پایان نامه :خالص سازی جلبک کلرلا و جدا سازی ترکیبات بیولوژیکی فعال درآن جلبک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیولوژی گیاهی

عنوان :خالص سازی جلبک کلرلا و جدا سازی ترکیبات بیولوژیکی فعال درآن جلبک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

پایان نامه فیزیولوژی گیاهی

خالص سازی جلبک کلرلا و جدا سازی ترکیبات بیولوژیکی فعال درآن جلبک

 استاد راهنما:

استاد مشاور:

دانشجو:

 

۱۳۹۳ 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول مروری بر منابع   ۱
۱-مروری بر منابع .   ۲
۱-۱-ریز جلبک ها    ۲
۱-۱-۱-شرایط رشد ریز جلبک ها .   ۴
۱-۲-تاریخچه  Chlorella Vulgaris    ۵
۱-۳- خواص Chlorella Vulgaris .   ۶
۱-۴- رده بندی Chlorella .   ۸
۱-۵- Chlorella Vulgaris و مطالعات زیست پزشکی    ۸
۱-۶- روش های غربالگری،  خالص سازی و شناسایی ریز جلبک ها .   ۱۰
۱-۶-۱- روش های تهیه ریزجلبکها .   ۱۱
۱-۶-۱-۱-خریداری ازمراکز فروش ریزجلبکها .   ۱۱
۱-۶-۲-غربالگری ۱۲
۱-۶-۲-۱-غربالگری از خاستگاههای طبیعی    ۱۲
۱-۶-۳- غنی سازی محیط کشت .   ۱۳
۱-۶-۴- جداسازی مستقیم .   ۱۴
۱-۶-۵- تولید کشت خالص    ۱۵
۱-۶-۶- شناسایی ریزجلبکهای جداشده    ۱۸
۱-۶-۶-۱- شناسایی ریزجلبکها به کمک آنالیز مولکولی ۱۸S rDN.   ۱۹
۱-۶-۶-۲- انجام عملیات BLAST جهت شناسایی سویه ریزجلبک    ۲۰
۱-۷- تکنیک های استخراج  از جلبک ها    ۲۱
۱-۷-۱- استخراج سیال فوق بحرانی .   ۲۵
۱-۷-۲- استخراج مایع تحت فشار .   ۳۰
۱-۷-۳- استخراج با آب داغ تحت فشار(PHWE)    ۳۴
۱-۷-۴- استخراج با کمک اولترا سوند (UAE) و استخراج با کمک مایکروویو (MAE)   ۳۶
۱-۸- مهمترین ترکیبات فعال زیستی استخراج شده از جلبک ها .   ۳۷
۱-۸-۱- آنتی اکسیدان ها .   ۳۷
۱-۸-۲-فلاوونوییدها .   ۳۹
۱-۸-۲-۱- بیوسنتز فلاوونوئیدها    ۴۰
۱-۸-۲-۲- انواع فلاوونوئیدها    ۴۱
۱-۹- لیپیدها .   ۴۲
۱-۱۰- کربوهیدرات ها .   ۴۴
۱-۱۱- پپتیدها و پروتیین ها .   ۴۴
فصل دوم مواد و روش ها  ۴۶
۲-۲-آماده کردن محیط کشت  BG-11 .   ۵۰
۳-۲- نحوه خشک کردن نمونه ها    ۵۳
۲-۳- تهیه عصاره متانولی گیاهان .   ۵۳
۲-۴- تعیین فلاونوئید کل .   ۵۴
فصل سوم نتایج   ۵۹
۳-۱- نتایج حاصل از سنجش فلاوونوئید کل .   ۶۰
۳-۲- نتایج حاصل از سنجش فعالیت روبش رادیکال DPPH    ۶۲
۳-۳- نتایج حاصل از سنجش بتا کارتنوئید    ۶۳
۳-۴- نتایج حاصل از آنالیز آماری    ۶۴
بررسی نمودار    ۷۲
۳-۴-  تفسیر نتایج . ۷۴
فصل چهارم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات    ۷۶
نتیجه گیری .   ۸۶
پیشنهادات .   ۸۸
فهرست منابع   ۸۹
منابع فارسی    ۸۹
منابع لاتین .   ۹۱
 
