پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

گرایش :تحول سازمانی

 

عنوان : بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

دانشگاه پیام نور
واحد مرکز تهران
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی)

عنوان:
بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مجید ضماهنی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر سید علی اکبر احمدی
اسفند ۱۳۸۸

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تشریح و بیان موضوع ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ۱۰
۱-۵- سوال اصلی تحقیق ۱۸
۱-۵-۱- سوالات فرعی ۱۸
۱-۶- اهداف تحقیق ۱۸
۱-۶-۱- هدف اصلی تحقیق ۱۸
۱-۶-۲-اهداف فرعی تحقیق ۱۸
۱-۷- فرضیه های تحقیق ۲۰
۱-۷-۱- فرضیه اصلی ۲۰
۱-۷-۲- فرضیه های فرعی ۲۰
۱-۸- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق ۲۰
۱-۹- قلمرو تحقیق ۲۱
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ۲۱
۱-۹-۲- قلمرو زمانی ۲۱
۱-۹-۳- قلمرومکانی ۲۱
۱-۱۰- جامعه آماری ۲۱
۱-۱۰-۱- نمونه آماری ۲۱
۱-۱۱- روش انجام تحقیق ۲۱
۱-۱۱-۱- روش تحقیق ۲۱
۱-۱۱-۲- روش گردآوری اطلاعات ۲۲
۱-۱۱-۳- روش یا روش های نمونه گیری ۲۲
۱-۱۱-۴- مدل تحلیلی تحقیق ۲۳
۱-۱۱-۵-. روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ۲۴
۱-۱۱-۶- محدودیت های تحقیق.۲۴
۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۲۴
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری
مقدمه ۲۶
۲-۱-۱-سرمایه اجتماعی ۳۱
۲-۱-۲- تعاریف سرمایه اجتماعی ۳۳
۲-۱-۳-مؤلفه های سرمایه اجتماعی ۳۶
۲-۱-۴- شاخص های سرمایه اجتماعی ۳۷
۲-۱-۵- منابع سرمایه اجتماعی ۳۸
۲-۱-۶- کارکرد روابط اجتماعی(شبکه ها) از چشم انداز سرمایه اجتماعی ۴۵
۲-۱-۷- انواع تقسیم بندی سرمایه اجتماعی ۵۳
۲-۱-۸- سرمایه اجتماعی و مدیریت ۵۸
۲-۱-۹- سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ۶۴
۲-۱-۱۰- دیدگاه های صاحب نظران سرمایه اجتماعی ۶۵
۲-۱۰-۱- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو ۶۵
۱۰-۲-سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن ۶۵
۲-۱۰-۳- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام ۶۶
۲-۱۰-۴- سرمایه اجتماعی از دیدگاه برت ۶۹
۲-۱۰-۵- سرمایه اجتماعی از دیدگاه الهاندر پورتس ۶۹
۲-۱۰-۶- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس وکومایا ۷۰
۲-۱۰-۷- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمز جاکوب ۷۱
۲-۱۰-۸- سرمایه اجتماعی از دیدگاه وان بیکر ۷۱
۲-۱۰-۹-سرمایه اجتماعی از دیدگاه شیف ۷۲
۲-۱۰-۱۰-سرمایه اجتماعی از دیدگاه کوهن پروساک ۷۲
۲-۱۰-۱۱- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بانک جهانی ۷۲
۲-۱۰-۱۲- سرمایه اجتماعی از دیدگاه ولکاک و ناریان ۷۲
۲-۱۱- سه کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی ۷۷
۲-۱۲-سرمایه اجتماعی و حاکمیت ۷۹
۲-۱۳- ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان ۸۲
۲-۱۴- سازمان های دولتی و سرمایه اجتماعی ۸۶
۲-۱۵-سرمایه اجتماعی و نقش آن در ایجاد دانش ۸۹
۲-۱۶- چگونگی زوال سرمایه اجتماعی ۹۴
۲-۱۷- مزایای سرمایه اجتماعی ۹۷
۲-۱۸- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماع ۹۹
قسمت دوم رضایت شغلی
۲-۲-۱-مقدمه ۱۰۱
۲-۲-۲- اهمیت رضایت شغلی ۱۰۳
۲-۲-۳- تعاریف رضایت شغلی ۱۰۴
۲-۲-۴-مدل رضایت شغل pul sepector 106
۲-۲-۵-.رضایت شغلی بر اساس نظرات دانشمندان علوم رفتاری ۱۲۰
۲-۲-۶-.مدل کلی رضایت شغلی ۱۳۲
قسمت سوم بررسی شاخص های مشترک بین رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی
۲-۳- سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی ۱۳۴
۲-۳-۱ خط مشی ها ۱۳۴
۲-۳-۲- هنجارها ۱۳۵
۲-۳-۳- اعتماد ۱۳۸
۲-۳-۵-اعتقادات مشترک ۱۴۰
۳-۳-۴- شبکه ها ۱۴۱
۲-۴-نتیجه گیری.۱۴۴
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۱۴۵
۳-۱- نوع تحقیق ۱۴۶
۳-۲- روش تحقیق ۱۴۶
۳-۳- روش گردآوری داده ها ۱۴۷
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه ۱۴۷
۳-۴-۱- روایی ابزار اندازه گیری ۱۴۸
۳-۴-۲- پایایی ابزار اندازه گیری ۱۴۸
۳-۵) متغیرهای تحقیق ۱۵۰
۳-۶- جامعه آماری و نمونه آماری ۱۵۰
۳-۶-۱- جامعه آماری ۱۵۰
۳-۶-۲- روش نمونه گیری ۱۵۰
۳-۶-۳- تعیین حجم نمونه ۱۵۰
۳-۷- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ۱۵۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۱۵۲
۴-۱- آمار توصیفی ۱۵۲

