پایان نامه :توسعه تست آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئینهای نوترکیب برای تمایز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما

پایان نامه رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : توسعه تست آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئینهای نوترکیب برای تمایز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: میکروبیولوژی

 

عنوان:

توسعه تست آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئینهای نوترکیب برای تمایز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مجید گلکار

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر زرین تاج ولدخانی

 

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

 
 
 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه                                 
چکیده                                                                                                                                       ۱
مقدمه                                                                                                                                       ۳       
فصل اول: کلیات
۱-۱- اتصال ونفوذ توکسوپلاسما گوندی به سلول           ۱۲
۱-۲-راه انتقال                                                                                                   ۱۳
۱-۲-۱-مصرف مواد انگل آلوده به اووسیست.           ۱۴
۱-۲-۲-مصرف گوشت حاوی کیست نسجی.           ۱۵
۱-۲-۳-انتقال از طریق جفت  .           ۱۵
۱-۳- همه گیر شناسی عفونت توکسوپلاسمایی.           ۱۶
۱-۳-۱-عوامل موثر در همه گیر شناسی توکسوپلاسما گوندی.           ۱۸
۱-۳-۱-۱-عوامل مربوط به انگل           ۱۸
۱-۳-۱-۲-عوامل مربوط به میزبان           ۱۸
۱-۳-۱-۳-عوامل مربوط به محیط.           ۱۹
۱-۴-آنتی ژنهای توکسوپلاسما گوندی           ۱۹
۱-۵-واکسیناسیون    ۲۱
۱-۶-بیماریزایی                                                                                                  ۲۲
۱-۷-توکسوپلاسموزیس مادرزادی           ۲۴
۱-۸-تظاهرات بالینی .           ۲۵
۱-۹-تشخیص توکسوپلاسموز           ۲۹
۱-۹-۱- تشخیص مستقیم.             ۲۹
۱-۹-۱-۱-تشخیص هیستولوژی (بافت شناسی.             ۲۹
۱-۹-۱-۲- جداسازی توکسوپلاسما گوندی             ۳۰
۱-۹-۱-۳-تکنیک واکنش زنجیری پلیمراز (PCR1-15-2-تشخیص غیر مستقیم             ۳۰
۱-۹-۲-تشخیص غیر مستقیم .            ۳۱
۱-۹-۲-۱- تست رنگی سابین – فلدمن.             ۳۴
۱-۹-۲-۲- سنجش آنتی بادی فلوئورسنت غیر مستقیم             ۳۴
۱-۹-۲-۳- تست سنجش آگلوتیناسین ایمنوسوربنت.             ۳۵
۱-۱۰-الایزا (ELISA)             ۳۵
۱-۱۰-۱- الایزای مستقیم             ۳۶
۱-۱۰-۲- الایزای غیر مستقیم.             ۳۶
۱-۱۰-۳- الایزای ساندویچ.             ۳۷
۱-۱۰-۳-۱-الایزای ساندویچ مستقیم             ۳۷
۱-۱۰-۳-۲-الایزای ساندویچ غیر مستقیم             ۳۷
۱-۱۰-۴- الایزای رقابتی یا مهاری.             ۳۷
۱-۱۱-کاربرد پروتئین های نوترکیب در تشخیص توکسوپلاسماَ.             ۳۸
۱-۱۲-تولید پروتئین نوترکیب             ۳۹
۱-۱۳-تشخیص سرولوژی توکسوپلاسموزیس در دوران حاملگی             ۳۹
۱-۱۴-ارزش تشخیصی ایزوتایپ های مختلف ایمونوگلوبولین
اختصاصی توکسوپلاسما در تشخیص عفونت             ۴۰
۱-۱۵-کاربرد IgGAvidity در افتراق عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسموزیس.             ۴۲
