پایان نامه تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات

پایان نامه رشته علوم ارتباطات

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی –تحقیق در ارتباطات

عنوان: تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

 

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

علوم ارتباطات اجتماعی –تحقیق در ارتباطات

عنوان :

تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات  
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
به طور کلی،اندیشه های موجود و نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت به نقد جدی شرایط و موقیعیت های اساسی و بنیادی جوامع سرمایه داری اشاره دارد.موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت با دیدگاه ها و عقاید دو متفکر کلیدی به نام های تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر شناخته می شوند.این دو متفکر انتقادی با طرحِ مفاهیم”صنعت فرهنگ”و”فرهنگ توده وار”سهم مهمی در اندیشۀ انتقادیِ علم ارتباطات و رسانه های جمعی دارند.بینش های فلسفی و معرفت شناسانۀ این دو متفکر به بحث در چیستی دیدگاه کل گرایانۀ نقش بنیادی پژوهش های ارتباطی و رسانه ای می پردازند.از این رو،این تحقیق به تبیین تاریخی دیدگاه های این دو متفکر در چارچوب فکری مکتب فرانکفورت تمرکز می کند.هدف اصلی این تحقیق به رسمیت شناختن خواستگاه های تاریخی و فکری مکتب  نظری انتقادی فرانکفورت و پیروی از نفوذ نسبی ادراک شده در حوزۀ ارتباطات و رسانه ها است.درپایان،محقق نتیجه می گیرد مکتب نظریِ انتقادی فرانکفورت طی دوران تکاملی اش به پارادایم مسلط نقد فرهنگ در حوزۀ علم ارتباطات و رسانه ها تبدیل شد.در حقیقت،محوریت مکتب فرانکفورت به تکامل و گسترش مفاهیم صنعت فرهنگ و فرهنگ توده وار کمک کرد و به درک بهتر نظریه و عمل ارتباطات و رسانه ها به لحاظ تاریخی مدد رساند.این محوریت در حال حاضر راهنمای اصلی پژوهش های انتقادیِ مرتبط با علم ارتباطات و رسانه های جمعی است.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
فصل یکمکلیات طرح ۱
۱-۱- بیان مسئله. ۲
۱-۲- اهمیت پژوهش ۴
۱-۳ اهداف پژوهش ۵
۱-۴ مروری بر مفاهیم بنیادی پژوهش ۶
۱-۴-۱ تاریخ گرایی ۷
۱-۴-۲ تاریخ نگاری ۸
۱-۴-۳ فلسفه تاریخ ۸
۱-۴-۴ تاریخیت (تاریخی بودن) ۹
۱-۴-۵ تبیین. ۹
۱-۴-۶ مکتب   ۹
۱-۴-۷ نظریه انتقادی . ۱۱
۱-۴-۸ پوزیتیویسم . ۱۱
۱-۴-۹ تجربه گرایی . ۱۲
۱-۴-۱۰ دیالکتیک . ۱۳
