پایان نامه الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه ۱ إلی ۱۲۰

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان :   الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه ۱ إلی ۱۲۰


 

جامعه إصفهان

 

کلیه اللّغات  الأجنبیه

 

قسم اللّغه العربیه

 

رساله لنیل درجه الماجستیر فی اللّغه العربیه وآدابها

 

 

  الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه ۱ إلی ۱۲۰

 

 

الأستاذ المشرف:

الدکتور سید علی میرلوحی

 

المشرف المساعد:

الدکتور عبدالغنی ایروانی زاده

 

رمضان ۱۴۳۱

 
 
 
الملخص:
هذه الرساله تهتمّ باستخراج الصور القرآنیه ومضامینها فی نهج البلاغه ومعالجتها علی أساس المواضیع البلاغیه کالاقتباس والتضمین والتلمیح والاستشهاد و غیرها من الصنایع اللفظیه و المعنویه أحیاناً. بسبب نشوء الإمام علی (ع) فی منزل الوحی والنبوه ورؤیته نزول الآیات القرآنیه وجمعه وتنسیقه، طبیعی بعد هذا التماسک والالتئام بین علی علیه السلام والقرآن، أن ینعکس القرآن فی مفاهیمه ومبادئه على أفکارعلی علیه السلام ومفاهیمه وعقائده، ویصبح أمیر المؤمنین علی علیه السلام ترجمان القرآن للأُمه الإسلامیه وصداه. سکب الرسول (ص) فی قلب الإمام (ع) آیات الله حتی قیل علی (ع) القرآن الناطق الذی یفسر ویشرح ویبین مدلول الکلمات الإلهیه للقرآن الصامت، من هنا، فإن نهج البلاغه فی الحقیقه تفسیر وتوضیح للقرآن الکریم. إنّ دراسه القرآن الکریم ونهج البلاغه فی مختلف جوانبهما، دراسه ممتعه وهی فی نفس الوقت ضروره إسلامیه ملحّه وکلاهما – القرآنُ الکریمُ ونهج البلاغه – أهمُّ مصدرین للثقافه الإسلامیّه عند جماهیر المسلمین علی مدی القرون. من مجری معالجه هذا البحث أدرک محتوی الخطب فی نهج البلاغه والمضامین القرآنیه فیها وتوضّح هذه المعالجه لنا مقدار وکیفیه تأثر الإمام علیه السلام بالقرآن الکریم مستعیناً بالتفاسیر القرآنیه والشروح المشهوره التی ألّفت حول نهج البلاغه أیضاً تکشف عن الأهداف التی دفعت الإمام لکی یستفید من الآیات القرآنیه فی خطبه اقتباساً أو تضمینا أو استشهادا أو تلمیحاً.
الکلمات الدلیلیه: القرآن، الإمام علی (ع)، نهج البلاغه، المعنی، البلاغه،.
چکیده:
این پایان نامه به استخراج صورت های قرآنی ومضامین آنها در نهج البلاغه اهتمام می ورزد وآنها را بر اساس موضوعات بلاغی اقتباس، تضمین، تلمیح، استشهاد و احیانا صنایع لفظی و معنوی دیگر بررسی می کند. . به علت پرورش یافتن امام علی (ع) در خانه وحی ونبوت ومشاهده نزول آیات قرآنی وگردآوری وتنظیم قرآن (توسط ایشان)، وبعد از این پیوند و همراهی بین امام علی (ع) وقرآن طبیعی است که مفاهیم واصول قرآن در افکار ومفاهیم وعقائد امام علی (ع) منعکس گردد وامیر المؤمنین علی علیه السلام ترجمان وپژواک قرآن برای امت اسلامی گردد. فرستاده (خدا) (ص) آیات الهی را در قلب پیامبر ریخت به صورتیکه گفته می شود علی علی السلام قرآن ناطقی است که کلمات الهی در قرآن صامت را شرح وتفسیر می دهد از اینجاست که در حقیقت نهج البلاغه تفسیر وتوضیح قرآن کریم است. همانا پژوهش در قرآن کریم و نهج البلاغه از جنبه های مختلفشان پژوهشی مفید ودر عین حال ضرورتی اسلامی وشدید است و ایندو قرآن و نهج البلاغه مهم ترین منبع فرهنگ اسلامی نزد همه مسلمانان ودر طول قرن هاست. از طریق بررسی این پژوهش  محتوی و مضمون خطبه های نهج البلاغه را می فهمیم و این پژوهش اندازه وچگونگی تأثیرپذیری امام علی (ع) از قرآن را برایمان مشخص می کند،  با کمک تفسیر های قرآنی وشرح های مشهوری که در زمینه نهج البلاغه تألیف شده است و همچنین از اهدافی که امام را برآن داشته است تا از آیات قرآنی در خطبه هایش به صورت اقتباس وتضمین واستشهاد وتلمیح استفاده نماید، پرده برمی دارد.
کلید واژه ها: قرآن، امام علی (ع) نهج البلاغه، معنی، بلاغت.
 