۱-۱۶-درمان                                                                                                      ۴۴
۱-۱۷-پیشگیری                                                                                                  ۴۷
۱-۱۸- بیان مسئله و اهمیت آن.             ۴۸
۱-۱۹- دلایل انتخاب موضوع .             ۵۰
۱-۲۰-اهداف و فرضیا ت             ۵۱
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته                             
۲-۱- مروری بر تحقیقات گذشته .  ۵۳
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- تخلیص پروتئین با روش کروماتوگرافی تمایلی             ۵۹
۳-۱-۱-مکانیسم تخلیص پروتئین با روش کروماتوگرافی تمایلی             ۵۹
۳-۱-۲- تهیه و تخلیص پروتئین های  نو ترکیب rGRA7 (pUET-GRA7) و
rGRA6(PUET-GRA6             ۶۰
۳-۲- بررسی و تائید پروتئین های تخلیص شده.             ۶۲
۳-۲-۱- بررسی و تائید پروتئین های نوترکیب GRA7 و GRA6 بوسیله آنالیز SDS-PAGE             ۶۲
۳-۲-۲- تائید هویت پروتئین بیان شده با روش وسترن بلات.            ۶۶
۳-۳- دیالیز نمونه های تخلیص شده.             ۷۱
۳-۴- تعیین غلظت پروتئین             ۷۱
۳-۵- سیستم های الایزا(اصول کار) .             ۷۱
۳-۵-۱- طراحی سیستم های الایزا.             ۷۲
۳-۵-۱-۱- نکات تکنیکی در الایزا             ۷۲
۳-۵-۱-۲- برخی مشکلات در الایزا.             ۷۴
۳-۶- بررسی پتانسیل PUET-GRA7 و PUET-GRA6 در تشخیص عفونت حاد و مزمن .
توکسوپلاسموز با روش الایزا             ۷۶
۳-۶-۱-برقراری شرایط الایزا.             ۷۶
۳-۶-۲- استفاده از لیزات باکتری در الایزا                  ۷۶
۳-۷- اندازه گیری میزان آنتی بادی به روش الایزای غیر مستقیم                 ۷۷
۳-۸-تعیین Cut off  در روش الایزا             ۸۰
۳-۹- اندازه گیری میزان آنتی بادی IgG با کیت تجاری Euroimmun .             ۸۱
۳-۱۰- اندازه گیری میزان آنتی بادی IgM با کیت تجاری Euroimmun             ۸۲
۳-۱۱- برقراری شرایط بهینه به منظور محاسبه Avidity Index IgG .             ۸۲
۳-۱۲- اندازه گیری IgG Avidity Index  با بهره گرفتن از پروتئین های نوترکیب PUET-GRA7 و
PUET-GRA6                                                                                                   ۸۳
۳-۱۳- اندازه گیری IgG Avidity Index  با بهره گرفتن از کیت تجاری EUROIMMUN  .             ۸۳
۳-۱۴- اندازه گیری IgG Avidity Index  با بهره گرفتن از کیت تجاری Microgen.             ۸۵
۳-۱۵- محاسبه اندکس اویدیته نسبی (RAI) Relative avidity Index             ۸۸
۳-۱۶- کنترل کیفی .             ۸۸
۳-۱۶-۱- حساسیت .             ۸۸
۳-۱۷-طراحی تحقیق                 ۸۸
۳-۱۸- تعداد نمونه و روش نمونه گیری  .             ۸۹
۳-۱۸-۱- تعداد نمونه             ۸۹
۳-۱۸-۲- روش نمونه گیری             ۸۹
فصل چهارم: نتایج آزمایشات
۴-۱ :تهیه و تخلیص پروتئین های  نو ترکیب rGRA7 (pUET-GRA7 و rGRA6
(PUET-GRA6                                                                                                   ۹۲
۴-۲- تایید هویت پروتئین های تخلیص شده با روش وسترن بلات .             ۹۳
۴-۳- بررسیIgG,IgM,IgG Avidity نمونه های سرمی با کیت استاندارد Euroimmun                 ۹۴
۴-۳-۱- نتیجه آزمایشات IgG ELISA  مخصوص توکسوپلاسما سرمهای
ایرانی با کیت Euroimmun. .           ۹۵
۴-۳-۲- نتیجه آزمایشات IgM ELISA  مخصوص توکسوپلاسما سرمهای با کیت Euroimmun        ۹۵
۴-۳-۳-نتیجه آزمایشات IgG Avidity ELISA  مخصوص توکسوپلاسما سرم ها
با کیت Euroimmun             ۹۶
