پایان نامه یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش : نرم ­افزار

عنوان : یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

دانشگاه اصفهان

دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر

 

 

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر گرایش نرم­افزار

 

 

 

یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­دهنده­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

 

 

 

 

استادان راهنما:

دکتر محمد­علی نعمت­بخش

دکتر ناصر موحدی نیا

 

 

 

مهر ماه ۱۳۸۸

 
 
 
 

  • چکیده
  • استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیف­گر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیم ­گیری و انتخاب کاربران تاثیر­گذار است، توسط سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاد­دهی ضروری است. در این تحقیق یک روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه­ شده است. در این روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر­های زمینه و ارتباط میان آنها در یک فضای چند­بعدی نمایش ­داده می­شود که به آن مکعب چند­بعدی امتیازات گفته می­شود. در این فضا زمینه ­های مشابه به­طور جداگانه برای هر کاربر شناسایی می­شوند که این کار با شناسایی الگوهای مصرف متفاوت کاربران در شرایط زمینه­ای مختلف انجام می­شود. با بدست آوردن این اطلاعات، یک فضای جدید دوبعدی ایجاد­شده و پیشنهاد­دهی نهایی با بهره گرفتن از یک روش فیلتر­سازی مشارکتی در این فضا انجام می­گیرد. ارزیابی روش از طریق پیاده­سازی آن در یک سیستم پیشنهاد­دهی محصولات غذایی رستوران­ها شامل پارامتر­های زمینه­ای روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر­های کاربر و اقلام و مقایسه آن با روش سنتی پیشنهاد­دهی و بدون در­نظر­­گرفتن اطلاعات زمینه انجام گرفته­است. برای پیاده­سازی روش فیلتر­سازی مشارکتی از شبکه ­های خود­سازمانده استفاده­شده­است. شبکه ­های خود­سازمانده، نوعی از شبکه ­های عصبی بدون ناظر هستند. مقایسه و ارزیابی نتایج با بهره گرفتن از محاسبه شاخص F1 که یکی از شاخص­های استاندارد و پر استفاده برای ارزیابی پیشنهاد­دهنده­ها است، انجام گرفته­است. بر اساس این نتایج، روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتی پیشنهاد­دهی را نمایش می­دهد که همین مساله کارایی روش را از نظر کیفیت پیشنهاد­دهی تایید می­ کند.
  • کلمات کلیدی: سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه از زمینه، تجارت سیار، نقشه خود­سازمان­ده، روش چندبعدی پیشنهاد­دهی، فیلتر­سازی مشارکتی.

 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه
 
     فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲ موضوع تحقیق ۳
۱-۳ موضوع تحقیق ۴
۱-۴ اهمیت و ارزش تحقیق ۶
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق ۶
۱-۷ مروری بر ساختار پایان ­نامه ۷
 
     فصل دوم: تجارت سیار
۲-۱ مقدمه ۸
۲-۲ تجارت سیار ۹
۲-۳ دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار ۱۱
۲-۳-۱ حوزه تحقیقات نظری ۱۱
۲-۳-۲ شبکه بی­سیم ۱۲
۲-۳-۳ میان­افزار سیار ۱۳
۲-۳-۴ زیر­بنای کاربری بی­سیم ۱۴
۲-۳-۵ کاربرد­های تجارت سیار ۱۴
۲-۴ فناوری­های تجارت سیار ۱۶
۲-۵ استاندارد­های بی­سیم ۱۸
۲-۶ بستر پیاده­سازی کاربرد­های تجارت سیار ۱۹
۲-۶-۱ زبان­های برنامه­نویسی موبایل ۲۲
۲-۷ جمع­بندی ۲۳
 
  عنوان                                                                                                                          صفحه
 
   فصل سوم: زمینه
۳-۱ مقدمه ۲۵
۳-۲ زمینه ۲۶
۳-۲-۱ تعاریف پارامتریک ۲۶
۳-۲-۲ تعاریف کلی ۲۷
۳-۳ دسته­بندی اطلاعات زمینه ۲۸
۳-۴ آگاهی از زمینه ۳۱
۳-۵ طراحی زمینه ۳۲
۳-۶ جمع­بندی ۳۳
 
