پایان نامه بررسی روش های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق

پایان نامه رشته M.Sc.

عنوان : :  بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آیت ا.آملی

 گروه صنایع غذایی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.

 
 
عنوان:  بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق
استاد راهنما:
رضا فرهمندفر
استا مشاور:
دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
 
 
 
 
عنوان                                                                                                                                 صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
۱-۱- دانه های روغنی ۲
۱-۲- روغن کانولا ۲
۱-۲-۱- گیاه شناسی دانه روغنی کانولا ۲
۱-۲-۲- تاریخچه کشت کانولا ۳
۱-۲-۳- ترکیب روغن کانولا ۴
۱-۲-۴- مکانیسم آنتی اکسیدانی روغن کانولا ۴
۱-۳- اکسیداسیون چربی ها و روغن ها ۵
۱-۳-۱-انواع اکسیداسیون ۵
۱-۳-۲- آنتی اکسیدان ها ۶
۱-۳-۳-  مکانیسم آنتی اکسیدانی ۷
۱-۴- گیاه هلپه ۸
۱-۴-۱- ترکیبات گیاه هلپه ۸
۱-۴-۲- کاربرد گیاه ۸
۱-۴-۳- خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ۹
فصل دوم ۱۰
مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۰
فصل سوم ۲۹
مواد و روشها ۲۹
۳-۱- مواد اولیه ۲۹
۳-۲- لوازم آزمایشگاهی ۳۰
۳-۳- تهیه و آماده کردن پودر گیاه هلپه ۳۰
۳-۴- استخراج عصاره (عصاره گیری بوسیله شیکر(ماسراسیون)) ۳۱
۳-۵- آماده سازی نمونه های روغن ۳۱
۳-۶- اندازه گیری ترکیبات فنولی ۳۲
۳-۶-۱- رسم منحنی استاندارد و معادله خط رابطه جذب و غلظت اسید گالیک (منحنی کالیبراسیون) ۳۲
۳-۶-۲- اندازهگیری ترکیبات فنولی روغن کانولای بدون آنتیاکسیدان سنتزی ۳۳
۳-۶-۳- اندازه گیری ترکیبات فنولیک عصاره گیاه هلپه ۳۴
۳-۷- اندازهگیری ترکیبات توکوفرولی ۳۴
۳-۷-۱- ترسیم منحنی کالیبراسیون ۳۴
۳-۷-۲- اندازهگیری ترکیبات توکوفرولی نمونه روغن بدون آنتیاکسیدان ۳۵
۳-۷-۳- اندازهگیری ترکیبات توکوفرولی عصاره گیاه هلپه ۳۵
۳-۸- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ۳۶
۳-۸-۱- آزمون حذف رادیکال های آزاد DPPH 36
۳-۸-۲- آزمون بتاکاروتن – لینولئیک اسید ۳۷
۳-۸-۳- شاخص پایداری اکسایشی(OSI) 38
۳-۹- آزمون پایداری روغن ۳۹
۳-۹-۱ شرایط حرارت دهی ۳۹
۳-۹-۲- اندیس اسیدی ۳۹
۳-۹-۳- شاخص پایداری اکسایشی (OSI) 39
۳-۹-۴- اندازگیری عدد پراکسید (PV) 40
۳-۹-۵- اندازگیری عدد کربونیل ۴۱
۳-۹-۶- شاخص رنگی ۴۲
۳-۹-۷- اندازگیری مقدار کل ترکیبات قطبی ۴۲
۳-۹-۷-۱- آماده سازی سیلیکاژل ۴۲
۳-۹-۷-۲- پر کردن ستون کروماتو گرافی ۴۳
۳-۹-۷-۳- تهیه و آماده سازی نمونه وحلال جداسازی ۴۳
۳-۹-۸- اندازهگیری عدد دیان مزدوج (کونژوگه) ۴۳
۳-۹-۹- اندازگیری عدد یدی ۴۴
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل آماری ۴۴
فصل چهارم ۴۵
نتایج ۴۵
۴-۱- محتوای ترکیبات فنولیک عصارههای مختلف گیاه هلپه ۴۵
۴-۲- مقدار توکوفرول به دست آمده از عصاره های گیاه هلپه ۴۶
۴-۳- نتایج به دست آمده برای فعالیت آنتی اکسیدانی، طبق آزمون های مختلف برای عصاره های گیاه هلپه ۴۷
۴-۴- بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی عصارههای گیاه هلپه با غلظت ppm 200 در روغن کانولا ۵۰
۴-۴-۱- تغییرات عدد اسیدی طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۱
۴-۴-۲- تغییرات عدد پراکسید طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۲
۴-۴-۳- تغییرات عدد یدی طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۴
۴-۴-۴- تغییرات عدد کربونیل طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۵
۴-۴-۵- تغییرات عدد کنژوگه طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۶
۴-۴-۶- تغییرات شاخص پایداری اکسایشی طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۷
۴-۴-۷- تغییرات مقدار فنول طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۵۹
۴-۴-۸- تغییرات شاخص رنگی طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۶۰
۴-۴-۹- تغییرات مقادیر کل ترکیبات قطبی طی فرآیند حرارت دهی در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد ۶۱
فصل پنجم ۶۳
بحث و نتیجه گیری ۶۳
۵-۱- شاخص کیفی روغن اولیه. ۶۳
۵-۲- اندازه گیری محتوای ترکیبات فنولیک عصاره گیاه هلپه. ۶۴
۵-۳- ترکیبات توکوفرولی عصاره های گیاه هلپه. ۶۵
۵-۴- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاه هلپه. ۶۶
