پایان نامه کارشناسی ارشد:تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی (M.A)

 

 

عنوان:

تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

 

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی

 

 

شهریور ماه ۱۳۹۳

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
 
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱. بیان مسأله. ۴
۱-۲. سئوالات تحقیق ۴
۱-۳. فرضیات تحقیق ۵
۱-۴. اهداف تحقیق ۵
۱-۵. پیشینه تحقیق ۵
۱-۶. روش کار و تحقیق ۵
فصل دوم: نگاهی گذرا به عصر ابن خفاجه اندلسی
۲-۱. وجه تسمیه اندلس ۸
۲-۲. تاریخچه فتح اندلس ۸
۲-۳. تقسیمات سیاسی اندلس ۹
۲-۳-۱. اوضاع سیاسی ملوک الطوایف و مرابطان. ۹
۲-۳-۲. تشکیل دولت مرابطان. ۱۰
۲-۴. اوضاع اجتماعی دوره ملوک الطوایف و مرابطان. ۱۱
۲-۵. اوضاع علمی و فرهنگی ۱۳
۲-۶. اوضاع ادبی ۱۴
۲-۶-۱. مراحل شعر اندلس ۱۴
۲-۶-۲. مرحله ضعف شعر. ۱۴
۲-۶-۳. مرحله تقلید. ۱۵
۲-۶-۴. مرحله تجدید ونوگرایی ۱۶
۲-۶-۵. دوره انحطاط ۱۷
۲-۶-۶. مضامین شعری در اندلس ۱۸
۲-۶-۶-۱. استغاثه. ۱۸
۲-۶-۶-۲. موشحات. ۱۹
۲-۶-۶-۲-۱. اجزاء موشحات. ۲۰
۲-۶-۶-۲-۲. ویژگیهای موشحات. ۲۰
۲-۶-۶-۳. زجل ۲۱
۲-۶-۷. مراحل نثر در اندلس ۲۱
۲-۶-۷-۱. فنون نثر. ۲۲
فصل سوم: مروری بر زندگینامه ابن خفاجه و آثار او
۳-۱. تولد و زادگاه ابن خفاجه. ۲۴
۳-۲. دوران کودکی وجوانی شاعر. ۲۵
۳-۳. هجرت وآوارگی به سوی مغرب (مراکش). ۲۶
۳-۴. ویژگی های جسمانی و روحی شاعر. ۲۶
۳-۴-۱. عزت نفس ۲۷
۳-۴-۲. نازک طبیعی ۲۷
۳-۴-۳. آرمان گرایی و بزرگ منشی ۲۷
۳-۵. استادان و شاگردان ابن خفاجه. ۲۸
۳-۵-۱. استادان. ۲۸
۳-۵-۲. شاگردان. ۲۸
۳-۶. اندیشه های دینی و مذهبی شاعر. ۲۸
۳-۷. وفات شاعر. ۳۱
۳-۸. آثار و تالیفات ادبی ابن خفاجه. ۳۱
۳-۸-۱. مکتب شعری ابن خفاجه. ۳۲
۳-۸-۲. اغراض وفنون شعری در دیوان ابن خفاجه. ۳۲
۳-۸-۲-۱. وطن دوستی ۳۲
۳-۸-۲-۲. ناله بر جوانی ۳۴
۳-۸-۲-۳. مدح ۳۶
۳-۸-۲-۴. رثاء. ۳۸
۳-۸-۲-۵. غزل. ۴۰
۳-۸-۲-۶. هجاء. ۴۲
۳-۸-۳. نثر ابن خفاجه. ۴۳
۳-۸-۴. شعر ابن خفاجه از نگاه دیگران. ۴۴
۳-۸-۵. جایگاه وصفی ابن خفاجه در پژوهشهای ادبی ۴۵
فصل چهارم: نگاهی به تاریخچه وصف از دوره جاهلی تا اندلس
۴-۱. وصف در لغت و اصطلاح ۴۸
۴-۲. ارزش و اهمیت وصف. ۴۹