۴-۴- برقراری شرایط ELISA  Avidity با پروتئین های نوترکیب            ۱۰۰
۴-۵- نتایج آزمایش Avidity ELISA  با بهره گرفتن از پروتئین نوترکیب GRA6 برای تمایز
عفونت حاد ومزمن در سرم های زنان باردار           ۱۰۳
۴-۶- نتایج آزمایش Avidity ELISA  با بهره گرفتن از پروتئین نوترکیب GRA7 برای تمایز
عفونت حاد ومزمن در سرم های زنان باردار ایران            ۱۰۳
۴-۷- بررسی نتایج ناهمخوان بین الایزا اویدیته با پروتئین های GRA6 وGRA7 و کیت
Euroimmun با بهره گرفتن از کیت Microgen.           ۱۰۴
فصل پنجم:بحث، پیشنهادات
منابع                                                                                                                                       ۱۲۱
خلاصه انگلیسی              ۱۲۷
ضمائم                                                                                                                                      ۱۲۹
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول۳-۱: جدول ارزیابی اویدیتی در کیت میکروژن            ۸۷
جدول ۴-۱: نتایج آزمایشات Avidity ELISA,IgG,IgM سرم ها با کیت Euroimmon.            ۹۷
جدول ۴-۲: بررسی نتایج ناهم خوان با کیت های Microgen,Euroimmun و پروتئین های
GRA6 وGRA7     .           ۱۰۶
جدول شماره ۴-۳: نتایج آزمایش IgG وIgG Avidity با پروتئین های GRA6 و GRA7
بر روی سرم های زنان باردار . . ۱۰۸
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل۱-۱- شکل شماتیک یک تاکی زوایت و یک برادی زوایت توکسوپلاسما گوندی              ۴
شکل۱-۲- عکس میکروسکوپ الکترونی یک تاکی زوایت، سوش  VEGکه در حال
نفوذ به یک نوتروفیل صفاق موش می باشد              ۷
شکل۱-۳- عکس میکروسکوپ الکترونی از تاکی زوایت سوش VEG در حال تقسیم
اندودیوژنی داخل ماکروفاژ صفاق موش              ۸
شکل۱-۴- یک کیست بافتی توکسوپلاسما که حاوی بیش از هزار برادی زوایت می باشد.              ۹
شکل ۱-۵- راه های انتقال انگل توکسوپلاسما گوندی در میزبان اصلی و حد واسط             ۱۶
شکل ۱-۶- دختری با هیدروانسفالی بعلت توکسوپلاسموز مادرزادی.            ۲۵
شکل ۱-۷- شکل شماتیک انواع الایزا.             ۳۸
شکل۳-۱:نوارهای کیت میکروژن             ۸۷
شکل ۴-۱  : تخلیص پروتئین GRA6 به روش کروماتوگرافی تمایلی             ۹۲
شکل ۴-۲: تخلیص پروتئین GRA7 به روش کروماتوگرافی تمایلی .             ۹۳
شکل ۴-۳: بررسی هویت آنتی ژنیسته پروتئین های GRA6 وGRA7
تخلیص شده باروش وسترن بلات             ۹۴
شکل ۴-۴ : تعیین غلظت بهینه اوره برای تفکیک سرمهای فاز حاد از مزمن عفونت توکسوپلاسما
در آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئین GRA6           ۱۰۱
شکل ۴-۵ :  تعیین زمان بهینه شستشو با محلول اوره به منظور تفکیک سرم های فاز حاد از مزمن
عفونت توکسوپلاسما در آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئین GRA6           ۱۰۱
شکل ۴-۶ : تعیین غلظت بهینه اوره برای تفکیک سرمهای فاز حاد از مزمن عفونت توکسوپلاسما
در آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئین GRA7           ۱۰۲
شکل ۴-۷ :  تعیین زمان بهینه شستشو با محلول اوره به منظور تفکیک سرم های فاز حاد از مزمن
عفونت توکسوپلاسما در آویدیته الایزا با بهره گرفتن از پروتئین GRA7.           ۱۰۲
شکل۴-۸: مدلی از بلوغ آنتی بادی های IgG به آنتی ژن های توکسوپلاسمای           ۱۰۵
شکل ۴-۹: نتایج کیت میکروژن. ۱۰۶
شکل۴-۱۰: مقایسه اجرای تست Avidity با کیت Euroimmun و پروتئین GRA6 برای افتراق
عفونت حاد و مزمن و تحت حاد.           ۱۰۷
 

