پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب

عنوان : بررسی آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در رشته ی زبان و ادبیات عرب

موضوع :

بررسی آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

استاد راهنما :

دکتر محمود شکیب

استاد مشاور:

دکتر کتایون فلاحی

سال تحصیلی

۸۹-۸۸

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
 
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول (بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی وفرهنگی در عصر معاصر)
اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی ۵
آغاز ادبیات معاصر عرب. ۷
بررسی اوضاع اجتماعی در مصر. ۹
اوضاع و شرایط مصر بعد از حمله فرانسه. ۱۲
اوضاع مصر بعد از اشغال انگلیس ۱۵
دعوت به سوی آزادی و مساوات. ۱۸
پیدایش و ظهور مطبوعات در مصر. ۲۰
فصل دوم (عصر نهضت ادبی)
عصر نهضت. ۲۳
مهمترین عوامل در ظهور نهضت ادبی معاصر مصر ۲۵
چاپ و روزنامه و جنبش انتقال و ترجمه در دوره نهضت. ۳۰
شعر در دوره ی نهضت. ۳۲
نثر در دوره ی نهضت. ۳۳
قصه ۳۴
انواع قصه. ۳۵
نمایشنامه. ۳۶
انواع مکاتب در عصر نهضت ۳۷
حرکت یا جناح رومانتیسم. ۴۱
جناح رمزگرا ۴۲
فصل سوم (بررسی زندگی نامه وآثار دکتر ابوشادی)
زندگی نامه (تولد ابوشادی و خانواده‌اش) ۴۴
تولد و رشد شاعر. ۴۵
مذهب ابوشادی ۴۸
اساتید و شاگردان ابو شادی ۴۹
شعر ابو شادی. ۵۱
نمونه هایی از اشعار رومانتیک ابوشادی. ۵۴
گزیده ای از قصیده ی «الحنان النارنج» ۵۶
عوامل موثر در شعر ابوشادی ۵۸
گرایشهای ادبی اجتماعی ابوشادی ۵۹
آثار ابوشادی. ۶۱
تالیفات دکتر ابوشادی در نقد و ادب و اجتماع ۶۲
مجله‌هایی که ابوشادی به چاپ رسانده است ۶۳
کتابهای علمی و غیره . ۶۴
فصل چهارم (جمعیت آپولو)
چگونگی تأسیس گروه آپولو ۶۶
اهداف جمعیت آپولو ۷۰
ویژگی شعر مدرسه آپولو ۷۲
آپولو جمعیت ادبی یا مدرسه ادبی ۷۳
وحدت عضوی قصیده ۷۸
حملات بر ضد آپولو. ۷۹
اوضاع ادبی در زمان تکوین آپولو. ۸۰
طبیعت در نزد شاعران آپولو. ۸۱
انجمن منیرفا. ۸۲
نتیجه گیری ۸۳
فصل پنجم (ابوشادی و ادبیات ملی – انسانی)
نهضت ملی عربی و اثر ادبی آن. ۸۶
درگیری میان قیمومیت و استقلال ۸۹
ادبیات ملّی. ۹۱
شعر ملی ابوشادی ۹۲
طبیعت و زن در شعر ابوشادی. ۱۰۳
شعر انسانی ابوشادی. ۱۰۴
شعر غنایی در نزد ابوشادی. ۱۱۰
شعر داستانی و دراماتیک دکتر ابوشادی ۱۱۲
ابوشادی درنقش پدر و اشعار او در مورد کودکی ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۷
الملخَّص ۱۱۸
Abstrac. 120
منابع ومآخذ. ۱۲۱
 
