پایان نامه کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS

پایان نامه رشته مهندسی هوافضا

عنوان : کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده هوافضا

کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS

استاد مشاور:

دکتر امیر علی نیکخواه

رشته

مهندسی هوافضا

September 2010

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این پایان نامه دو روش مختلف کنترلی برای کنترل مد تحریک یک ژیروسکوپ محور z طراحی می شود. روش اول یک کنترلر PD است که با بهره گرفتن از روش زیگلر- نیکولز طراحی می گردد و به این شکل تخمین سرعت دورانی ورودی ممکن می شود. این تخمین با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات بازگشتی انجام می پذیرد. به این صورت یک راه ساده تر برای طراحی کنترلر ارائه می کند و می تواند در مواقعی که اغتشاشات خارجی و نویز کوچکی در سیستم وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. روش دوم یک کترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته است که پاسخ گذرای هموارتری را ایجاد می کند و رفتار مقاومی در برابر اغتشاشات خارجی، نویزهای اندازه گیری و نامعینی های مدل از خود نشان می دهد. کنترلر تطبیقی مدل مرجع پیشنهادی برای ژیروسکوپ MEMS  محور z تخمین همزمانی از سرعت زاویه ای حاصل می آورد و به صورت همزمان پارامترهای نامعین ژیروسکوپ شامل ضرایب فنریت و میرایی را تخمین می زند. بنابراین عیوب حاصل از ساخت و نویز ها و اغتشاشات متغیر با زمان قابل جبرانسازی خواهد بود. این تخمین ها با بهره گرفتن از خطای ردگیری بین خروجی مدل مرجع و خروجی واقعی تجدید[۱] می گردد. مدل مرجع می بایست طوری طراحی شود تا شرایط تحریک پایا را فراهم سازد تا پارامترهای تخمین زده شده بتوانند به مقادیر واقعی خود همگرا شوند.
 
کلمات کلیدی: ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ؛ کنترل فرآیند تحریک؛ کنترل تطبیقی؛ کنترل PD ؛ روش حداقل مربعات بازگشتی.
   فهرست مطالب                                                                                                                صفحه

چکیده .
 
۱
فصل اول : ژیروسکوپ های میکرو الکترومکانیکی(میکرو ژیروسکوپها) MEMS