     فصل چهارم: سیستم­های پیشنهاد­دهنده
۴-۱ مقدمه ۳۵
۴-۲ بررسی عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده ۳۶
۴-۲-۱ روش­های مبتنی بر محتوا ۳۸
۴-۲-۱-۱ مشکلات و محدودیت­­های روش­های مبتنی بر محتوا ۴۱
۴-۲-۲ روش­های فیلترسازی مشارکتی ۴۲
۴-۲-۲-۱ مشکلات و محدودیت­­های روش­های فیلتر­سازی مشارکتی   ۴۶
۴-۲-۳ روش­های ترکیبی ۴۸
۴-۳ ارزیابی سیستم­های پیشنهاد­دهنده ۴۹
۴-۴ بسط قابلیت­های سیستم­های پیشنهاد­دهنده ۵۱
۴-۴-۱ شرکت­دادن شناختی جامع از کاربران و اقلام در فرآیند پیشنهاد­دهی   ۵۱
۴-۴-۲ امتیاز­گذاری چند­معیاری ۵۲
۴-۴-۳ پیشنهاد­دهنده­های غیر­تداخلی ۵۳
۴-۴-۴ انعطاف­پذیری ۵۳
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
 
۴-۴-۵ توسعه شاخص­های ارزیابی ۵۴
۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاد­دهنده­ها ۵۵
۴-۴-۷ سایر گزینه­ها برای بسط و توسعه سیستم­های پیشنهاد­دهنده   ۵۵
۴-۵ جمع­بندی ۵۵
 
    فصل پنجم: روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه
۵-۱ مقدمه ۵۷
۵-۲ سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه­از­زمینه در تجارت سیار ۵۸
۵-۳ مدل­سازی اطلاعات زمینه ۵۹
۵-۴ روش چند­بعدی در سیستم­های توصیه­گرسیار آگاه از زمینه ۶۱
۵-۵ جمع­بندی ۶۸
 
     فصل ششم: ارزیابی  
۶-۱ مقدمه ۶۹
۶-۲ روش ارزیابی ۶۹
۶-۲-۱ پیاده­سازی سیستم جمع­آوری داده ۷۰
۶-۳ پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی ۷۲
۶-۳-۱ پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی دو­بعدی ۷۳
۶-۳-۲ پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی ۷۸
۶-۴ جمع­بندی ۸۲
 
     فصل هفتم: جمع­بندی و راهکار­های آینده  
۷-۱ مقدمه ۸۴
۷-۲ راهکار­های آینده ۸۵
 
منابع و مآخذ ۸۷
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                            صفحه
   
شکل ۲-۱ خصوصیات تجارت سیار ۱۰
شکل ۲-۲ دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار   ۱۲
شکل ۳-۱ فضای سلسله­مراتبی زمینه ۲۹
شکل ۳-۲ معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه   ۳۲
شکل ۴-۱ نمونه­ای از زبان RQL 54
شکل ۵-۱ مدل چند­بعدی پیشنهاد­دهی برای فضای سه­بعدیUser×Item×Time     ۶۰
شکل ۵-۲ ساختار رابطه­ای مدل داده چند­بعدی برای ذخیره­سازی اطلاعات کاربران، اقلام و زمینه ۶۲
شکل ۵-۳ روش چند­بعدی پیشنهاد­دهی ۶۳
شکل ۵-۴ ساختار رابطه­ای نگهداری کلیه شرایط زمینه­ای سیستم    ۶۴
شکل ۵-۵ ساختار رابطه­ای نگهداری خوشه­بندی اطلاعات زمینه­ای برای کاربران    ۶۵
شکل ۵-۶ ایجاد کاربران معادل کاربر c­i با توجه به الگوی مصرف وی   ۶۷
شکل ۵-۷ ساختار رابطه­ای کاربران و امتیازات جدید    ۶۶
شکل ۶-۱ ساختار رابطه­ای مجموعه داده جمع­آوری­شده بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای ۷۱
شکل ۶-۲ ساختار چند­بعدی مجموعه داده جمع­آوری­شده با در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای ۷۲
شکل ۶-۳ نقشه خود­سازمانده ۷۴
شکل ۶-۴ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(۱)   ۷۶
شکل ۶-۵ میانگین شاخص F1 برای خوشه­های مجزا در مجموعه داده شماره (۱)   ۷۷
شکل ۶-۶ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(۲)   ۷۸
شکل ۶-۷ میانگین شاخص F1 برای خوشه­های مجزا در مجموعه داده شماره (۲)   ۷۸
شکل ۶-۸ ساختار رابطه­ای نهایی برای نگهداری اطلاعات سیستم پیشنهاد­دهنده    ۸۰
شکل ۶-۹ میانگین شاخص F1  در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی   ۸۱
شکل ۶-۱۰ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی برای خوشه­های مجزا    ۸۲
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                                            صفحه
 
