پایان نامه سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها

پایان نامه رشته شیمی

گرایش : شیمی دارویی

عنوان : سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوریهای نوین

گروه شیمی

گرایش شیمی دارویی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.SC

عنوان

سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها،با تغییر گروه آمینی مولکول دارو

استاد راهنما

دکتر عباس احمدی

استادان مشاور

دکتر محسن خلیلی

 
عنوان           صفحه
چکیده: ۱
مقدمه ۳
فصل اول
مباحث  تئوری
طرح موضوع: ۵
اهداف پژوهش: ۵
۱- ۱ ) – تئوری ۶
۱-۲-۱ ) – اصلاحات جایگزین آمین ۸
۱-۲-۲)- اصلاحات حلقه آروماتیک ۹
۱-۲-۳ ) – اصلاحات حلقه سیکلو هگزانی ۱۱
۱-۴ ) – مشتقات فنسیکلیدین: ۱۲
BTCP: 19
Tamorf: 19
Gacyclidine: 19
روش های فارماکولوژیکی : ۱۹
:Tail immersion test 20
Formalin test: 20
فصل دوم
مروری بر متون گذشته
۲-۱- ترکیبات دیگری که اثرات مشابهPCP دارند عبارتند از: ۲۵
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱) روش های سنتز: ۳۰
۳-۱-۱ ) – روش  ]Bruylant16[: 31
3-1-2 ) – روش Ritter   ] ۲۰٬۲۱[: ۳۱
۳-۱-۳ ) – روش ]Azid 24-22[: 33
3-1-4 ) – : Synthesis of PCP via enamine [29-26] 35
3-1-5)-  Synthesis of pcp via 1,2,3 Triazol      : ۳۵
۳-۲)- مواد و دستگاه های مورد استفاده: ۳۶
۳-۲-۲ دستگاهای مورد استفاده : ۳۶
۳-۳) – سنتز PCP با بهره گرفتن از حد واسط نیتریل ]۱۰۵[ ۳۷
مرحله اول : ۳۷
سنتز ۱-پی پیریدینو سیکلوهگزان کربونیتریل(PCC) 37
مرحله دوم ۳۹
سنتز۱-(۱-فنیل سیکلوهگزیل) پی پیریدین  (PCP) 39
3-4 ) – سنتز مشتق اول از روشBruylant: شکل(۳-۵)و(۳-۶) [۸۴] ۴۱
مرحله اول: ۴۱
سنتز ۱-((۳و۵ –دی متیل آمانتان -۱ ایل ) آمینو ) سیکلو هگزان -۱- کربو نیتریل ۴۱
مرحله دوم : ۴۳
سنتز (۱و۳و۵و۷)-۳و۵-دی متیل-N-(1-فنیل سیکلو هگزیل)آمانتان-۱-آمین ۴۳
۳-۵) – سنتز مشتق دوم از روش Bruylant: شکل(۳-۷)و(۳-۸) [۸۴] ۴۶
فصل چهارم : نتایج
۴-۱ ) – نتایج طیفی ۵۲
۴-۲) – نتایج تستهای فارماکولوژیکی : ۶۲
فصل پنجم
۵-۱ )- برخی از کارهای انجام شده درموردسنتز مشتقات فنسیکلیدین وکارهای فارماکولوژی انجام شده روی آن: ۶۶
۵-۲ ) پیشنهادات ۶۸
مشتقات جدیدی با تغییر و جایگذاری حلقه های متفاوت فن سیکلیدین در جهت بهبود و افزایش اثر گذاری آن. ۶۸
ساختن ساختار های با هدف تمایل بر یک گیرندهی خاص. ۶۸
بررسی اثرات  فارماکوژی  دیگر از  مشتقات سنتز شده. ۶۸
اصلاح ساختاری با افزایش اثر گذاری روی سایت اثر فن سیکلیدینها. ۶۸
از انواع تغیرات می توان به موارد بالا اشاره کرد. ۶۸
منابع
منابع غیر فارسی ۶۹
 چکیده

