پایان نامه شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

پایان نامه  

گرایش : گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی 

عنوان : شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی

عنوان:

شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

 

 

چکیده پایان نامه :

وجود بحران‌های گوناگون در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق علاوه بر اینکه خود نوعی بحران است باعث تشدید شرایط بحرانی در بحران‌‌های گوناگون می‌گردد. لذا تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت اطلاع رسانی در این شرایط، به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه و کارشناسان پدافند غیر عامل می‌پردازد.

هدف اصلی این تحیق بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق است که در آن دیدگاه کارشناسان رسانه به عنوان نمایندگان حوزه‌ی اطلاع رسانی و کارشناسان پدافند غیر عامل به عنوان نمایندگان مدیران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سایه هدف اصلی مباحثی مانند میزان آمادگی و پیش‌بینی شرایط، اهمیت دادن به اطلاع رسانی در شرایط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه‌های نوین مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با بهره گرفتن از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای که شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده است. روایی این تحقیق توسط اساتید راهنما و مشاور و دوتن از کارشناسان رسانه و پدافند غیرعامل حوزه‌ی بحران مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد که سوالات پرسشنامه کاملا مرتبط با موضوع بوده و پرسشنامه می‌تواند به سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق پاسخ نماید. برای بررسی پایایی، اعتبار و همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ روی یک نمونه ۱۰ نفری استفاده شد که نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل ۸۰۶.  از اعتبار مناسبی برخوردار بوده است.

جامعه نمونه در نظر گرفته شده برای این تحقیق (به دلیل محدودیت‌های بودجه و عدم دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده) نمونه در دسترس شامل ۴۰ کارشناس رسانه و ۲۰ کارشناس پدافند غیر عامل می‌باشد که همگی به پرسشنامه‌ها پاسخ داده‌اند.

نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که وجود دید مثبت به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران، پیش بینی شرایط و تامین امکانات مورد نیاز، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران در زمینه اطلاع رسانی در شرایط بحران، بستر مناسب برای استفاده از شیوه‌های گوناگون اطلاع رسانی را بوجود می‌آورد. همچنین موقعیت جغرافیایی مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انسانی، طبیعی) و نوع بحران (حوادث طبیعی، اقتصادی، سیاسی و .) عامل مهمی در برگزیدن شیوه‌ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق می‌باشد.

از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده در پایان این پژوهش، راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی سیار در مناطق بحران‌زده بدون نیاز به هیچگونه زیرساخت، راه‌اندازی سایت، تهیه‌ی کتاب و جزوات، برای آموزش مدیران بحران، اجباری نمودن تعیین سخنگو در آیین نامه عملیاتی مدیریت بحران می‌باشد.

 

فهرست

۱     فصل اول: کلیات پژوهش. ۱

۱.۱      بیان مسئله: ۲

۱.۲      اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱.۳      هدف‌های تحقیق ۳