۱-۱-  مقدمه ای بر ژیروسکوپ های ارتعاشی MEMS .۱۲
۲-۱ – گام های توسعه در تکوین ژیروسکوپ های ارتعاشی۱۵
        ۳-۱- تعریف مفاهیم بایاس، ضریب تبدیل، ضریب کیفیت و پهنای باند .۱۸
۴-۱- اصول عملکرد میکرو ژیروسکوپ ارتعاشی .
۵-۱- ساختارهای معمول میکروجایروها
۶-۱- تقسیم بندی ساختاری میکروجایروها
۱-۶-۱- میکروجایروی ارتعاشی نقطه‌ای (جرم متمرکز)
۲-۶-۱- میکروجایروی ارتعاشی دیسکی
۳-۶-۱- میکروجایروی موجی حلقوی .
۴-۶-۱- میکرو جایروهای ارتعاشی شاخه‌ای
۱-۴-۶-۱- میکرو جایروی دیاپازونی .
۵-۶-۱- میکروجایروهای اپتیکی (نوری MOEMS)
1-5-6-1- میکروجایروهای نوری (لیزری)
۲۰
۲۳
۲۴
۲۴
۲۵
۲۷
۲۸
۲۹
۳۱
۳۲
فصل دوم : تبیین فرآیند تحریک در ژیروسکوپ های ارتعاشی
۱-۲- مقدمه۳۶
۲-۲- تحریک پارامتری۳۹
۳-۲- معادله ماتئو .۴۱
۴-۲- ویژگی های خاص تحریک .۴۳
۵-۲- اصول مربوط به فرآیند تحریک .۴۴
۶-۲- اصول مربوط به تحریک در ژیروسکوپ دیاپازونی .۴۴
۷-۲- طراحی و تفهیم مدار تحریک حلقه بسته .۴۶
۸-۲- سنسورها و مکانیزم های تحریک۵۰
۹-۲- مدل دینامیکی ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS انتخابی در این پروژه .۵۴
فصل سوم : طراحی کنترلر PD مد تحریک یک ژیروسکوپ MEMS برای تخمین سرعت دورانی
۱-۳- مقدمه .۵۹
۲-۳- کنترلر PID۵۹
۳-۳- طراحی کنترلرPD برای کنترل موقعیت دو محوره یک ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS .61
       ۴-۳- تخمین پارامتر ها به روش حداقل مربعات بازگشتی۶۲
۵-۳- قضیه تحریک پایا .۶۵
فصل چهارم : کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته برای کنترل ژیروسکوپ MEMS
۱-۴- مقدمه .۶۷
۲-۴- کنترلر تطبیقی .۷۱
۱-۲-۴- کنترلرتطبیقی مدل مرجع(MRAC) .۷۴
۳-۴- کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته
فصل پنجم : نتایج شبیه سازی
۷۶
۱- ۵- کنترلر PD۸۵
۲-۵- کنترلر تطبیقی مد لغزشی با بهره گرفتن از صفحه لغزنده تناسبی و انتگرالی۹۳
۳-۵- کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبودیافته .۹۷
فصل ششم : جمع بندی مطالب و نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده
۱- ۶- جمع بندی مطالب و نتیجه گیری۱۰۴
۲-۶- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده۱۰۶
مراجع ...۱۰۷

