پایان نامه تحلیل جنبش ­شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : تکتونیک

عنوان : تحلیل جنبش ­شناختی  گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

زمین­ شناسی- تکتونیک

تحلیل جنبش ­شناختی  گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با بهره گرفتن از داده­های زمین ریخت­­ شناسی، زمین ساختی و میکروترموبارومتری

 اساتید راهنما

دکتر علی فقیه

 دکتر مهناز رضائیان

 
 
 
چکیده
حوضه حلب – ماهنشان )غرب استان زنجان( در زون زمین ساختی  ایران مرکزی واقع شده است. بررسی­های ساختاری و زمین ریختی انجام شده،در منطقه مورد مطالعه وجود تاقدیس های  سهرورد و اوشتانیان، ناودیس­های حلب و بهمن و راندگی­­های قره­داغ ، کوه پلنگان ، حلب و غرب حلب تائید می نماید. نتایج حاصل از بررسی­های زمین­ریخت­شناسی زمین­ساختی نشان می دهد که تاقدیس سهرورد از اتصال دو قطعه قمشلو  و قره­داغ تشکیل شده است. هم چنین تاقدیس اوشتانیان از اتصال سه بخش بیوک قشلاق، اوشتانیان و قوشچی تشکیل شده است،  شواهد زمین ریخت­شناسی وجود انواع اتصال مستقیم و مایل را بین قطعات مذکور تائید می نماید. دو ناودیس بهمن و حلب نیز به صورت مایل به یکدیگر متصل شده ­اند تحلیل هندسی چین­های منطقه مورد مطالعه وجود سبک چین خوردگی انتشار گسلی در بخش­های بیوک قشلاق و قوشچی ، انتشار گسلی حمل شده در بخش قره داغ و خم گسلی در بخش اوشتانیان است. بررسی­های میکروترموبارومتری صورت گرفته بر روی نمونه­های از سازند قم برونزد یافته در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که عمق دفن­شدگی سازند مذکور حدود ۴ کیلومتر بوده  است.
کلمات کلیدی: زنجان، حلب، میانبار سیال، رشد چین، اتصال، میکرو­ترموبارومتری،
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
فصل اول: کلیات ۱
مقدمه.۲
۱-۱ رشد چین­خوردگیها ۴
۱-۲   مکانیسم­های رشد عرضی چین خوردگی­ها ۵
۱-۲-۱تقسیم­بندی چین­ها ۶
۱-۲-۱-۱چین­خوردگی­های در ارتباط با گسل ۷
الف- چین­های خم گسلی ۹
ب- چین­های انتشار گسلی ۱۰
ج- چین­های جدایشی ۱۱
۱-۲-۱-۲ گسل‌های جای­گرفته در چین ۱۴
۱-۲-۲رشد جانبی چین­ها ۱۵
۱-۳ رشد و اتصال گسل­ها ۱۵
۱-۳-۱ پروفیل از یک گسل و چین ۱۹
۱-۳-۲ اتصال گسل­های پادشیب. ۲۰
۱-۳-۳ ویژگی­های اتصال گسل­های پادشیب. ۲۱
۱-۴  اتصال جانبی چین­ها ۲۴
۱-۵  روش­های مطالعه رشد چین­ها ۲۷
۱-۵-۱ رشد عرضی ۲۷
۱-۵-۲  رشد جانبی ۳۲
۱-۵-۲-۱ الگوی آبراهه­ها: ۳۴
۱-۵-۲-۲ حوضه­های نامتقارن ۳۶
۱-۶ میانبارهای سیال ۳۷
۱-۷  اهداف مطالعه. ۴۱
فصل دوم: زمین شناسی عمومی ۴۲
  مقدمه.۴۳
۲-۱ جغرافیایی طبیعی وریخت شناسی شمال غرب ایران ۴۸
۲-۱-۲ واحد زنجان ۴۹