۵-۴-۱- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی با درصد مهار رادیکال آزاد  DPPH  ۶۶
۵-۴-۲- اندازه گیری قدرت آنتی اکسیدانی با روش بتا کاروتن- لینولئیک اسید  ۶۷
۵-۴-۳- بررسی شاخص پایداری اکسایشی عصاره های گیاه هلپه. ۶۸
۵-۵- آزمون پایداری حرارتی روغن. ۶۹
۵-۵-۱- تغییرات عدد اسیدی. ۶۹
۵-۵-۲- عدد پراکسید. ۷۰
۵-۵-۳- تغییرات عدد یدی. ۷۰
۵-۵-۴- تغییرات عدد کربونیل. ۷۱
۵-۵-۵- تغییرات عدد کنژوکه. ۷۲
۵-۵-۶- شاخص پایداری اکسایشی. ۷۳
۵-۵-۷- تغییرات ترکیبات فنولی. ۷۳
۵-۵-۸- تغییرات شاخص رنگی. ۷۴
۵-۵-۹- مقادیر کل ترکیبات قطبی. ۷۴
نتیجه گیری کلی. ۷۵
پیشنهادات. ۷۸
فهرست منابع. ۷۹
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول ۴-۱: میانگین مقدار فنول کل عصارهها با روش های مختلف عصاره گیری از گیاه Helpeh  ۴۶
جدول ۴-۲: میانگین مقدار توکوفرول عصاره با روش های مختلف عصاره گیری از گیاه Helpeh  ۴۷
جدول ۴-۳: میانگین درصد مهار رادیکال آزاد DPPH در عصاره های مختلف گیاه Helpeh  ۴۸
جدول ۴-۴: میانگین درصد بی رنگ شدن بتاکاروتن در عصاره های مختلف گیاه Helpeh  ۴۹
جدول ۴-۵: میانگین مقدار شاخص پایداری اکسایشی در غلظت ppm200 عصارههای مختلف گیاه Helpeh. 50
جدول۴-۶: میانگین تغییرات عدد اسیدی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۱
جدول۴-۷: میانگین تغییرات عدد پراکسید در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۳
جدول۴-۸: میانگین تغییرات عدد یدی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۴
جدول۴-۹: میانگین تغییرات عدد کربونیل در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۵
جدول۴-۱۰: میانگین تغییرات عدد کنژوگه در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۷
جدول۴-۱۱: میانگین تغییرات شاخص پایداری اکسایشی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۸
جدول۴-۱۲: میانگین تغییرات مقدار فنول در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۵۹
جدول۴-۱۳: میانگین تغییرات شاخص رنگی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۶۱
جدول۴-۱۴: میانگین تغییرات ترکیبات قطبی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی دوره حرارت دهی. ۶۲
جدول ۵-۱: ساختار اسید چرب روغن کانولای فاقد آنتی اکسیدان. ۶۳
جدول ۵-۲: خصوصیات شیمیایی روغن کانولای فاقد آنتی اکسیدان. ۶۴
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                 صفحه
شکل ۳- ۱- دستگاه شیکر. ۳۱
شکل۳-۲- منحنی استاندارد غلظت اسید گالیک در برابر میزان جذب خوانده شده درطول موج ٧۶۵ نانومتر. ۳۳
شکل ۳-۳- منحنی کالیبراسیون میزان آلفا- توکوفرول در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج ۵۲۰ نانومتر. ۳۵
شکل ۳-۴- دستگاه اسپکتروفتومتر. ۳۸
شکل ۳- ۵- دستگاه رنسیمت مدل ۷۴۳. ۳۹
شکل۳-۶- منحنی کالیبراسیون غلظت آهن ш در برابر جذب خوانده شده درطول موج ۵۰۰ نانومتر  ۴۰
شکل ۴-۱: مقایسه میانگین مقدار فنولیک عصارههای گیاه هلپه. ۴۶
شکل ۴-۲: مقایسه میانگین مقدار ترکیبات توکوفرولی عصارههای گیاه هلپه. ۴۷
شکل ۴-۳: مقایسه میانگین درصد مهار رادیکال آزاد DPPH در عصاره های مختلف گیاه هلپه در غلظت ppm 200. 48
شکل ۴-۴: مقایسه میانگین درصد بی رنگ شدن بتاکاروتن در عصاره های مختلف گیاه هلپه در غلظت ppm 200. 49
شکل ۴-۵: مقایسه میانگین شاخص پایداری اکسایشی در عصاره های مختلف گیاه هلپه در غلظت ppm 200. 50
شکل ۴-۶: مقایسه میانگین تغییرات عدد اسیدی عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۵۲
شکل ۴-۷: مقایسه میانگین تغییرات عدد پراکسید عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۵۳
شکل ۴-۸: مقایسه میانگین تغییرات عدد یدی عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۵۴
شکل ۴-۹: مقایسه میانگین تغییرات عدد کربونیل عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۵۶
شکل ۴-۱۰: مقایسه میانگین تغییرات عدد کنژوگه عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۵۷
شکل ۴-۱۱: مقایسه میانگین شاخص پایداری اکسایشی عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۵۹
شکل ۴-۱۲: مقایسه میانگین تغییرات مقدار فنول عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۶۰
شکل ۴-۱۳: مقایسه میانگین تغییرات شاخص رنگی عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۶۱
شکل ۴-۱۴: مقایسه میانگین تغییرات ترکیبات قطبی عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 در روغن کانولا طی دوره حرارت دهی. ۶۲
 