۱.۳.۱       هدف اصلی ۳

۱.۳.۲       اهداف فرعی ۴

۱.۴      سوالات تحقیق ۴

۱.۵      فرضیه‌های تحقیق ۵

۱.۵.۱       فرضیه اصلی ۵

۱.۵.۲       فرضیات فرعی ۵

۱.۶      متغیرهای پژوهش. ۶

۱.۶.۱       متغیر وابسته. ۶

۱.۶.۲       متغیرهای مستقل ۶

۱.۷      قلمرو پژوهش. ۷

۱.۸      تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد. ۷

۱.۸.۱       بحران. ۷

۱.۸.۲       پدافند غیرعامل ۷

۱.۸.۳       شیوه‌های اطلاع رسانی ۸

۱.۹      روش پژوهش. ۸

۱.۱۰    جامعه‌آماری ۸

۱.۱۱    پیشینه تحقیق ۸

۱.۱۱.۱     پایان نامه ‌ها ۹

۱.۱۱.۲     پژوهش و  مقالات. ۱۰

۱.۱۱.۳     کتاب‌ها ۱۱

۱.۱۱.۴     سایر منابع. ۱۵

۲     فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۷

۲.۱      مقدمه. ۱۸

۲.۲      بخش اول – بحران. ۱۹

۲.۲.۱       تعریف بحران. ۱۹

۲.۲.۲       دیدگاه سنتی و جدید به بحران. ۲۱

۲.۲.۳       انواع بحران. ۲۱

۲.۲.۴       انواع بحران از نظر دخالت انسانی ۲۱

۲.۲.۵       انواع بحران از نظر سطوح ۲۲

۲.۲.۶     انواع بحران از نظر موضوع. ۲۳

۲.۲.۷       دیگر تقسیم بندی‌های بحران. ۲۵

۲.۲.۸       مدیریت بحران. ۲۶

۲.۲.۹       فرآیند مدیریت بحران. ۲۷

۲.۳      بخش دوم – اطلاع رسانی و بحران. ۳۰

۲.۳.۱       کارکرد رسانه در بحران. ۳۱

۲.۳.۲       نقش اساسی رسانه‌ها در بحران. ۳۲

۲.۳.۳       جایگاه رسانه در بحران. ۳۳

۲.۳.۴       نقش رسانه‌ها در کاهش عوارض روانی بحران. ۳۴

۲.۳.۵       رسانه‌ها و بحران‌های نوین ۳۵

۲.۴      بخش سوم – جایگاه برق در رسانه‌ها ۳۶

۲.۴.۱       تاریخچه برق ۳۶

۲.۴.۲       ویژگی‌های عمومی صنعت برق ۳۶

۲.۴.۳       وضعیت برق در شرایط بحرانی ۴۰

۲.۴.۴       نمونه اخبار در زمینه قطع برق در شرایط بحران. ۴۱

۲.۴.۵       وابستگی رسانه‌ها به برق ۴۳

۲.۵      بخش چهارم – اطلاع رسانی در شرایط بحران. ۴۴

۲.۵.۱       ده نکته خبری برای خبرنگاران و سردبیران در بحران. ۴۵

۲.۵.۲       ارتباطات نیروهای خبری در بحران. ۴۷

۲.۵.۳       انواع ابزار های رایج ارتباطی ۴۷

۲.۵.۴       سامانه‌های اطلاع رسانی عمومی و هشدار. ۴۸

۲.۶      بخش پنجم – شیوه‌های اطلاع رسانی ۵۴

۲.۶.۱       اطلاعیه‌های از پیش منتشر شده ۵۴

۲.۶.۲       رادیو. ۵۵

۲.۶.۳       تلویزیون. ۵۶

۲.۶.۴       رسانه‌های دیجیتال. ۵۷

۲.۷      چهارچوب نظری تحقیق ۵۸

۲.۷.۱       نظریه‌ی وابستگی مخاطبان. ۵۸

۲.۷.۲       نظریه برجسته سازی ۶۰

۲.۷.۳       مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات. ۶۲

۲.۷.۴       برنامه ریزی ارتباطات بحرانی استراتژیک – یوسلی (۲۰۰۲) ۶۴

۲.۷.۵       برنامه ارتباطی قبل از بحران مارش و رابینز. ۶۵

۲.۷.۶       عناصر ده‌گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( ۱۹۹۵) ۶۶

۲.۷.۷       نظریه مارپیچ مثبت و منفی رسانه‌ای ۶۷

۲.۷.۸       نظریه گالتونگ درباره بحران. ۷۰

۲.۷.۹       نظریه اسکوگلند و اولسن درباره ایجاد ارتباط با رسانه ها ۷۱

۳     فصل سوم: روش شناسی ۷۳

۳.۱      مقدمه. ۷۴

۳.۲      روش تحقیق ۷۵

۳.۳      جامعه آماری ۷۵

۳.۴      جامعه نمونه و روش نمونه‌گیری ۷۵

۳.۵      تکنیک یا ابزار جمع‌آوری اطلاعات. ۷۶

۳.۶      اعتبار یابی پرسش‌نامه. ۷۶

۳.۷      روش‌های آماری تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ۷۶

۴     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷

۴.۱      مقدمه. ۷۸

۴.۲      بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی ۷۸

۴.۳      بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۲۲

۵     فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۱۳۰

۵.۱      نتیجه‌گیری ۱۳۱

۵.۲      نتیجه‌گیری و تحلیل ۱۳۱

۵.۳      پیشنهادات. ۱۳۵

۵.۳.۱       پیشنهادات عمومی ۱۳۵

۵.۳.۲       پیشنهاد برای تحقیق بعدی ۱۳۶

۵.۴      محدودیت‌های تحقیق ۱۳۶

۵.۵      منابع و مآخذ. ۱۴۵

۵.۵.۱       منابع فارسی ۱۴۵

۵.۶      منابع انگلیسی ۱۴۸

 

