پایان نامه عوامل موثر بر انگیزش شغلی

bubbles with different colors

جدول(۱-۱): مدل فرایند پژوهش

مرحله اول: سئوال آغازی
عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودکدام اند؟
مرحله دوم:                                                  مطالعات اکتشافی
 
مباحث نظری                    مباحث پژوهشی

نظریه دو عاملی هرزبرگ،
نظریه X  و Y  مک گریگور،
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
“پارمیر” و “ایست”
“اسگارد” و “سامرز” و “پولیسینو”
میر فخرایی و شریفی

 
 

مرحله سوم : چار چوب نظری تحقیق
نظریات هرزبرگ، مازلو، مک گریگور
مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی
مؤلفه های مورد ارزیابی : بررسی  ارتباط عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با  انگیزش شغلی
مرحله پنجم : ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه استاندارد  انگیزش شغلی لورنس و جوردن که دارای ۲۲  سوال می باشد و پرسشنامه محقق ساخته جهت شناسایی عوامل موثر بر  انگیزش شغلی که شامل ۲۴ سوال می باشد.
مرحله ششم : تجزیه و تحلیل داده ها
از روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی و آزمون همبستگی پیرسون  استفاده شده است.
مرحله هفتم : نتیجه گیری
بین عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با  انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*