جدول ۲-۱ دسته­بندی کاربرد­های تجارت سیار ۱۵
جدول ۴-۱ نمونه­ای از ماتریس کاربر- اقلام برای یک سیستم پیشنهاد­دهنده فیلم   ۳۷
جدول ۶-۱ مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده در مرحله شناسایی کاربران مشابه در روش سنتی ۷۶
جدول ۶-۲ مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده برای شناسایی الگوی مصرف و شناسایی کاربران مشابه ۸۱
 
 
 
 

فصل اول: مقدمه

۱-۱ مقدمه
سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار از جمله موضوعات پر­اهمیت سال­های اخیر بوده ­اند که با ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیط­های سیمی به سوی بی­سیم­ مورد توجه قرار­گرفته­اند. تجارت سیار به­معنای انجام فعالیت­های تجارت­الکترونیک از طریق محیط­های بی­سیم، به­طورخاص اینترنت بی­سیم، و وسایل دستی سیار می­باشد که با­ پیدایش تکنولوژی بی­سیم در عرصه اینترنت و استفاده روزافزون از وسایل سیار توجه به آن رو به افزایش است[۱,۲]. به کاربرد­های تجارت سیار دو خصوصیت ویژه تحرک[۱] و دسترسی وسیع[۲] نسبت داده­شده­است[۱,۳] که اولین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیت­های مکانی و دومین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیت­های زمانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربرد­ها تاکید دارد[۱,۳,۴,۵]. این­که کاربران برای انجام فعالیت هایی چون بانکداری الکترونیکی یا خرید الکترونیکی محصولات، قادر به جایگزینی وسایلی چون تلفن­های سیار و ­همراه­های شخصی دیجیتال (پی.دی.اِی)[۳]  به­جای کامپیوتر­های شخصی باشند،  تسهیلات زیادی را برای آنها و فرصت­های جدیدی را نیز  برای کسب وکار­ها فراهم­­­خواهد­کرد و لزوم توجه به این عرصه را برای محققان نمایان می­سازد[۱,۳].
 
اما پیاده­سازی سیستم­های پیشنهاد­دهنده در محیط­های سیار بدون در­نظر­گرفتن پارامتر­های تاثیر­گذار در این محیط چندان مناسب­نخواهد­بود. مجموعه این پارامتر­ها، اطلاعات زمینه را تشکیل می­ دهند [۶].
عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده معرفی منابع مورد نیاز کاربران به آنهاست. این منابع می­توانند مواردی مانند اطلاعات خاص مورد نیاز کاربر و یا کالاها­یی مانند کتاب یا فیلم مورد علاقه یک کاربر را  از میان انبوه کالاهایی که کاربر با اطلاعات آن­ها روبروست، در­بر­گیرند[۷,۸,۹]. درسیستم­های پیشنهاد­دهنده، سه مجموعه داده اصلی یعنی مجموعه کاربران (C)، مجموعه اقلام قابل توصیه(S) (مانند کتاب، فیلم، موسیقی و غیره) و مجموعه داده­هایی که رابطه میان دو مجموعه قبلی را تعریف می­ کنند، وجود­دارند. مجموعهS  می ­تواند شامل صد­ها، هزار­ها و حتی میلیون­ها کالا در کاربرد­های مختلف بوده و  به­طور مشابه مجموعه C نیز می ­تواند چنین وضعیتی را داشته باشد. ارتباط میان دو مجموعهC  و S مبتنی بر ساختار امتیاز­گذاری است که میزان مفید بودن یا مورد علاقه بودن کالا را برای کاربر مشخص می کند. این ارتباط با تابعی تحت­عنوان تابع سودمندی، u، به صورت رابطه زیر تعریف می­شود[۷]:

(۱-۱)

که در آن Ratings، مجموعه مرتبی مانند اعداد صحیح غیر­منفی یا مجموعه اعداد حقیقی در بازه­ای معین می­باشد.
در سیستم­های پیشنهاد­دهنده مقادیر u معمولاً فقط بر روی زیر مجموعه ­ای از دامنه C×S تعریف­شده­است و نه بر تمام آن و قسمت های نامشخص این دامنه را باید با ­استفاده از داده­های موجود به­صورت تخمینی مشخص نمود. هدف نهایی سیستم­های توصیه­کننده با ارائه پیشنهاد  اقلام با بالاترین امتیازات تخمینی به کاربران محقق می­شود به­طوریکه برای هر کاربر ، اقلام  با حداکثر میزان سودمندی انتخاب و معرفی می­گردد[۷].
تا به امروز روش­های پیشنهاد­دهی زیادی ارائه شده­است که این روش­ها و متدولوژی­ها در دسته­بندی­های زیر قرار می­گیرند[۷,۹,۱۰]:

  • مبتنی بر محتوا[۴] : در این گروه از روش­ها، عمل پیشنهاد­دهی با بهره گرفتن از یافتن اقلامی انجام می­گیرد که بیشترین تشابه را با اقلامی داشته باشند که در­گذشته مورد­علاقه کاربر بوده ­اند. به عبارت دیگر u(c,s)، سودمندی کالای s برای کاربر c، بر اساس کلیه مقادیر موجود u(c,si) هایی که si مشابه به s بوده و si جزء کالاهای مورد علاقه کاربر هستند،­ برآورد می­شود.
  • فیلترسازی مشارکتی : در این گروه از روش­ها، عمل پیشنهاد­دهی با بهره گرفتن از یافتن اقلامی انجام می­گیرد که مورد علاقه کاربران با سلایق مشابه کاربر بوده ­اند. کاربران با سلایق مشابه یعنی کاربرانی که اقلام یکسانی را امتیاز­دهی مشابه کرده باشند. به­عبارت دیگر u (c, s) بر اساس مقادیر موجودu(cj ,s) بدست می­آید که  cj  کاربران مشابه با c می­باشند.
  • مدل ترکیبی[۵]: روش­هایی که دو روش مبتنی­بر­محتوا و فیلتر­سازی مشارکتی را ترکیب می­ کنند و به این صورت از مزایای هر دو روش در جهت شناسایی و معرفی کالاها بهره می­گیرند.

