دانلود پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

دانشگاه ایلام

دانشكده علوم انسانی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر قاسمعلی شیری

استاد مشاور:

دکتر یاسان ا… پوراشرف

شهریور ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه ­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی می­ کنند تا با نگاه کارآفرینانه­ای به آن بنگرند. بنابراین با توجه به اهمیت تقابل کارآفرینی و بازاریابی در فضای کسب و کارهای کوچک، محقق سعی کرده تا با یک پژوهش کاربردی، به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی(مدل زهرا(1995): تجدید استراتژیک، نوآوری و توسعه کسب و کار) و آمیخته بازاریابی کارآفرینانه(P5: قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) در شرکت­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه بپردازد. با توجه به این­که جامعه آماری تحقیق 114 شرکت بود، لذا با آزمون های آماری 63 واحد به عنوان نمونه انتخاب شد. اما از آن­جا که اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانهِ این قبیل شرکت­ها با آمیخته بازاریابی شرکت­های بزرگ متفاوت است، لذا به کمک یک نمونه اولیه آزمایشی، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مخصوص این شرکت­ها بدست آمد. با توجه به یافته های این بخش، پرسشنامه­ای طراحی و دربین 62 واحد صنعتی توزیع شد. نتایج حاصله به کمک آزمون­های آماری نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته شخص، قیمت و محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته ترفیع و توزیع رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین به کمک آزمون میانگین یک جامعه، جایگاه کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط بدست آمد.

کلید واژه ­ها: شرکت­های کوچک و متوسط، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، شهرک­های صنعتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. د‌

فصل اول………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه ­های تحقیق:………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه ­های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7

1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-9- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………. 9

1-10- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 9

1-11- تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………… 10

1-11-1 تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………. 10

1-11-2- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- شرکت­های کوچک و متوسط:…………………………………………………………………………….. 16

2-2-1- مفهوم شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 16

2-2-2- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط………………………………………………………………. 18

2-2-3- جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………………………….. 20

2-3-کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………. 24

2-4- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………. 26

2-4-2-کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………. 30

2-4-3- مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………. 31

2-4-4- مدل­های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………… 33

2-4- 4-1- مدل کوراتکو و همکارنش………………………………………………………………………….. 33

2-4-4- 2- مدل کوین و سلوین…………………………………………………………………………………. 34

2-4-4- 3- مدل وینکر و همکاران………………………………………………………………………………. 35

2-4-4- 4- مدل لامکین و دس…………………………………………………………………………………. 36

2-4-4- 5- مدل کوین و میلز……………………………………………………………………………………. 36

2-4-4-6- مدل كارآفرینی سازمانی شاکر زهرا (مدل تحقیق)…………………………………………………….. 36

2-4-4-6-1- نوآوری………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-4-6-2-تجدید استراتژیک…………………………………………………………………………………. 40

2-4-4-6-3-توسعه کسب و کار………………………………………………………………………………… 42

2-5- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. 44

2-6- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 48

2-6-1-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………… 54

2-6-2- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………. 56

2-6-3- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………………………………. 59

2-6-3-1- ترفیع……………………………………………………………………………………………….. 60

2-6-3-2- قیمت……………………………………………………………………………………………….. 63

2-6-3-3- شخص……………………………………………………………………………………………… 65

2-6-3-4- توزیع(مکان)………………………………………………………………………………………… 67

2-6-3-5- محصول…………………………………………………………………………………………….. 68

2-6-4- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در عمل…………………………………………………………………… 70

2-7- پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 72

2-7-1- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………… 72

2-7-2-پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………….. 74

2-8- نتیجه گیری  و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. 76

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. 78

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 78

3-3- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………. 81

3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 81

3-3-2- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 81

3-4- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 83

3-4-1- روش تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 83

3-4-2- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 89

3-4-3-  پایایی…………………………………………………………………………………………………. 90

3-4- 4- روایی………………………………………………………………………………………………… 91

3-5- آزمون­های مورد استفاده………………………………………………………………………………….. 92

3-5-1- آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………………… 92

3-5-2- آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………….. 92

3-5-3- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………… 92

3-5-4- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………. 93

3-5-5- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه………………………………………………………………………… 93

خلاص فصل…………………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 95

4-2-1- تحلیلهای توصیفی………………………………………………………………………………………. 96

4-2-1-1- سن صاحبان کسب و کار……………………………………………………………………………. 96

4-2-1-2- سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………….. 99

4-2-1-3- حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………… 102

4-2-2- فراوانی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد کارآفرینی سازمانی…………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه…………………………… 104