۱-۴-۱۱ امر ناهمسان . ۱۳
۱-۵- پرسش‌های پژوهش ۱۴
۱-۶- فرضیه‌های پژوهش ۱۴
۱-۷- محدودیت و مشکلات پژوهش ۱۵
فصل دومپیشینه طرح و مطالعات نظری ۱۸
۲-۱- مقدمه. ۱۹
۲-۲ بررسی مطالعات انجام شده. ۱۹
۲-۲-۱ کتاب‌ها. ۱۹
۲-۲-۲ پایان‌نامه‌ها. ۲۴
۲-۲-۳ مقالات ۲۵
۲-۳ مرور بر نظریه ها و اندیشه ها ۲۸
۲-۳-۱ پیشینه. ۲۸
۲-۳-۲ تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت ۲۹
۲-۳-۳ اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت ۴۲
۲-۳-۴ نگاه تاریخی علم ارتباطات ۴۴
۲-۳-۵ تعریف واژهها و اصطلاحات ۵۰
۲-۳-۶ الگوی نظری پژوهش. ۵۵
فصل سومروش شناسی تحقیق ۶۲
۳-۱ مقدمه. ۶۳
۳-۲ روش مطالعه و پژوهش علوم انسانی در تاریخ ۶۴
۳-۳ تبیین تاریخی چیست؟. ۶۵
۳-۴ ابزار پژوهش ۶۷
۳-۵ جامعه آماری ۶۷
۳-۶ روش گردآوری داده ها ۶۷
۳-۷ متغیرها ۶۷
۳-۷-۱ جایگاه و مکان یابی اندیشه های نظریه پردازان انتقادی. ۶۷
۳-۷-۲ اندیشه انتقادی. ۷۰
۳-۷-۳ مطالعات ارتباطی و رسانهای. ۷۰
۳-۷-۴ متون و اسناد تاریخی. ۷۱
۳-۷-۵ تبیین. ۷۱
۳-۷-۶ دیدگاه های انتقادی- تاریخی [مکتب فرانکفورت]. ۷۲
۳-۷-۷ عقلانیت ابزاری. ۷۲
۳-۷-۸ تحلیل رسانه ها. ۷۲
۳-۷-۹ صنعت فرهنگ. ۷۳
۳-۷-۱۰ فرهنگ توده وار. ۷۳
۳-۷-۱۱ دیدگاه های فکری و روش اندیشه های انتقادی هورکهایمر و آدورنو ۷۳
۳-۷-۱۲ دوران نضج اندیشه های مکتب فرانکفورت ۷۴
فصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته ها ۷۶
۴-۱ مقدمه. ۷۷
۴-۲ تحلیل فرضیه های پژوهش ۷۸
۴-۲-۱ فرضیه یکم ۷۸
۴-۲-۲ فرضیه دوم. ۹۲
۴-۲-۳ فرضیه سوم. ۹۹
۴-۲-۴ فرضیه چهارم. ۱۰۳
۴-۳- یافته های جنبی پژوهش ۱۰۹
۴-۳-۱ دیدگاه های انتقادی آدورنو و هورکهایمر نسبت به هم (افتراق و اشتراک). ۱۰۹
۴-۳-۲ نگاهی فلسفی به ارتباطات و نظریه های ارتباطی. ۱۱۰
فصل پنجمنتیجه گیری و جمع بندی ۱۱۵
۵-۱ مقدمه. ۱۱۶
ef=”#_Toc366855062″>۵-۲ نتیجه گیری ۱۱۸
۵-۲-۱ نتیجه گیری فرضیه یکم ۱۱۸
۵-۲-۲ نتیجه گیری فرضیه دوم. ۱۲۱>
۵-۲-۳ نتیجه گیری فرضیه سوم. ۱۲۲
۵-۲-۴ نتیجه گیری فرضیه چهارم. ۱۲۴
۵-۳ پیشنهادات. ۱۲۹
منابع ۱۳۰
فهرست جداول
عنوان                                                                                  صفحه
جدول ۲-۱: مراحل چهارگانه شکل گیری تحقیقات ارتباطی   ۴۶
جدول ۴-۱: مکاتب مهم علوم ارتباطی   ۹۷
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                  صفحه
شکل ۲-۱: الگوی نظری پژوهش با رویکرد تبیینی تاریخی- انتقادی   ۶۰
 

