پایان نامه :کانی­ شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش :  اقتصادی

عنوان : کانی ­شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود 

دانشکده علوم زمین

گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی   

پایان ­نامه کارشناسی ارشد زمین­ شناسی اقتصادی

عنوان

کانی­شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

استاد راهنما

دکتر فرج الله فردوست

پایان‌نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد

 
 
 
چکیده
نهشته بوکسیت تاش در ۴۰ کیلومتری شمال­غرب شاهرود در فاصله مختصاتی بین طول­های ′۴۱-°۵۴ تا ′۴۸-°۵۴ شرقی و عرض­های ′۳۲-°۳۶ تا ′۳۷-°۳۶ شمالی در استان سمنان قرار دارد و از دیدگاه زمین­شناسی ایران در زون ساختاری البرز­­شرقی واقع شده است. مهمترین سازند­های محدوده معدنی در محدوده سنی کربنیفر زیرین تا ژوراسیک میانی شامل: مبارک، درود، روته، الیکا و شمشک می­باشند. بوکسیت­زایی بعد از فاز کوهزایی سیمرین پیشین بر اثر فرسایش و هوازدگی بازالت­های قاعده شمشک، همزمان با نهشته شدن مولاس­های سازند شمشک، به سن تریاس فوقانی ایجاد شده است. تکتونیک و ساختار منطقه متأثر از گسلش و چین­خوردگی­هایی است که عموماً دارای روند شمال­شرقی – جنوب­غربی و شرقی – غربی می­باشد. بر اساس مطالعات صحرایی مرز پایینی بوکسیت به صورت ناپیوستگی فرسایشی روی کارست­های الیکا و مرز بالایی آن به صورت ناپیوستگی همشیب تا کمی زاویه­دار توسط سازند شمشک پوشیده شده است. بررسی­ مقاطع نازک نشان می­دهد که کانسنگ مورد مطالعه حاوی بافت­های اوئیدی، پیزولیت آلوژن، پلیتومورفیک، کلوفرمی و انحلال فشارشی می‌باشد که نشان از خاستگاه نیمه درجازا دارد. همچنین با بررسی مقاطع صیقلی کانی­های پیریت، کالکوپیریت، گوتیت و هماتیت شناسایی شد. بررسی کانی­شناسی انجام شده به روش پراش پرتو ایکس منجر به شناسایی کانی­های دیاسپور، بوهمیت، کائولینیت، هماتیت، شاموزیت، آناتاز و کوارتز گردید. براساس شواهد بافتی و کانی­­شناسی این نهشته به چهار واحد مجزا شامل لایه کائولینیتی زیرین، بوکسیت شیلی، بوکسیت سخت و واحد کائولینیتی بالایی قابل تقسیم است. آنالیز نمونه‌های کانسنگ با روش فلورسانس پرتو ایکس و محاسبه ضریب تجمع عناصر کمیاب و شاخص­های ژئوشیمیایی به همراه شواهد زمین­شناسی مشخص کننده سنگ منشأ با خصوصیات مافیک تا حد وسط می‌باشد. تغییرات ثانویه در این کانسار ناشی از فرایند­های اپی­ژنتیک مانند آهن­شویی و سیلیسی شدن مجدد می­­باشد. با توجه به مدل پیدایشی پیشنهادی، تحت شرایط اقلیمی مناسب حاکم بر ناحیه در اوایل تریاس پسین ملافیر­های موجود در منطقه دچار هوازدگی و فرسایش شده و خاک­های بوکسیتی ایجاد شده­ی ناشی از آنها در مسافت­های کوتاه حمل و در حفرات کارستی سازند الیکا جایگیری نموده، و طی مرور زمان افق بوکسیتی مورد مطالعه تشکیل شده ا­ست.  
