پایان نامه :بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت اجرایی (استراتژیک)

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل

دانشگــاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه آموزشی مدیریت

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A»

 

گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

 

 

عنوان:

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل

 

استاد راهنـما:

دکتـر خـیراله سربلند

 

 

استاد مشاور:

دکتـر شهرام گیلانی‌نیا

 

 

 دی‌ماه ۱۳۹۲

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ ۱) مقدمه ۳

۱ـ۲) بیان مساله ۳

۱ ـ ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱ـ ۴) چارچوب نظری تحقیق. ۶

۱ ـ ۵) مدل تحقیق. ۸

۱ ـ ۶) اهداف تحقیق. ۸

۱-۷) سؤالات و فرضیه‌های تحقیق. ۹

۱ ـ ۸) تعریف متغیرهای تحقیق (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۹

۱-۸-۱) تعریف مفهومی متغیرهای مستقل و وابسته. ۹

۱-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته. ۱۰

۱ ـ ۹) قلمرو تحقیق. ۱۱

۱-۹-۱) قلمرو زمانی تحقیق ۱۱

۱-۹-۲) قلمرو موضوعی تحقیق ۱۱

۱-۹-۳) قلمرو مکانی تحقیق ۱۱

۱ ـ ۱۰) ساختار تحقیق. ۱۲

فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت دانش

۲-۱) مقدمه ۱۷

۲-۱-۱) تاریخچه مدیریت دانش. ۱۸

۲-۱-۲) تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش. ۲۰

۲-۱-۳) اصول و مبانی مدیریت دانش. ۲۴

۲-۱-۴) مدیریت دانش نقطه مقابل مدیریت اطلاعات. ۳۰

۲-۱-۵) مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری برای سازمانها ۳۲

۲-۱-۶) چرخه دانش. ۳۳

۲-۱-۷) ایجاد دانش. ۳۵

۲-۱-۸) اجرای اصلی و کلیدی مدیریت دانش. ۳۶

۲-۱-۹) الزامات اجرایی مدیریت دانش در سازمانها ۳۸

۲-۱-۱۰) کارایی مدیریت دانش. ۳۹

۲-۱-۱۱) اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای سازمانهای اجرایی و دولتی ۴۰

۲-۱-۱۲)  نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی ۴۱

۲-۱-۱۳) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی ۴۲

۲-۱-۱۴) فرایند تکاملی مدیریت دانش در سازمانها ۴۵

بخش دوم: یادگیری سازمانی

۲-۲) یادگیری سازمانی. ۴۸

۲-۲-۱) مفاهیم و تعاریف یادگیری سازمانی ۴۹

۲-۲-۲) یادگیری سازمانی؛ موافقتها و مخالفتها ۵۰

۲-۲-۳) انواع یادگیری سازمانها ۵۲

۲-۲-۴) یادگیری سازمانی: تردیدها و نسبتها ۵۴

۲-۲-۵) یادگیری سازمانی: چالشهای محیطی و انتخاب. ۵۴

۲-۲-۶) ساختار سازمانی منطبق با یادگیری استراتژیک سازمانی ۵۵

۲-۲-۷) سازمانهای نوین بر محوریت دانایی و یادگیری ۵۶

۲-۲-۸) نقش‌آفرینان یادگیری سازمانی ۵۸

۲-۲-۹) مزایای یادگیری و دانش سازمانی در عصر جهانی شدن. ۵۹

بخش سوم: خلاقیت سازمانی

۲-۳) خلاقیت سازمانی. ۶۱

۲-۳-۱) فلسفه خلاقیت. ۶۱

۲-۳-۲) مفهوم، جایگاه و تعاریف خلاقیت و نوآوری ۶۲

۲-۳-۳) تفاوت خلاقیت و نوآوری ۶۳

۲-۳-۴) فرآیند خلاقیت و نوآوری ۶۴

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

۲-۴) پیشینه تحقیق. ۶۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه ۷۰

۳ ـ ۲) روش تحقیق. ۷۰

۳ ـ ۳) جامعه آماری. ۷۱

۳ ـ ۴) حجم نمونه و روش اندازه‌گیری. ۷۱

۳ ـ ۵) ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۷۱

۳ ـ ۶) روائی و پایائی ابزار سنجش. ۷۲

۳ ـ ۷) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۷۴

۴-۲) توصـیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه ۷۵

۴-۳) توصـیف آماری شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق. ۷۸

۴-۴) آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (K – S) برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق. ۸۰