 
 مقدمه :
شعر و شاعری پدیده‌ای است که محدوده خاصی ندارد و ویژه افراد خاصی نیست، در هر مقام و منزلتی که باشی، می‌تواند حلول کند و در هر حال و محلّی که باشی می‌تواند تأثیرگذار باشد. دایره حکمفرمایی شعر بس پر دامنه و وسیع است، چرا که شعر از دل بر می‌خیزد و بر دل می‌نشیند، با عاطفه و احساس آدمی سر و کار دارد و هر چه که باشی، با عاطفه سروکار داری.
شعر از جمله موضوعات ادبی است که ریشه در قرون دارد. آن‌گاه که هنوز از تمدن و فرهنگ خبری نبود شعر بود و شاعر اهمیّت داشت . زبانش حامی قبیله بود و دشمنان از بیم تیغ زبانش در تشویش و اضطراب .
مقام شاعر گاهی اوقات از مقام رئیس قبیله تجاوز می‌کرد. در جنگ و صلح چه بسا زبان شاعر کاری را می‌کرد که از عهده شمشیر خارج بود. شعر عربی و لطافت و طراوتی خاص دارد،‌ بطوریکه هر انسانی را که سری در ادبیات دارد بر می‌انگیزد تا به بررسی این اشعار بپردازد. من نیز به همین دلیل از میان موضوعات ارائه شده، موضوع شعر آن هم شعر شعرای معاصر را برگزیدم. شعر معاصر به دلیل روانی کلام، استعمال کلمات ساده و موضوعات متداول و روزمره جاذبه فراوانی دارد، خصوصاً در شعر شعرای رمانتیک زیبایی هایی خاصی دیده می شود
از میان شعرای معاصر احمد زکی ابوشادی را برگزیدم. ابوشادی مانند دیگر شعرای عصر خویش است، با این تفاوت که نوع زندگی و محیط اجتماعی و حوادث زندگی و روزگار چنان تأثیری در شعر او گذاشته که در زمان حیاتش حماسه های جاوید از خود به جاگذاشته است.
برای شناخت هر چه بیشتر این نویسنده شاعر خط به خط و صحفه به صحفه به مطالعه کتب پرداختم. ولی مطالب مهمی که بتواند مرا کمک کند چندان نیافتم.
در هر کتاب و هر کتابخانه‌ای که در دسترس بود  و کتب ادبی داشت به جستجو پرداختم. اما متأسفانه در آنها کمتر کتابی را یافتم که راجع به این شاعر نوشته باشند. در برخی کتابخانه‌ها به مراجع و منابعی اشاره شده بود که به صورت مستقل راجع به ابوشادی نوشته شده است، ولی آن نوشته‌های مستقل را در کتابخانه‌ها نیافتم . نباید سهم برخی از کتابها را که با کمک آن از عهده انجام این تکلیف بر آمدم نایده گرفت. کتابهایی را که نویسندگان آنها کم و بیش به شرح و حال او پرداخته اند، کتابهائی است چون الشعر العربی المعاصر تألیف ایلیا الحاوی و مذاهب الأدب تألیف محمد عبدالمنعم خفاجی و کتاب تاریخ الادب العربی نوشته حنّا الفاخوری که از آنها به فراخور این رساله بهره گرفتم.
بار دیگر جا دارد و از استادانی که با یاری آنان و نصائح و راهنمائیهای آنان که چه بسا سودمندتر از کتابها بوده است جرأت نگارش این تحقیق را یافتم تشکر نمایم .
اگر چه در مورد موضوع این رساله جستجو و تحقیق فراوان کرده‌ام، ولکن شاید آنچه مورد مطالعه خوانندگان عزیز در این مقوله قرار می‌گیرد، نا چیز و کم اهمیت جلوه کند، امید اغماض دارد.
 
فصل اول
(بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی در عصر معاصر)
 
– اوضاع سیاسی- اجتماعی- دینی- فرهنگی
– آغاز ادبیات معاصر
– بررسی اوضاع اجتماعی در مصر
– اوضاع و شرایط مصر بعد از حمله فرانسه
– اوضاع مصربعد از اشغال انگلیس
– دعوت به مساوات
– پیدایش و ظهور مطبوعات در مصر
 
 اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی :
«پس از حوادث غمبار و فجایع غیرقابل تحملّی ک بعد از عصر مغول بر ادبیات و پیکر شعر و نثر وارد شد، این گمان بود عاقبت سرنوشت ادبیات عرب چه خواهد شد. شعر و نثر نیز همچون دیگر علوم پویا است و به یک حال باقی نمی ماند. در اثر تأثیراتی که مدارس، چاپخانه، کتابخانه ها و مجامع و تأثیر و نقش متشرقین و غیره. شعر از حالت رخوت و رکودی که برابر عارض شده بود بیرون آمد و شروع به طی کردن مسیر جدیدی کرد. نوآوری جای تقلید و ابداع جای صنایع لفظی را گرفت در ادبیات دوره ی نهضت، دو مرحله مشهور است:
مرحله ی اول: سنّت گرایی.
مرحله ی دوم: نوآوری.
مرحله ی اول که مرحله ی رستاخیز و بیداری و حرکت بسوی افکار و موضوعات، تخیّلات و اسالیب قدیم شعر عربی است، خود به دو بخش تقسیم می شود:
الف: سنّت گرایی آمیخته به انحطاط.
ب: بازگشت به سبک عباسی.
در سنّت گرایی آمیخته به انحطاط، شعرای این دوره می خواستند به سنن شعری پیش از انحطاط برگردند ولی آثار انحطاط در کارهایشان نمایان بود.
بازگشت به سبک عباسی چون ادباء در اثر تحوّل اوضاع و احوال اجتماعی و استفاده از وسایل آموزشی، زبان عربی را به خوبی یاد گرفتند و علل ضعف آن را شناختند. با بهره گرفتن از صنعت چاپ دواوین شعرای پیش منتشر شد. شعرای جدید با اطلاع از شعر دوره ی عباسی تصمیم گرفتند از آن شعر تقلید کرده و در تعابیر خود دقت بکار برند. کار شعرای قرین را سرمشق قرار دادند، بنابراین شعرشان از زمانشان فاصله گرفت، و شعر این گروه دور از نیازها و مشکلات مردم بود.
در مرحله ی دوم، که مرحله ی نوآوری است در اثر ارتباط میان شرق و غرب و استفاده ی شرقیها از ادبیات غرب، شعر به مرحله ی جدیدی گام گذاشت و سه مکتب پدیدار شد که عباتند از:
۱- مکتب مخضرمین
۲- مکتب افراط کاران
۳- مکتب اهل ابداع
مکتب مخضرمین یعنی کسانیکه ضمن گرایش به نوآوری، کارشان بر مبنای ادبیات قدیم بود.
مکتب افراط کاران گروهی بودند که افکار غربی بر احساس و خیال آنها تأثیر گذاشت. اینها بودند که با ادبیات عرب اُلفتی نداشتند. این گروه در اثر شکست قانون اساسی در سال ۱۹۰۸م و حوادث جنگ جهانی اول بر ملت لبنان و سوریه رنگ رمانتیک به خود گرفت و از رمانتیسم فرانسوی رنگ تقلید گرفت. ویژگی سبک کار آنها دوری گزیدن از اسلوب قدیم بود و پذیرفتن سبک ادبیات غربی.
این ادبیات در اماکنی پا گرفت که مهاجران عرب می زیستند.
از ویژگیهای سبک رمانتیک درخشندگی اسلوب، موسیقی لفظ، و کوشش برای پدیدآوردن شعر آزاد و دعوت به آزادی بود. در این دوره گرایش به سبک سمبولیسم یا رمزگرایی نیز به وجود آمد. پیروان این مکتب به تعبیرات پیچیده پناه بردند و شعر را وسیله ی برای تعبیر از زندگی جدید بکار گرفتند.
مکتب اهل ابداع- که در کنار این گرایشات بوجود آمد. هدف از آن، این بود که شعر را به راه صحیح خود سوق دهد و آن را از فساد غزل و تملّق و چاپلوسی متن و تقلید از قدماء نجات بخشد و به جنبه های اجتماعی شعر اهمیّت دادند که ابوشادی از این مکتب پیروی می کرد.»[۱]
 