۴-۲-آمار استنباطی ۱۶۵

فصل پنجم نتیجه و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۹۱
۵-۲- نتیجه گیری ازتحلیل فرضیه ها ۱۹۲
۵-۳) پیشنهاداتی با توجه به موضوع تحقیق ۱۹۹
(۴-۵پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۲۰۱

منابع و مأخذ ۲۰۲
ضمایم وپیوستها .۱
فهرست جداول
جدول ۲-۱- تعاریف سرمایه اجتماعی ۳۵
جدول ۲-۲- مزایا و معایب سرمایه اجتماعی ۴۳
جدول ۲-۳- منابع سرمایه اجتماعی ۴۱
جدول ۲-۴- جمع بندی نظرات بوردیو ، کلمن ، پاتنام ۶۷
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۷۳
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان ۱۷۴
جدول ۴-۳:توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان ۱۷۵
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پست پاسخ دهندگان ۱۷۶
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۷۷
جدول۴-۶ توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخ دهندگان ۱۷۸
جدول۴-۷ توزیع فراوانی اعتماد پاسخ دهندگان ۱۷۹
جدول۴-۸ توزیع فراوانی رهبری و مشارکت مدنی پاسخ دهندگان ۱۸۰
جدول ۴-۹ توزیع فراوانی مشارکت سیاسی پاسخ دهندگان ۱۸۱
جدول ۴-۱۰ توزیع فراوانی تنوع در معاشرتها و دوستی ها پاسخ دهندگان ۱۸۲
جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی پاسخ دهندگان ۱۸۳
جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخ دهندگان ۱۸۴
جدول ۴-۱۳نتایج ضریب همبستگی فرضیه اصلی.۱۸۵
جدول ۴-۱۴نتایج ضریب همبستگی فرضیه اول۱۸۶
جدول ۱۵-۴نتایج ضریب همبستگی فرضیه دوم.۱۸۶
جدول ۱۶-۴ نتایج ضریب همبستگی فرضیه سوم۱۸۷
جدول۱۷-۴ نتایج ضریب همبستگی فرضیه چهارم۱۸۸
جدول ۱۸-۴ نتایج ضریب همبستگی فرضیه پنجم.۱۸۹
جدول ۱۵-۴نتایج ضریب همبستگس فرضیه دوم
فهرست نمودارها
نمودار۲-۱ شبکه های متداخل ۴۹
نمودار۲-۲ شبکه فرهنگ تعاونی ۴۹
نمودار۲-۳ شبکه نوع حمایتی ۵۰
نمودار۲-۴.شبکه کارآفرین ۵۱
نمودار۲-۵.شبکه بسته ۵۲
نمودار ۲-۶ اعتماد و مدیریت دانش.۹۲
نمودار۲-۷ رابطه سرمایه اجتماعی بین گروهی و حکمرانی ۴۴
نمودار۲-۸ ارتباط بین شدت نیازها ی رشد و خصوصیات شغل ۱۱۰
نمودار ۲-۹- عوامل موثر بر رضایت شغلی بر اساس نظرات پول سپکتر ۱۰۹
نمودار ۲-۱۰- مدل رضات شغلی بر اساس نظرات پول سپکتر ۱۱۲
نمودار۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۵۳
نمودار۴-۲ توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان ۱۵۴
نمودار۴-۳:توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان ۱۵۴
نمودار۴-۴ توزیع فراوانی پست پاسخ دهندگان ۱۵۵
نمودار۴-۵ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۵۶
نمودار۴-۶ توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخ دهندگان ۱۵۷.
نمودار۴-۷ توزیع فراوانی اعتماد پاسخ دهندگان ۱۵۸
نمودار۴-۸ توزیع فراوانی رهبری و مشارکت مدنی پاسخ دهندگان ۱۵۹
نمودار ۴-۹ توزیع فراوانی مشارکت سیاسی پاسخ دهندگان ۱۶۰
نمودار ۴-۱۰ توزیع فراوانی تنوع در معاشرتها و دوستی ها پاسخ دهندگان ۱۶۱
نمودار ۴-۱۱ توزیع فراوانی توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی پاسخ دهندگان ۱۶۲
نمودار۴-۱۲ توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخ دهندگان ۱۶۳