فهرست جداول

جدول ۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه‌ها ۷۸

جدول ۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی ۷۹

جدول ۳-  جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی ۸۰

جدول ۴ – نمودار توزیع فراوانی جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه‌ها ۸۱

جدول ۵ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرایط بحران. ۸۲

جدول ۶ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دامن زدن رسانه‌ها به بحران. ۸۳

جدول ۷ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه‌ها به عنوان ارکان مدیریت بحران. ۸۴

جدول ۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه‌ها ۸۵

جدول ۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه‌ها در شرایط بحران. ۸۶

جدول ۱۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه‌‌ها به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق ۸۷

جدول ۱۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی مفید بودن انتشار اطلاعیه‌ها، خارج از محدوده بحران. ۸۸

جدول ۱۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی پیش‌بینی مراکزجایگزین‌رسانه‌ای ۸۹

جدول ۱۳ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک ۹۰

جدول ۱۴ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استقرار ایستگاه‌های رادیویی سیار. ۹۱

جدول ۱۵ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها ۹۲

جدول ۱۶ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی امکان استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی با بهره گرفتن از پیش‌بینی شرایط ۹۳

جدول ۱۷ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

جدول ۱۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

جدول ۱۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه‌ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران  ۹۶

جدول ۲۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تنظیم و تدوین پیش‌نویس اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی  ۹۷

جدول ۲۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران‌های درحال وقوع  ۹۹

جدول ۲۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه‌های سنتی ۱۰۰

جدول ۲۳ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی امکان استفاده از رسانه‌های دیجیتال. ۱۰۱

جدول ۲۴ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از اطلاعیه‌های از پیش تکثیر شده ۱۰۲

جدول ۲۵ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی ۱۰۳

جدول ۲۶ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی ۱۰۴

جدول ۲۷ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی ۱۰۵

جدول ۲۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از روزنامه‌های منتشر شده در سایر نقاط ۱۰۶

جدول ۲۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های طبیعی با بحران‌هایی که عامل انسانی دارند. ۱۰۷

جدول ۳۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران‌ها ۱۰۸

جدول ۳۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های سیاسی – امنیتی با سایر بحران‌ها ۱۰۹

جدول ۳۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های اقتصادی با سایر بحران‌ها ۱۱۰

جدول ۳۳ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی در بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی  ۱۱۱

جدول ۳۴ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن  ۱۱۲

جدول ۳۵ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی  تفاوت  اطلاع رسانی به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غیر همجوار. ۱۱۳

جدول ۳۶ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین  ۱۱۴

جدول ۳۷ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس جنسیت پاسخگویان. ۱۱۵

جدول ۳۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سن پاسخگویان. ۱۱۶

جدول ۳۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی سابقه پاسخگویان. ۱۱۷

جدول ۴۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان. ۱۱۸

جدول ۴۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان. ۱۱۹

جدول ۴۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سمت در حوزه پدافند غیر عامل ۱۲۰

جدول ۴۳- جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارشناس پدافند یا رسانه. ۱۲۱

جدول ۴۴ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره یک بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نگرش کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۳

جدول ۴۵ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره دو بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۴

جدول ۴۶ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره سه بین شیوه‌ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. ۱۲۵

جدول ۴۷ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره چهار بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و پیش‌بینی‌های اصحاب رسانه رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. ۱۲۶

جدول ۴۸ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره پنج – بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و عدم و ابستگی صرف به رسانه‌های نوین (اینترنت، تلفن همراه و .) رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۷