جداول
جدول۲-۱- مواد تشکیل دهنده محیط کشت Chu.48
جدول۲-۲- مواد تشکیل دهنده محیط کشت BG-11. 51
جدول ۳-۱- نتایج حاصل از سنجش فلاوونوئید کل ۶۰
جدول۳-۲- نتایج حاصل از فعالیت روبش رادیکال DPPH 61
جدول۳-۳-جداول مربوط به آنالیز آماری t-test . 62
 
نمودارها
نمودار۳-۱- نمودار کوئرستین سنجش فلاوونوئید کل . ۶۱
نمودار۳-۲- نمودار کوئرستین سنجش فعالیت روبش رادیکال DPPH . 62
نمودار۳-۳-میانگین فعالیت روبش رادیکال DPPH 63
نمودار۳-۴- میانگین جذب آنتی اکسیدان . ۷۲
نمودار۳-۵- میانگین جذب روبش رادیکال DPPH. 73
اشکال
تصویر ۱-۱- شکل شماتیک برای استخراج سیال فوق بحرانی . ۳۰
تصویر۱-۲- شکل شماتیک برای استخراج با مایع تحت فشار. ۳۳
تصویر ۱-۳- دستگاه تابش اولترا سونیک/مایکرویو . ۳۶
 
چکیده:
جلبک ها و ریز جلبک ها به عنوان منابع اصلی ترکیبات غذاهای عملکردی مورد استفاده قرار گرفته اند.و این جلبک ها به عنوان اهداف کلیدی برای دستیابی به ترکیبات فعال زیستی مطرح هستند. ترکیبات موجود در این جلبک ها می توانند فعالیت ضد فشار خون بالا، اثرات کاهشی بر روی کلسترول، خواص آنتی اکسیدانی یا اثرات تنظیمی بر روی اشتها داشته باشند که به صورت تجاری هم عرضه می شود.  از بین ریز جلبک ها Chlorella Vulgaris  یکی از مواد ی است که بیشترین تحقیقات علمی در مورد آن انجام شده است واولین ریز جلبکی بود که به طور گسترده به عنوان منبع غذایی کشت شد. این ریز جلبک سبز تک سلولی دارای ارزش غذایی بالا شامل پروتیین ها، کربو هیدرات ها، لیپیدها، کارتنوییدها، آنتی اکسیدان، ترکیبات محرک ایمنی، ویتامین ها، پلی ساکارید، مواد معدنی، عامل منحصر بفرد CGF (فاکتور رشدکلرلا)  است هرگاه یافتن نوع به خصوصی از ریزجلبکها با خصوصیاتی ویژه از خاستگاه و محیط های طبیعی آنها موردنظرباشد باید به روش های غربالگری متوسل شویم گام اول در جداسازی یک ریزجلبک از خاستگاه طبیعی آن، انتخاب نوع محیط زیست ریزجلبک با شرایطی ویژه بر اساس اهداف نهایی تحقیق است. مرحله اصلی و مهم در غربالگری ایجاد یک کشت خالص است. به عبارت دیگر در این مرحله تلاش می شود نمونه مشخصی از ریزجلبک که فاقد هر نوع ارگانیسم دیگری از جمله باکتری، قارچ، پروتوزوا و غیره باشد، موردکشت قرارگیرد. در مطالعه  حاضر نمونه ها به طور مکرر از مناطق مختلف همچون عباس آباد شازند، خنداب، سراب گیان نهاوند و میادین مختلف شهر اراک جمع آوری شد و با واکشت های مختلف  در دو  محیط  کشت مایع و جامد  Chu خالص سازی نمونه ها انجام شد.سپس نمونه های جلبکی  Chlorella طی مراحلی خشک شد و فرایندهای مربوط به عصاره گیری انجام شد. و مقادیر فلاوونوئید، بتاکاروتنوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی سنجیده شد و با بهره گرفتن از نرم افزارspss   داده ها مورد ارزیابی و آنالیزقرار گرفت.  