واژه­های  کلیدی:  بازالت، هوازدگی و فرسایش ، تریاس پسین،  بوکسیت تاش، شمال غرب شاهرود
فهرست مطالب
عنوان                     شماره  صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱- ۱- مقدمه. ۲
۱-۲-  موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی به منطقه. ۲
۱-۳- آب و هوا و بوم‌شناسی منطقه. ۳
۱ – ۴-  پوشش‌گیاهی و جاذبه‌های ژئوتوریستی منطقه. ۴
۱- ۵ –  ژئومورفولوژی منطقه. ۵
۱– ۶- تاریخچه مطالعات پیشین ۷
۱-۷- سابقه تحقیق در منطقه مورد مطالعه. ۱۰
۱- ۸- تعریف مسئله، اهداف و روش‌های مطالعه. ۱۲
۱- ۸ – ۱- طرح مسئله. ۱۲
۱-۸-۲- اهداف تحقیق ۱۲
۱- ۸-۳- روش انجام تحقیق ۱۳
۱-۸-۴- جمع‌آوری اطلاعات. ۱۳
۱-۸-۵- مطالعات  صحرایی ۱۴
۱-۸-۶- مطالعات آزمایشگاهی ۱۴
۱-۸-۷- تجزیه داده‌ها و نگارش پایان‌نامه. ۱۵
۱-۹- بوکسیت. ۱۵
۱-۹-۱- آلومینیوم. ۱۵
۱-۹-۲- بوکسیت، تعریف، شرایط تشکیل و کاربرد‌ها ۱۶
۱-۹-۲ -۱- تعریف. ۱۶
۱-۹-۲-۲ – شرایط تشکیل بوکسیت. ۱۶
۱- ۹-۲-۳ – کاربرد بوکسیت. ۱۸
۱- ۹-۳- طبقه‌بندی بوکسیت‌ها ۱۸
۱-۹-۳-۱- تاریخچه طبقه‌بندی بوکسیت. ۱۹
۱-۹-۳-۲- طبقه‌بندی بر اساس لیتولوژی سنگ بستر. ۲۰
۱-۱۰-کلیاتی در مورد بافت و ساخت در بوکسیت‌ها ۲۵
۱- ۱۱- پراکندگی زمانی و مکانی بوکسیت‌های ایران ۲۶
۱-۱۲- ذخائر جهانی‏ بوکسیت و مهمترین کشور‌های تولید کننده و وارد کننده آلومینیوم. ۲۷
فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه
۲-۱- مقدمه. ۳۰
۲-۲- جایگاه زمین‌شناسی ایران از دیدگاه زمین ساخت جهانی ۳۰
۲-۳- موقعیت زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه. ۳۱
۲-۴- زمین‌شناسی منطقه. ۳۳
۲-۴-۱- چینه‌شناسی در محدوده ناحیه‌ای ۳۳
۲- ۶- چینه‌شناسی در محدوده کانسار ۳۹
۲-۶-۱- سازند روته. ۳۹
۲-۶-۲- سازند الیکا ۴۲
۲ – ۶ – ۳ – سازند شمشک ۴۳
۲- ۷-  فاز‌های کوهزایی در منطقه. ۴۵
۲- ۷- ۱- فاز کوهزایی کالدونین ۴۵
۲- ۷ – ۲- فاز کوهزایی سیمرین ۴۵
۲- ۷ – ۳- سیمرین پیشین ۴۶
۲- ۸ – زمین‌شناسی ساختمانی ۴۷
۲- ۸- ۱- زمین‌شناسی ساختمانی البرز شرقی ۴۷
۲- ۸ – ۲- زمین‌شناسی ساختمانی در محدوده مورد مطالعه. ۴۹
۲- ۸ – ۲- ۱- گسل ابر. ۴۹
۲ -۸ – ۲- ۲- گسل شاهکوه ۵۱
۲ -۸ – ۲- ۳- گسل سیاه مرزکوه ۵۱
۲-۸ – ۲- ۴- گسل‌های محدود به کانسار ۵۱
۲- ۸- ۳- چین‌خوردگی ۵۳
۲- ۸- ۳- ۱- تاقدیس تاش ۵۳
۲- ۸- ۴- ارتباط تکتونیک با بوکسیت‌زایی ۵۴
۲- ۹- زمین‌شناسی اقتصادی منطقه. ۵۷
۲- ۱۰- جغرافیای دیرینه ایران و منطقه در زمان تریاس ۵۹
۲- ۱۰- ۱- نتیجه‌گیری از جغرافیای دیرینه ایران در زمان تریاس ۶۱
فصل سوم: کانی‌شناسی، ساخت و بافت
۳- ۱- مقدمه. ۶۶
