پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رشته اقتصاد

عنوان : تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه اقتصاد

عنوان:

تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب:

 ۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ موضوع ومسأله تحقیق۳
۱-۳ اهداف و ضرورت پژوهش۳
۱-۴ پرسش پژوهش۵
۱-۵ فرضیه‏‎های پژوهش۵
۱-۶ روش شناسی پژوهش۶
۱-۶-۱ نوع پژوهش۶
۱-۶-۲ نحوه جمع ‏آوری اطلاعات۶
۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها .۶
۱-۶-۴ جامعه آماری۷
۱-۶-۵ نمونه آماری .۷
۱-۶-۶ تعریف متغیرها۷
۱-۶-۷ قلمرو پژوهش .۹
۱-۷ چهارچوب نظری پژوهش.۹
۱-۸ نوآوری تحقیق۱۱
۱-۹ تعریف اصطلاحات کلیدی.۱۲
۱- ۱۰ استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.۱۳
۱- ۱۱ ساختار کلی پژوهش.۱۳
۱-۱۲ خلاصه فصل۱۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 
۲-۱ مقدمه .۱۶
۲-۲ مبانی نظری پژوهش۱۶
۲-۲-۱ حاکمیت شرکتی۱۶
۲-۲-۲ هیات مدیره۱۷
۲-۲-۲-۱ سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره۱۷
۲-۲-۲-۲ترکیب هیات مدیره.۱۸
۲-۲-۲-۲-۱ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها.۱۹
۲-۲-۲-۲-۲ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک۱۹
۲-۲-۲-۲-۳ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی.۱۹
۲-۲-۲-۲-۴ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی۲۰
۲-۲-۲-۲-۵ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع.۲۰
۲-۲-۲-۲-۶ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت۲۰
۲-۲-۲-۲-۷ اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت۲۰
۲-۲-۲-۲-۸ اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت.۲۱
۲-۲-۲-۲-۹ اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت۲۱
 ۲-۲-۲-۲-۱۰ اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر۲۱
۲-۲-۲-۳ ویژگی های اعضای هیات مدیره .۲۲
۲-۲-۲-۴ وظایف هیات مدیره .۲۴
۲-۲-۲-۵ اندازه هیات مدیره۲۵
۲-۲-۲-۶ استقلال هیات مدیره۲۷
۲-۲-۲-۷ جلسات هیات مدیره.۲۸
۲-۲-۲-۷-۱انواع جلسات هیات مدیره۲۸
۲-۲-۲-۸ دانش مالی هیات مدیره.۳۰
۲-۲-۲-۹ جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل۳۰
۲-۲-۲-۱۰ کیفیت ارتباطات۳۱
۲-۲-۲-۱۱ حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان.۳۲
۲-۲-۲-۱۱-۱ تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان.۳۳
۲-۲-۲-۱۱-۲ نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت.۳۳
۲-۲-۲-۱۱-۳ بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی.۳۴
۲-۲-۲-۱۱-۴ بالنده سازی سرمایه های انسانی.۳۴
۲-۲-۲-۱۱-۵ نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان.۳۵
۲-۲-۲-۱۱-۶ مدیریت بحران۳۵
۲-۲-۲-۱۱-۷ تأمین منابع سازمانی۳۶
۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن۳۶
۲-۲-۲-۱۲-۱ عوامل شرکتی.۳۶
۲-۲-۲-۱۲-۲ عوامل فرهنگی۳۷
۲-۲-۲-۱۲-۳ عوامل بازاری.۳۷
۲-۲-۲-۱۲-۴ عوامل حاکمیتی.۳۸
۲-۲-۲-۱۲-۵ عوامل قانونی.۳۸
۲-۲-۱۳ کیفیت گزارشگری مالی۳۸
۲-۲-۱۴ ریسک۴۲
۲-۲-۱۴-۱ نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک.۴۳
۲-۳ پیشینه پژوهش.۴۴
۲-۳-۱ پژوهش های خارجی.۴۴
۲-۳-۲ پژوهش های داخلی۵۳
۲-۴ خلاصه فصل۵۸
فصل سوم: روش تحقیق 
۳-۱ مقدمه .۶۰
۳-۲ موضوع و مسأله تحقیق۶۰
۳-۳ روش شناسی تحقیق.۶۱
۳-۴ قلمرو تحقیق۶۱
۳-۴-۱ قلمرو زمانی تحقیق۶۱
۳-۴ -۲ قلمرو مکانی تحقیق .۶۲
۳-۵ جامعه و نمونه آماری۶۲
۳-۶ روش گردآوری اطلاعات .۶۲
۳-۷ متغیرهای پژوهش۶۳
۳-۷-۱ متغیرهای مستقل .۶۳
۳-۷-۲ متغیرهای وابسته۶۴
۳-۷-۳ متغیرهای کنترلی .۶۵
۳-۸ فرضیات تحقیق.۶۶
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۸
۳-۹-۱ انواع داده ها.۶۹
۳-۹-۱-۱ مزایای استفاده از داده های تابلویی.۷۰
۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل همبستگی۷۰
