پایان نامه :بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکز

دانشکده  علوم پایه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته شیمی معدنی

 

عنوان:

بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

استاد راهنما

دکتر مریم دقیقی اصل

 

استاد مشاور

دکتر رضا غیاثی

تابستان ۱۳۹۳

 
 
 

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول- پیشگفتار
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ پیشینه. ۳
۱-۳ اساس و مبنای عملکرد. ۴
۱-۴ اولین ترکیب های ضد سرطان. ۵
۱-۵ ترکیبات روتنیم با خواص ضد سرطان. ۱۰
۱-۶ کمپلکس های روتنیم آرن دار با خواص ضد توموری و ضد تکثیر. ۱۲
۱-۷ کمپلکس های روتنیم تک هسته ای arene حاوی –P یا لیگاندهای- N دهنده ۱۳
۱-۸ برهمکنش با DNA :چه نقشی بر کاهش سمیت سلولی دارد؟. ۱۶
۱-۹ کمپلکس های روتنیم آلی فلزی: قانون شکنی و یا گزارش بحث برانگیز ؟. ۱۸
۱-۱۰فعالیت بیولوژیکی یون های روتنیم: قسمت های فعال و یا قسمت های بی اثر؟. ۲۰
فصل دوم- شیمی محاسباتی
۲-۱ مقدمه. ۲۳
۲-۲  معادله شرودینگر. ۲۶
۲-۳ روش های محاسباتی از اساس. ۲۷
۲-۳-۲  روش های همبستگی تغییر. ۳۱
۲-۳-۳ روش برهمکنش پیکربندی . ۳۲
۲-۳-۴ روش های همبستگی اختلال. ۳۲
۲-۳-۵ نظریه اختلال مولر –پلست (MP) 33
۲-۳-۶  روش های پوسته باز ۳۵
۲-۳-۷ نظریه روتان – هال. ۳۵
۲-۴ نظریه تابعیت چگالی (DFT) 36
۲-۵  روش نیمه تجربی ۳۹
۲-۶ روش مکانیک مولکولی ۴۱
۲-۷  مجموعه پایه. ۴۲
۲-۷-۱ کمترین مجموعه پایه: STO-3G 44
۲-۷-۲ مجموعه پایه ظرفیت شاخهای ۴۵
۲-۷-۳ مجموعه پایه دارای توابع قطبی کننده ۲۷
۲-۷-۴  مجموعه­های پایه دارای توابع نفوذی ۴۷
۳-۶ نرم افزارهای مورد استفاده ۴۸
فصل سوم- بحث و نتیجه ­گیری
۳-۱ تجزیه و تحلیل انرژتیک. ۵۱
۳-۲ تجزیه و تحلیل  اوربیتال های جبهه ای ۵۱
۳-۲-۱سیمای اوربیتال های مولکول. ۵۲
۳-۳تجزیه و تحلیلی ساختار ۵۳
۳-۴ بررسی طیف زیر قرمز. ۵۴
۳-۵ بررسی طیف الکترونی ۵۶
۳-۶ وابستگی دمایی ویژگی های گرماشیمیایی ۵۷
۳-۷ تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی طبیعی ۶۰
۳-۸ بارهای اتمی ۶۱
۳-۹ فوق قطبش پذیری ۶۲
کارهای آینده ۶۵
مراجع ۶۶
چکیده لاتین ۷۱
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                                 صفحه
شکل۱-۱: طرح کلی از ترکیب های [Ru(η۶-arene)(en)Cl]+ آلی فلزی نیمه ساندویچ(a) و سری ترکیب های کوئوردینه شده Ru(II) نیمه ساندویچ جدید با فرمول کلی[Ru([9]aneS3)(N-N)Cl]+ (b)،[Ru([9]aneS3)(N-N)(dmso-S)]2+ (C)،[Ru([9]aneS3)(O-)(dmso-S)] (d) و fac-[Ru(dmso-S)3(N-N)Cl]+ (e).9
شکل ۱-۲ : کمپلکس پلاتین (II) در سراسر جهان برای استفاده بالینی در درمان سرطان تایید شده است. ۱۰
شکل۱-۳ کمپلکس های Ruthenium(III) در مطالعات بالینی برای درمان سرطان. ۱۲