آغاز ادبیات معاصر عرب
«اگر نهضت ادبی قدیم عرب بر پایه اصول دین اسلام استوار شده بود بیداری جدید عرب بعد از خواب طولانی دوره ی انحطاط، وامدار تماس و ارتباط شرق با غرب است.
تقریباً بیشتر محققان عرب بر این عقیده اتفاق نظر دارند که نهضت ادبی جدید عرب با حمله‌ی ناپلئون بنا پارت به مصر در سال ۱۷۹۸م آغاز شد.
برخی نیز آغاز نهضت ادبی را همزمان با انقلاب عرابی پاشا در سال ۱۸۸۱ می دانند به هر حال خواستگاه نهضت ادبیات معاصر عرب کشور مصر است»[۲]
«کشور مصر در اواخر قرن هجدهم و به هنگام حمله ی ناپلئون، توسط مالیک از یک طرف و از طرف دیگر عثمانیها اداره می شد.
ممالیک بر سر بدست گیری حکومت به نزاعی مستمر با یکدیگر مشغول بودند و این سرزمین را دستخوش آشوب و هرج و مرج ساخته بودند، اختلافات و درگیرهای داخلی مجالی برای رونق فرهنگی و اجتماعی باقی نگذاشته بود، بیماری و جهل و فقر در این سرزمین بیداد می کرد، تقریباً رکودی فراگیر در زمینه های علمی و ادبی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر سراسر کشور سایه افکنده بود در واقع می توان گفت این صدای غرش توپهای فرانسه در دروازهای قاهره بود که آنان را از خواب غفلت بیدار کرد.
مصریهای دور مانده ازقافله ی علم و دانش و تمدن جدید ناگهان متوجه شدند که در جهان خارج تحولاتی شگرف رخ داده است و دنیا منتظر آغاز حرکت و تلاش آنان نمی ماند.
حمله ناپلئون به مصر در اثر مبارزه و رقابتی بود که میان فرانسه و بریتانیای کبیر در  پایان قرن هجدهم به وجود آمده بود.
هدف اصلی ناپلئون از حمله به مصر دستیابی به پایگاهی مطمئن در قلب جهان عرب بود تا از این طریق راه بریتانها را برای رسیدن به هند سد نماید. حمله ناپلئون گذشته از نابسامانیها و مواردی که هر تجاوزی در پس دارد، برای مصریها منشأ امور بسیار مفید می گردید. این حمله صرفاً یک حمله نظامی نبود بلکه جنبه ی فرهنگی و علمی نیز داشت. ناپلئون در اولین قدم مصر و سپس سوریه را تصرف کرد وی می دانست که به اشغال نظامی نمی تواند اکتفاء کند. همچنین به دلیل اینکه مصر از فرانسه دور است به هر حال روزی ارتش فرانسه از مصر خارج می شود، از این رو هدف ناپلئون این بود که ملت مصر را با تمدن غرب و به ویژه فرانسه آشنا سازد و از لحاظ فرهنگی مصر را تحت سیطره ی خود در آورد، تا سنگر و دژی برای فرانسه در شرق باشد»[۳]
«ناپلئون همزمان با اشغال مصر، دانشمندان، تجهیزات وامکانات علمی و فرهنگی را نیز با خود به ارمغان آورد و کوشید تا نوعی دوستی و همکاری میان ارتش اشغالگر و جامعه مصر ایجاد کند.
علاوه بر این فرانسوی ها برای تعلیم کودکان خود در مصر مدارسی احداث کردند و از همه مهمتر مصریان را با صنعت چاپ آشنا کردند، آنان برای چاپ فرمانها و اعلامیه های حکومتی چاپخانه ای تأسیس کردند که بعدها تأثیر فرهنگی شگرفی را در مصر به جای گذاشت.
فرانسوی ها به تأسیس یک مجمع علمی و تئاتر نیز همت گماشتند و دو روزنامه فرانسوی را در مصر منتشر کردند آنها سه سال مصر را اشغال کردند که تمام این مدت با مصریها و عثمانی ها درگیربودند و سرانجام مجبور شدند که این دیار را ترک کنند.»[۴]
«ولی فعالیتهای علمی و عمرانی آنها اعجاب مصریها را برانگیخت و آنها را از خواب غفلت و جهل بیدارکرد و به حقوق از دست رفته شان آشنا ساخت و دیدگانشان را به فرهنگ و تمدن جدید برگشود.
حس قومیت در آنها نشو و نما یافت، مخصوصاً امکان یافتند که در کارهای کشورشان شرکت کنند و نمایندگانی برای خود برگزینند.
البته ناگفته نماند که یورش ناپلئون نتایج مثبت و منفی به دنبال داشت.
جامعه مصری در ابعاد علمی، هنری و ادبی و سیاسی و اجتماعی به شدت تحت تأثیر فرانسه و اروپا قرار گرفت و دیدگان خود را بر دستاوردهای نوین علمی باز کرد. این تهاجم پیامدهای منفی نیز داشت که می توان از ورود فرهنگ غربی در فضای فرهنگ عربی و اسلامی نام برد.»[۵]
 
