مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت-پایان نامه زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته زمین‌شناسی

گرایش: زمین‌شناسی اقتصادی

 

 

عنوان:

مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت

 

 

استاد راهنما:

دکتر مهناز خدامی

 

 

استاد مشاور:

مهندس احمد فتاحی مِجلِج

 

 

 

 

زمستان ۱۳۹۰

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
 
فصل اول-کلیات

کلیات. ۴

۱-۱- موقعیت جغرافیائی و راه های ارتباطی ۴
۱-۲-آب و هوا و پوشش گیاهی. ۷
۱-۳- ویژگی‌های توپوگرافی منطقه ۸
۱- ۴- پیشینه پژوهش. ۹
۱- ۵- هدف از مطالعه. ۱۰
۱- ۶- روش مطالعه. ۱۰
فصل دوم-زمین شناسی
۲- ۱- مقدمه. ۱۳
۲- ۲- زمین شناسی ناحیه­ای. ۱۴
۲- ۲- ۱- چینه­شناسی ۱۵
الف – سازند کهر ۱۵
ب – سازند سلطانیه ۱۵
ج – سازند مبارک. ۱۶
د – سازند درود. ۱۶
ر- سازند الیکا. ۱۷
ز – سازند روته. ۱۷
ژ – سازند شمشک. ۱۸
ه – سازند لار ۱۸
ی – سازند چالوس . ۱۸
و – سنگ­های دگرگونه­ی ناحیه­ی علم کوه (مجموعۀ دگرگونی بریر) ۲۰
شکل ۲ – ۳-سنگ­های آذرین. ۲۱
الف – مونزونیت­ها. ۲۱
ب – داسیت­ها. ۲۱
ج – کوارتز مونزونیت اکاپل ۲۲
د- دایک­ها. ۲۳
۲- ۲- ۲- زمین ساخت. ۲۴
۲- ۲- ۳- گسل­های منطقه ۲۷
۲-۲-۴-معادن منطقه مورد مطالعه . ۳۰
فصل سوم-پتروگرافی و مینرالوگرافی
۳- ۱- مقدمه. ۳۵
۳- ۲- پتروگرافی سنگ­های آذرین درونی. ۳۶
۳- ۲- ۱- گرانیت . ۳۶
۳- ۲- ۲- گرانودیوریت ۴۱
۳- ۲- ۳- سینیت کوارتز­دار ۴۲
۳- ۲- ۴- سینیت آلکالن. ۴۴
۳- ۲- ۵- سینیت. ۴۵
۳- ۳- پتروگرافی سنگ­های آذرین خروجی ۴۷
۳- ۳- ۱- آندزیت ۴۷
۳- ۴- پترو گرافی سنگ­های دگرگونی ۴۸
۳- ۴- ۱- میکا شیست ۴۹
۳- ۴- ۲- مرمر. ۵۰
۳- ۴- ۳- اسکارن ۵۱

۳- ۵- بررسی تحولات ماگمایی. ۵۱

بررسی سایر بافت­های موجود در سنگ. ۵۳
فصل چهارم-ژئوشیمی و پتروژنز
۴- ۱- مقدمه. ۵۵
۴- ۲- نامگذاری سنگ­های منطقه . ۵۵
۴- ۲- ۱- طبقه ­بندی شیمیایی ۵۶
الف- نامگذاری به روش (Cox et al, 1979 ) TAS 56
4- 2- 2- رده بندی بر حسب کاتیون‌ها (De la Roche et al, 1980). 56
4- 2- 3- نمودار کاتیونی (Debon and Lefort, 1983). 56
4- 2-4- رده­بندی براساس کانی­های نورماتیو ۵۶
۴- ۲- ۵- طبقه بندی براساس میزان اشباعیت ازآلومینیوم ۵۷
۴- ۳- تعیین سری­های ماگمایی سنگ­های منطقه        ۶۱
۴- ۳- ۱- نمودار (Irvine & Bargar, 1971) AFM    ۶۱
۴- ۳- ۲- نمودار K2Oدر برابر (Taylor et al, 1976) SiO2 61
4- 3- 3- نمودارCo در برابر Th(Hastie et al, 2007 ). 61
4- 4- ژئوشیمی عناصر اصلی. ۶۳
۴- ۴- ۱- مقدمه. ۶۳
۴- ۴- ۲- روند تغییرات عناصر اصلی. ۶۳
۴- ۵- ژئوشیمی عناصر کمیاب. ۶۷
۴- ۵- ۱- مقدمه. ۶۷
۴- ۵- ۲- روند تغییرات عناصر کمیاب. ۶۸
۴- ۵- ۳- مجموعه عناصر نادر سازگار Ni, V Co, 71
4- 6- محیط تکتونوماگمایی سنگ­های منطقه. ۷۲
۴- ۶- ۱- مقدمه. ۷۲
۴- ۶- ۲- نمودارهای تعیین موقعیت تکتونیکی با بهره گرفتن از عناصر اصلی ۷۳
۴- ۶- ۳- نمودار­های تعیین موقعیت تکتونیکی با بهره گرفتن از عناصر کمیاب ۷۵
رده بندی شاند و گورتن (۲۰۰۲) ۷۷
۴- ۶- ۴- نمودار R2-R1 (Batchelor & Bowden, 1985) 78
4- 7- نمودارهای عنکبوتی منطقه ۷۸
فصل پنجم-متالوژنی
۵-۱- مقدمه ۸۴
۵-۲-مطالعات مینرالوگرافی. ۸۵
۵-۳- متالوژنی ۹۱
۵-۳-۱- مقایسه نموداری مقدار عناصر در پوسته و نمونه‌ها ۹۵