۳- ۲- مطالعات میدانی (عملیات صحرایی) ۶۶
۳-۲- ۱- مشخصات سنگ میزبان ماده معدنی ۶۷
۳-۲- ۲- نحوه رخنمون ماده معدنی ۶۹
۳-۲- ۳- بررسی مشخصات ژئومتری ماده معدنی (هندسه ماده معدنی) ۷۰
۳-۲-۴- مشخصات افق بوکسیتی (لایه‌های تشکیل دهنده) ۷۲
۳-۳-  ویژگیهای سنگ‌ پوش ماده معدنی ۷۸
۳-۴- ارتباط بوکسیت‌زایی با ذغالسنگ ۷۹
۳- ۵-  نقش کارست وغارهای آهکی در فرایند  بوکسیت‌زایی ۸۱
۳ – ۶- کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس XRD. 83
۳-۶-۱- بررسی کانی‌های تشکیل دهنده ماده معدنی ۸۷
۳ – ۷ –  مطالعات میکروسکوپی ۸۸
۳- ۷- ۱-  مطالعه پتروگرافی سنگ میزبان ۸۸
۳- ۷- ۲-   مطالعات پتروگرافی ماده معدنی ۹۰
۳- ۷- ۳-  واحد‌های بافت ساز زمینه(ماتریکس) ۹۰
۳- ۷- ۴-  واحدهای بافت ساز متمایز. ۹۱
۳-۸- سیستم‌های ژنتیکی کانی‌های تشکیل دهنده ماده معدنی ۹۶
فصل چهارم: مطالعات ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار
۴- ۱ –  مقدمه. ۱۰۰
۴- ۲- رفتار عنصر آلومینیوم  در محیط ژئوشیمی ۱۰۱
۴- ۳- طبقه‌بندی انواع واحدهای کانسنگی در نیمرخ مورد مطالعه. ۱۰۴
۴- ۶- تعیین خاستگاه سنگ منشأ بوکسیت با بهره گرفتن از داده‌های ژئوشیمی ۱۰۸
۴ – ۷- مدل پیدایشی پیشنهادی کانسار بوکسیت تاش ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵- ۱-  نتیجه‌گیری ۱۱۷
۵- ۲- پیشنهادات. ۱۱۹
فصل ششم: منابع
۶- ۱- منابع فارسی ۱۲۱
۶- ۲- منابع لاتین ۱۲۸
مقدمه
یکی از مهمترین و اساسی­ترین پایه­ های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی تحت‌‌الارضی آن است. نیاز به عناصر فلزی در جوامع بشری با توجه به رشد فزاینده جمعیت در کشور­های پیشرفته و در حال توسعه (مانند ایران) بیش از پیش‌ احساس می­شود. روند صنعتی شدن کشور و رشد مصرف آلومینیوم در صنایع مختلف اهمیت اکتشاف و شناسایی منابع بوکسیت را به عنوان مهمترین ماده اولیه قابل استخراج آلومینیوم از اهمیت خاصی برخوردار کرده است. در توالی چینه‌شناسی البرز در مرز بین سازند کربناته الیکا و سازند تخریبی شمشک بوکسیت‌زایی صورت گرفته است. در منطقه مورد نظر افق بوکسیتی – لاتریتی رخنمون دارد که در حال بهره‌برداری می‌باشد. در این تحقیق کانسار بوکسیت تاش از جنبه زمین‌شناسی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در این فصل به منظور درک بهتر از وضعیت منطقه ابتدا موقعیت جغرافیایی، بوم­شناسی و پوشش گیاهی محل مورد مطالعه را مورد بررسی قرار می­دهیم و در ادامه به اهداف این تحقیق و روش کار و مطالعه تاریخچه کانسار و خلاصه­ای از شناخت، طبقه ­بندی و مکانیسم تشکیل بوکسیت‌ها اشاره می­شود.