شکل ۱-۴ نمونه اولیه کمپلکس­های روتنیم ضد سرطان arene که توسط Dyson و Sadler گزارش شده است. ۱۲
شکل۱- ۵ کمپلکس  , (η۶-pMeC6H4Pri)Ru(p-pta)Cl2(RAPTA-C) 13
شکل۱-۶ کمپلکس Ru(P- pta)Cl2۶-C6H6), (RAPTA-B) 13
شکل۱-۷کمپلکس با لیگاندهای آنیونی مثل برومو، یدوو ایزوتیوسیاناتو. ۱۴
شکل۱-۸ کمپلکس های دی کتون. ۱۴
شکل۱-۹ کمپلکس [(η۶-pMeC6H4Pri)Ru(P,N-ptn)Cl]+. 15
شکل۱-۱۰ کمپلکس [η۶-C6H5CH2CH2NH3)Ru(P-pta)Cl2]+. 15
شکل۱-۱۱ ساختار شیمیایی برخی از ترکیب های روتنیم. ۱
شکل۱-۱۲:طرح کلی نمایش فرضی طریقه فعالیت KP1019. 17
شکل ۲-۱ اوربیتالهای مولکولی دارای حداقل انرژی ۲۸
شکل ۲-۲  قطبی شدن اوربیتالها با ترکیب ۲۸
اوربیتالهای s و p ترکیب اوربیتالهای d و p. 46
شکل۳-۱ کمپلکس پاد سرطانی دی آمین روتنیم که با سیتوزین فرآورده افزایشی داده است ۵۱
شکل۳-۲ سیمای اوربیتال مولکولی جبهه ای را نشان می دهد. ۳۴
شکل ۳-۳ منحنی چگالی حالت ها (DOS) داروی مورد بررسی را نشان می دهد. ۵۲
شکل۳-۴ساختار بهینه کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 و طول پیوند را نشان می دهد. ۵۲
شکل ۳-۵ طیف زیر قرمز کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 را نشان می دهد. ۵۳
شکل۳-۶شیوه ارتعاشی چهار جهش شدید کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 را نشان می دهد. ۵۵
شکل (۳-۷) طیف الکترونی [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+را نشان می دهد. ۳۸
شکل ۳-۸ نمودار وابستگی پارمترهای ترمودینامیکی که. ۵۶
رابطه های خطی بین آن ها و دما را نشان می دهد. ۵۶
ادامه شکل ۳-۸. ۵۷
شکل۳- ۹ترکیب بهینه شده کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+. 58
شکل۳-۱۰بارهای اتمی کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+. 59
به روش آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی را نشان می دهد. ۴۳
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                               صفحه
جدول۳-۱ مقدار انرژی مطلق,گشتاور دوقطبی,قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگردرا نشان می دهد. ۵۱
جدول۳-۲ که انرژی اوربیتال های جبهه ای,سختی و نرمی, پتانسیل شیمیایی و الکترون دوستی  کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2+  را نشان می دهد. ۵۲
جدول ۳-۳ نوع جهش الکترونی، طول موج جهش و شدت جهش در  [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+ را نشان می دهد  ۵۶
جدول۳-۴ وابستگی گرمایی و ویژگی های گرماشیمیایی آنتروپی, آنتالپی, ظرفیت گرمایی و انرژی ازاد کمپلکس اکسالی پلاتین را نشان می دهد. ۵۷
جدول ۳- ۵ مقدارهای مولفه های مختلف فوق قطبش پذیری و مقدار کل ان را در کمپلکس مورد بررسی نشان می دهد. ۶۴