ترکیب فنسیکلیدین یا ۱-(۱-فنیل سیکلو هگزیل)پی پیریدین (pcp) و مشتقات آن خواص بیولوژیکی مختلفی دارند و  از خود اثرات ضد دردی نشان می دهند , آنها با تعداد ی از سیستم های انتقال دهنده در سیستم اعصاب مرکزی تداخل میکنند. مشتقات متعددی از این ترکیب توسط محققان ساخته شده است که با تغییر و جایگزینی گروه های مختلفی از جمله گروه های کشنده ,گروه های دهنده, مزدوج شدن حلقه ها اثرات مختلفی را ایجاد کرده اند.
هدف ازاین پایان نامه سنتز ترکیبات جدید تیوفنی و بنزنی از خانواده دارویی فنسیکلیدین می باشد. که بعد از سنتز دو ترکیب جدید به نام های  :
خواص ضد دردی آنها با (pcp) توسط تستهای Formalin ,Tail immersion روی موشهای سوری نر نژاد NMRI مقایسه گردید.
نتایج این آزمایشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوی درد حاد حرارتی)داروی جدید بنزنی وتیوفنی و pcp می توانند درد حاد حرارتی را بیشتر از داروهای دیگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردی بهتری ایجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوی درد حاد شیمیایی ودرد مزمن) داده های محاسبه شده نشان می دهد که داروی بنزنی و تیوفنی می تواند بطور قابل ملاحظه ای فرکانس لیس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهد.
واژگان کلیدی: فنسیکلیدین، ممانتین،  مشتقات تیوفن دار، مشتقات بنزن دار، مشتقات متیل سیکلو هگزانونی،  Tail immersion وFormalin  
مقدمه
فنسیکلیدین با نام شیمیایی ۱-(۱- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین ونام تجاری سرنیلان و با علامت اختصاریPCP نشان داده می شود. این ترکیب به صورت خالص یک پودر کریستالی سفید رنگ است که به راحتی در آب حل می شود  ودارای وزن مولکولی ۳۸/۲۴۳ و نقطه
ذوب C˚۵/۴۶- ۴۶  می باشد]۱[.