۱-۲-  موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به منطقه
منطقه مورد مطالعه در۴۰ کیلومتری شمال غرب شاهرود، درفاصله ۶ کیلومتری شمال شرق روستای تاش و در محدوده مختصات جغرافیایی ′۴۱ °۵۴ تا ′۴۸ °۵۴ طول شرقی و ′۳۲ °۳۶ تا ′۳۷ °۳۶ عرض شمالی واقع شده است. از شاهرود در مسیر کارخانه سیمان با طی مسافت حدود ۲۰ کیلومتر جاده آسفالته به روستای تاش و مسافت ۶ کیلومتر جاده خاکی معدن بوکسیت تاش قابل دسترسی می باشد. در شکل (۱- ۱) موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به منطقه نشان داده شده است.
شکل ۱- ۱- موقعیت جغرافیایی و راه­های ارتباطی منطقه مورد مطالعه (اطلس کامل راه­های ایران).
 ۱-۳- آب و هوا و  بوم­شناسی منطقه
منطقه مورد مطالعه در میان کوه­های سربه فلک کشیده البرز (شاهوار، شاهکوه) محصور شده و آب و هوای آن در پاییز و زمستان بسیار سرد و در بهار و تابستان معتدل می‌باشد. اکثر نزولات جوی به صورت بارشهای سنگین برف می­باشد که همین امر موجب اختلال در فعالیت‌های معدنی در فصول سرد سال می­گردد. مقدار متوسط بارندگی سالیانه ۳۵۰ میلی‌متر می‌باشد. کشاورزی و دامداری به دلیل برخوردار بودن از آب کافی و مراتع غنی، از رونق بسیار خوبی برخوردار است. از جمله محصولات دامداری می‌توان به گوشت قرمز، فراورده های لبنی مانند شیر،  ماست، کره و کشک اشاره نمود. همچنین از محصولات کشاورزی زراعی می‌توان به گندم، جو، سیب زمینی، لوبیا روغنی و محصولات باغی شامل زردالو، سیب درختی و گردو اشاره کرد. بر طبق اطلاعات سرشماری جمعیت خانوار روستایی کشور ۱۳۹۱، جمعیت روستای تاش بالغ بر ۳۹۰ نفر در قالب ۱۲۲ خانوار می‌باشد.
۱ ۴-  پوشش‌گیاهی و جاذبه­های ژئوتوریستی منطقه  
با توجه به کوهستانی بودن منطقه و میزان بارش مناسب،‍ پوشش گیاهی دارای پراکندگی متوسط با تراکم نسبتاً بالا می‌باشد. از پوشش‌گیاهی این منطقه می‌توان به گیاهانی مانند دم روباه، کاروان­کش، گل بیغم، شور، گز، قیچ، اسپند، سرجارو، گون، درمنه، کما، فرفیون، چوبک، اسکنبیل و خارشتر اشاره نمود (شکل ۱-۲). روستای کوهستانی‌ تاش­ یکی از مهمترین مناطق ژئوتوریستی منطقه می‌باشد که از امکانات اولیه رفاهی شامل آب، برق و تلفن برخوردار است و به علت واقع شدن در نقطه مرزی بین استان‌های سمنان و گلستان همه ساله پذیرای سیل مشتاقان به طبیعت‌گردی و کوهنوردی می‌باشد. مهمترین جاذبه­های میراث زمین­شناسی شامل چشمه­ی هفت­رنگ، رودخانه تاش، یخچال‌های طبیعی و مهمترین مسیر صعود به قله شاهوار (دره پیر‌میشی) می­باشد (بسطامی و فردوست، ۱۳۹۲).