فهرست اشکال                                                                                                             صفحه

شکل ۱-۱- پهنای باند در سیگنالهای آنالوگ .۱۹
شکل ۲-۱- اثر کوریولیس .۲۰
شکل۳-۱- رزوناتور تیری شکل با مقطع مثلثی و المانهای پیزوالکتریک .۲۲
شکل ۴-۱- یک نمونه میکروجایروی ارتعاشی نقطه‌ای .۲۵
شکل ۵-۱- مدل دینامیکی میکروجایروی ارتعاشی نقطه‌ای .۲۵
شکل-a6-1- میکروجایروی ارتعاشی دیسکی۲۶
شکلb-6-1- میکروجایروی ارتعاشی  دیسکی و تقدم محورها۲۷
شکل ۷-۱- انواع ساختارهای جایروهای ارتعاشی حلقوی .۲۸
شکل ۸-۱- دیاپازون سه‌شاخه و نحوه ارتعاش آن .۲۹
شکل ۹-۱- کواپازون چهار شاخه۲۹
شکل۱۰-۱- میکروجایرو دیاپازونی .۳۰
شکل ۱۱-۱- نمای بالای یک میکروجایروی پیزوالکتریک۳۱
شکل۱۲-۱- تیر با دو تکیه‌گاه مفصلی .۳۱
شکل ۱۳-۱- نمای شماتیک ژیروسکوپ ارتعاشی نوری میکروماشین شده۳۳
شکل ۱۴-۱- نمای شماتیک ژیروسکوپ MOEM .۳۴
شکل ۱-۲-  طبقه بندی رزونانس خارجی
شکل ۲-۲- طبقه بندی رزونانس داخلی .
شکل ۳-۲- تحریک عمودی متناوب در نتیجه نوسان آونگی میله یکنواخت .
شکل۵-۲- شماتیک میکرو ژیروسکوپ
۳۸
۳۹
۴۲
۴۵
شکل۶-۲A– مدار رابط سیگنال سنس و درایو B- مدار معادل۴۸
شکل ۷-۲- سنسور پیزوالکتریک .۵۰
شکل ۸-۲- سنسور پیزو رزیستور .۵۱
شکل ۹-۲- مکانیزم خازنی۵۲
شکل۱۰-۲- مکانیزم تحریک الکترومغناطیسی .۵۴
شکل ۱۱-۲- نمای شماتیک از یک ژیروسکوپ MEMS  محور z۵۶
شکل۱-۴- شمای کلی MRAC .۷۴
شکل ۱-۵- شماتیک شبیه سازی انجام شده در نرم افزار سیمولینک .۸۷
شکل ۲-۵- ردگیری پارامتر موقعیت در برابر  .۸۷
شکل ۳-۵- ردگیری پارامتر سرعت  در برابر  .۸۸
شکل ۴-۵- ردگیری پارامتر موقعیت  در برابر  .۸۸
شکل ۵-۵- ردگیری پارامتر سرعت  در برابر  .۸۹
شکل ۶-۵- تخمین و مقدار واقعی  .۹۰
شکل ۷-۵- خطای تخمین۹۰
شکل ۸-۵- تخمین و مقدار واقعی  .۹۱
شکل ۹-۵- خطای تخمین۹۱
شکل ۱۰- ۵- تخمین و مقدار واقعی  .۹۲
شکل ۱۱- ۵- تخمین و مقدار واقعی  در حضور یک نویز سفید با میانگین صفر .۹۳
شکل ۱۲- ۵- شماتیک شبیه سازی انجام شده در نرم افزار سیمولینک .۹۴
شکل ۱۳- ۵- (الف) خطای موقعیت در راستای محور x . (ب) خطای موقعیت در راستای محور y . (ج) خطای سرعت در راستای محور x . (د) خطای سرعت در راستای محور y95
شکل ۱۴-۵- (الف) ترم لغزشی اول ( ) . (ب) ترم لغزشی دوم ( ) (ج) سیگنال کنترلی محور x (د) سیگنال کنترلی محور y .96
شکل ۱۵- ۵- مقدار حاصل شده برای۹۷
شکل۱۶- ۵- شماتیک شبیه سازی انجام شده در نرم افزار سیمولینک .۹۸
شکل۱۷- ۵- خطای موقعیت در راستای محور x .۹۹
شکل ۱۸- ۵- خطای موقعیت در راستای محور y .۹۹
شکل ۱۹- ۵- خطای سرعت در راستای محور x۱۰۰
شکل ۲۰- ۵- خطای سرعت در راستای محور y۱۰۰
شکل۲۱- ۵- تلاش کنترلی در راستای محور x۱۰۱
شکل۲۲- ۵- تلاش کنترلی در راستای محور y۱۰۱
شکل۲۳- ۵- ورودی واقعی و تخمین زده شده برای سرعت دورانی .۱۰۲

فهرست جداول                                                                                                         صفحه

جدول۱-۳: تنظیم بهره کنترلرPID .۶۰
جدول۲-۳: قوانین تنظیم دستی کنترلرPID۶۰
جدول۱- ۵: پارامترهای ژیروسکوپ MEMS .۸۶