۲-۱-۳ ناهمواری­های استان زنجان ۵۰
۲-۱-۳-۱ کوه­های شمالی زنجان ۵۰
۲-۱-۳-۲ کوه­های بخش مرکزی زنجان (کوه­های سلطانیه). ۵۱
۲-۱-۳-۳ کوه­های جنوبی (قیدار و تپه­های سعید آباد-کرسف)  ۵۱
۲-۲  زمین­ساخت ناحیه­ای فلات ایران ۵۲
۲-۳ تاریخچه زمین­شناختی شمال غرب ایران ۵۵
۲-۳-۱ پرکامبرین پایانی ۵۵
۲-۳-۲ پالئوزوئیک. ۵۵
۲-۳-۳ مزوزوئیک. ۵۶
۲-۳-۴  سنوزئیک. ۵۶
۲-۴ فرگشت ساختاری ناحیه شمال غرب ایران ۵۷
۲-۵ ویژگی­های چینه شناسی محدوده مورد مطالعه. ۶۰
۲-۵-۱ مزوزوئیک. ۶۰
۲-۵-۱-۱  کرتاسه (K). 60
۲-۵-۲ سنوزئیک. ۶۱
۲-۵-۲-۱ سازند کرج ۶۱
۲-۵-۲-۲ سازند قرمز زیرین ۶۴
۲-۵-۳ نئوژن ۶۵
۲-۵-۳-۱ سازند قم ۶۵
۲-۵-۳-۲  سازند قم در زنجان: ۶۵
۲-۵-۳-۳  سازند قرمز بالایی(Mu1). 71
۲-۵-۳-۴  واحد(M-Pl). 72
فصل سوم:روش کار. ۷۳
  مقدمه.۴۴
۳-۱   مطالعات دفتری وجمع­آوری اطلاعات. ۷۵
۳-۲ مطالعات صحرایی ۷۵
۳- ۴  مطالعات آزمایشگاهی ۷۷
۳-۴-۱ آماده سازی نمونه. ۷۷
۳-۴-۲ روش مطالعه میانبارهای سیال ۷۹
فصل چهارم: توصیف هندسی چین­ها وگسل­های محدوده مورد مطالعه. ۸۲
  مقدمه۸۳
۴-۱ توصیف هندسی گسل­های محدوده مورد مطالعه. ۸۴
۴-۱-۱ گسل شرق قره­داغ. ۸۴
۴-۱-۲ گسل غرب قره­داغ. ۸۵
۴-۱-۳ گسل سهرورد. ۸۷
۴-۱-۴ گسل کوه­پلنگان ۸۹
۴-۱-۴ گسل لُت­چای ۹۱
۴-۱-۵ گسل تخته یورد. ۹۲
۴-۱-۶ گسل گوجالو. ۹۳
۴-۱-۷ گسل غرب حلب. ۹۴
۴-۱-۸ گسل حلب. ۹۵
۴-۲ بررسی هندسی و جنبش شناختی چین­خوردگی­های محدوده مورد مطالعه  ۹۷
۴-۲-۱ تاقدیس اوشتانیان ۹۷
۴-۲-۲ تاقدیس سهرورد. ۱۰۶
۴-۲-۲-۱ تاقدیس قره داغ. ۱۰۷
۴-۲-۲-۲ تاقدیس قمشلو. ۱۰۹
۴-۲-۳ ناودیس بهمن ۱۰۹
۴-۲-۴ ناودیس حلب. ۱۱۴
۴-۳ رشد جانبی ۱۱۴
۴-۳-۲ تاقدیس قره داغ. ۱۱۸
فصل پنجم: مطالعه میانبارهای سیال ۱۱۹
  مقدمه.۴۳
۵-۱ تیپ A – میانبار سیال دو فازه مایع-گاز L+V(با شوری متوسط) ۱۲۱
۵-۲ تیپB– میانبار سیال دو فازه گاز- مایع V+L (Gas  rich)(با چگالی پایین): ۱۲۲
۵-۳ تیپ C- دو فازه گاز + مایع حاوی CO2  LCO2+V+Laq 122
۵-۴ تیپD  – تک فازه –مایع L  (Liquid ) 123
۵-۵ منشا میانبارهای سیال مطالعه شده در مقاطع بر اساس تقسیم بندی (یرماکوف ۱۹۶۵) ۱۲۴
۵-۷ اندازه میانبارهای سیال: ۱۲۶
۵-۷-۱ ترکیب (Components): 126
۵-۷-۲  انجماد( (Freezing: 126
۵-۸ حرارت دادن(Heating): 128
فصل ششم: بحث ونتیجه گیری ۱۳۲
  نتایج پتروگرافی سیالات درگیر.۱۳۳
۶-۱ تصحیح نقشه ساختاری براساس مطالعات صحرایی ۱۳۳
۶- ۲ قطعه بندی ، رشد جانبی و اتصال چین­ها در محدوده مورد مطالعه. ۱۳۳
۶-۳ تشخیص هندسه تاقدیس­ها با بهره گرفتن از نمودارهای Jemison (1987). 136
۶-۴ اتصال گسل­ها و رشد چین ۱۳۹
۶-۵ نتایج مطالعات میانبارهای سیال ۱۴۲