 
فهرس المطالب
 
العنوان                                                                                          الصفحه
المقدمه .  و
الفصل الأوّل: الإمام علی (ع) من الولاده إلی وفاه الرسول، الشریف الرضی، نهج البلاغه
۱-۱- الإمام علی (ع) من الولاده إلی وفاه الرسول
۱-۱-۱ ولادته ۱
۱-۱-۲ میلاده فی الأشعار ۲
۱-۱-۳ کناه و ألقابه. ۲
۱-۱-۴ بیعته (ع) بعد مقتل عثمان. ۴
۱-۲- مناقب الإمام (ع)
۱-۲-۱ الإمام علی (ع) عن لسانه ۴
۱-۲-۲ فضائل علی (ع) عن لسان النبی (ص). ۶
۱-۳- من هو الشریف الرضی
۱-۳-۱ اسمه، نسبه ومولده. ۷
۱-۳-۲ فی خصائصه ۷
۱-۳-۳ مؤلفاته و مصنفاته. ۸
۱-۴- دراسه حول نهج البلاغه
۱-۴-۱ ما هو نهج البلاغه ۹
۱-۴-۲کلمات العلماء حول نهج البلاغه. ۹
الفصل الثانی:   الإمام علی (ع) و القرآن الکریم، فصاحه الإمام و بلاغته
۲-۱-۱  علی (ع) عن لسان القرآن الکریم. ۱۲
 
 
العنوان                                                                                   الصفحه
۲-۱-۲   أوصاف القرآن الکریم فی رؤیه الإمام (ع). ۱۳
۲-۱-۳   فی الصله بین نهج البلاغه و القرآن الکریم ۱۴
۲-۲- الفصاحه و البلاغه فی کلام الإمام علیه السّلام
۲-۲-۱   الفصاحه لغهً. ۱۵
۲-۲-۲   الفصاحه إصطلاحاً. ۱۵
۲-۲-۳   البلاغه لغهً ۱۵
۲-۲-۴   البلاغه إصطلاحاً. ۱۵
۲-۲- ۵  فی فصاحه الإمام و بلاغته. ۱۶
۲-۳- تأثّر الإمام علیه السّلام بالقرآن الکریم
۲-۳-۱   ما مدی تأثّر الإمام علیه السّلام بالقرآن الکریم ۱۶
۲- ۳-۱-۱   الإقتباس ۱۷
۲-۳-۱-۲    التضمین ۱۸
۲-۳-۱-۳    التلمیح. ۱۸
الفصل الثالث: الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه
۳-۱- ۱   الخطبه ۱. ۱۹
۳-۱- ۲   الخطبه ۲. ۳۰
۳-۱- ۳  الخطبه ۳ ۳۲
۳-۱- ۴   الخطبه ۴. ۳۶
۳-۱- ۵   الخطبه ۷. ۳۸
۳-۱- ۶   الخطبه ۸. ۳۹
۳-۱- ۷   الخطبه ۱۰. ۳۹
۳-۱- ۸   الخطبه ۱۱. ۴۰
 