۱-۱ بیان مسئله

در دهه ۱۹۳۰ جمهوری وایمار در آلمان، عده ای از متفکر آلمانی به تشکیل موسسه­ای دست زدند که حیات فکری و ساحت نظریه پردازی در علوم اجتماعی و علوم انسانی را تحت تأثیر شگرف خود قرار داد.
مؤسسه پژوهش­های اجتماعی فرانکفورت با طرح دیدگاه­ها و نظریات انتقادی خود، به بازخوانی دیدگاه­های اندیشه­های مارکسیستی و مطالعه جامعهو فرهنگ پرداخت. اندیشه­های انتقادی مطرح در دیدگاه های متفکران این مکتب «بر مقابله با رشته­ای از  پرسش­های شناخت شناسانۀ شکاکانه که هر زمان مطرح­اند اصرار می­ورزند؛ آیا حقیقت و نیکی رابطه­ای با یکدیگر دارند؟ و اگر دارند آن رابطه چگونه  رابطه­ای است؟ آیا ثمرات دانش مجسم کننده­ اشتیاقی به عمل اخلاقی است یا وسوسه­ای برای تخطی اخلاقی و قانونی؟ اگر شناسایی نیکی­ها منجر به نیکی نمی­ شود، پس نیکی دانشی چیست؟(پین، ۱۳۸۹: ۷۶۷).
متفکران مکتب فرانکفورت اعتقاد به بازاندیشی اندیشه­های کارل مارکس در مورد فرهنگ داشتند. آنها با مطالعه و پژوهش­های خود متوجه این امر شده بودند که بر خلاف مارکس، فرهنگ نیز می ­تواند بستری مستقل از زیر بنا به تغییرات بنیادی اجتماعی منجر شود.
آنها معتقد بودند که فرهنگ در زیر نقاب شیئی­وارگی می ­تواند سلطه خود را بر توده­ها اعمال کند. دو تن از مهمترین این متفکران به نام­های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو با طرح مفاهیم مهم و بنیادی «صنعت و فرهنگ» و «فرهنگ توده­وار» به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در پیشبرد اهداف قدرت­های سیاسی و هواخواهان وضع موجود، پی بردند. آنها با طرح این مفاهیم به پیوند متناقض دو ساحت مهم در اندیشه مارکسیستی اشاره داشتند که آن «قلمرو مادی تولید و قلمرو ذهن» است. بدین مفهوم که «شیوه­ای برای بیان فرایند مدرنیزه شدن فرهنگ در قالب واگذاری کالاهای فرهنگی به منطقی کاملاً تجاری» (ایوکوسه،آبه، ۱۳۹۱: ۶۳).
آنها با تاملات فکری خود، به نوعی از سلطه اشاره داشتند که رنگ و لعاب فرهنگی برخوردار است. به عبارت دیگر معتقد بودند که سلطه و استثمار از نوع فرهنگی بدیلی برای استثمار اقتصادی شده است.
هورکهایمر و آدورنو با طرح مفهوم عقلانیت ابزاری در کتاب دیالکتیک روشنگری به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در جامعه پی برده و به نقد آن پرداختند. آنها از وجود سلطه نرم در ساختارها و سازمان­هایی که هدایت و کنترل وسایل ارتباط جمعی و محتوای رسانه­ای را در اختیار دارند هشدار می­دادند.
ضدیت آنها با فاشیسم، نازیسم و توتالیتاریسم، موجب شدکه مطالعه وسیعی در این مورد صورت بگیرد. سوءاستفاده از تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی که در اختیار قدرتهای بزرگ برای فریب توده­ای به کار گرفته شد، یکی از مواردی که منجر به خلق آثار مهم در این زمینه شد. که می توان به کتاب دیالکتیک روشنگری، دیالکتیک منفی، شخصیت اقتدار طلب اشاره کرد.
نقش مهم متفکرانِ انتقادی، بی تردید در علم ارتباطات حائز اهمیت است. نظرات آنها در مورد فرهنگ، رسانه و مالکیت و کنترل رسانه­ های جمعی، فریب توده­ای فرهنگ توده­وار و مفهوم بنیادی به نام «صنعت فرهنگ» و مفاهیمی از این قبیل، بی­تردید باعث علاقمندی توجه دانشمندان علم ارتباطات به این مکتب شده است.
در این پژوهش ما به دنبال تبیین تاریخی دیدگاه­های این متفکران و تفسیر و تحلیل اندیشه­های آنان در پیشبرد و نفوذ و تأثیر این دیدگاه ها بر علم ارتباطات هستیم. ما در پی این هستیم که:
آیا تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه­های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چهارچوب مکتب فرانکفورت، ابعاد نفوذ و تاثیرگذاری این مکتب را بر علم ارتباطات عیان می­سازد؟