جدول ۴۹ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره شش – بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داری وجود دارد. ۱۲۸

جدول ۵۰ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره هفت –  بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه‌ی فعالیت رسانه رابطه معنی‌داری وجود دارد. ۱۲۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱ – عوامل تاثیر گذار بر نمایش و ارائه رسانه‌ای یک بحران. ۶۸

نمودار ۲ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه‌ها ۷۸

نمودار ۳ – نمودار توزیع فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی ۷۹

نمودار ۴- نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی ۸۰

نمودار ۵- نمودار توزیع فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه‌ها ۸۱

نمودار ۶ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرایط بحران. ۸۲

نمودار ۷ – نمودار توزیع فراوانی دامن زدن رسانه‌ها به بحران. ۸۳

نمودار ۸ – نمودار توزیع فراوانی رسانه‌ها به عنوان ارکان مدیریت بحران. ۸۴

نمودار ۹ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه‌ها ۸۵

نمودار ۱۰ – نمودار توزیع فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه‌ها در شرایط بحران. ۸۶

نمودار ۱۱ – نمودار توزیع فراوانی رسانه‌ها  به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق ۸۷

نمودار ۱۲ – نمودار توزیع فراوانی  مفید بودن انتشار اطلاعیه‌ها ، خارج از محدوده‌ی بحران. ۸۸

نمودار ۱۳- نمودار توزیع فراوانی پیش‌بینی مراکزجایگزین‌رسانه‌ای ۸۹

نمودار ۱۴ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک ۹۰

نمودار ۱۵ – نمودار توزیع فراوانی استقرار ایستگاه‌های رادیویی سیار. ۹۱

نمودار ۱۶ – نمودار توزیع فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها ۹۲

نمودار ۱۷ – نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی با بهره گرفتن از پیش‌بینی شرایط   ۹۳

نمودار ۱۸ – نمودار توزیع فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

نمودار ۱۹ – نمودار توزیع فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

نمودار ۲۰ – نمودار توزیع فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه‌ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران. ۹۶

نمودار ۲۱ – نمودار توزیع فراوانی تنظیم و تدوین پیش‌نویس اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی ۹۸

نمودار ۲۲ – فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران‌های درحال وقوع. ۹۹

نمودار ۲۳ – نمودار توزیع فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه‌های سنتی ۱۰۰

نمودار ۲۴ – نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از رسانه‌های دیجیتال. ۱۰۱

نمودار ۲۵ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از اطلاعیه‌های از پیش تکثیر شده ۱۰۲

نمودار ۲۶ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی ۱۰۳

نمودار ۲۷ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی ۱۰۴

نمودار ۲۸ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی ۱۰۵

نمودار ۲۹ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از روزنامه‌های منتشر شده در سایر نقاط ۱۰۶

نمودار ۳۰ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های طبیعی با بحران‌هایی که عامل انسانی دارند  ۱۰۷

نمودار ۳۱ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران‌ها ۱۰۸

نمودار ۳۲ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های سیاسی – امنیتی با سایر بحران‌ها ۱۰۹

نمودار ۳۳ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های اقتصادی با سایر بحران‌ها ۱۱۰

نمودار ۳۴ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی در بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی ۱۱۱

نمودار ۳۵ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۲

نمودار ۳۶ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۳

نمودار ۳۷ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت  اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین ۱۱۴

نمودار ۳۸ –  نمودار توزیع فراوانی  براساس جنسیت پاسخگویان. ۱۱۵

نمودار ۳۹ – نمودار توزیع فراوانی براساس سن پاسخگویان. ۱۱۶

نمودار ۴۰ – نمودار توزیع فراوانی براساس سابقه در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران. ۱۱۷

نمودار ۴۱ – نمودار توزیع فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان. ۱۱۸

نمودار ۴۲ – نمودار توزیع فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان. ۱۱۹

نمودار ۴۳ – نمودار توزیع فراوانی سمت در حوزه‌ی پدافند غیر عامل ۱۲۰

نمودار ۴۴ – نمودار توزیع فراوانی کارشناس رسانه یا پدافند غیر عامل ۱۲۱

 

۱          فصل اول: کلیات پژوهش

۱.۱        بیان مسئله:

بحران در ادبیات امروز، کلمه‌ای آشنا برای دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم می‌باشد و اینکه پیش از بحران می‌بایست از چه آمادگی‌هایی برخوردار بود و حین آن چه اقداماتی انجام داد تا خسارات ناشی از آن کاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازی خسارات ناشی از آن پرداخت به یکی از مباحث جدّی در جوامع امروز تبدیل شده، بگونه‌ای که در اکثر کشورها یک سازمان و یا حتی وزارتخانه‌ای به این امر اختصاص داده شده است.