4-2-3- تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….. 105

4-2-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ­ها…………………………………………………………………….. 106

4-2-4- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………….. 107

4-2-4-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… 107

4-2-4-2- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 108

4-2-4-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 110

4-2-4-4- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 111

4-2-4-5- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 112

4-2-4-6- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 113

4-2-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 114

4-2-5-1-  سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………… 114

4-2-5-2-  سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………….. 115

4-2-5-3- سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………… 116

4-2-5-4- سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………… 120

4-2-6- یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………… 120

4-2-6-1- رتبه ­بندی فرضیات براساس میزان رابطه……………………………………………………………… 120

4-2-6-2- بررسی تفاوت صاحبان کسب و کار………………………………………………………………… 121

4-2-6-3- بررسی شرکت­های کوچک و متوسط بر اساس سابقه فعالیت………………………………………… 123

4-2-6-4- بررسی یکپارچگی اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………… 125

4-2-6-5- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………………… 125

خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم……………………………………………………………………………… 128

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 128

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ­ها………………………………………………………………………………….. 129

5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… 129

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………….. 129

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 130

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………. 130

5-2- 5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………. 131

5-2- 6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم…………………………………………………………………………… 132

5-3- نتایج حاصل از سوالات تحقیق…………………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال اول و دوم تحقیق………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال سوم و چهارم تحقیق…………………………………………………………….. 134

5-4- نتایج جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………. 134

5-5- نتجه گیری کلی………………………………………………………………………………………….. 135

5-6-کاربردها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 136

5-6-1- پیشنهاد به صاحبان کسب و کارها……………………………………………………………………… 136

5-6-2- پیشنهاد به مدیران کسب و کار………………………………………………………………………… 137

5-6-3- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………. 138

5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… 139

رفرنس………………………………………………………………………………………………………… 141

ضمایم………………………………………………………………………………………………………… 153

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول ‏2‑1- معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. 16

جدول ‏2‑2 – تعریف بانك سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از شرکت های کوچک و متوسط 17

جدول ‏2‑3- بررسی مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………….. 18

جدول ‏2‑4- بررسی ویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………………………. 21

جدول ‏2‑5- تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین………………………………………………………….. 24

جدول ‏2‑6- پژوهش های صورت گرفته از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف…………………………….. 28

جدول ‏2‑7- تعاریف موجود از کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 29

جدول ‏2‑8- مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 31

جدول ‏2‑9- بررسی تفاوت­های شرکت های کوچک و بزرگ…………………………………………………… 44

جدول ‏2‑10- عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی…………………………………………………….. 56

جدول ‏2‑11-  اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته ترفیع…………………………………………….. 61

جدول ‏2‑12- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته قیمت…………………………………………….. 63

جدول ‏2‑13- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته شخص……………………………………………. 65

جدول ‏2‑14- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته توزیع…………………………………………….. 66

جدول ‏2‑15- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته محصول…………………………………………… 68

جدول ‏2‑16- ترتیب جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی در مطالعات مختلف)………………………………………… 69

جدول ‏3‑1- فراوانی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………………. 79

جدول ‏3‑2- نمونه طبقاتی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………….. 80

جدول ‏3‑3- آزمون سنجش میزان نسبت بکارگرفته شده از اجزای بازاریابی………………………………………. 82

جدول ‏3‑4- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای……………………………………………………. 83

جدول ‏3‑5- – شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………………….. 84

جدول ‏3‑6- نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مهم عناصر آمیخته بازارایبی………………………….. 85

جدول ‏3‑7- سوالات پرسشنامه به تفکیک هر عنصر………………………………………………………………. 87

جدول ‏3‑8- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑9- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑10- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………… 89

جدول ‏4‑1- فراوانی سن صاحبان کسب و کار…………………………………………………………………… 95

جدول ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن………… 96

جدول ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سن 96

جدول ‏4‑4- جدول فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………… 98

جدول ‏4‑5- میانگین توجه شرکت­ها به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت شرکت…… 98

جدول ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سابقه فعالیت شرکت……. 99

جدول ‏4‑7- فراوانی حیطه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………… 100

جدول ‏4‑8- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد کارآفرینی سازمانی………………………………….. 102

جدول ‏4‑9- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه………………………….. 102

جدول ‏4‑10- آزمون بررسی نرمال بودن داده ­ها…………………………………………………………………. 104

جدول ‏4‑11- آزمون بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی………………………………………. 105

جدول ‏4‑12- آزمون بررسی رابطه آمیخته قیمت و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 107

