؟. فصل نامۀ رفاه اجتماعی. ویژه نامۀ سیاست اجتماعی. (۸۰-۵۵)۲۶
 • چیلکوت، نظریه‌‌های توسعه وتوسعه نیافتگی؛درآمدی برمسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم. ترجمه و تلخیص؛ساعی، احمد(۱۳۷۵). چاپ اول. نشر علوم نوین.
 • خودکار، امیرخسرو(۱۳۷۳)، بررسی توسعۀ اجتماعی در شهرهای جدید ( نمونه موردی شهر جدید شاهین شهر) ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی؛
 • لطیفی، محمدرضا. و داودوندی، طاهره. تأثیرجهانی شدن بر توسعۀ اجتماعی با تاکید بر شرایط ‌‌‌ایران. فصل نامۀ برنامه ریزی رفا و توسعۀ اجتماعی(۳). ، (۱۷۹-۲۰۲) ۲۴
 • عزیزی، زهرا(۱۳۸۶) ؛ مقایسه اثر تجارت به سه شاخص توسعه ( درآمد سرانه، شاخص توسعۀ انسانی و شاخص پیشرفت انسانی) ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز.
 • کوزر، لوئیس.. زندگی و‌اندیشه بزرگان جامعه شناسی. مترجم: محسن ثلاثی (۱۳۸۶). تهران: انتشارات علمی. چاپ سیزدهم
 • عنبری، موسی(۱۳۹۰). جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ. چاپ اول. تهران. نشر سمت.
 • محمدی، بیوک. (۱۳۸۷). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ اول
 • محمدیان مهرداد(۱۳۸۴). نگرش سنجی شهروندان تبریزی نسبت به توسعۀ اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد خلخال. شمارۀ ۵
 • موسایی، میثم. ۱۳۸۸٫ رابطه توسعۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی. رابرد یاس شمارۀ ۲۰٫ (۱۱۷-۹۶)۲۲
 • مویدفر،رزیتا، اکبری، نعمت الله، دلیری، حسن(۱۳۸۸). اثرات متقابل و پویای سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی(مطالعه موردی ایران ۱۳۸۵ -۱۳۶۸). مطالعات اقتصاد بین الملل. سال بیستم، شماره پیاپی ( ۳۵ )، شماره دوم (دورۀ جدید). (۳۸-۲۱)۱۷٫
 • میرهاشمی، مالک. قائدمحمدی. محمدجواد و شکری، بهنام. ۱۳۸۷٫ تحلیل وضعیت شهرستان‌های استان تهران از نظر توسعۀ اجتماعی. فصل نامه پژوهشی اجتماعی. سال اول. (۱)، (۱۵۷-۱۷۲) ۱۶
 • نصیری، حسین(۱۳۷۹) توسعۀ پایدار؛ چشم‌انداز جهان سوم، چاپ اول. انتشارات فرهنگ و ‌اندیشه
 • والرشتاین،‌‌‌ایمانوئل(۱۹۳۰). سیاست و فرهنگ درنظام متحول جهانی(ژئوپلیتیک و ژئوکالچر). مترجم؛ پیروز ایزدی، (۱۳۸۴). چاپ دوم. نشر نی.
 • هانت، دایانا. نظریه‌های اقتصاد توسعه تحلیلی از الگوهای رقیب. مترجم؛ غلام رضا آزاد ارمکی، (۱۳۷۶). نشرنی.
 • هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی(۱۳۷۵)،تهران،نشرعلم،چاپ سوم
 • هایامی، یوجیرو. ۱۳۸۶٫ اقتصاد توسعه؛ ازفقرتاثروت ملل. مترجم؛ غلام رضا آزادارمکی،. تهران. چاپ دوم
 • همایون کاتوزیان، محمدعلی. ‌‌‌ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله ی دیگر. مترجم؛ عبدالله کوثری، (۱۳۹۱) . چاپ چهارم. تهران. نشر نی.
 • همایون کاتوزیان، محمدعلی. نظریه و عمل، توسعۀ اقتصادی؛ یک ارزیابی انتقادی. مترجم؛ علیرضا طیب، سیاسی-اقتصادی. شمارۀ ۱۰۴-۱۰۳٫ (۸۳-۷۶)۸ .
 • مدیر سایت

  Next Post

  متن کامل - بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه های ...

  چهار اکتبر 21 , 2020
  شهبازی، مهدی(۱۳۸۸). مطالعه جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی شورایاری محله ها در توسعه محلی شهر تهران ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد ضرابی، اصغر. شاهیوندی، احمد(۱۳۸۹). تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی ۳۸ ، شماره ۲، (۳۲-۱۷)۱۶ داگرتی، جیمز،پفالتزگراف، رابرت. […]