۳-۹-۲- ۱ ضریب همبستگی .۷۰
۳-۹-۲-۲ ضریب تعیین۷۱
۳-۹-۳ آزمون F .۷۱
۳-۹-۴ تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه۷۲
۳-۱۰ خلاصه فصل .۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها 
۴-۱ مقدمه .۷۵
۴-۲ آمار توصیفی .۷۶
۴-۳ آمار استنباطی۷۶
۴-۴ برآورد کیفیت گزارشگری مالی۷۷
۴- ۵ مدل اول۷۷
۴-۵-۱ ضریب همبستگی .۷۹
۴-۵-۲ آزمون ایستایی۸۰
۴-۵-۳ آزمون چاو۸۱
۴-۵-۴ برازش مدل۸۱
۴-۵-۵ بررسی پیش فرض های مدل۸۳
۴-۵-۵-۱ آزمون مستقل بودن خطاها۸۴
۴-۵-۵-۲ آزمون ثابت بودن واریانس خطاها.۸۴
۴-۵-۵-۳ آزمون نرمال بودن خطاها۸۵
۴-۵-۵-۴ بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.۸۶
۴- ۶مدل دوم.۸۷
۴-۶-۱ ضریب همبستگی .۸۷
۴-۶-۲ آزمون ایستایی .۸۹
۴-۶-۳ آزمون چاو۹۰
۴-۶-۴برازش مدل۹۰
۴-۶-۵بررسی پیش فرض های مدل.۹۲
۴-۶-۵-۱آزمون مستقل بودن خطاها.۹۲
۴-۶-۵-۲آزمون ثابت بودن واریانس خطاها۹۳
۴-۶-۵-۳آزمون نرمال بودن خطاها.۹۴
۴-۶-۵-۴بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.۹۵
۴-۷ خلاصه فصل۹۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه ‏گیری 
۵-۱ مقدمه .۹۹
۵-۲ خلاصه پژوهش۹۹
۵-۳ نتیجه ‏گیری .۱۰۳
۵-۴ محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق۱۰۵
۵-۵ پیشنهادات ناشی از یافته ‏های پژوهش۱۰۵
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی۱۰۶
۵-۷ خلاصه فصل .۱۰۷
منابع و مآخذ۱۰۸
پیوست .۱۱۶

چکیده
یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد ۱۲۶ شرکت در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.
مقدمه
یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[۱] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد.در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار        می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.
کلید ایجاد یک حاکمیت شرکتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاکمیتی موجود در فضای کسب و کار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاکمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند که بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها  یاد می شود. (هوس[۲]،۲۰۰۷).
اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است که مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم کردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شکلی شفاف و متقاعدکننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره که مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسک پذیری شرکت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، کیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.
در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان کرد که هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند که حق نظارت ،کنترل، سیاست گذاری های کلان و “حاکمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[۳]،۲۰۰۵). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین کنند.
بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [۴](۲۰۰۳) ، ترکیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد که بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نکته کلیدی در ترکیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است که افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب کنند که از مهارت، تجربه و دانش کافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همکارانش(۱۳۸۹) معتقدند که برای ایجاد ترکیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر کلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).
تعداد صفحه : ۱۳۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***