این ترکیب ومشتقات آن دارای خواص فارماکولوژیکی و بیولوژیکی می باشند و همچنین خواص دارویی مختلفی ازآنها گزارش شده است که می توان از بین آنها به اثر تحریک یا تضعیف کنندگی عصب مرکزی، خاصیت ضد دردی،  بی حس کنندگی، بیهوش کنندگی و مسکن بودن اشاره کرد. این مسئله یکی از دلایل اصلی و عمده در رشد سریع تحقیقات انجام شده درمورد این خانواده دارویی می باشد. این امرموجب تشویق محققان برای جستجوی روش های عملی در تهیه مشتقات دیگر با خواص دارویی بهتر ازاین خانواده گردیده است]۵-۱[.
Rolicyclidine (PCPy ) یک داروی بی حس کننده تجزیه ای با اثرات توهم زایی و آرام بخشی است.  که این اثر به فن سیکلیدین مشابه است، اما قدرت  کمتر  ولی  اثرات تحریکی کمتر ی دارد و در حال حاضر بسیار کم شناخته شده است.
در این پایان نامه دو مشتق جدید تیوفنی وبنزنی از خانواده فنسیکلیدین ها از روش Bruylant سنتز شد و همچنین سنتز خود مولکول فنسیکلیدین (pcp) از روش Bruylant، Enamine  انجام گرفت. شاهد (pcp) و مشتقات جدید سنتز شده مورد بررسی فارماکولوژی توسط تستهای Formalin و immersion Tail قرار گرفته است.
 طرح موضوع:
سنتز ترکیبات و مشتقات جدیدی از خانواده فن سیکلیدنها با تغییر گروه های مختلف  آمینی و آروماتیکی  مولکول دارو می باشد.  مشتقات سنتز شده دارای خواص فارماکولوژیکی و بیولوژیکی متفاوتی هستند.  در این پژوهش سعی کرده ایم که مولکولی با تمایل بیشتر به گیرنده ای خاص سنتز کنیم تا بدین وسیله اثرات ضد دردی و بی حس کنندگی مولکول را مقایسه کنیم. که این مهم توسط تست های  فارماکولوژی از جمله  تستهای Formalin و immersion Tail صورت می پذیرد.
اهداف پژوهش:
هدف ازاین پایان نامه سنتز ترکیبات جدید تیوفنی و بنزنی از خانواده دارویی فنسیکلیدین می باشد. که بعد از سنتز دو ترکیب جدید به نام های  :
خواص ضد دردی آنها با (pcp) توسط تستهای Formalin ,Tail immersion روی موشهای سوری نر نژاد NMRI مقایسه گردید. اهداف این پژوهش بدین گونه می باشد که  مولکولی با تمایل بیشتر به گیرنده ای خاص سنتز کنیم تا بدین وسیله اثرات ضد دردی و بی حس کنندگی مولکول را مقایسه کنیم. که این مهم توسط تست های  فارماکولوژی از جمله  تستهای Formalin و immersion Tail صورت می پذیرد.
نتایج طیفی گزارش شده نشان داده است که ساختارهای نامبرده سنتز شده و همچنین اثرات ضد دردی آن توسط روش های فارماکولوژی بررسی شده است.
نتایج این آزمایشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوی درد حاد حرارتی)داروی جدید بنزنی و تیوفنی و pcp می توانند درد حاد حرارتی را بیشتر از داروهای دیگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردی بهتری ایجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوی درد حاد شیمیایی ودرد مزمن) داده های محاسبه شده نشان می دهد که داروی بنزنی و تیوفنی می تواند بطور قابل ملاحظه ای فرکانس لیس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهدو همچنین مدت زمان کمتری اقدام به لیسیدن پا می کند.
me=”_Toc387844073″>1- 1 ) – تئوری                                                                                                                                  
 با یک بررسی ساده از مولکول فنسیکلیدین می توان به سه مفهوم اصلی در مورد این ترکیب رسید که بر روی فعالیت بیولوژیکی آن تاثیر دارند.                                                                          
الف- از دیدگاه دینامیکی          ب- از دیدگاه استاتیکی      ج- از دیدگاه فیزیکو شیمیایی  استاتیکی

الف- از دیدگاه دینامیکی:                                                                                                          
اکثر خواص اصلی و مهم ساختمان فنسیکلیدین از طریق مفاهیم دینامیکی مولکول ناشی می شود، سیستم حلقوی سیکلو هگزان در محلول به دو صورت کنفورمری زیرموجود است. (شکل۱-۱)

در سال ۱۹۶۸ مطالعات اولیه براساس همین مسئله و به بهانه بررسی بیشتر روی تعادل فرمهای کنفورماسیونی صورت گرفته است ]۹[.
شکل( ۱-۱)کنفورمرهای فنسیکلیدین
همانطور که دیده شد از آنجا که در فرم A اتم نیتروژن توسط پروتونهای حلقه پی پیریدینی و سیکلوهگزان احاطه شده است کمتر از فرم B دردسترس است و در نتیجه از فرم B آبگریزی بیشتری را انتظار داریم. این مسئله از بررسی اثر شناخته شده از بازی بودن آمینهای محوری سیکلوهگزیل ناشی می شود ]۱۰,۴[.  در عمل این دو سریعاً به هم تبدیل میشوند و قابل جداسازی نمی باشند.
در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۹ و بعد از آن مطالعات زیادی بر روی تعادل کنفورماسیونی فنسیکلیدینها با ثابت کردن حلقه سیکلوهگزانی توسط گروه های حجیمی مانند ترشیوبوتیل بر روی ترکیبات مشابه ازطریق روش های اسپکتروسکوپی خاصه روش NMR  انجام شده است.] ۱۴-۱۱[.             
ب- از دیدگاه استاتیکی:                                                                         
                                      