العنوان                                                                                   الصفحه
۳-۱- ۹  الخطبه ۱۳ ۴۱
۳-۱- ۱۰   الخطبه ۱۶. ۴۱
۳-۱- ۱۱   الخطبه ۱۷. ۴۵
۳-۱- ۱۲  الخطبه ۱۸ ۴۶
۳-۱- ۱۳   الخطبه ۱۹. ۴۷
۳-۱- ۱۴   الخطبه ۲۰. ۴۸
۳-۱- ۱۵   الخطبه ۲۲. ۴۹
۳-۱- ۱۶   الخطبه ۲۳. ۴۹
۳-۱- ۱۷   الخطبه ۲۴. ۵۱
۳-۱- ۱۸   الخطبه ۲۷. ۵۲
۳-۱- ۱۹   الخطبه ۲۸. ۵۲
۳-۱- ۲۰   الخطبه ۲۹. ۵۴
۳-۱- ۲۱   الخطبه ۳۱. ۵۵
۳-۱- ۲۲   الخطبه ۳۲. ۵۶
۳-۱- ۲۳   الخطبه ۳۳. ۵۷
۳-۱- ۲۴   الخطبه ۳۴. ۵۷
۳-۱- ۲۵   الخطبه ۳۵. ۵۸
۳-۱- ۲۶   الخطبه ۳۷. ۵۹
۳-۱- ۲۷  الخطبه ۳۸ ۵۹
۳-۱- ۲۸   الخطبه ۳۹. ۶۰
۳-۱- ۲۹   الخطبه ۴۰. ۶۱
۳-۱- ۳۰   الخطبه ۴۲. ۶۱
۳-۱- ۳۱   الخطبه ۴۵. ۶۲
العنوان                                                                                   الصفحه
۳-۱- ۳۲   الخطبه ۴۹. ۶۳
۳-۱- ۳۳   الخطبه ۵۱. ۶۵
۳-۱- ۳۴   الخطبه ۵۲. ۶۵
۳-۱- ۳۵   الخطبه ۵۶. ۶۶
۳-۱- ۳۶   الخطبه ۵۸. ۶۷
۳-۱- ۳۷   الخطبه ۶۲. ۶۸
۳-۱- ۳۸   الخطبه ۶۳. ۷۰
۳-۱- ۳۹   الخطبه ۶۴. ۷۱
۳-۱- ۴۰   الخطبه ۶۵. ۷۳
۳-۱- ۴۱   الخطبه ۶۶. ۷۶
۳-۱- ۴۲   الخطبه ۷۲. ۷۷
۳-۱- ۴۳   الخطبه ۷۳. ۷۹
۳-۱- ۴۴   الخطبه ۷۹. ۸۰
۳-۱- ۴۵   الخطبه ۸۰. ۸۱
۳-۱- ۴۶   الخطبه ۸۱. ۸۲
۳-۱- ۴۷   الخطبه ۸۳. ۸۳
۳-۱- ۴۸   الخطبه ۸۵. ۸۶
۳-۱- ۴۹   الخطبه ۸۶. ۸۷
۳-۱- ۵۰   الخطبه ۸۷. ۸۹
۳-۱- ۵۱   الخطبه ۸۸. ۹۳
۳-۱- ۵۲   الخطبه ۸۹. ۹۴
۳-۱- ۵۳   الخطبه ۹۰. ۹۵
۳-۱- ۵۴   الخطبه ۹۱. ۹۷
العنوان                                                                                   الصفحه
۳-۱- ۵۵   الخطبه ۹۴. ۱۰۳
۳-۱- ۵۶   الخطبه ۹۵. ۱۰۴
۳-۱- ۵۷   الخطبه ۹۷. ۱۰۵
۳-۱- ۵۸   الخطبه ۱۰۰. ۱۰۷
۳-۱- ۵۹   الخطبه ۱۰۲. ۱۰۹
۳-۱- ۶۰  الخطبه ۱۰۳ ۱۱۰
۳-۱- ۶۱   الخطبه ۱۰۴. ۱۱۱
۳-۱- ۶۲   الخطبه ۱۰۵. ۱۱۲
۳-۱- ۶۳   الخطبه ۱۰۶. ۱۱۴
۳-۱- ۶۴   الخطبه ۱۰۸. ۱۱۷
۳-۱- ۶۵   الخطبه ۱۰۹. ۱۱۹
۳-۱- ۶۶   الخطبه ۱۱۰. ۱۲۴
۳-۱- ۶۷   الخطبه ۱۱۱. ۱۲۵
۳-۱- ۶۸   الخطبه ۱۱۳. ۱۲۶
۳-۱- ۶۹   الخطبه ۱۱۴. ۱۲۸
۳-۱- ۷۰   الخطبه ۱۱۷. ۱۳۰
۳-۱- ۷۱   الخطبه ۱۱۸. ۱۳۱
نتیجه البحث ۱۳۳
المصادر و المراجع. ۱۳۴
المقدمه
«رَبِّ أَدْخِلْنی‏ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنی‏ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی‏ مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصیراً» (إسراء، ۱۷: ۸۰).
الحمد للّه الذی أَلهَمَ اولیائه الحکم، و أجرى على ألسنتهم طیب الکلم، و الصلاه و السلام على سید العرب و العجم، محمد و آله أهل الجود و الکرم، الذین حبهم من افضل النعم، و بغضهم یورث الخسران و الندم، سیما الامام العادل، و الأسد الباسل و الغیث الهاطل، نفس الرسول، و زوج البتول، و ابو الشبول، امیر المؤمنین ابو الحسن علی بن أبی طالب (ع).
تبیین الموضوع:
إن نهج البلاغه هو أخ القرآن و یعتبر من أشرف الکتب بعد القرآن الکریم و أهم مصدر و أعظم مرجع یعین القارئین فی معرفه القرآن الکریم بأدقّ المعنی و هو یحذو حذو القرآن، و القرآن فی رؤیه الإمام علی علیه السلام کتاب جامع، کامل لإیصال البشر إلی المدارج العلیا و قد أثبت الإمام علی (ع)هذا الأمر فی نهج البلاغه و ما من کلمه فی القرآن إلاّ و قد أشار علیها الإمام علی (ع) مفصلاً أو مجملاً.
هذان الدران الثمینان، لا یفترقان فی أیّ مکان، بل یتصلان و یرتبطان دائماً و لم یرد الإمام علی(ع) خطبه أو کتاباً أو حکمه الّا و فیه لون من القرآن، فی الحقیقه نهج البلاغه هو بحر مواج یغترف منه کل عالم بعلمه و هو سماء مملوءه بالنجوم یهتدی بها کل ضالّ لهدایته فعلینا أن نتخذ هذا الکتاب المبارک نصب أعیننا فی کافه الحقول.
لنهج البلاغه جاذبیّه خاصه و الکثیر من قوّه الجذب التی لا عهد لنا بها إلّا فی القرآن الکریم فهو کالمسک ما کرّرته یتضوّع، و لهذا یعتقد الکثیر من أئمه البیان و الکلام، أنّ نهج البلاغه ولید القرآن فحسب(إختیار مصباح السالکین، البحرانی، ص۹).
هو والقرآن یسیران فی طریق واحد، ویدعوان إلی مبدأ وهدف واحد، فعلی (ع) یعرف القرآن وفنونه وعلومه وأحکامه وفضائله ومزایاه، کما یشیر القرآن إلی شخصیه علی (ع) ومکارمه ومحاسنه وخصائصه، وینوّه عن مواقفه ومواطنه وتضحیاته فی سبیل الهدف الذی أنزل من أجله القرآن.
إنّ الإمام علی (ع) کان وحید أقرانه و ذروه الفهم و قمهً فی کلّ شیء، ینحدر عنه السیل، ولا یرقی إلیه الطیر، استغنی عن الکل، واحتاج الکل إلیه، هو ربّ البلاغه و الحکمه و البیان لأنّه کان قرینا بالقرآن و تابعا له کما قال رسول الله (ص): «علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»( المستدرک الحاکم النیشابوری، ۳: ۱۲۴)
هذه الصفات التی إختصّ الإمام (ع) بها، هی السبب الرئیسی لإهتمام الأدباء و المحققین فی جمع وتدوین کلامه و النظر إلی بلاغته ومحسناته اللفظیه والمعنویه.
بلاغه الإمام وخطابه البلیغ فارقا عن مضمون کلامه الإسلامی والدینی شغل أفکار الأدباء منذ القرن الثالث إلی الاهتمام بکلامه الذی علیه مسحه من الکلام الإلهی.
بما أنّ الإمام (ع) کان عدیل القرآن وقرینه ویسیر مع القرآن جنباً إلی جنب، و ما إن رأیت کلاما من الإمام (ع) الاّ وذلک متأثر بالقرآن الکریم صریحا کان أو ضمنیا، بناء علی هذا الأمر عزمتُ علی أن أعالج کیفیه تأثر الإمام (ع) بالقرآن الکریم من حیث البلاغه و المعنی، فاخترت قسم الخطب نصفها، (من الخطبه الأولی إلی خطبه المئه و العشرین) لکی أبیّن مدی تأثرها  بالقرآن الکریم معنی وبلاغه، أی کیفیه أثر القرآن الکریم فی خطب نهج البلاغه من حیث اللفظ وأخذ المعنی، راجیاً أن یسهّل الأمر للباحثین الذین یشتاقون معالجه الصله بین نهج البلاغه و القرآن الکریم.
ومنهجیتنا فی هذه الرساله أن نذکر الخطب التی فیها صله بالقرآن الکریم تضمیناً أو اقتباساً أو استشهادا أو تلمیحاًً أو تفسیراً وبعد هذه، نأتی بموارد هذه الصله مبینین مفهوم العباره، وموضوعها الذی أدّت إلی بیان کلامه متأثراً بالقرآن الکریم، ونذکر الصله البلاغیه، أی کیفیه التأثر وبیان نوعه مستعینین بالتفاسیر القرآنیه فی تبیین مفهوم الآیات التی أعطت روعه وجلاله لکلام الإمام (ع) فی الخطبه و جعلها سهل الفهم للدارسین و الباحثین.
 