چکیده

اکسیداسیون روغن­ها علاوه بر تغییر ویژگیهای روغن­ها، بر سلامت مصرف کنندگان تاثیر سوئی می­گذارد. یکی از مهمترین روشها، جهت جلوگیری از اکسیداسیون، استفاده از آنتی­اکسیدانها است. به دلیل اثرات مضر آنتی­اکسیدانهای سنتزی، در سال­های اخیر توجه زیادی به آنتی­اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از گیاهان شده است. در این پژوهش اثر روش استخراج با سه نوع حلال (آب، اتانول و اتانول – آب ۵۰ درصد) بر راندمان و خصوصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه هلپه ارزیابی شد تا مناسبترین روش استخراج برای استفاده بهینه از این محصول جانبی، تعیین شود. در این روش استخراج با حلال، گیاه خورد شده با سه حلال فوق به نسبت (۱به ۱۰) مخلوط و در مدت زمان ۲۴ ساعت در دمای اتاق و بر روی شیکر با سرعت rpm 250 انجام شد. اندازه گیری فنل تام عصاره ها با بهره گرفتن از روش فولین سیوکالتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با بهره گرفتن از روش های حذف رادیکال های آزاد DPPH، تست بتاکاروتن- لینولئیک اسید و شاخص پایداری اکسایشی با دستگاه رنسیمت طی شرایط حرارتی اندازه گیری و با آنتی اکسیدان سنتزی BHA مقایسه گردید. در ادامه سه نوع عصاره بدست آمده را با غلظت ppm 200 جهت پایدارسازی حرارتی روغن کانولا به آن اضافه شد و با آنتی اکسیدان BHA در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد در فواصل زمانی ۵ ساعته و به مدت ۳۰ ساعت  با ۸ شاخص حرارتی از جمله OSI، عدد پراکسید، عدد کربنیل، عدد کونژوگه، شاخص رنگی، ترکیبات قطبی، اندیس اسیدی و اندیس یدی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان فنول (ppm 03/232/61) بدست آمده مربوط به عصاره­ی (اتانول- آب) می­باشد که بر مبنای اسید گالیک بیان می­شود همچنین بیشترین میزان توکوفرول (ppm 87/258/95)، مربوط به عصاره­ی (اتانول- آب) می­باشد ولی مقدار آن از لحاظ آماری با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار نداشت. همچنین بیشترین درصد مهار در آزمون حذف رادیکال­های آزاد (۷۱/۲±۱۹/۴۷) و در سیستم بتاکاروتن- لینولئیک اسید (۹۲/۱±۵۰/۳۳)، هر دو مربوط به عصاره هیدروالکلی (اتانول- آب) ماسراسیون در غلظت ppm 200 میباشد. نتایج حاصل از شاخص پایداری اکسیداتیو در غلظت ppm 200 نیز نشان داد نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی BHA (22/0±۰۸/۵ ساعت) موثر تر از  بقیه ی عصاره ها واقع شد و با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت.
واژگان کلیدی: گیاه هلپه، ماسراسیون، فنول، توکوفرول، DPPH، بتا کاروتن- لینولئیک اسید، شاخص پایداری اکسایشی، روغن کانولا.

فصل اول

                                                                                                    کلیات تحقیق
 

۱-۱- دانه های روغنی:

دانه های روغنی مهم ترین محصولات حاوی روغن­ های نباتی هستند که در کشاورزی جایگاه خاص داشته و اراضی وسیعی در سر تا سر جهان به کشت این محصولات باارزش اختصاص دارد. ارزش و اهمیت
دانه های روغنی نه فقط به خاطر روغن موجود در آن ها، بلکه به دلیل ماده پروتئینی ارزشمندی است که پس از روغن کشی در تغذیه انسان و حیوان به مصرف می رسد. بازده روغن در هر یک از منابع گیاهی مختلف براساس واریته، ناحیه کشت شرایط آب و هوایی، شرایط کاشت و برداشت، حمل و نگهداری، روش های روغن کشی و . متفاوت است (مالک، ۱۳۸۷).
تعداد صفحه :۱۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته مهندسی مواد  گرایش : شناسایی و انتخاب مواد…
Cresta Posts Box by CP