چکیده

در این پایان نامه به بررسی کمپلکس های پاد سرطانی دی آمین روتنیم توسط شیمی محاسباتی میپردازیم که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهیم :

  • تجزیه تحلیل انرژیک

مقدار انرژی مطلق،گشتاور دوقطبی،قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگرد کمپلکس را مورد بررسی قرار میدهد.
۲- تجزیه تحلیل اوربیتال های جبهه ای
انرژی اوربیتال ها و شکاف اربیتال ها،سختی و نرمی و پتانسیل شیمیایی و الکترون دوستی کمپلکس ها را مورد بررسی قرار میدهد.
۳- تجزیه و تحلیل ساختاری
ساختار بهینه کمپلکس و طول پیوند را مورد بررسی قرار میدهد.
۴- بررسی طیف زیر قرمز
۵- بررسی طیفی الکترونی
ده جهش الکترونی نخست و موقعیت و شدت آن را مورد بررسی قرار میدهد.
وابستگی دمایی، ویژگی های گرما شیمیایی،آنتروپی، آنتالپی، ظرفیت گرمایی و انرژی آزاد کمپلکس مورد بررسی و جمع آوری قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی
آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی بر روی کمپلکس و آرایش الکترونی اتم مرکزی روتنیم آنالیز NBO بر هم کنش فلز و کربن های لیگاند و قویترین بر هم کنش های دهنده و گیرنده در کمپلکس مورد بررسی قرار گرفته است.
بارهای اتمی به روش آنالیز اوربیتال های پیوند طبیعی محاسبه و نشان داده شده است.

فصل۱:

پیشگفتار

۱-۱ مقدمه

از نظر کمی، ساختار مولکولی، موقعیت همه اتم های مولکول را نسبت به یکدیگر مشخص می کند. این داده ها شامل طول پیوند ها و زاویه های پیوندی می شوند. چند ابزار تجربی برای تعیین دقیق ساختار مولکولی وجود دارد که در مرحله نخست مبتنی بر روش های طیف نگاری و شکست نور هستند.
داده های ساختاری مربوط به هزاران ماده در دسترس قرار دارند. اطلاعات ساختاری و تفسیر آنها از طریق شیمی محاسباتی نیز قابل انجام است. در این پایان نامه شرح خواهیم داد که چگونه می توان  از نظریه اوربیتال مولکولی و نظریه تابع گون چگالی در محاسبه ساختار و خواص مولکولی بهره برد.
توزیع الکترون­ها مولفه­ی دیگری از ساختار مولکولی است که برای درک واکنش پذیری شیمیایی اهمیت بسیار دارد. به دست آوردن داده های تجربی درباره چگالی الکترونی به مراتب دشوار تر است ولی خوشبختانه طی سال های اخیر، توسعه سریع نظریه ساختاری همراه با روش های محاسباتی، انجام چنین محاسباتی را میسر ساخته است. ما از چگالی الکترونی محاسبه شده در توصیف ساختار، خواص و واکنش پذیری مولکول­ها استفاده می کنیم.
هدف اصلی این پایان نامه ، بحث درباره مفاهیمی است که شیمی دانان برای ایجاد رابطه میان ساختار مولکولی و واکنش پذیری مولکولی به کار می برند. این روابط، ریشه در جنبه های فیزیکی بنیادی ساختار مولکولی دارند که چیزی نیست جز موقعیت نسبی هسته ها و توزیع چگالی الکترون. این مفاهیم ساختاری، ما را در دیدن، فهمیدن و به کار بردن این روابط یاری می دهند.
اصول علم شیمی درمانی، عمدتا در طول سالهای ۱۹۳۵ – ۱۹۱۹ برقرار گردید.  ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور سولفونامیدها و آنتی­بیوتیکها بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید
طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان پل ارلیش شناخته شده بود، از گنه برای درمان مالاریا، اپیکا برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سیفلیس تجاوز نمی‌کرد.
شیمی‌درمانی یکی از روش‌های درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن با بهره گرفتن از برخی داروهای خاص است که در اصطلاح پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می‌شود. کار اصلی این داروهای خاص از بین بردن عضو بیمار بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است.این نوع از درمان اثراتی هم بر روی سلول‌ها و بافت‌های بدن دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و خشک شدن پوست است.
شیمی درمانی یک شیوه رایج در معالجه بیماری‌هاست که سلول‌ها و بخصوص سلول‌های میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های سرطانی را با بهره گرفتن از داروهای شیمیایی و مواد شیمیایی از بین می‌برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده می‌شود محدود نمی‌شود بلکه آنتی بیوتیک‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
تعداد صفحه : ۱۱۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته :شیمی گرایش : آلی عنوان : بررسی…
Cresta Posts Box by CP