مقدمه ای بر ژیروسکوپ های ارتعاشی MEMS
میکروژیروسکوپها، ژیروسکوپ های بسیار کوچک یک و یا دو محوره هستند که با تکنولوژی نیمه هادی ها و مدارات مجتمع ساخته می شوند. از لحاظ ساختاری شامل تراشه هائی هستند با زیر لایه کوارتزی با ابعاد از چند میلیمتر مربع تا میکرون، که به روش فتولیتوگرافی و روش های مشابه آن به صورت سازه های ارتعاشی صفحه ای تهیه می شوند.
به دلیل عدم امکان استفاده از ساختارهای یاتاقانی و موتورهای محرک از نوع ژیروسکوپ های کلاسیک (به خاطر ابعاد و اندازه های کوچک)، در ژیروسکوپ های MEMS از ساختارهای ارتعاشی با تکیه گاه های الاستیک یک سرگیردار یا دو سرگیردار استفاده می گردد. وجه مشترک این نوع ژیروسکوپ ها با اسلاف خود، استفاده از اندازه حرکت المان حساس(proof mass) و نیروی کوریولیس برای آشکار سازی سرعت زاویه ای پایه حامل ژیروسکوپ می باشد. در سالهای اخیر توجه بسیاری به میکروژیروسکوپها معطوف شده و کارهای علمی و فنی فراوانی توسط محققین در این زمینه انجام پذیرفته است و اصولا زمینه ژیروسکوپ های MEMS زمینه علمی جوانی محسوب می شود. آنچه که توجه گسترده ای را به ژیروسکوپ های MEMS جلب کرده نه تنها رسیدن به دقت بهتر و کاربردهای هوا- فضایی آن،  بلکه قیمت فوق العاده پائین آنها و درجه بعدی ابعاد و اندازه های کوچک آنها می باشد. همین پایین بودن قیمت است که زمینه های کاربرد جدید بسیاری برای میکروژیروسکوپها مهیا کرده که از جمله آنها می توان به کاربرد آن در صنایع خودروسازی و کنترل خودرو، روباتیک، کنترل دوربین های فیلم برداری و دوربین های دو چشمی، تلسکوپ ها و دسته های بازی های کامپیوتری و حتی اسباب بازی ها اشاره کرد.
بعضی مزایای مهم ژیروسکوپهای MEMS که باعث شده محققین در زمینه های موشکی و هوا- فضایی به دنبال عملیاتی کردن این ژیروسکوپها در زمینه کاری خود باشند عبارتند از :
۱- دارای زمان کوتاه راه اندازی هستند.
2- بدلیل نداشتن محور گردنده نیاز به یاتاقان ندارند.
۳- نیاز به موتور ندارند.
۴- در صورت طراحی موثر طول عمر بسیار طولانی داشته و به نگهداری وتعمیرات نیاز ندارند.
۵- بسیار کوچکتر و سبکتر از ژیروسکوپها ی سنتی می باشند.
۶- ارزان بودن از مزایای بسیار مهم این ژیروسکوپهاست.
۷- پروسه ساخت راحت تری دارند.
۸- مصرف انرژی بسیار کمی دارند.
همانطور که اشاره شد، ژیروسکوپ های MEMS داری مزایای متعددی از جمله هزینه پائین، اندازه کوچک و وزن ناچیز در مقایسه با ژیروسکوپ های میکروماشینی رایج هستند. بعضی از اشکالات ژیروسکوپ MEMS شامل دقت پایین به علت دامنه ارتعاش خیلی کوچک، پهنای باند باریک و مسائل ساخت چالش های باقیمانده ای هستند که می بایست بر طرف گردد. یزدی، ایاذی و نجفی [۱]جزء اولین محققانی بودند که تحقیقاتی را در مورد ژیروسکوپ های ارتعاشی میکرو ماشینی ارائه داده اند.
ژیروسکوپ از نظر ساختمان به دو دسته یک درجه آزادی و دو درجه آزادی تقسیم می شود که منظور از درجه آزادی قابلیت اندازه گیری سرعت زاویه ای یا زاویه حول یک محور می باشد. اکثر ژیروسکوپ های MEMS یک درجه و از نوع سرعتی ( Rate ) هستند، ولی انواع دو محوره نیز وجود دارند، که دارای دو محور اندازه گیری هستند.
ژیروسکوپ عضو اصلی سیستم های هدایت اینرسی است ، وعمدتا برای اندازه گیری مقدار دوران، سرعت دوران و ایجاد محورهای مختصات مرجع در وسایل نقلیه هوایی، فضایی، دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. محور مطالعه در بسیاری ازگروه های تحقیقاتی(که روی مکانیزم های پرنده کار می کنند)