شکل ۱-۲-  نمایی از پوشش گیاهی شامل گون، درمنه و درخت اورس در محدوده کانسار (دید به سمت شمال شرق)
۱- ۵ –  ژئومورفولوژی منطقه
از نگاه ژئومورفولوژی منطقه در میان ارتفاعات شاهوار در جنوب، کوه یزدکی در شمال، کوه پیرمیشی در مغرب و کوه شترپا در شرق قرار گرفته است. ارتفاع روستای تاش۲۲۲۰ متر و ارتفاع بلندترین نقطه قله شاهوار با ارتفاع ۳۹۴۵ متر می‌باشد. روند عمومی عناصر زمین‌ساختی (چین خوردگی و گسل­ها) کوه‌های البرز اکثراً شرقی- غربی است. نقش گسل‌های رورانده در منطقه البرز شرقی به وضوح قابل مشاهده می‌باشد و همین سیستم رورانده باعث اوج گرفتن ارتفاعات نسبت به دشت و همچنین به هم­خوردگی شدید در منطقه شده که سبب قرار­گیری سازند‌های مختلف با سن‌های متفاوت در کنار یکدیگر می‌باشد. جنس عمومی سنگ‌ها در منطقه تاش شیل‌ها و ماسه سنگ‌های (سازند شمشک) و آهک و دولومیت‌های (سازند الیکا) می‌باشد که به علت قرارگیری در ارتفاع زیاد دارای فرسایش فیزیکی بالا می‌باشند. دره‌های جوان عموماً ‌V شکل و از امتداد گسل‌ها پیروی می­ کنند. رودخانه دائمی تاش و رودخانه‌های فصلی مانند سنگ سله در فصل بهار با اّب شدن برف‌ها  مقادیر زیادی از مواد و سنگ‌ها و خاک منطقه را جا به‌ جا کرده و به خارج از منطقه منتقل می‌کنند. مسیر رودخانه‌ها اکثراً مناطق گسلی یا در راستای گسل‌های موجود درمنطقه می‌باشد. (شکل ۱-۳ )، وضعیت زمین­ ریخت­شناسی منطقه را بر روی نقشه توپوگرافی ۲۵۰۰۰۰/۱ گرگان و (شکل ۱- ۴ )، موقعیت منطقه مورد مطالعه در تصویر ماهواره‌ای را نشان می‌دهد.
شکل ۱- ۳- وضعیت زمین ریخت­شناسی منطقه بر روی نقشه توپوگرافی ۲۵۰۰۰۰/۱ گرگان، در این تصویر برجستگی­های مهم شامل کوه­ها، همچنین سیستم آبراهه­ها و موقعیت ماده معدنی نشان داده شده است  (اقتباس از مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران).
شکل ۱- ۴- وضعیت مورفولوژیکی منطقه بر روی تصویر ماهواره‌ای.
۶- تاریخچه مطالعات پیشین
کانسارهای بوکسیت ایران بیشتر از نوع کارستی بوده و از نظر مکانی در سه پهنه ساختاری -رسوبی البرز، ایران مرکزی و زاگرس توزیع شده‌اند (قربانی، ۱۳۸۶). از دوره پرمین تا اواخر دوره کرتاسه به موازات کمربند فلز‌زایی تتیس- اوراسیا یکی از غنی­ترین کمربند‌های بوکسیتی شکل گرفته است که سرزمین ایران بخشی از این کمربند می‌باشد. مهمترین ذخائر بوکسیت کارستی ایران بر اساس زمان تشکیل عمدتاً بر سه محور بوکسیت­های پرمو ‌-‌ تریاس، قاعده لیاس و کرتاسه می‌باشند. تاکنون مطالعات زیادی­ در گوشه  و کنار کشور ایران بر روی منابع بوکسیتی انجام شده است که به طور مختصر به برخی از این موارد اشاره می­کنیم.
