دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

رویكرد های جدید طراحی مجتمع های زیستی متكی به الگوهای جامع بین رشته ای است، که به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند. از سوی دیگر، مشكلات زندگی شهرهای بزرگ استفاده از مجموعه های متراكم را اجتناب ناﭘذیر ساخته است. توجه به عوامل انسانی و محیطی مؤثر در برنامه ریزی و طراحی می تواند کیفیت زندگی در مجموعه های مسكونی را ارتقاء بخشد. پرسش اصلی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی است، بر این اساس عوامل انسانی و بستر محیطی مؤثر برارتقاء کیفیت زیست در مجموعه های مسكونی بررسی شده اند. فصل اول شامل کلیات مراحل پژوهش، هدف اصلی با عنوان ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی- محیطی و چهارچوب کلی پژوهش است. فصل دوم در برگیرنده مفاهیم بنیادی پژوهش مشتمل بر سه بخش عمده است، بخش اول تعریف مجتمع زیستی، بخش دوم مفهوم کلی الزام توجه به مسائل اجتماعی، با توجه به نیازهای فردی و جمعی ساکنان در جهت ارتقاء تعامل اجتماعی است و در بخش سوم عوامل محیطی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی ذکر می شود. فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته تا عوامل مثبت و منفی هریک تحلیل شده و به کارگرفته شوند، فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در آن شناخت بستر طرح و نیازهای کالبدی پرداخته می شود. فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، از این طریق به بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل مؤثر بر طراحی در راستای سوال اصلی پژوهش می پردازیم. فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد، با استفاده از عوامل ذکر شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع مورد استفاده ذکر شده است.

این تحقیق نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. مجتمع ها علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود، زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی، تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده، خواست ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند. امروزه، فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار باید با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق یابد. به عبارت دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.

كلید واژه ها:

مجتمع زیستی،اکولوژی، عوامل انسانی، تعاملات اجتماعی ،تعلق خاطر، دسترسی، صرفه جویی در انرژی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر

دانشکده: معماری و شهرسازی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

موضوع:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

استاد راهنما:

دکترنادیه ایمانی

استاد مشاور:

دکترفریبا قرایی

تابستان 88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 

فصل اول: مقدمات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

1-1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-ﭘیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-ﭘیش فرض ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-6- ضرورت و اهمیت ﭘژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-8-محدوده پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی………………………………………………………………………………

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 

بخش اول: مجتمع زیستی

2-1- 1-معرفی مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-1- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3- مجتمع های مسکونی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………24

بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

2-2-1- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-2- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-3- عرصه عمومی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-4- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-5- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی………………………………………………………………………………………………35

2-2-6- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی……………………………………………………………………………………….48

 

 

 

 

 

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع

2-3-1- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی………………………………………………………………………………………….57

2-3-2- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی…………………………………………………………………………………….62

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

 

فصل سوم: نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

 

3-1- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- نمونه های بررسی شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

4-1- شناخت عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2- میزان جذب انرژی سطوح…………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-3- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-4- کاربری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-5- ارتفاع و مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-6- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها……………………………………………………………………………………………………………93

4-7- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-8- رعایت حقوق همسایگی و همجواری………………………………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

 

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-1-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………..101

5-2-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ……………………………………………………………………………………102

5-3-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………….103

5-4- ملاحظات طرح سازه ای جهت طراحی سازه مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………..106

5-5- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

5-6- کلیات طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

5-7- سیستم سازه پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

5-8- محاسن ساخت مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………..114

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

 

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

6-1-موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

6-2- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..119

6-3-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………122

6-4-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………123

6-5-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها…………………………………………………………………………………………………………………………124

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130

 

 

 

 

 

مقدمه

طراحی و اجرای هماهنگ مجموعه های مسكونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده است. روابط كارفرما و سفارش دهنده مسكن از یك سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر كه در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده است در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده است. از یك سو جدایی میان كارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسكن و مجموعه های مسكونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از دلایل ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.

با بوجود آمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره استفاده كنندگان از مسكن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتكا به تحقیق سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی كه ساكنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین كننده نیازهای ساكنین آینده است. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای كالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسكونی شود كه وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سكونت ساكنین را تشویق نماید. [1]

در اینﭘایان نامه منظور از مجموعه های مسكونی، مجموعه هایی است كه تحت عناوین مختلف از جمله مسكن اجتماعی، به گونه ای یكجا و همزمان در شهر های ﭘرجمعیت ایران از جمله تهران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می شوند. در این گونه مجموعه ها معمولاً مالكیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعی است. مقیاس این مجموعه ها معمولاً بسیار متفاوت و از چند واحد مسكونی(مانند ساختمانهایی كه به صورت تجمیع شده در یك قطعه تفكیكی ساخته می شوند)، تا ساختمانهای بلند مرتبه مسكونی(مانند مجموعه هایی چون آ.اس. ﭘ .یا مجموعه مسكونی ستارخان) و حتی مجموعه های بزرگی كه به صورت ناحیه ای از شهر درآمده اند(مانند شهرك اكباتان) متغیر است.