بررسی اوضاع اجتماعی در مصر
«دولت عثمانی، دولت اسلامی بود که حاکمی مسلمان بر آن حکومت می‌کرد و نتیجه فتوحات گسترده‌اش آسیا و اروپا و افریقا را شامل می‌شد. مردم و ملت‌ها در حوزه سلطه آنان با دین‌ها و مذهب‌های مختلف داخل شدند، پس ساکنان آن‌جا به دوگروه تقسیم شدند، مسلمانان و اهل ذمه، و هنگامی که مسلمانان گروه سیاسی مسلط و حاکم بودند از حقوق شهروندی و وظایف کامل در حکومت برخوردار بودند مانند مقام‌های مختلف سیاسی و اداری و قضایی و نظامی که در اختیار داشتند و در مقابل این مناصب وظایف چهار و جنگ و خدمات نظامی برعهده آنان بود. اما اهل ذمه حق را در تطبیق قوانین دینشان در امور خاص و اموال شخصیتشان می‌دانستند و جزیه بر آنها واجب بود مانند مالیات شخصی بود که هر ساله پرداخت می‌کردند.
از ناحیه اقتصادی، جامعه عربی به کشاورزان. تاجران، و صنعت‌گران و غیره تقسیم می‌شود.
همه این مسائل در جامعه عربی تأثیر می‌گذاشت به همین خاطر در پی تماسک و انسجام و متحد شدن برآمدند.[۶]»
«عثمانیانی که در ابتدا قبایلی وحشی و تجاوزگری بودند و با ترکیبی از عادات و تقالید عربی و اخلاقی اسلامی را گرفتند و صورت‌های مطلق زندگی را رها کردند و آن را به اعراب بیابانی بازگرداندند و خرافاتی با دین در آمیخته شد و کودکان از آغاز کودکیشان کار می‌کردند و خانواده‌هایشان با رنج و سختی تلاش می‌کردند و هیچ راهی برای تغذیه آنان نمی‌یافتند و همه جامعه از فقر و گرسنگی و بیکاری و مریضی رنج می‌برد. که اسباب و دلایل آن اوضاع به اوضاع و شرایط سیاسی مرتبط بود.
پس جز اندکی از آنها جمع زیادی از مردم آن زمان در شرایط سخت و طاقت‌فرسا زندگی میکردند. »[۷]
«اوضاع کشورهای عربی در قرن ۱۳ همراه با فساد و نابودی اخلاقی و زبان و ادبیات بود. و اروپا با شناخت و آگاهی نسبت به این اوضاع سریعاً بر آنجا هجوم برد ولی نه به شکل جنگ‌های صلیبی بلکه با دعوت و تبلیغات و با افزایش تاجران و انتشار علوم و ادبیات به جنگ با کسانی که در راهش ایستادند و مقاومت کردند، پرداخت.» [۸]
«خلاصه مطلب اینکه جامعه عربی در دوره عثمانی انسجام و اتحادش را از دست داد و این بخصوص در زمانی که فرانسه و بریتانیا در مصر ساکن شدند، بیشتر شد. و اوضاع طبقات فقیر جامعه تغییر چندانی نکرد. و به خصوص در روستاها فقرا همچنان فقیر و گرسنه‌ها گرسنه ماندند و تعداد بیکاران از قبل بیشتر شد.
و استعمارگران به شهرهایی خاص توجه و اعتنا کردند جایی که کارشناسان و نخبگان و سربازانش و کارمندانشان بیشتر بود بیشتر بهداشت کامل و نظافت شهرها و ایجاد باغ در این مکان ها را مورد توجه قرار می‌دادند.»[۹]
«با پایان یافتن قرن ۱۹ ارزش‌ها و سنت‌‌های اجتماعی قدیم رو به زوال و انحطاط رفت و جایش را به ارزش‌های جدید وارد شده از غرب داد. و درگیری و نزاع شدید بین علاقه‌مندان به غرب و تفکر غربی و مقلدان از سنت اعراب قدیم در مسکن، لباس، غذا، نوشیدنی، و وسایل رفاهی و تجملی رخ داد. در این میان یاران تقلید از قدماء، هر چه را که در توان داشتند برای مقاومت در مقابل جریان غرب مبذول داشتند. و در این هنگام، گروهی شاهد تبعیض موجود در جامعه و فرق بزرگ و فاحش بین حاکم و محکوم شدند. گروهی آگاه با مبادی و اصول و افکار جدید از آزادی و مساوات و عدالت اجتماعی به دور از ذلت و نفاق و رشوه و ربا و با اعتماد به کتاب خدا و سنت نبوی و براساس آراء مصلحان و احیاناً مفکران غربی بر پا شدند. این گروه از مفکران مختلف غرب مشکلات و مسائل اجتماعی را با گرایش‌های متعدد اداره می‌کردند.»[۱۰]
اما فسادهای اجتماعی که ادبیات توسط آن رو به نابودی و اضمحلال رفت دو نوع بود، اول محرماتی چون قمار و مست کننده‌ها (چون شراب) و مواد مخدر و تجاوز به عنف را شامل می‌شود. و نوع دوم تشکیلات و اسباب و آلات مستهجن و زشت چون رقص‌های دونفره و مختلط را شامل می‌شود. اما مست کننده‌ها و مخدرات که سخنان زیادی در مورد آنها و در گوشه و کنار شعر و نثر است و بر ما واجب است که بگوییم که حجم زیادی از شعر عربی دائماً همراه شراب بوده است. و ادبیات دائماً در نزاع و درگیری با فساد بوده است و ادبیات به بیان بعضی از خوش‌گذرانی‌ها و ارتباط با زنان و به نوعی خاص از رقص فرنگی می پرداختند.
هر یک از این موضوعات در اوایل، هدف نقد گزنده و تند مخالفان قرار گرفت، اما این نقدها با گذشت زمان کاهش یافت تا اینکه در مناطقی خاص، محدود شد و ما این نوع از سرگرمی‌ها و خوش‌گذرانی‌ها از آن جمله رقص‌های گروهی را در کانون جامعه و بین طبقات جدید جامعه را به وضوح می‌بینیم.[۱۱]
 