  • فهرست منابع
  • پیوست ها
  • چکیده انگلیسی

مقدمه
عملکرد متقابل  فرآیند­های درون زاد و  برون زاد سبب تشکیل سیستم پویای نزدیک به سطح زمین شده است. مطالعه این سیستم پویا در دهه­های اخیر جهش چشمگیری را به همراه داشته که این موضوع دستاورد تحول عظیمی است که در ابزارهای مورد استفاده در بررسی این سیستم پویا بوجود آمده است. تصاویر ماهوار­ه­ای، روش­های سن سنجی، امکان مدل­سازی عددی فرایندهای زمین­شناختی و افق­های نوینی را پیش روی پژوهشگران این عرصه قرار داده است. بررسی پوسته زمین حاکی از آن است نیروهای زمین­ساختی فشاری باعث تشکیل ساختارهای زمین­شناسی نظیر چین و گسل و برونزد واحدهای سنگی از عمق به سطح  می­شوند. تعیین فشار و دمای میانبارهای سیال[۱]  به دام افتاده در این ساختارهای متشکل از سنگ­های رسوبی بیانگر تغییر شرایط فیزیکی آن­ها از زمان نهشته شدن در حوضه تا دفن و برپایی مجدد است. تحلیل جنبش شناختی این ساختارها مستلزم بکارگیری مشاهدات مستقیم (تحلیل ساختاری-زمین­ریخت­شناسی) و آزمایشگاهی (میکروترموبارومتری) است. دگرریختی پوسته زمین در مناطق فشاری به طور معمول با چین‌خوردگی­ها و توسعه گسل‌های راندگی همراه می‌باشد که در یک حادثه دگرشکلی به وجود آمده‌اند و با هم مرتبط هستند (Calamita,1990). در برخی از این مناطق تحت رژیم فشارشی، گسل‌های رانده تظاهرات سطحی کمتری داشته و بیشتر مدفون می‌باشند ( Berberian, 1995).به همین دلیل تحلیل دگرریختی‌های در  این مناطق، اغلب تحت عنوان تحلیل هندسی و جنبش شناختی گسل­های رانده و چین­های مرتبط با آن­ها صورت می‌گیرد. چین­ها وگسل­های راندگی ساختارهای مهمی را به وجود می‌آورند که محل مناسبی برای تله­های نفتی و همچنین کانی‌زایی در اثر مهاجرت سیالات می‌باشند, ۲۰۰۳)  Mcclay). بسیاری از زمین ­شناسان نظیر  ساپ (۱۹۸۵)، جامیسون (۱۹۸۷)، میترا (۱۹۹۰) در کارهای تحقیقاتی خود ارتباط ژنتیکی این دو فرایند را درسامانه­های چین خورده- رانده مورد مطالعه قرار داده­اند. در این مطالعات ارتباط هندسی و جنبش شناختی این گونه ساختارها با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نظریات متفاوتی در مورد ارتباط بین چین­ها وگسل­های راندگی بیان شده است:
   برخی از زمین شناسان، نظیر هیبارد و هال (۱۹۹۳) و بارچی و همکاران (۱۹۹۸) معتقدند که چین­ها و گسل‌های راندگی موجود در یک مکان خاص، ارتباطی با هم ندارند و در زمان­های مختلف شکل گرفته­اند.
   دیدگاه دیگر، آن است که چین­ها و گسل‌های راندگی با یکدیگر مرتبط هستند و در طی یک حادثه تغییرشکل و با هم شکل می­گیرند (Tavarnelli, 1997). تاوارنلی (۱۹۹۷) با مطالعه ساختارهای فرعی در نوار چین­خورده- رانده آمبریا- مارچی در ایتالیا و راکی در کانادا و بررسی ارتباط ژنتیکی آن­ها با یکدیگر و ساختارهای اصلی، تکامل ساختاری این نوار چین­خورده- رانده را حاصل وقوع فرایندهای کوتاه­شدگی به موازات لایه­بندی[۲]، چین‌خوردگی[۳] و تشکیل راندگی[۴] دانسته است.
 ۱-۱ رشد چین­خوردگی­ها