در نگاهی دیگر روش­های پیشنهاد­دهی، اعم از مبتنی بر محتوا و فیلتر­سازی مشارکتی به دو دسته روش­های مبتنی بر حافظه[۶]و مبتنی بر مدل[۷] تقسیم می­شوند. در­مقایسه با الگوریتم­های مبتنی بر حافظه، الگوریتم­های مبتنی بر مدل، با بهره گرفتن از روش­های یادگیری ماشین[۸] مدلی را با بهره گرفتن از مجموعه امتیازات موجود ایجاد کرده و از آن به­منظور پیشگویی امتیازات استفاده می­ کنند[۷,۱۰,۱۱].
۱-۲ موضوع تحقیق
موضوع این تحقیق، ارائه روشی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار می­باشد. با­ پیدایش تکنولوژی بی­سیم در عرصه اینترنت و استفاده روزافزون از وسایل سیار، پیاده­سازی سیستم­های پیشنهاد­دهنده در محیط­های سیار با توجه به محدودیت­های خاص آن چون هزینه­بر بودن زمان اتصال و تبادل داده، محدودیت پهنای باند، کیفیت پایین اتصال و محدودیت­های ورودی و خروجی وسایل سیار، نیاز به بررسی بیشتر را در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر و شخصی­سازی­شده­تر می­طلبد. بررسی تاثیر اطلاعات زمینه به ­عنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و به ­عنوان اطلاعاتی که بر فرایند تصمیم ­گیری وی تاثیر­گذارند، برخروجی این­گونه کاربرد­ها، مساله­ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته­است.
۱-۳ پیشینه تحقیق
ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و استفاده رو به­افزایش وسایل سیار، فرصت­های زیادی را پیش روی کاربرد­های تجارت الکترونیک قرار­داده­است. با توجه به محدودیت­های خاص محیط­های سیار، ارائه اطلاعات به­صورت شخصی­سازی­شده­تر و سفارشی­شده­تر یکی از اهداف مهم کاربرد­های تجارت سیار است. در­نظرگرفتن اطلاعات زمینه به ­عنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و به ­عنوان اطلاعاتی که بر فرایند تصمیم ­گیری وی تاثیر­گذارند، در ارائه خروجی این­گونه کاربرد­ها از جمله مواردی است که می­توان از آن در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر به کاربران بهره گرفت.
سیستم­های پیشنهاد­دهنده همواره از جمله موضوعات پر اهمیت در حوزه تجارت الکترونیک بوده ­است. سیستم­های پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه در آغاز راه هستند. دسته مهمی از سیستم­های آگاه از زمینه را  سیستم­های آگاه از مکان تشکیل می­ دهند. یانگ، چنگ، و دایا[۱۲]، یک سیستم پیشنهاد­دهنده آگاه از مکان برای محیط­های سیار ارائه­داده­اند که هدف آن توصیه وب­سایت فروشندگان با در نظر­گرفتن علایق و پیش­فرض­های مشتری و همچنین فاصله مکانی وی با مکان فیزیکی مشخص­شده در وب­سایت­ها می­باشد. در روش مزبور، دو فاکتور فوق به­طور جداگانه محاسبه­ شده و سپس بر اساس ترکیبی از آنها به پیشنهاد وب­سایت­ها پرداخته می­شود. یکی دیگر از این نوع سیستم­ها پروکسیمو[۱۳] است که یک سیستم پیشنهاد­دهنده آگاه از مکان برای محیط­های داخلی چون موزه­ها و گالری­ها است. این سیستم بر اساس علایق و پیش­فرض­های کاربر به پیشنهاد اقلام پرداخته و مکان اقلام را بر روی نقشه­ای بر روی وسیله همراه کاربر نمایش می­دهد.
استفاده از سایر اطلاعات زمینه­ای علاوه­بر مکان نیز مورد توجه توسعه­دهندگان این نوع سیستم­ها قرار­گرفته­است. پخش موسیقی یکی از حوزه­های کاربردی پر­مصرف در میان کاربران سیار می­باشد و به همین دلیل استفاده از پیشنهاد­دهنده­های آگاه از زمینه در این حوزه مورد توجه قرار­گرفته است. از آنجایی که تاثیر موسیقی بر روح و جسم انسان ثابت شده­است، انتخاب موسیقی با توجه به شرایط می ­تواند وضعیت دوست­داشتنی­تری را فراهم­کند و افراد را در انجام فعالیت­هایشان یاری رساند. مثلاً موسیقی می ­تواند کارایی فرد را در حال انجام تمرینات فیزیکی بهبود بخشد، اضطراب را کاهش دهد و میزان یادگیری را بهبود بخشد. [۱۴] یکی از تحقیقاتی است که در این حوزه ارائه ­شده­است. در این تحقیق علاوه­بر بررسی روش­های فیلتر­سازی مبتنی­بر زمینه و مرور پیشنهاد­دهنده­های سیار آگاه از زمینه موسیقی، پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه AndroMedia  ارائه شده­است. پیشنهادات با توجه به زمینه جاری کاربر که با بهره گرفتن از حسگر­های بلوتوث در سمت برنامه مشتری بدست می­آیند و همچنین سلایق کاربر تهیه می­شوند. همچنین در مرجع [۱۵]  نیز پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه موسیقی در محیط­های سیار مورد بررسی قرار­گرفته­است. در تحقیق پارک، یو و چو[۱۶]  نیز یک سیستم آگاه از زمینه موسیقی با بهره گرفتن از شبکه ­های بیزین فازی و تئوری سودمندی ارائه ­شده­است. فرایند پیشنهاد­دهی تحلیل شده و سودمندی آن مورد ارزیابی قرار­گرفته­است.