چکیده
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی که از یک طرف موجب ارتقای تبادلات و سطح همکاری اعضای آن جامعه و از طرف دیگر موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد تعریف کرده اند. کوهن و پروساک اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی کمک نماید. برخی از مزایای مورد اشاره این افراد به شرح ذیل می باشد: اشترک گذاشتن بهتر دانش ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ،ایجاد روح تعاون (درون سازمان ،بین سازمان و مشتریان و شرکا) کاهش نرخ جابه جایی ،کاهش هزینه های استخدام ،کمک به آموزش ،ابقای دانش سازمانی ،کاهش تغییرات نیروی کار ،افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک (کوهن و پروساک ،۲۰۰۱).کلارک سون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرایند حل مشکل توصیف می نماید. یک شخص به تنهایی نمی تواند سرمایه اجتماعی را ایجاد نماید ،ولی منبعی است برای افرادی که در شبکه روابط اجتماعی کم و بیش بلند مدت قرار می گیرند. اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است که سبب اجتماع افرادی می شود (گروه ها ،تیم ها ،سازمان هاو.)که با همدیگر به طور موفقیت آمیز کارها را به پایان می رسانند. سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام را از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می نماید.(رحمانی،۱۳۸۷:۸۱)
در دنیای کنونی ،هر کس در هر سمت سازمانی و با هر نوع تحصیلات و شغلی به طور دائم در حال تصمیم گیری برای حوزه کاری یا زندگی خود است. سطح این تصمیمات یکسان نیست. بعضی ازاین تصمیم گیری ها در سطح فردی است ،گاهی برای سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره ای از موارد در سطح ملی و گاهی در سطح جهانی ،به منظور تصمیم گیری درباره این موضوعات یا افراد ،در هر سطحی باید آنها را شناخت و برای شناخت آنها باید اطلاعاتی درباره جنبه های مختلف و ویژگی های آنها به دست آورد.
این پژوهش به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در سازمان می‌پردازد. این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می‌پردازد ،در فصل دوم مروری بر مبانی نظری موضوع صورت می‌گیرد ،درفصل سوم روش تحقیق مرور شده است و در فصل چهارم آزمون‌های آماری و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ها و یافته‌های جانبی پژوهش بیان شده است و در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات می‌پردازد.
در این تحقیق شاخصهای رضایت شغلی درابعاد ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،ماهیت کار ،محیط کار ،مورد بررسی قرار می‌گیرد ،سرمایه اجتماعی نیز در سطح فردی و با ابعاد قابلیت اعتماد ؛مشارکت و رهبری مدنی ؛ بخشش و روحیه داوطلبی ؛توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی ؛تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها و مشارکت سیاسی سنجیده می‌شود. تحقیق حاضر براساس هدف ،جزء تحقیقات کاربردی محسوب شده واز نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ،از روش کتابخانه ای و شبکه‌های اینترنتی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین نوع مقیاس اندازه گیری نگرش ها استفاده از طیف لیکرت است که با بهره گرفتن از فرمول کرونباخ با ضریب برابر۸۷/۰روایی آن تائید شد.آزمون مورد استفاده برای بررسی و تحلیل نتایج اطلاعات جمع آوری شده ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. نتایج حاکی از تأیید فرضیه اصلی وپنج فرضیه فرعی آن می باشد ،یعنی میان رضایت شغلی کارکنان و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه گان کلیدی:سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، عوامل فردی، عوامل سازمانی