۴-۵) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) ۸۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵ – ۱) مقدمه ۸۶

۵ ـ ۲) نتیجه‌گیری. ۸۶

۵ ـ ۳) پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج تحقیق. ۸۷

۵-۴) پیشنهاداتی برای محققان آتی. ۸۹

۵-۵) محدودیت‌های تحقیق. ۸۹

منابع و مأخذ. ۹۱

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                           صفحه

جدول (۲-۱): گاه‌شمار مدیریت دانش. ۲۰

جدول (۲-۲): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش. ۳۱

جدول (۳-۱): پایایی متغیرهای تحقیق ۷۲

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال جنسیت. ۷۵

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات. ۷۶

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سابقه‌ اجرایی ۷۷

جدول (۴-۴): توصیف آماری‌ متغیر مدیریت دانش. ۷۸

جدول (۴-۵): توصیف آماری‌ مؤلفه‌های مربوط به یادگیری سازمانی ۷۸

جدول (۴-۶): توصیف آماری‌ مؤلفه‌های مربوط به خلاقیت سازمانی ۷۹

جدول (۴-۷): نتایج آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۸۰

جدول (۴-۸): آزمون فرضیه اول. ۸۱

جدول (۴-۹): آزمون فرضیه دوم. ۸۲

جدول (۴-۱۰): آزمون فرضیه سوم. ۸۳

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

نمودار ( ۴-۱): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال جنسیت. ۷۵

نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات. ۷۶

نمودار  (۴-۳): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سابقه‌ اجرایی ۷۷

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل (۲-۱): فرایند خلق (ایجاد) دانش. ۳۵

 

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل

چکیده

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج  آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی دستگاه های اجرایی استان اردبیل انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل بوده که نمونه‌ای به حجم ۱۲۹ نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه بین متغیرهای تحقیق نشان داد که مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته‌های تحقیق به وضوح نشان داد که یادگیری سازمانی حلقه رابط بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی بوده و از این طریق موجبات ارتقاء سطح خلاقیت را فراهم می کند.

 

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، خلاقیت سازمانی

 

۱ـ ۱) مقدمه

سازمانها اصولاً به منظور نیل به اهدافی ایجاد گردیده‌اند که میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروی انسانی مشغول به کار در سازمانها است. بنابراین ارزشیابی کارکنان و عملکرد آنها در مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی‌ برخوردار است. امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می‌‌رود. فرآیند نوآوری شدیداً به دانش وابسته بوده و مدیریت دانش و سرمایه انسانی باید عنوان یک عامل اساسی در هر نوع تجارتی مدنظر قرار گیرد. مدیریت دانش و نوآوری هر دو می‌‌توانند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی را بهبود بخشند. شناخت رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی می‌‌تواند تضمین کننده رشد، کارایی و اثر بخشی بالاتر بوده و نهایتاً رشد اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. یک سازمان با مدیریت دانش از منابع خود به صورت کاراتر استفاده نموده و در نتیجه نوآورتر بوده و عملکرد بهتری خواهد داشت (حکمت، ۱۳۹۲).

افزون بر موارد فوق با توجه به فرایند تولید و تشکیل دانش، مشخص می‌‌شود که دانش ابتدا در ذهن افراد تولید و با به اشتراک‌گذاری آن می‌‌تواند به دانش سازمانی تبدیل شود و دانش سازمانی خود منشأیی برای تولید دانش فردی خواهد بود. بنابراین، سرمایه‌های سازمانی به طور عمده در اذهان افراد نهفته است. این دانش حیاتی و مهم هنگامی‌ در اختیار سازمان قرار می‌‌گیرد که کارکنان تمایل به همکاری و اشتراک دانش داشته باشند و علاوه بر آن تمهیدات و سازوکارهای مؤثری نیز توسط سازمان در این رابطه فراهم شده باشد. با تغییر شغل و پست سازمانی، همچنین بازنشستگی برخی از کارکنان، دانش ارزشمندی که حاصل سالها تجربه کاری بوده به سادگی از بین خواهد رفت و سازمان توانایی بهره‌گیری از آن را در صورت استفاده نکردن از شیوه‌های مؤثر اشتراک دانش نخواهد داشت. از دیدگاه «نوناکا و تاکوچی» چنانچه دانش فردی با دیگران به اشتراک گذاشته نشود، تأثیری بر رشد و گسترش دانش موجود در سازمان نخواهد داشت و دانش جدیدی نیز تولید نخواهد شد (آهلاندر و همکاران، ۲۰۰۷)

 

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***