گردشگری نیز یکی از حوزه­های جذاب برای پیاده­سازی پیشنهاد­دهنده­های سیار آگاه از زمینه می­باشد. امروزه گردشگران انتظار دارند که دسترسی شخصی به اطلاعات گردشگری در هر زمان، هر مکان و در هر شرایطی را داشته­باشند. راهنما­های گردشگری سیار، چنین اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می­ دهند. در مرجع [۱۷] خلاصه­ای از کار­های انجام­شده در زمینه راهنماهای گردشگری سیار تحت وب انجام گرفته­است. همچنین در مرجع[۱۸]   تاثیر آگاهی از زمینه در سیستم­های اطلاعاتی گردشگری سیار مورد بررسی قرار گرفته­است. در [۱۹]  نیز یک کاربرد توریستی سیار با نام COMPASS ارائه ­شده­است. در این تحقیق به بررسی ترکیب آگاهی از زمینه با سیستم­های پیشنهاد­دهنده پرداخته شده­است. پارامتر­های زمینه­ای این تحقیق شامل زمان و مکان می­باشند. این سیستم خدمات خود را با نیاز­های کاربر که بر اساس علایق و زمینه جاری وی مشخص می­شود، تطبیق می­دهد.
در [۲۰] نیز یک سیستم پیشنهاد­دهنده تصاویر با بهره گرفتن از یک روش داده­کاوی که ترکیبی از روش­های مبتنی­بر­محتوا و مبتنی­بر اطلاعات زمینه می­باشد ارائه ­شده­است. اطلاعات زمینه استفاده­شده در این تحقیق شامل زمان و مکان هستند. لی، ونگ، جنگ و دای[۲۱]، یک سیستم توصیه­کننده آگاه از زمینه برای کاربرد­های تجارت سیار ارائه­داده­اند. در این تحقیق از مدل چند­بعدی موجود در سیستم­های OLAP برای نمایش فضای توصیه­گری و از روش مبتنی بر کاهش فضا به­منظور کاهش فضای توصیه­گری به فضای دو­بعدی و انجام عملیات توصیه­گری در فضای مزبور استفاده­کرده­اند.
استفاده از آنتولوژی و وب معنایی در سیستم­های پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه نیز در تحقیقات بسیاری مورد توجه­قرار­گرفته­است[۲۲,۲۳,۲۴]. تکنولوژی­های وب معنایی، دسترسی هوشمند و کارا به اطلاعات را بهبود بخشیده­اند. از آنتولوژی می­توان برای مدل­سازی زمینه و همچنین برای مدل­سازی ارتباط زمینه با سایر مجموعه­داده­ ها استفاده­نمود. در تحقیق حاضر، یک روش جدید پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه ­شده­است.
۱-۴ اهمیت و ارزش تحقیق
استفاده از سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه از زمینه در تجارت سیار یک فرصت است. با توجه به افزایش کمی کاربران وسایل سیار درکشور و گسترش کمی و کیفی زیر­بنایی تجهیزات سیار، آشنایی با مفاهیم، اصول و کاربرد­های تجارت سیار و جهت­گیری در جهت ارتقاء مفاهیم کاربردی و بومی­سازی آنها ،  فرصتی استثنایی را در اختیار صاحبان صنایع و کسب و کار­ها و کاربران سیار قرار می­دهد و توجه به این جنبه از پیشرفت در مراکز علمی و تحقیقاتی امری ضروری و اجتناب­ناپذیر  به­نظر می­رسد.
۱-۵ اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق ارائه یک روش پیشنهاد­دهی مناسب برای تجارت سیار با در­نظر­گرفتن پارامتر­های مرتبط با زمینه به­منظور بررسی چگونگی تاثیر­گذاری آن بر نتایج می­باشد. سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار از جمله موضوعات پر­اهمیت سال­های اخیر بوده ­اند که با ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیط­های سیمی به سوی بی­سیم­ مورد توجه قرار­گرفته­اند. زمینه موضوعی کلیدی در تعاملات بین انسان و کامپیوتر است و در­حقیقت، هدف نهایی در محاسبات آگاه از زمینه ساده­تر­کردن نحوه این تعامل و ارتباط می­باشد. تاثیر پارامتر­های مختلف مانند سلایق و نیاز­های کاربری، روز، زمان، آب و هوا و همراه بر بهبود کیفیت پیشنهاد­دهی در  این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته­است.
 
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته معماری عنوان :  بلند مرتبه سازی رشته…
Cresta Posts Box by CP