محور بوکسیت‌های پرموتریاس ایران به صورت گسترده در شمال غرب کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله مطالعات انجام شده می­توان به موارد زیر اشاره کرد :
–  قاسمی نکو، ۱۳۷۹، که نهشته­­­های نیچلان و باختر ارومیه را مورد مطالعه قرار دادند و به طور کلی نتیجه گرفتند که لاتریتی شدن این نهشته­ها به صورت کامل انجام نگرفته است.
– خواجه محمد لو، ۱۳۸۳، به مطالعه­  بوکسیت­های جنوب استان آذربایجان غربی پرداخته‌اند و ماحصل مطالعات آنها منجر به شناسایی سنگ­های دیاباز نفوذی، درون سازند درود به عنوان سنگ منشأ شده است.
– انتظاری ، ۱۳۸۵، به بررسی بوکسیت­های منطقه مندیل بسر مراغه پرداختند و بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی سنگ مادر این بوکسیت را سنگ­های آتشفشانی دانسته‌اند.
 – کلاگری و عابدینی،۲۰۰۷، درمقاله­ای تحت عنوان بررسی ژئوشیمی افق پرمو-تریاس خانشیته در شرق بوکان به چگونگی رفتار عناصر نادر خاکی در افق بوکسیتی بوکان پرداخته است.
 یکی دیگر از ناحیه بوکسیتی پرموتریاس ایران بخش البرز شرقی است که می­توان به مطالعات اشکوریان و همکاران،۱۳۹۰، که به مطالعه بوکسیت خوش ییلاق پرداختند و  فرامرزی و همکاران، ۱۳۹۱، که نهشته بوکسیت قشلاق را مورد مطالعه قرار دادند اشاره نمود. نامبردگان سنگ منشأ بوکسیت‌های مورد مطالعه را سنگ‌های بازالتی سازند سلطان میدان دانسته‌اند.
محور بوکسیتی قاعده لیاس مهمترین بخش اقتصادی بوکسیت­های ایران را تشکیل می­دهد که از جمله می­توان به کانسار بوکسیت جاجرم  اشاره نمود که بزرگترین نهشته بوکسیت ایران می‌باشد و تاکنون پایان‌نامه­ها، مقالات و مطالعات اکتشافی گوناگونی بر روی آن انجام شده که می­توان به کارهای (خیری، ۱۳۶۶)، (بحرآبادی، ۱۳۷۷)، (جعفر زاده، ۱۳۷۹)، (ناصری، ۱۳۸۲)، (خادمی،۱۳۸۴) اشاره کرد که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد بوده و بیشتر به مسائل معرفی، پتروگرافی و تا حدودی ژئوشیمی و ژنز پرداخته­اند.
– رحیم­پوربناب و اسماعیلی، ۱۳۸۶، کار­های مفصلی در مورد پتروگرافی و ژنز بوکسیت جاجرم انجام داده و مقالاتی در مجله علوم دانشگاه تهران ارائه دادند.
– اثنی عشری، ۱۳۸۵، بخش­های مربوط به ژئوشیمی کانسار جاجرم را در قالب پایان ­نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان “بررسی ژئوشیمی کانسار جاجرم با نگرشی ویژه بر ژئوشیمی عناصر کمیاب” انجام داد و مباحث مربوط به ژئوشیمی لایه­های مختلف بوکسیت جاجرم را روشن ساخت.
– ملائی و شریفیان عطار، ۱۳۸۵، به بررسی ویژگی زمین شناسی و اکتشافی کانسار جاجرم پرداختند.
–  اسماعیلی و همکاران، ۱۳۸۷،  با چاپ مقاله­ای در مجله علوم­زمین به بررسی علل ایجاد لایه­بندی در کانسار جاجرم پرداختند.