[۱] – تاریخ الآداب اللغه العربیه- جرجی زیدان- ص ۱۱.
[۲] –  دراسات فی تاریخ الادب العربی الحدیث و مدارسه؛ عبدالمنعم الخفاجی ج-الاول: ص ۲۲
[۳] – جنبش های ملی مصر، غلامرضا نجاتی ص ۳
[۴] – الأدب المقارن. الخطیب حسام، ج ۲ ص ۸
[۵] – تاریخ الآداب العربیه، جرجی زیدان، ج ۲ ص ۳۷۲
[۶] . الإتجاهات الفکریه عندالغرب، علی‌المحافظه،ص  ۱۵۹
[۷] . الرائد فی‌الادب العربی، انعام، الجندی. ص ۲۳۳
[۸] . تاریخ ادبیات عرب، احمد اسکندری و استاد مصطفی عنانی، ص ۳۱۴
[۹] . الرائد فی‌الادب العربی، انعام الجندی، ص ۱۰۲
[۱۰] . الإتجاهات الفکریه عند العرب، علی‌المحافظه، ص ۱۶۱
[۱۱] – الإتجاهات الادبیه فی‌العالم العربی الحدیث، انیس مقدسی ص ۱۲
تعداد صفحه :۱۲۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

مطلب پیشنهادی
در مدل های رگرسیونی، معمولا برای برآورد پارامترها از دو…
Cresta Posts Box by CP