۱-۲ اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین اهمیت­های این پژوهش بررسی نگاه تاریخی- تبیینی[۱] به مطالعات علم ارتباطات است. شناخت و آگاهی از ریشه ­های تاریخی مطالعات و پژوهش­ها در علم ارتباطات و آشنایی با سیر تکوین و زمینه ­های شکل­ گیری مکاتب مهم ارتباطی و شناخت نظریه­ های بنیادی در پژوهش­ها و روش شناسی­ها در ارتباطات جمعی یک ضرورت مهم و حیاتی محسوب می­شود. «نظریه­ های انتقادی» مکتب فرانکفورت، یکی از برجسته­ترین حوزه­های اندیشه نه تنها در علم ارتباطات که در علوم اجتماعی و انسانی به حساب می­آید و این مهم بر هیچ ارتباط پژوهی پوشیده نیست.
نظریه انتقادی در مفهوم خود طرحی بینارشته­ای است که توسط ماکس هورکهایمر، تدوین شده و به دست اعضاء مکتب فرانکفورت و جانشینان آن پرورانده شده است(پین، ۱۳۸۹: ۷۶۶). نظریه­ های انتقادی با نگاهی علمی و با به رشته درآوردن معرفت شناسانه در پی نقد، اصلاح و آشکار ساختن عواملی هستند که به تثبیت وضع موجود که همانا برجسته شدن پنهان سلیقه­های مالکان سرمایه داری و بخصوص صاحبان رسانه­ های جمعی در جوامع مدرن است.
هورکهایمر و آدورنو در کتاب مهم خود دیالکتیک و روشنگری با طرح مفاهیم مهمی چون «صنعت فرهنگ» و «فرهنگ توده­وار» در پی شناخت و نقد آگاهانه نوعی از سلطه که رسانه­ های جمعی با تکنیک­های اغواگر خود موجب بوجود آمدن نوعی رضایت و آگاهی کاذب می­شوند که خود از آن فهم و درک صحیحی ندارند. آنها با مطالعه و پژوهش­های خود به این مهم رسیده بودند که صاحبان قدرت با در اختیار گرفتن ابزار فرهنگی در پی تولید محصولات فرهنگی برای تخریب توده­ای و فریب کاری توده­وار هستند. آنها در همین کتاب می­گویند که توسعه عقلانیت موجب پیشرفت صنایع و سلطه­ای انسانی بر طبیعت که منجر به سلطه انسان بر انسان شده است. این امر با زوال فردیت همراه است. این زوال به سه شکل زیر ظهور پیدا کرد:
۱- یکپارچه شدن آگاهی انسان به وسیله­ی ارتباطات هدایت شده؛
۲- ناچیز شمردن خصلت و کیفیت فرد در تحول اشکال تولید؛
۳- دگرگونی در ساختار روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یکپارچه­ی انسانها (زارعیان، ۱۳۸۲: ۱۳۰).
بنابراین برای شناخت فهم این موضوع و اهمیت پژوهش حاضر به دلایل و مراحل ذیل       می رسیم :
۱- شناخت و درک ریشه ­های بنیادین متفکرات و اندیشه­های نظریه پردازان مکتب فرانکفورت به خصوص آرا، ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو.
۲- رسیدن به فهم یک الگوی تاریخی منسجم که بتواند طرحی برای مطالعات فلسفی، جامعه شناختی و روان شناختی علم ارتباطات به دست بدهد.
۳- موضع شناسی و جایگاه­یابی نظریه­ های آدورنو و هورکهایمر در ارتباط با پژوهش­های ارتباطی و رسانه­ پژوهی.
۴- رسیدن به شناخت و درک نسبی از تفاوت­ها و تشابه­های نظریه­ های آدورنو و هورکهایمر با دیگر متفکران مکتب فرانکفورت و متفکران دیگر مکاتب ارتباطی.

۱-۳ اهداف پژوهش

در این پژوهش هدف کلی عبارت است از تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه­ها و نظریه­ های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه اندیشه­های آنها بر سیر مطالعات ارتباطی و رسانه­ای می­باشد.
هدف های کلی : تبیین تاریخی – انتقادی اندیشه ها و نظریه هی ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو  و بررسی  تاثیرات اندیشه های آنها بر سیر مطالعات ارتباطی و رسانه ای می باشد
اهداف خاص :

  1. شناخت مفاهیم نظری و عملی مکتب فرانکفورت به طور عام و اندیشه های هورکهایمر و آدورنو به طور خاص با توجه به عناصر سازنده شان و تاثیرات آنها بر مطالعات انتقادی ارتباطات.
  2. تجزیه و تحلیل و بررسی مفاهیم ” صنعت فرهنگ و ” جامعه توده وار” و موجبات ورودشان بر نظریه های انتقادی ارتباطات.
  3. شناخت ریشه های تاریخی نظریه های فوق و چرایی نفوذ آنها بر دیگر حوزه های علوم اجتماعی.
  4. آشنایی با روند سیر تکوین نظریه ها،اندیشه ها و تفکرات دیگر اندیشمندان انتقادی مکتب فرانکفورت.
  5. شناخت جنبه های اشترک و افتراق اندیشه ها و نظریه های این دو نظریه پرداز انتقادی نسبت به یکدیگر و دیگر نظریه پردازان مکاتب ارتباطی که در این پژوهش بر مکاتتب ارتباطی کلمبیا و شیکاگو پرداخته شده است.

۱- Explanatory- historical look
 
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***