چکیده فارسی

توکسوپلاسموزیس که توسط انگل اجباری درون سلولی توکسوپلاسما گوندی، ایجاد می شود. در افرادی که از سیستم ایمنی سالمی برخوردارند، عفونت اولیه معمولاً بدون علائم ویا با عوارض خفیفی همراه است، ولی در نوزادانی که عفونت را به طور مادرزادی دریافت کرده اند، ممکن است منجر به عوارض خطرناکی مثل عقب ماندگی ذهنی، کوری و یا حتی مرگ شود. بنابراین تشخیص صحیح عفونت اخیر (recent) توکسوپلاسما و تمایز آن از عفونت مزمن در زنان باردار، اهمیت حیاتی در مراقبتهای درمانی مادر و جلوگیری از بروز عوارض عصبی- مغزی در جنین دارد. از آنجایی که پاسخ آنتی بادی های IgM در درصد قابل ملاحظه ای از افراد، ماه ها یا حتی سال ها پس از کسب عفونت، مثبت باقی می ماند، تمایز صحیح میان عفونت حاد و مزمن به ویژه در زنان باردار، اهمیت فوق العاده ای دارد. در حال حاضر، بنظر می رسد ترکیب دو روش الایزای IgM و الایزای آویدیته IgG بهترین و مطمئن ترین نتایج را برای تشخیص عفونت حاد و تمایز آن از عفونت مزمن می دهند.  شرایط بهینه روش IgG avidity ELISA برای تمایز سرم ها از عفونت حاد ومزمن با بهره گرفتن از دو پروتئین GRA7 وGRA6  برقرار (develop) شد. در نهایت ،کارایی روش avidity ELISA با بهره گرفتن از دو پروتئین فوق برای تشخیص عفونت حاد و مزمن در زنان باردار بررسی شد. در این تحقیق از کیت استاندارد Microgen جهت مقایسه نتایج ناهمخوان مابین کیت Euroimmun و پروتئین های نوترکیب GRA6 وGRA7 استفاده شد، نتایج بدست آمده از کیت Microgen دقیقا شبیه با پروتئین های نوترکیب بود. دراین تحقیق از ۲۱ سرم حاد و ۲۸ سرم مزمن و ۲۹ سرم تحت حاد زنان مبتلا به توکسوپلاسما که حاد و مزمن وتحت حاد بودن آن با بهره گرفتن از تست های استاندارد سرولوژیک برای ما مشخص شده بود استفاده شد . از۲۱ سرم حاد در آویدیته الایزا با پروتئین GRA6 ، تنها ۱ سرم آویدیته بالا  داشت و از ۲۸ سرم مزمن ، ۲سرم آویدیته پایین داشت و از ۲۹ سرم تحت حاد ۵ سرم آویدیته پایین داشتند. در آزمایش با پروتئین GRA7 از ۲۱ سرم حاد، ۱ سرم  آویدیته بالا داشتند و از ۲۸سرم مزمن همه سرم ها آویدیته بالا داشتند و از ۲۹ سرم تحت حاد ، ۶ سرم آویدیته پایین داشتند.همچنین در این تحقیق تعدادی از سرم ها که نتایج ناهمخوانی ما بین کیت Euroimmun و پروتئین های نوترکیب GRA6 و GRA7داشتند را با بهره گرفتن از کیت استاندارد Microgen بررسی کردیم که نتایج این کیت استاندارد شبیه پروتئین های نوترکیب GRA6 و GRA7بخصوص پروتئین GRA6 بود که این یافته ها کارایی بهتر GRA6 را نشان می دهد. استفاده از آنتی ژنهای نوترکیب به جای آنتی ژنهای توتال انگل در کیت تشخیصی آویدیته الایزا ممکن است منجر به افزایش کارایی آنها شده و استانداردسازی کیتها را نیز تسهیل کند.
کلمات کلیدی : توکسوپلاسما،گوندی ،آویدیته الایزا ، GRA7 ،GRA6

مقدمه

تاریخچه و طبقه بندی

انگل توکسوپلاسما گوندی[۱]، یکی از اعضای شاخه اپی کمپلکسا، راسته کوکسیدیا، انگل اجباری درون سلولی بوده که بیماری توکسوپلاسموزیس را ایجاد می کند.این انگل با گسترش جهانی، قادر به تکثیر در بسیاری از میزبان های مهره دار از جمله انسان است. این ارگانیسم در سال ۱۹۰۸ توسط نیکول و مانسو[۲] در یک جونده کوچک به نام کتنوداکتیلوس گوندی[۳] در انستیتو پاستور تونس و تقریباً به طور همزمان توسط اسپلندور[۴] در برزیل در یک خرگوش آزمایشگاهی کشف شد. ابتدا تصور می شد این ارگانیسم گونه ای از جنس لیشمانیا  است ولی یک سال بعد، پس از مطالعات بیشتر آن را به عنوان یک ارگانیسم متفاوت شناختند و نام جنس جدید توکسوپلاسما را برای آن پیشنهاد کردند)۱و۲(. اگرچه توکسوپلاسما گوندی عوارض متعددی در انسان بوجود می آورد ولی ۱۵ سال بعد از کشف آن بود که انگل از اتوپسی چشم یک کودک مبتلا به هیدروسفالی جدا شد)۳و۴(. شیوع توکسوپلاسموزیس تا قبل از ابداع روش تشخیص سرولوژیکی تست رنگی[۵] به وسیله سابین و فلدمن[۶] در ۱۹۴۸ )۵(، به طور دقیق  مورد ارزیابی قرار نگرفت. فرنکل[۷] در سال ۱۹۷۰ چرخه زندگی را به طور کامل شناسایی و معرفی کرد )۱(. موقعیت تاکسونومیک توکسوپلاسما گوندی بر اساس خصوصیات شکل شناسی و چرخه انگلی آن به وسیله ملهورن[۸] در سال ۱۹۸۸ به صورت زیر تعریف شده است.
Kingdom: Protozoa
Phylum: Apicomplexa
Class: Sporozoea
 Sub-class: Coccidia
Super- order: Eucoccidea
Order: Eucoccidida
Sub- order: Eimeriina
Family: Eimeriidae
Genus: Toxoplasma
Species: gondii
تعداد صفحه : ۱۴۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته :زیست فناوری گرایش :میکروبی عنوان : تهیه…
Cresta Posts Box by CP