خلفیّه الموضوع:
قدنبغ فی مدی القرون علی تعاقبها نوابغ یمتازون عن سائر اهل زمانهم و هؤلاء النوابغ یتفاوتون فی نبوغهم و صفاتهم التی میزتهم عمن سواهم و مهما تکثر النابغون فی الازمنه المتطاوله، فنابغه الاسلام بل نابغه الکون المتفرد فی صفاته الفاضله و مزایاه الکامله و اجتماع محاسن الاضداد فیه هو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ربیب رسول الله (ص) اکمل الخلائق وأشرفهم.
أصبح نهج البلاغه مذ جمعه السید الشریف الرضی (ت۴۰۶هـ) موضع بحث ودراسه، وقد انفرد شرح ابن أبی الحدید المعتزلی (ت۶۵۶هـ) بالشهره من بین کل الدّراسات اللتی قدمت حوله. فقد أشیر فی بعض الشروح إشاره عابره إلی بعض الآیات القرآنیه ولکن مؤلفیها لم یبحثوها بحثاً وافیاً، ولم یخصها بالبحث من أحد بحثاً مستقلاً، هناک دراسات عامه عن هذا الموضوع من مثل کتاب(رابطه قرآن و نهج البلاغه) الذی الّفه سید جواد المصطفوی بلغه فارسیه و أیضاً مقالاتٌ فی هذا المجال لکن لم یکن یشرح فی أیّ أثر من هذه الآثار تشریحاً کافیاً، کاملاً بل اشیر إلی هذا الموضوع إشاره موجزه و نحن بما فی وسعنا سنبین و نفصل إن شاء الله هذا الموضوع.
نحن فی هذه الدراسه لم نکن ندّعی بأنّنا سبقناهم، بل نعتقد أنّ هذه الدراسه  من اکمل و أتمّ الدراسات التی قد ألّفت فی هذا الموضوع أی(الصور القرآنیه فی نهج البلاغه  معنی وبلاغه) و هو فی ثلاثه أقسام، و أنا کتبت القسم الأول منها و القسمان الباقیان کتبا بید زملائی بإرشاد أساتذنا الکرام و هو معالجه الآیات التی تأثّر بها الإمام فی کتابه فی صوره مبسوطه مستفیدا من تفاسیر المختلفه لفهم بعض الآیات.
تعداد صفحه : ۱۵۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  عنوان : ارزیابی…
Cresta Posts Box by CP