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
نظریه روابط انسانی معتقد است ،هرچه افراد در سازمان رضایت اجتماعی بیشتری داشته باشند سازمان کارایی بیشتری خواهد داشت. کارگران در سازمان بیروح ،رسمی عقلایی که فقط نیازهای اقتصادی آنها را ارضا می کند احساس خوشبختی و رضایت نخواهند کرد .این نظریه معتقد نیست که تنها با تقسیم کار و توزیع قدرت به کاراترین شیوه ای که به وسیله ماهیت کار تعیین می شود می توان کارایی را افزایش داد مانند مدیریت علمی بلکه با توجه به نیازهای اجتماعی افراد ،گروهای غیر رسمی ،مشارکت گروهی در تصمیم گیری و برقراری ارتباط میان رهبری و اعضای سازمان حداکثر رضایت کارکنان فراهم خواهد گردید و در نتیجه همکاری آنان جلب خواهد شد و کارایی سازمان افزایش خواهد یافت مکتب روابط انسانی به این امر معتقد است که تعادل کامل میان هدفهای سازمان و نیازهای کارگران را باید آگاهانه به وجود آورد .(منوچهر صبوری،۱۳۷۹ :۱۲۰) .
واین بیکر در تعریف سرمایه اجتماعی می گوید “سرمایه اجتماعی منابعی است که از درون شبکه های کسب و کار ی افردی در دسترس است با توجه به این تعربف نتیجه می گیریم که شبکه های کسب کار شامل شبکه های رسمی و غیر رسمی می باشد و اتحادیه های کارگری آشکارترین نمونه های شبکه های غیر رسمی یا اجتماعی است که در سازمانها برای تأمین خواسته های افراد و تأمین رضایت اجتماعی ،برقراری ارتباط ،کنترل اجتماعی رفتار گروه به وجود آمده اند.
در سلسله مراتب نیازهای مازلو بر اهمیت نیازهای تعلق که از طریق تعامل اجتماعی ارضا می شود تاکید می گردد طبق نظر مازلو این نیاز باید قبل از این که فرد به نیازهای سطح بالاتر احترام و خود شکوفایی برسد ارضا شود ،هرزبرگ در نظریه خود به اهمیت تعامل اجتماعی در کاهش نارضایتی و این که چنین ارتباطی می تواند موجب رضایت شود اشاره می کند .بدین ترتیب از آغاز جنبش روابط انسانی یعنی مطالعات هاثورن ،تعامل اجتماعی در محل کارمرکز ثقل اندیشه روابط انسانی است .(کاترین میلر،۲۸:۱۹۹۸).