مکانیزم هایی با ابعاد یک تا پنج سانتی متر است. بنابراین مشکلی که طراحان با آن مواجه اند پایداری پرواز است. وسایل پرنده بزرگ (نظیر هواپیما) به طور آیرودینامیکی پایدارند و به علت حجم زیاد امکان بهره مندی از سیستم های تعیین موقعیت را دارند، اما زمانی که مکانیزم پرنده کوچک و نیازمند توقف درفضا باشد (مشابه پرواز بالگرد، ولی در ابعاد بسیار کوچکتر) خاصیت مذکور کارایی خود را از دست می دهد. در طبیعت، حشرات الگوی واقعی این مکانیزم هستند. این موجودات که باتوجه به جثه، چالاکی ،سرعت و مصرف انرژی عملکرد موثری از خود نشان می دهند، از اصولی بهره می برند که با اکثر ساخته های دست بشر تفاوت اساسی دارد. آنها دوران بدنشان را در فضا بوسیله ارگان های مخصوصی موسوم به هالتر حس می کنند. این ارگان یک جفت زائده صلب است که در دو طرف بدن حشره با فرکانسی درحدود ۱۳۰Hz در فاز مقابل بال ها ارتعاش می کند. هنگام دوران در فضا، یک نیروی کوریولیس تناوبی به نوک هالترها اعمال می شود که حشره آنرا حس می کند. مکانیزم مذکور، الگوی طبیعی ژیروسکوپ های ارتعاشی است. این نوع ژیروسکوپ ها ابزار اندازه گیری سرعت زاویه ای هستند که اساس عملکردشان (مشابه ژیروسکوپ های مکانیکی با جرم دوار) اصل کوریولیس است. اما تفاوت اصلی در آن است که به جای جرم دوار (اصل بقای اندازه حرکت زاویه ای) از اندازه حرکت یک جسم الاستیک مرتعش (اصل بقای اندازه حرکت خطی) استفاده می شود. ماهیت عملکرد این دسته از ژیروسکوپ ها، ویژگی منحصر به فردی را ممکن می سازد. به عنوان مثال به علت نداشتن قطعه متحرک بی نیاز از موتور و یاتاقانند و بنابراین نسبت به اکثر متغیرهای تاثیرگذار محیطی غیر حساس و دارای کارکرد طولانی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هستند. از امتیازات دیگر، می توان به زمان کوتاه پاسخگویی (کمتر از یک ثانیه)، دریفت و نویز کم ( ۰.۱o<
/s
up>/h ) دقت و حساسیت عالی، مصرف ناچیز انرژی ( ۳Watt>) و کاهش فوق العاده حجم با بهره گرفتن از فن آوری میکروماشین کاری اشاره کرد.
بنابراین در مقایسه با ژیروسکوپ های مکانیکی و نوری (که گران و حجیم هستند) بسیار ارزان ترند و
حجم  بسیار کمی را  اشغال می کنند. تلاش  اولیه در طراحی این  نوع  ژیروسکوپ در مواردی  نظیر
پایداری و هدایت موشک ها و مهمات هوشمند از صنایع نظامی آغاز شد، اما اخیرا در صنایع غیر نظامی نظیر اتومبیل سازی (سیستم ترمز پیشرفته برای جلوگیری از لغزیدن خودرو) و دوربین های دستی (برای پایداری تصویر) و صنعت روباتیک کاربرد پیدا کرده است. در مجموع هر چه تکنولوژی پیشرفت کند امکان ساخت ژیروسکوپ های ارتعاش کوچک تر، ارزانتر و دقیقتر فراهم می شود و استفاده ازآنها گسترش بیشتری می یابد. فصل اول همراه با مقدمه ای بر ژیروسکوپ های ارتعاشی MEMS، سیر تاریخی و تکامل این نوع ژیروسکوپ و کاربرد های مختلف آن را  ارائه می کند و سپس مبانی عملکرد و رفتار رزوناتورهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. دراین فصل نشان داده خواهد شدکه اصول عملکرد ژیروسکوپ های ارتعاشی با انواع رزوناتورها ، مبتنی براثرکوریولیس است
تعداد صفحه : ۱۱۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان : کلون و بیان فاکتور نکروز…
Cresta Posts Box by CP