دسترسی متن کامل – تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و سیستم …

ab17/0 ± ۶۵/۱۴

a03/0 ± ۱۲/۱۴

ab16/0 ± ۵۸/۱۴

چربی

۱۶/۰ ± ۰۶/۳

۰۶/۰ ± ۱۵/۴

۰۶/۰ ± ۷۳/۴

۲۱/۰ ± ۷۶/۴

۰۷/۰ ± ۰۰/۵

۰۴/۰ ± ۲۴/۴

۵۶/۰ ± ۷۷/۴

خاکستر

۱۴/۰ ± ۳۵/۲

۰۷/۰ ± ۰۰/۴

۰۲/۰ ± ۰۱/۴

۱۱/۰ ± ۹۱/۳

۰۳/۰ ± ۸۳/۳

۰۵/۰ ± ۰۳/۴

۰۳/۰ ± ۹۲/۳

چربی کبد

b54/3 ± ۹۲/۳۸

a50/1 ± ۷۹/۲۲

b88/1 ± ۶۱/۳۱

b92/2 ± ۸۰/۳۳

b35/2 ± ۴۳/۳۵

a16/1 ± ۸۲/۲۰

– در هر ردیف، مقادیر دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف معنی‌دار هستند (۰۵/۰< p).
۴-۳-۱- درصد رطوبت لاشه

مدیر سایت

Next Post

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- ...

چهار اکتبر 21 , 2020
ab17/0 ± ۶۵/۱۴ a03/0 ± ۱۲/۱۴ ab16/0 ± ۵۸/۱۴ چربی ۱۶/۰ ± ۰۶/۳ ۰۶/۰ ± ۱۵/۴ ۰۶/۰ ± ۷۳/۴ ۲۱/۰ ± ۷۶/۴ ۰۷/۰ ± ۰۰/۵ ۰۴/۰ ± ۲۴/۴ ۵۶/۰ ± ۷۷/۴ خاکستر ۱۴/۰ ± ۳۵/۲ ۰۷/۰ ± ۰۰/۴ ۰۲/۰ ± ۰۱/۴ ۱۱/۰ ± ۹۱/۳ ۰۳/۰ ± ۸۳/۳ ۰۵/۰ ± ۰۳/۴ ۰۳/۰ […]