۱-۲- تشریح و بیان موضوع
بر طبق نظر کلمن یکی از نظریه پردازان سرمایهْ اجتماعی ،یکی ازشکل های سرمایهْ اجتماعی ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختارهای اجتماعی است تا بتوان پایه ای را برای کنش فراهم نمود .بر این اساس سازمان ها می توانند با تضمین جریان یافتن آزاد اطلاعات کافی میان افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند مشارکت کارکنان را افزایش دهند . سازمان هایی که علاقه مند به رقابت با قیمت کمتر ،عملکرد بهتر ،انعطاف بیشترمی باشند برای افزایش مشارکت ،تعهد و بهره وری اعضا به مشارکت کارکنان روی می آورند که موجب رضایت کارکنان و جذب ماندگاری آنها و در نهایت افزایش بهره وری می شود .مشارکتی که بر اساس تعامل و سرمایه اجتماعی در بین اعضای سازمانی باشد راهی برای ارضای نیازهای سطح بالاتر کارکنان (مانند نیازهای احترام ،خودشکوفایی) نگریسته می شود و ارضای این نیازها موجب رضایت شغل می شود.
بر طبق نظریهْ روابط انسانی مشارکت در فرایند تصمیم گیری راهی برای ارضای نیازهای سطح بالاتر کارکنان (مانند ،نیازهای احترام ،خود شکوفایی) نگریسته می شود کارکنان راضی بهره ورتر خواهند بود اولین مطالعه دربارهْ مشارکت در تصمیم گیری در سال ۱۹۴۸توسط کونچ فرنچ انجام شد این محققان به عواملی که تعهد کارکنان را نسبت به تصمیمات سازمانی افزایش می دهد توجه داشته اند وآثار نگرشی مشارکت را رضایت شغلی معرفی نمودند و آثار نگرشی دیگر که به نظر می رسد از پیامدهای مشارکت در تصمیم گیری باشد را درگیر شدن در شغل و تعهد سازمان دانستند.
مدل محرک ،مشارکت در تصمیم گیری و مدل شناختی به این سؤال که چگونه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری که یکی از شاخص های سرمایهْ اجتماعی است باعث پیامدهای با ارزشی از جمله رضایت شغلی می شود پاسخ می دهد.
مدل محرک مبتنی بر کار نظریه پردازان روابط انسانی است و بر طبق این مدل مشارکت در تصمیم گیری یک اقدام سازمانی است که باید نیازهای سطح بالاتر کارکنان (نیازهای احترام و خودیابی) را ارضا کند این نیازها موجب رضایت شغلی می شود وقتی که زیردستان احساس کنند مورد مشورت و مشارکت قرار گرفته اند نیازهای خودخواهانه شان ارضا می شود و بنابراین تشریک مساعی بیشتری خواهند داشت .مدل محرک تصمیم گیری مشارکتی:
PDM ارضای نیازهای سطح بالاتر رضایت شغلی انگیزه بهره وری
مدل شناختی این مدل مبتنی بررویکرد منابع انسانی است در این مدل PDM به عنوان روشی برای بهبود جریان اطلاعات به سمت بالا مبتنی براین عقیده است که افرادی که درگیر کار هستند یعنی (سطح پایین سلسله مراتب سازمانی) نسبت به چگونگی انجام کار آگاه تر هستند بنابراین وقتی این افراد در فرایند تصمیم گیری مشارکت نمایند تصمیمی مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و با کیفیت تر اتخاذ می شود بهبود جریان اطلاعات به سمت پایین بر این فرض استوار است که افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارند بهتر می توانند تصمیمات را در آخر مسیر اجرا نمایند وقتی تصمیمات بر پایه اطلاعات بیشتر و دقیق تر باشد و بهتر اجرا شوند بهره وری بهبود می یابد و به نظر می رسد که افزایش رضایت کارکنان نتیجهْ فرعی مشارکت آنها در تصمیمات مهم سازمانی است.
(کاترین میلر، ۱۹۹۸: ۱۳-۱۵ )
جریان اطلاعات به سمت بالا
PDM بهره وری رضایت
جریان اطلاعات به سمت پایین
مطالعات هاکمن وآلدمن (۱۹۸۰) نیز نشان می دهد که مشارکت نقش ارزنده ای در رضایت شغلی و ایجاد وحدت در کارکنان یک سازمان بازی می نماید .تأثیر مشارکت کارکنان در بهبود کارایی و افزایش رضایت شغلی ،مدیران را به سوی شیوهْ نوین مدیریت ،یعنی مدیریت مشارکتی سوق داده است و نتایج مدیریت مشارکتی غالباً بیانگر آن است که این نوع مدیریت موجب افزایش بلند مدت رضایت شغلی کارگران و بارآوری آن ها بوده است .( باورز وازکمپ به نقل از هومن ،۱۶۲:۱۳۸۲) .
درجهان پر شتاب امروز ،سازمانهای زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود از الگوها وشیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه اقتصادی ،فیزیکی ،ونیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند ؛برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکی وانسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست .در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به احتمال زیاد سایر سرمایه ها تلف می شوند .از این روست که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمانها محسوب شده ومدیرانی موفق می‌گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل گردند.