در کشور ما نیز باتوجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن که تقریبا کشور در معرض تمامی انواع بحران‌ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهای قدرتمند مورد تهدید قرار می‌گیرد ؛ آمادگی برای مقابله با بحران‌ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاری، تحریم و . اجتناب ناپذیر می‌باشد.

در بحران‌های طبیعی احتمال وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌ها وجود دارد؛ البته در این زمینه‌ معمولا پیش‌بینی‌های لازم پیش از ایجاد این زیرساخت‌ها به عمل می‌آید ولی در جنگ‌های نوین با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، نخستین نقاطی که مورد حمله قرار می‌گیرند، این زیرساخت‌ها، علی الخصوص در حوزه‌ی انرژی می‌باشد. استراتژیک‌ترین انرژی که در حال حاضر تقریبا زندگی، کار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگی دارد برق است و نیروگاه‌های تولید برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولین زیرساخت‌هایی است که در صورت آسیب چه به دلیل بحران‌های طبیعی و چه در صورت حمله دشمن می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آسیب‌های آن چاره‌ای اندیشید.

قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می‌باشد و اطلاع رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات ناشی از این بحران کمک شایانی می کند، اما در شرایط قطع برق با عدم امکان اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مرتبط با برق از قبیل تلویزیون، رادیو، رسانه‌های مکتوب، اینترنت، تلفن همراه و . مواجه می‌باشیم، زیرا حتی در صورتیکه مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خانگی یا باطری بتوانند دریافت کننده‌های خود را فعال نمایند فرستنده‌های محلی در ارسال محتوا با مشکل مواجه می‌باشند.

لذا برای این مورد باید چاره‌ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با حداقل امکانات، شرایط اطلاع رسانی توسط رسانه‌های عمومی در شرایط بحران ناشی از قطع برق را فراهم آورد. به همین منظور نسبت به بررسی این مساله از دیدگاه کارشناسان در حوزه‌ی پدافند غیر عامل و کارشناسان رسانه خواهیم پرداخت.

۱.۲        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این بحران و همچنین تاثیرات مثبت روانی‌ای که اطلاع رسانی در این شرایط برای عموم مردم بوجود آورده و از ایجاد شایعات جلوگیری می کند، امری است که پیش از این در تحقیقات گسترده‌ی علمی اثبات شده است.

با توجه به مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رسانی بوجود می‌آید می‌بایست نسبت به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در این شرایط توسط رسانه‌ها اقدام و در نهایت به راهکاری برای این امر دست پیدا کرده و این راهکار را برای اطلاع رسانه‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط با موضوع قرار دهیم.

شرایط خاص کشورمان در حال حاضر و تهدیداتی که توسط کشورهای متخاصم نسبت به آن انجام می‌پذیرد نیز دلیل دیگری است که به عنوان انگیزه انتخاب این موضوع می‌باشد. در جنگ‌های امروز معمولا ابتدا کشورها از طریق رسانه‌ها شکست می‌خورند و سپس از طریق نیروهای نظامی مقابل، نمونه جنگ آمریکا- عراق سال ۲۰۰۳ که در آن ابتدا شکست نیروهای عراقی توسط رسانه‌های حامی جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نیروهای حمله کننده، اشغال شد.

در این تحقیق امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شناسایی روش‌های اطلاع رسانی در شرایط بحرانی بدست آوریم و گامی هر چند کوچک در راستای کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها علی الخصوص بحران‌های ناشی از هجوم دشمن در کشورمان برداشته شود.

 

تعداد صفحه : ۱۶۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***