جدول ‏4‑13- آزمون بررسی رابطه آمیخته محصول و کارآفرینی سازمانی……………………………………….. 108

جدول ‏4‑14- آزمون بررسی رابطه آمیخته ترفیع و کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 109

جدول ‏4‑15- آزمون بررسی رابطه آمیخته توزیع و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 110

جدول ‏4‑16- آزمون بررسی رابطه آمیخته شخص و کارآفرینی سازمانی………………………………………… 111

جدول ‏4‑17-  آزمون بررسی میزان کارآفرینی سازمانی SMEها……………………………………………….. 112

جدول ‏4‑18- جایگاه ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………….. 112

جدول ‏4‑19- جایگاه اجزای آمیخته قیمت  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 114

جدول ‏4‑20- جایگاه اجزای آمیخته محصول  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. 115

جدول ‏4‑21- جایگاه اجزای آمیخته ترفیع  در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………. 115

جدول ‏4‑22- جایگاه اجزای آمیخته توزیع  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 116

جدول ‏4‑23- جایگاه اجزای آمیخته شخص  در شرکت­های کوچک و متوسط………………………………….. 117

جدول ‏4‑24- جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های کوچک و متوسط……………………… 117

جدول ‏4‑25- رتبه بندی فرضیات براساس میزان رابطه با کارآفرینی سازمانی…………………………………….. 118

جدول ‏4‑26- آزمون مقایسه بکارگیری کارآفرینی سازمانی بین صاحبان جوان و میان سال SME…………………. 119

جدول ‏4‑27- آزمون مقایسه بکارگیری آمیخته بازاریابی بین صاحبان جوان و میانسال SME……………………… 120

جدول ‏4‑28- آزمون مقایسه بکارگیری ابعاد کارآفرینی سازمانی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………. 121

جدول ‏4‑29- آزمون مقایسه بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………… 121

جدول ‏4‑30- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با یکدیگر………………………………………….. 122

جدول ‏4‑31- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………. 123

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل ‏2‑1- تقسیم بندی کارآفرینی سازمانی بر اساس سطح تحلیل……………………………………………….. 26

شکل ‏2‑2– مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارنش……………………………………………………… 33

شکل ‏2‑3- مدل کارآفرینی سازمانی کوین و سلوین……………………………………………………………… 34

شکل ‏2‑4- مدل کارآفرینی سازمانی وینکر و همکاران…………………………………………………………… 35

شکل ‏2‑5- مدل کارآفرینی سازمانی زهرا……………………………………………………………………….. 36

شکل ‏2‑6- تفاوت در حوزه توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک…………………………………………….. 43

شکل ‏2‑7-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. 75

شکل ‏4‑1- درصد فراوانی مشارکت کنندگان بر اساس سن صاحبان کسب و کار…………………………………. 95

شکل ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن…………. 96

شکل ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصرش به تفکیک سن. 97

شکل ‏4‑4- درصد فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکت­ها………………………………………………………. 98

شکل ‏4‑5- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت… 99

شکل ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی و هر یک از عناصرش به تفکیک سابقه فعالیت……………. 100

شکل ‏4‑7- درصد فراوانی بر اساس فراوانی حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط………………………….. 101

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

 

با توجه به منابع محدود در شرکت­های کوچک و متوسط، بازاریابی در این شرکت­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به­ طوری­که بسیاری از محققان، ضعف بازاریابی این شرکت­ها را دلیل اصلی شکست­های این شرکت­ها معرفی می­ کنند؛ لذا در گام اول، تدوین برنامه بازاریابی متناسب با این شرکت­ها حیاتی به نظر می­رسد و در گام بعدی، لزوم توجه به خلاقیت و کارآفرینی در این برنامه ضروری به نظر می­رسد. بنابراین تحقیق حاضر با این اهداف، در شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه انجام شد. از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب­های از پیش تعریف شده­ای می­باشد. در این پژوهش نیز، محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته­ هایی تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. بر این اساس، در فصل اول، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی، اشاره و در فصل بعد، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه و در فصل سوم، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن، پیشنهاداتی به صاحبان شرکت­های کوچک و متوسط، مدیران شهرک صنعتی استان کرماشاه و محققان آتی ارائه گردیده است.