چین­­خوردگی­ها در سامانه­های چین رانده معمولاً مرتبط با گسل­های پنهان می­باشد که شواهد چین­خوردگی­های مربوط به این نوع سامانه­ها حاکی از این است که گسل­های معکوس پنهان عامل ایجاد چین خوردگی­ها می­باشد(Davis, 1983;Namson and Davis, 1988; Stein and King, 1984;Yeats, 1986; Stein and Yeats, 1989; Medwedeff,1992; Gurrola and Keller, 1997).
    افزایش ابعاد چین در جهت طولی، (انتشار جانبی )[۵] و عرضی که طی آن طول موج چین تغییر می­ کند را رشد چین­خوردگی می­گویند. رشد عرضی چین خوردگی ها طی مکانیسم­های خاصی صورت می­گیرند که در زیر به آن­ها پرداخته می­شود شکل(۱-۱).
 شکل ۱-۱) نحوه رشد جانبی چین، برگرفته از(Bretis et al, 2011).
۲-۱-  مکانیسم­های رشد عرضی چین خوردگی­ها
مکانیسم­های رشد عرضی چین­خوردگی­ها به طور کلی شامل سه نوع می­باشد نوع اول مربوط به چرخش یال­ها، نوع دوم مربوط به مهاجرت لولا و دسته سوم ترکیبی از هر دو مکانیسم  می­باشد. در مدل اول محل لولا­ها در طول چین­خوردگی ثابت است و کوتاه شد­گی سبب افزایش یال و تنگتر شدن چین می­شود. در مدل مهاجرت لولا با تغییر محل لولا بخش­های جدیدی به طول یال اضافه می­شود، بدون اینکه تغییری در  شیب یال­ها ایجاد شود. در حالت سوم به دلیل اینکه ترکیبی از دو مکانیسم یاد شده است، دارای پیچیدگی بالاتری می­باشد. در این مکانیسم ممکن است به طور همزمان و به نسبت­های مختلف در طی مراحل رشد یک چین هر یک از دو مکانیسم بالا موثر باشند(شکل۲-۱) (Jamison,1987;Mitra and Namson,1989;Suppe and Meddwedeff,1990;Poblet and MacCaly,1996;Mitra,2003).
 شکل۱-۲) مکانیسم­های رشد چین(مدل مهاجرت لولا و چرخش یال)، برگرفته از(Mercier et al.,2007)                                                           ۱-۲-۱تقسیم­بندی چین­ها
ارتباط بین چین­خوردگی­ها و گسل­ها، به دو گروه تقسیم شده است:(Morley, 1994)
    الف- چین خوردگی­های در ارتباط با گسل[۶]: در این گروه، چین­ها در بالا و نوک راندگی­های در حال انتشار به سمت بالا شکل می­گیرند، مانند چین­خوردگی­های خم‌گسلی[۷] و نوک‌راندگی[۸] که چین­های نوک راندگی خود شامل چین­های جدایشی[۹] و انتشار گسلی[۱۰] می­باشند(Rich, 1934; Elliott,1976; Suppe, 1985; Jamison, 1987; Mitra, 1990). ویژگی بارز این ساختارها آن است که گسل­ها خصوصیات هندسی و جنبشی چین­ها را کنترل می­نمایند (Mitra, 2002).
    ب- گسل­های مرتبط با چین­خوردگی[۱۱]: در این گروه، چین­های کمانشی[۱۲] ناشی از تغییرات کرنش مربوط به موقعیت چینه­شناسی و ساختاری در طی تکامل چین می باشند. بعضی از خصوصیات کلیدی این گسل­ها در این است که لغزش در آن­ها کمتر از لغزش در گسل اصلی ایجاد کننده چین است و همچنین لغزش در آن­ها به سمت بالا یا پایین شیب گسل تغییر می­ کند. در نتیجه این گسل­ها بدون اتصال به افق جدایش مشخص، درون خود ساختار خاتمه می­یابند. هم­چنین این گسل­ها نسبت به چین­ها، در مراحل بعدی تشکیل شده ­اند (Fischer et al., 1992; Willis, 1894; Dixon and Liu, 1992). این گسل‌ها با عنوان گسل‌های جای گرفته در چین[۱۳] معرفی شده است (Mitra, 2002).  
 