در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت ،اما درحال حاضر،تغییرات پرشتاب محیطی ،فناوری اطلاعات ،نیازهای رو به رشد به اطلاعات وآموزش ،نیازهای فزاینده به نوآوری وخلاقیت ،وضرورت پیشرفت مداوم سازمان ،ایجاب می کند که رهبران سازمان ،سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند(رحمانپور،۱۳۸۰ :۱۰۲)
پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی به نیمه دوم قرن بیستم بر می گردد ؛هنگامی که انتقادات و مشکلاتی در برابر تئوری های توسعه و رشد اقتصادی وهم چنین تئوری های مدیریت سازمان به وجود آمد .دوره ای که درآن تحقیقات حائز اهمیتی درنگرش ها ایجاد شد ؛به طوری که الگوهای برنامه ریزی از بالا وبیرون به الگوهای مشارکتی و محلی و درون سازمانی و همچنین مدیریت سازمانها از نظریه های کلاسیک و تیلوری به سوی نظریه های روابط انسانی تمایل پیدا کرد.
سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام ،وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیراعتماد ،هنجارهای جمعی و شبکه های انسانی را در بر می گیرد که با تسهیل اقدامات هماهنگ ،موجب بهبود کارایی جامعه می شوند.
از نظر کلمن(۱۹۹۹)سرمایه اجتماعی شامل این موارد می گردد:تعهدات و انتظارات ،روابط اقتدار ،ظرفیت بالقوه اطلاعات ،هنجارها و ضمانت های اجرایی موثر.
در یک دسته بندی دیگر نیز سرمایه اجتماعی به سه بعد زیر تقسیم گردیده است:
۱) بعد ساختاری با تاکید بر
الف)پیوندهای موجود در شبکه ب)شکل وترتیب شبکه ج)تناسب سازمانی
۲) بعد شناختی با تاکید بر
الف)زبان و علائم مشترک ب)روایت های مشترک
۳) بعد ارتباطی با تاکید بر الف)اعتماد ب)هنجارها ج)تعهدات و روابط متقابل د)تعیین هویت مشترک( Nahapiet. J & Ghoshal.S 1998).
بعضی از محققان تمایل دارند تا سرمایه اجتماعی را در سطح کلان مطالعه نموده و بر ماهیت ثانویه مزایای فردی آن تاکید می نمایند.آنها سرمایه اجتماعی را ویژگی واحد اجتماعی به جای عامل فردی در نظر می گیرند و مزایای فردی حاصل از وجود سرمایه اجتماعی ومشکلات فردی ایجاد شده ناشی از عدم وجود آن در درجه دوم اهمیت قرار می دهند.
الگوی دیگر که توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد ،مدل منفعت شخصی از سرمایه اجتماعی است ؛در این حالت به طور آشکاری بر افراد ودارایی های اجتماعی شان از قبیل منفعت و جایگاه اجتماعی، گواهینامه های تحصیلی و غیره، تمرکز می شود به طور کلی در این مدل، تمرکز بر نتایج حاصل برای اشخاص یا واحد فردی مدنظر قرارمی گیرد(Leana & Van Buren , 1999: 450 ).
مساله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره وری افزایش یابد و سازمانها کاراتر شوند؛بلکه باید در برابر افزایش و اهمیت روز افزون تعقل ابزاری و توجه روز افزون به بازدهی مادی ،تعقل ارزشی هم مد نظر قرار گیرد ؛به گونه ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمانهای کارا در امان بمانند ؛انسانها و روابط آنها در سازمانها مد نظر قرار گیرند و سیستم های اجتماعی به گونه ای سازماندهی شوند که روح اطمینان و اعتماد در ساختار آنها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آنها گردد ؛ضمن اینکه پایبندی مدیران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها ،موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود ،یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم های سازمانی به کار می گیرند ،با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات ،سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند.
دنهارت بنیادهای اخلاقی سازمان را عزت ،آبرو ،نیک خواهی و عدالت می داند.بنابر این دیدگاه ،مدیران باید در اقدامات خود به نحوی عمل کنند که عزت وآبروی هیچ فردی را خدشه دار نکنند ،همواره نیکخواهانه و انسان دوستانه رفتار کنند و عدالت وانصاف را در اعمال خود ،لحظه ای به فراموشی نسپارند(الوانی وشیروانی،۱۶،۱۳۸۳).

تعداد صفحه :۲۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته نرم افزار سیستم عنوان : سیستم ثبت نام…
Cresta Posts Box by CP