۴-۳. وصف در شعر جاهلی ۵۰
۴-۳-۱. وصف شب. ۵۱
۴-۳-۲. وصف اسب. ۵۲
۴-۳-۳. وصف شتر. ۵۴
۴-۴. وصف در دوره صدر اسلام. ۵۶
۴-۵. وصف در دوره اموی ۵۷
۴-۶. وصف در دوره عباسی ۵۸
۴-۷. وصف در دوره اندلس ۶۱
۴-۷-۱. بارزترین ویژگی های وصف در شعر اندلس ۶۳
۴-۷-۱-۱. وسعت خیال، تزیین الفاظ و عدم تعمق فکری ۶۳
۴-۷-۱-۲. پیوند وصف طبیعت با فنون دیگر شعر. ۶۵
۴-۷-۱-۳. کاربرد رمز در شعر طبیعت. ۶۶
۴-۷-۱-۴. گسترش اسلوب تشخیص در شعر طبیعت. ۶۷
فصل پنجم: بررسی نوآوری ها و تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه
۵-۱. بخش اول: بررسی وصف در اشعار ابن خفاجه. ۷۴
۵-۱-۱. ابن خفاجه شاعری وصف پرداز. ۷۴
۵-۱-۲. ابن خفاجه. ۷۵
۵-۱-۲-۱. آغاز قصاید با وصف طبیعت. ۷۵
۵-۱-۲-۲. پندگیری و عبرت از طبیعت. ۷۵
۵-۱-۲-۳. پیوند وصف طبیعت با دیگر فنون شعری ۷۶
۵-۱-۲-۴. استفاده از تصاویر خشن و موسیقی تند. ۷۷
۵-۱-۵. تجلی عناصر طبیعت در قالب زنی زیبا ۸۰
۵-۱-۲-۶. استفاده از عناصر زندگی اشرافی در تصاویر. ۸۱
۵-۱-۲-۷. انبوه سازی تصاویر. ۸۳
۵-۱-۲-۸. آفرینش تصاویر، حاصل تجربه های حسی ۸۴
۵-۱-۲-۹. ابن خفاجه شاعری رومانتیسم. ۸۵
۵-۱-۲-۱۱. آفرینش تصاویری دارای حرکت و حیات. ۸۷
۵-۲. بخش دوم: بررسی نوآوری های این خفاجه در توصیف طبیعت. ۹۱
۵-۲-۱. طبیعت ساکت. ۹۱
۵-۲-۱-۱. پدیده های آسمانی ۹۲
۵-۲-۱-۱-۱. آسمان. ۹۲
۵-۲-۱-۱-۲. خورشید. ۹۳
۵-۲-۱-۱-۳. ستارگان. ۹۶
۵-۲-۱-۱-۳-۱. ستاره سُهی ۹۷
۵-۲-۱-۱-۳-۲. ستاره فرقدان (دوبرادر). ۹۸
۵-۲-۱-۱-۴. سیاره ها ۹۸
۵-۲-۱-۱-۴-۱. زمین ۹۸
۵-۲-۱-۱-۴-۲. سیاره زحل (کیوان). ۱۰۰
۵-۲-۱-۱-۵. باران. ۱۰۱
۵-۲-۱-۱-۶. برف. ۱۰۳
۵-۲-۱-۱-۷. ابر. ۱۰۴
۵-۲-۱-۱-۸. رعد و برق ۱۰۶
۵-۲-۱-۱-۹. فلق و شفق ۱۰۸
۵-۲-۱-۲. پدیده های زمینی ۱۱۰
۵-۲-۱-۲-۱. کوه ۱۱۰
۵-۲-۱-۲-۲. دریا ۱۱۴
۵-۲-۱-۲-۳. درختان. ۱۱۶
۵-۳-۲-۳-۱. درخت بان (سرو کوهی). ۱۱۶
۵-۲-۱-۲-۳-۲. دوح (درخت تنومند). ۱۱۸
۵-۲-۱-۲-۳-۳. أراک (سواک). ۱۱۹
۵-۲-۱-۲-۴. نباتات. ۱۲۰
۵-۲-۱-۲-۴-۱. گل خیری (گل شب بو). ۱۲۰
۵-۲-۱-۲-۴-۲. گل آس. ۱۲۱
۵-۲-۱-۲-۴-۳. گل بابونه. ۱۲۲
۵-۲-۱-۲-۴-۴. گل نرگس ۱۲۳
۵-۳-۴-۲. باد. ۱۲۶
۵-۳-۴-۳. آب. ۱۲۸
۵-۳-۴-۴. خاک. ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۰
ملخص البحث.۱۳۲
منابع و مأخذ. ۱۳۳
چکیده انگلیسی ۱۳۸
 
 