 ۱-۲-۱-۱چین­خوردگی­های در ارتباط با گسل[۱۴]
چین­های مرتبط با گسل‌ها زمانی ایجاد می­گردند که سطح گسل دچار تغییراتی در زاویه شیب شود. در نتیجه این تغییر، ساختارهایی که از نظر هندسی سازگار با آن تغییرات هستند ایجاد شوند، که این موضوع در فرادیواره­ی گسل، در اثر حرکت بلوک فرادیواره روی سطح گسل ایجاد می­شود (مانند چین­های خم­گسلی و انتشار­گسلی). این چین­ها هم­چنین ممکن است در جا­هایی که تغییرات آهنگ لغزش گسل در طول سطح گسل، کرنش­های فرادیواره­ای را تولید می­ کند نیز تشکیل شوند (مانند چین­های جدایشی) (McClay, 2003).
    برای تعیین هندسه تشکیل چین­های مرتبط با گسل، محققین متعددی نمودارهایی را ارائه کرده­اند(Suppe, 1983; Jamison, 1987; Mitra, 1990; Suppe and Medwedeff, 1990; Homza and Wallace, 1995). بسیاری از محققین مانند تاوانلی (۱۹۹۷) و تورنجورسن و دون (۱۹۹۷) بر این باور هستند که نمودارهای ارائه شده توسط جامسون (۱۹۸۷)، مناسب­ترین حالت را دارند، زیرا چندین مدل مختلف را تحت پوشش قرار داده است. در مدل ارائه شده توسط جامسون (۱۹۸۷)، چین­های مرتبط با گسل در سه گروه اصلی چین­های خم گسلی، چین­های انتشار گسلی و چین­های جدایشی، تحلیل شده ­اند. نمودارهای ارائه شده توسط وی براساس مدل­های ساختاری هندسه لولای شکنجی[۱۵] و میزان تغییر ضخامت یال پیشانی می­باشند. در این مدل­ها ضخامت لایه­ها در یال پشتی[۱۶] ثابت در نظر گرفته شده است و ضخامت لایه­ها در یال پیشانی[۱۷] می ­تواند افزایش یا کاهش یابد. فاکتورهای مورد استفاده در این نمودارها، زاویه پلکان گسلی (α)، زاویه بین یال­ها (γ) و تغییر ضخامت یال پیشانی (tf,b)، می­باشند. این سه پارامتر وابسته به یکدیگر هستند و ارتباط آن­ها می‌تواند تعیین کننده نوع چین­خوردگی باشد (شکل ۱-۳). در چین­های جدایشی شیب یال پشتی (bα) جایگزین شیب پلکان می­شود، در این چین­ها علاوه بر این فاکتور، پارامتر دیگری مورد استفاده قرار می­گیرد که شامل نسبت دامنه چین (a) به ضخامت عادی چینه­شناسی (f) واحد شکل­پذیری است که هسته تاقدیس را پر می­ کند (شکل ۱-۴).
تعداد صفحه :۱۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته زمین‌شناسی  گرایش : زیست محیطی عنوان : زمین ­شیمی زیست…
Cresta Posts Box by CP