نتایج واکشت های مختلف بهترین شرایط برای رشد Chlorella را در محیط کشت Chu به دست آورد. نتایج جذب با دستگاه اسپکترو فتومتری مقدار ۶۷/۴۹۴میلی گرم بر میلی لیتر اسید آسکوربیک ، ۴۴۷/۰بتا کاروتنوئید  و مقادیر بسیار اندکی از فلاوونوئیدها را برای Chlorella Vulgaris  تعیین کرد. مطالعه ای  که توسط Wang و همکارانش در سال ۲۰۱۰  انجام شد مقادیر بالایی از لیپید ها و کارتنوئید ها را در جلبکChlorella vulgaris  تعیین کرد اما مقدار فلاوونوئید حاصل در این مطالعه بسیار ناچیز بود (۰۱۹/۰) که نتایج مطالعه حاضر را تآیید می کند که ممکن است به دلیل روش های مختلف کشت و نوع حلال های به کار رفته در این بررسی باشد وبرای تعیین مقادیر ترکیبات زیستی به ویژه فلاوونوئیدها روش های استخراج پیشترفته تر و تغییر در شرایط کشت را پیشنهاد می کند.
کلمات کلیدی: Chlorella vulgaris  ، محیط کشت Chu و BG-11 فلاوونوئید، بتا کارتنوئید، آنتی اکسیدان
مقدمهوقوع و شیوع بیماری های مختلفی همچون سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، چاقی، و دیابت ممکن است مربوط به رژیم غذایی پر کاری و ترکیبی از سبک زندگی بی تحرک باشد. مفهوم غذاهای عملکردی[۱] اولین بار در ژاپن ظاهر شد جایی که این مفهوم به عنوان وسیله ای برای افزایش سلامتی و سالم زیستن در نظر گرفته شده بود. این مفهوم سپس در کشور های اروپایی به میزان زیادی توسعه یافت.محیط دریا که شامل تنوعی از موجودات با خواص زیستی بی نظیر است یکی از عمده ترین منابع غذایی برای دستیابی به مفهوم غذاهای عملکردی می باشد. تا این تاریخ جلبک ها و ریز جلبک ها به عنوان منابع اصلی ترکیبات غذاهای عملکردی مورد استفاده قرار گرفته اند.و این جلبک ها به عنوان اهداف کلیدی برای دستیابی به ترکیبات فعال زیستی مطرح هستند (Ibañez , et al,2012).
جلبکها گروه بزرگی از گیاهان هستند که از لحاظ شکل و اندازه ، تنوع وسیعی دارند. برای اولین بار ، لینه[۲] گیاه شناس ، در سال ۱۷۵۴ ، این گیاهان را با نام آلجی معرفی کرد. رومیها از واژه fucus ، چینیها از واژه tsao و مردم هاوایی از واژه limo برای معرفی این گیاهان استفاده می‌کردند. در تقسیمات جهانی گیاهی ، جلبکها ۱۸۰۰ جنس و ۲۱۰۰۰ گونه دارند. بیشتر جلبکها ، آبزی هستند. در جلبکها هر سلول دارای ۱ تا ۲ عدد کلروپلاست و بندرت دارای کروماتوفور هستند. در جلبکها ساختارهای تولید مثلی بطور کامل به هاگ یا گامت تبدیل می‌شوند. جلبکها یا یوکاریوت یا پروکاریوت هستند. تولید مثل در جلبکها به دو طریق جنسی و غیر جنسی صورت می‌گیرد. جلبکها فاقد هر نوع منفذ یا روزنه هستند و ریزوئیدها در آنها در صورت وجود بسیار ساده است. اندامهای جنسی در جلبکها تک سلولی یا پرسلولی است . ذخیره غذایی در جلبکها ، نشاسته است و به صورت اتوتروف زندگی می‌کنند و دیواره سلولی در آنها از سلولز تشکیل شده است.
[۱] .Functional foods
[۲] . Carl von Linné
تعداد صفحات:۱۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

مطلب پیشنهادی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان…
Cresta Posts Box by CP