با توجه به اینكه تراكم مجموعه های مسكونی عامل مهمی در شكل گیری و جریان زندگی در آنهاست، مقصود از افزایش افزایش تراكم در مجموعه های مسكونی علاوه بر تعاریف عام تراكم ساختمانی، یعنی نسبت فضای ساخته شده به واحد سطح، ویا تراكم جمعیتی به معنای نسبت جمعیت به واحد سطح، كه تعاریفی  اعتباری و قراردادی هستند، تراكم ادراكی كه مفهومی نسبی است نیز مورد نظر می باشد. تراكم ادراكی تراكمی است كه مردم و ساكنین یك مجموعه با توجه به ﭘیشینه فرهنگی و مكانی خود از آن مجموعه دریافت می كنند. بنابراین تعریف حتی یك مجموعه واحد توسط افراد با ﭘیشینه های مختلف می تواند با تراكم های متفاوتی ادراك شود.

همچنین منظور از عوامل انسانی مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی است كه در ادراك و دریافت مجموعه های مسكونی و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها مؤثر هستند.[2]

این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی است شکل گرفته است، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و توجه به کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می شود. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش عنوان شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده است، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می شود که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می شود، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را شکل می دهند.فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می شود.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با استفاده از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد استفاده ذکر شده است.

گرچه ساختمانهای مسکونی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ طراحی معماری و مسائل شهری می باشند،اما توجه به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی،همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود. در حال حاضر ساختمانهای مسکونی در هر نقطه ای احداث می شوند و هرگونه که خواسته شود حضور خود را بر فضای شهری تحمیل می نمایند علیرغم پیچیدگی های خاص این گونه ساختمانها شناخت صحیحی از شرایط خاص مجتمع های مسکونی وجود ندارد و بطور کلی معیارها و ضوابط طراحی و ساخت این گونه از ساختمانها مشخص نیست.

در این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل اطلاعات، نقد دیدگاههای مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمانهای مسکونی،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری،سازه،شهرسازی،اقتصاد،ایمنی و محیط زیست صورت  گرفته است.

با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده است. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی،و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده است. اگر چه بررسی و تحلیل هر یك از عوامل بر شمرده شده و تبیین رابطه بین آنها می تواند راه گشای بحث های تفضیلی و دقیق بعدی باشد.

اصولاً هدف این پایان نامه ارائه راهکار نیست، بلکه هدف دست یابی به روش مناسبی است جهت پایداری هرچه بیشتر مجتمع های مسکونی و تداوم و پایداری حیات آنها، با این همه در این پایان نامه پیشنهاداتی جهت دست یابی به مطالعات بیشتر به شیوه تحقیق ارائه شده است.

[1]  مفهوم محیط های حمایت كننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و منظور از آن محیط هایی است كه استفاده مردم از عملكردهایی خاص را تشویق یا تسهیل كند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986

[2] گرچه این مجموعه ها مشكلات خاص خود را دارند اما از نظر زیر ساخت های شهری نسبت به شهرك های جدید مزیت های زیادی دارند.

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مدیر سایت

Next Post

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

مقدمه: تشخیص به موقع و دقیق به عنوان اولین قدم در درمان سنگ های ادراری بسیار پراهمیت است.لذا بر آن شدیم تا روش جدید (Computed Tomography of Kidney,Ureter And Bladder) CT KUB را با روش مرسوم تشخیص سنگIVP (Intravenus Pyelography) مقایسه کنیم. مواد و روش کار: بیمارانی که در طول مدت 1.5 ساله مطالعه بر اساس صلاحدید اورولوژیست به علت رنال کولیک نیاز به انجام IVP داشتند شناسایی و پس از دادن توضیحات کامل و اخذ زضایت نامه تعداد 27 نفر وارد مطالعه شدند.برای هر یک ازاین 27 نفردر یک روز CT KUBو IVP انجام وکلیشه ها توسط یک رادیولوژیست گزارش شد.در این مطالعه معیار طلایی ما از وجود سنگ به دست آوردن سنگ ازطریق روشهای جراحی یا دفع سنگ در پیگیری های بیماران بوده است.هم چنین در صورت وجود پاتولوژی دیگری غیر از سنگ که میتوانست درد حاد پهلو دهد این موارد نیز ثبت و در دو روش مقایسه می شد. نتایج:از 27 نفری که وارد مطالعه شدند در 20 مورد سنگ به دست آمد. CT KUBبرای تمام 20مورد به درستی تشخیص سنگ داد و در 7 موردی که سنگ به دست نیامد CT KUB نیز تشخیص سنگ نداد.اما IVP تنها 13 مورد سنگ را شناسایی کرد .در 5 مورد در CT KUB (2مورد upjo ،دو مورد توده شکمی و یک مورد کیست) ودر 2 مورد در IVP تشخیص دیگری ((upjo برای بیمار مطرح شد نتیجه گیری: CT KUB در مقایسه با IVP در تشخیص سنگ های ادراری دقیق تر است(100% در مقابل 65%).از CT KUB می توان برای قطعیت عدم وجود پاتولوژی دستگاه ادراری در رنال کولیک نیز استفاده کرد.هم چنین در مواردی که علت درد حاد پهلو غیر از سنگ باشد CT KUB با دقت بالاتری نسبت به IVP پاتولوژی را کشف میکند.در مواردی که بیمار کنترااندیکاسیون استفاده از ماده حاجب دارد CT KUB ارزش دوچندان پیدا میکند.ما پیشنهاد میکنیم جهت بررسی رنال کولیک با KUB و سونوگرافی مشکوک اقدام اول CT KUB باشد. کلید واژگان:درد حاد پهلو، سنگ های ادراری، دقت تشخیصی