–  امینی و شمعانیان، ۱۳۹۰، دوباره به بررسی ژنز کانسار جاجرم پرداخته و در حقیقت با مطالعه­ کار­های قبلی مطالب جدیدتری را بیان نمودند. از جمله دیگر مطالعات بر روی کانسار‌های قاعده لیاس میتوان به منطقه بوکسیتی کیسه جین آبگرم قزوین اشاره نمود که تحقیقاتی از جمله:
–  قربانی و همکاران،۱۳۸۶، به بیان ویژگی آن پرداختند که بعدها توسط موسوی و مهدیزاده شهری، در سال ۱۳۸۸، مورد بررسی قرار گرفت. نامبردگان این کانسار را به دو گروه بوکسیت رسی و بوکسیت غنی از آهن و دیاسپور تقسیم نمودند. یکی دیگر از مطالعات بوکسیت بخش لیاس ایران منطقه تویه دروار دامغان می‌باشدکه ­زارعی، ۱۳۹۲، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به بیان ویژگی های آن پرداخت و سنگ­های دیاباز قاعده شمشک را به عنوان سنگ مادر احتمالی این نهشته معرفی نمود. همچنین در منطقه شهمیرزاد نیز صابری ، ۱۳۷۹، در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد به بررسی ویژگی این نهشته لاتریتی – بوکسیتی پرداختند. و سنگ منشا بازالت تا آندزیت را برای این نهشته مشخص نمودند.
بوکسیت­های کرتاسه ایران بیشتر از زون زاگرس گزارش شده‌اند. این ناهنجاری بوکسیتی اغلب بین سازند سروک و ایلام ظهور پیدا کرده است. از جمله این مطالعات زراسوندی و همکاران، ۱۳۹۲، به بررسی ریز ریخت­شناسی و فرایند تشکیل پیزوئیدهای ذخائر بوکسیتی منطقه دهدشت پرداخته و اطلاعات خوب بافتی از بوکسیت­ها ارائه نموده است. زراسوندی و همکاران، ۲۰۱۰، طی مقاله­ای در مجله اکتشافات ژئوشیمایی،[۱] به بیان ویژگی ژئوشیمی و تغییرات جرم در بوکسیت سرفاریاب پرداخته، اشاره نمود.
۱-۷- سابقه تحقیق در منطقه مورد مطالعه
کانسار بوکسیت تاش با ذخیره بسیار قابل ملاحظه بخشی از کمربند بوکسیتی تتیس می‌باشد. با توجه به این که این کانسار در سالهای اخیر اکتشاف گردیده، این نوشتار اولین گزارش زمین­شناسی اقتصادی این کانسار محسوب می‌گردد.
از جمله کار­های انجام شده در محدوده معدن بوکسیت تاش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
۱- تهیه نقشه زمین‌شناسی ۲۵۰۰۰۰/۱ گرگان (شهرابی، ۱۳۶۹) توسط سازمان زمین‌شناسی کشورکه منجر به شناسایی سازند­ها و زمین­ساخت و زمین ریخت‌شناسی منطقه شد و کمک زیادی به شناخت چینه‌شناسی و تکتونیک منطقه نموده است. 
۲- تهیه نقشه زمین‌شناسی ۱۰۰۰۰۰/۱ علی­آباد (زمانی و کریمی، ۱۳۸۵)، توسط سازمان زمین‌شناسی کشور، این نقشه توالی لیتولوژیکی و وضعیت چینه شناسی منطقه را مورد بررسی دقیق‌تر قرار داده و افق­های بوکسیتی پرمو تریاس در منطقه  را مشخص نموده است ولی اشاره­ای به بوکسیت­های قاعده لیاس در منطقه نکرده است.
تعداد صفحه :۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه عنوان : بررسی رابطه متقابل جهان نگری محمود دولت…
Cresta Posts Box by CP