مقدمه

ابن خفاجه ادیب و شاعر اندلسی و ملقب به صنوبری اندلس است از آنجا که اغلب موضوعات شعری به گونه­ای به وصف برمی­گردد و او سر آمد شاعران وصف سراست، پس باید او را از بزرگترین شاعران ادبی عربی به شمار آورد. بررسی علل موفقیت او در فن وصف و رمز زیبایی وصفیات ابن خفاجه می ­تواند روش و اسلوبی خاص در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
ابن­خفاجه اندلسی یکی از این شاعران بزرگ در جهان ادبیات عرب می­باشد وی که به عنوان شاعر طبیعت نام دارد چنان طبیعت در نظرش با ارزش گشت که بدان سوگند یاد کرد و به باغبان و عاشق طبیعت ملقب گردید. ابن خفاجه در تاریخ به شاعر وصف پرداز مشهور گشت چرا که وصف در دیوان او بیشترین جای را به خود اختصاص داده است.
از مواردی که ابن خفاجه به عنوان یک شاعر اصیل خودنمایی می­ کند وصف است. و مهمترین موضوعات وصف ابن خفاجه طبیعت است و طبیعت ماننده موزه­ای بزرگ است که شاعر در آن قدم می­زند و از زیبایی و صور و اشکال آن چون وصف طبیعت ساکت که شامل آسمان، ماه، ستارگان، ابر، بادها، باران، زمین، درختان، نباتات، رودخانه­ها، مکانها، و رنگ می­شود. و از هریک وصف­هایی دل انگیز به جای
می­گذارد. ابن خفاجه در زمینه توصیفات خود در مورد طبیعت ساکت بسیار شعر گفته است و بسیاری اوقات با آنها به سخن پرداخته و چیره دستی و مهارت خویشی را به نمایش گذاشته است.
پایان ­نامه حاضر که به تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی مربوط است از
۵ فصل تشکیل شده، فصل اول در برگیرنده کلیات تحقیق است، و از فصل دوم به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر شاعر پرداخته شده است، و فصل سوم مروری بر زندگینامه ابن خفاجه و بیان آثار ادبی او اشاره داشته که شاعر در آن هنرنمایی زیبایی کرده است، فصل چهارم به تاریخچه وصف از دوره جاهلی تا دوره اندلسی پرداخته شده است و در فصل پنجم به بررسی نوآوری­ها و تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار وصفی ابن خفاجه می ­پردازد.
 
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱. بیان مسأله

پرداختی به ادبیات و شعر شاعران بزرگ در عرصه زبان و ادبیات عرب از دیرباز مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان این رشته بوده است خصوصاً شعرایی که در یکی از اغراض و فنون شعری برجسته بوده ­اند و فن وصف به به عنوان فنی مهم و مؤثر در زدودن غبار ابهام از دنیای پر رمز و راز شعر، از دیرباز در تصویر پردازی­های شاعران خودنمایی کرده­اند و در میان شاعران تصویرپرداز ابن خفاجه وصف را به عنوان ابزاری برای تصویرپردازی صورت­های نقلی و وجدانی خود برگزید. وی توصیفات خود را در مورد طبیعت و پدیده­های آسمانی و عناصر آن بر همه اغراض شعریش سایه گسترانده است و طبیعت در نظرش خیلی با ارزش گشت و به باغبان و عاشق طبیعت مقلب گردید. و در این پژوهش تلاش پژوهشگر بر این است تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی آن را بررسی نماییم.
 

۱-۲. سئوالات تحقیق

  1. تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه شامل چه موضوعاتی است؟
  2. ابن خفاجه در توصیفات طبیعت از چه مضامینی استفاده کرده است؟

 

۱-۳. فرضیات تحقیق

  1. تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه شامل موضوعاتی چون؛ پدیده­های آسمانی، پدیده­های زمینی و توصیف زندگی می­باشد و موضوعات وصف ایشان در مظاهر مختلف طبیعت پراکنده شده است.
  2. ابن خفاجه از جمله شاعران با تجربه در توصیف عناصر طبیعت است و از مضامین قرآنی و اسلامی بهره برده است.

 

۱-۴. اهداف تحقیق

  1. آشنایی با تجدید و نوآوری وصف طبیعت در اشعار وصفی ابن خفاجه و نیز موضوعات مختلفی که ایشان در آنها هنرنمایی کرده است.
  2. بررسی و تحلیل مضامین قرآنی و اسلامی که در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه به تصویر کشیده شده است.

تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی…
Cresta Posts Box by CP