1-2-   بیان مسئله

با توجه به ویژگی­های خاص جهان امروز، از جمله تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی­های فزاینده و رقابت روزافزون(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و همچنین ضعف شیوه ­های سنتی از قبیل برنامه ­ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش­بینی­های بازار(بارت[1]، 1996؛ سیگلکو، ریوکین[2]، 2005)، توجه به شیوه ­های جدید – جهت فائق آمدن بر این تغییرات- ضروری گشته است(ماسون[3]، 2007). در همین راستا، کارآفرینی سازمانی[4] یکی از شیوه­ هایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت­های کوچک و متوسط[5] به آن توجه می­­کنند. مفهومی که در سال 1970 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و تا به حال، توسط محققان زیادی به طرق متفاوتی تعریف شده است. در ابتدا این مفهوم بیشتر برای سنجش کارآفرینی سازمانی در شرکت­های از پیش تاسیس شده[6] بکارگرفته می­شد ولی به مرور محققین مدعی شدند که استفاده از این مفهوم برای همه شرکت­ها از جمله شرکت­های کوچک و متوسط مهم و حیاتی است و مزایای زیادی از جمله ایجاد ارزش و توان اقتصادی(دس[7] و همکاران، 2003)، بهبود عملکرد(دس و همکاران، 2003؛ زهرا[8]، 1991؛ زهرا، 1996) و حفظ مزیت رقابتی(کوراتکو[9]، 2007؛ هایتون[10]، 2005) را به همراه دارد.

برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی شرکت­ها، مدل­های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق، از مدلی که زهرا در سال 1995 ارائه داد و شامل  نوآوری[11]، تجدید استراتژیک[12] و توسعه کسب و کار[13] می­باشد، استفاده شده است(زهرا، 1995؛ شارما، کریسمن[14]، 1999).

به طور کلی توجه به اجزای این مدل به سازمان­های از پیش تاسیس شده برای توسعه و ورود به بازارهای جدید، ایجاد و معرفی محصول جدید و به کارگرفتن مدل­های نوآورانه کسب و کار کمک می کند. در کنار نگرش کارآفرینانه به این شرکت­ها، وجود محدودیت­هایی از قبیل مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کوچک بودن(حسنقلی پور، آقازاده، 1384) و همچنین ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها از جمله انعطاف­پذیری، نیاز به منابع کم، متکی بودن به منابع داخلی(احمدی، صفری کهره و اعظمی، 1387) سبب شده تا وظایف و برنامه ­های بازاریابی این شرکت­ها از جمله آمیخته بازاریابی[15]­شان در مقایسه با شرکت­های بزرگ و غیرکارآفرین متفاوت باشد(مارتین[16]، 2009). اما هرچقدر این تفاوت­ها در ارتباط با وجود نگرش کارآفرینانه ایجاد شود، احتمال تطبیق­پذیری این شرکت­ها با چالش­های ناشی از محیط پیچیده امروزی بیشتر می­ شود. به­ طوری­که آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه[17](محصول[18]، قیمت[19]، توزیع[20]، ترفیع[21] و شخص[22]) یاد شده و باید مجموعه ابزارهایی باشد که یک بنگاه کارآفرین با بکارگیری آن­ها به شیوه­ای نوآورانه، توان کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی بالاتر را برای مشتریان اولیه – نسبت به سایر رقبا- فراهم آورد(رضوانی، گلابی، 1390). این تعریف متفاوت، نیازمند نگاهی نو، به عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی و همچنین تمامی اجزایی که هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی را تشکیل می­دهند، است.

بنابراین این تحقیق، با دو مساله کلی روبرو است؛ اولا با توجه به تفاوت­های شرکت­های کوچک و متوسط با شرکت­های بزرگ و همچنین ویژگی­ها و محدودیت­های خاص این شرکت­ها، اجزای هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه شرکت­های کوچک و متوسط را مشخص کند و ثانیا به دلیل اهمیت نگرش کارآفرینانه به تمامی وظایف و برنامه ­های بازاریابی این شرکت­ها در محیط پویای امروزی، این تحقیق در پی پاسخ به این سوال می­باشد که آیا رابطه معناداری بین میزان کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها با هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه وجود دارد یا خیر؟

[1]. Barrett

[2]. Siggelkow & Rivkin

[3]. Mason

[4]. Corporate Entrepreneurship

[5]. Small & Medium size Enterprise

[6]. Established Company

[7]. Des, Ireland, Zahra, Floyd, Janney & Lane

[8]. Zahra

[9]. Kuratko

[10]. Hayton

[11] . Innovation

[12]. Renewal

[13]. New Venture

[14]. Sharma & Chrisman

[15]. Marketing Mix

[16]. Martin

[17]. Entrepreneurial Marketing Mix

[18]. Product

[19]. Price

[20]. Place

[21]. Promation

[22]. person

تعداد صفحه : 190

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152110]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com