  سیستم حلقوی سیکلوهگزان سهم موثری را در نگهداری دو حلقه دیگر در موقعیت ساختمانی خودشان دارا می باشد. حلقه آروماتیکی، علاوه بر مسطح بودن، دانسیته الکترونی قوی را نزدیک به اتم کربن نوع چهار و در ناحیه خاصی از فضا تامین می کند. حلقه پی پیریدینی با اتم نیتروژن نوع سوم خود، مسئول خصوصیات بازی ترکیب فنسیکلیدین است.
  مفاهیم فوق، ساختمان مولکولی را از برشی مشخص و مجزا نشان می دهد و به عنوان اصول مطالعات و فعالیت ساختمان باید در نظر گرفته شود و لذا در بررسی و مطالعه بر روی فعالیت و ساختمان و ارتباط بین این دو SAR (Stracture Activeity Relationship) در این خانواده ازترکیبات باید در چهارچوب نواحی فوق صورت گیرد.                                                              
ج) از دیدگاه شیمی فیزیکی و استاتیکی
  اتم نیتروژن بازی و هیدروفیل می باشد که توسط نواحی لیپوفیلی CH2 های حلقه پی پیریدینی احاطه شده است در حالی که حلقه آروماتیکی فوق العاده هیدروفوب را در کنار خود دارد و بنابراین مولکول را می توان مانند یک بیضی هیدروفوب (آبگریز) در نظر گرفت که در مرکز آن حفره ای هیدروفیل (آبدوست) موجود است. (شکل۱-۲) و لذا مرکز توجه در مولکول اتم نیتروژن می باشد و بازی بدون مولکول ناشی از سهولت در دسترس بودن زوج الکترون آزاد اتم نیتروژن می باشد و مسئول اصلی خصوصیات و فعالیت این ترکیب و سایر ترکیبات مشابه از همین خانواده می باشد]۱۵[.
  حضور حداقل یک گروه آروماتیکی با دانسیته الکترونی در کنار آمین باعث حفظ این فعالیت می شود که  در این مورد باید مسئله‌ کنفورماسیونی را در نظر گرفت.                                                       
شکل( ۱-۲) شمای فنسیکلیدین
۱- ۲)- اصلاحات ساختاری در ساختمان فنسیکلیدین ]۵، ۱۷، ۶۸[ :
     تغییرات ساختاری در ساختمان فنسیکلیدین  سبب  تغییر در خواص آن می گردد.   
 سه احتمال وجود دارد:
۱) جا به جایی حلقه پی پیریدین توسط دیگر آمین ها.
۲) اضافه کردن استخلافهایی به حلقه فنیل، یا جا به جایی با دیگر حلقه های آروماتیک.
۳) اصلاح حلقه سیکلوهگزیل.
<a
style=”color: #000000;” name=”_Toc387841461″>1-2-1 ) – اصلاحات جایگزین آمین

الف) جایگزین های الکیلهای غیرحلقوی :
  جابه جایی حلقه پی پیریدین در فنسیکلیدین توسط گروه دیگری از الکیلها می تواند باعث ترکیبات فعال دیگری شود. جا به جایی و جایگزینی N-alkyl ترکیبی را با شدت اثری حدود ۲/۱ از فنسیکلیدین میدهد. جایگزینهای کوچک آلکیل مثل متیل و اتیل، ترکیباتی را با شدت اثر افزایش یافته نسبت به PCA (1-فنیل سیکو هگزیل آمین) می دهد. یک گروه N-methyl ترکیبی را با شدت اثری معادل فنسیکلیدین می دهد. طولانی کردن زنجیره الکیل از متیل به اتیل شدت اثر را افزایش داده و PCE  (۱-فنیل سیکلو هگزیل اتیل) بسیار فعال تر از فنسیکلیدین می شود.
  افزایشات بعدی از طول زنجیره به n-پروپیل و یا n-بوتیل باعث کاهش اثر می شود اگر چه ترکیب n-پروپیل هنوز مشابه اثر فنسیکلیدین است.
تعداد صفحه :۹۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته مدیریت گرایش : مطالعات فرهنگی عنوان : زندگی…
Cresta Posts Box by CP