۵-۴- محیط تکتونوماگمایی سنگ­های منطقه ۱۰۰

۵-۴-۱- مقدمه. ۱۰۰
۵- ۴- ۲- تقسیم بندی ژنتیکی گرانیتوئیدها ۱۰۰
نتیجه‌گیری . ۱۰۴
پیوست‌ها
پیوست الف- نتایج مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران(IMPRC.lab) 107
 
منابع و مآخذ
الف-منابع فارسی. ۱۱۷
ب- منابع انگلیسی ۱۱۸
چکیده انگلیسی ۱۲۰
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جداول فصل سوم
جدول ۳- ۱- علائم اختصاری کانی‌ها و کلماتی که در شکل­‌ها بکار رفته است. ۳۵
جداول فصل پنجم
جدول ۵-۱- مختصات محل نقاط نمونه برداری ۸۴
جدول ۵- ۲ مقدار عناصر در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مطالعاتی. ۹۴
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودارهای فصل پنجم
نمودار۵-۱- مربوط به عنصر Sn. 95
نمودار۵-۲- مربوط به عنصر W. 95
نمودار۵-۳- مربوط به عنصر Pb. 96
نمودار۵-۴- مربوط به عنصر Zn. 96
نمودار۵-۵- مربوط به عنصر Cu 97
نمودار۵-۶- مربوط به عنصر Zr. 97
نمودار۵-۷- مربوط به عنصر Ag 98
نمودار۵-۸- مربوط به عنصر Ni. 98
نمودار۵-۹- مربوط به عنصر Au 99
نمودار۵-۱۰- مربوط به عنصر U 99
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                         صفحه
اشکال فصل اول
شکل ۱- ۱- نمای عمومی از ارتفاعات کلاردشت ۴
شکل۱- ۲- راه­های دسترسی به محدوده­ مطالعاتی ۶
شکل۱- ۳- نمایی کلی از محدوده مطالعاتی ۷
شکل ۱- ۴- نمایی از پوشش گیاهی منطقه ۸
شکل ۱- ۵- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه واقع در نقشه‌های زمین شناسی۱۰۰۰۰۰: ۱ برگه‌های مرزن‌آباد و لنکران. ۹
شکل ۱-۶- مقطع زمین شناسی منطقه مورد مطالعه واقع در نقشه زمین شناسی۱۰۰۰۰۰: ۱ برگه لنکران
۹
اشکال فصل دوم
شکل ۲-۱- موقعیت منطقه در زون ساختاری البرز ۱۳
شکل ۲-۲- توالی لایه‌های آهکی و لاتریتی سازند روته در منطقه رودبارک ۱۷
شکل ۲- ۳- نمایی از کوارتز مونزونیت اکاپل. ۲۱
شکل۲-۴- نمایی از تکتونیک منطقه. ۲۳
شکل ۲-۵- نمایی از دایکهای منطقه اکاپل ۲۴
شکل ۲-۶- نمایی از معدن مرمریت سبز دره سایدیم و محل دپوی سنگهای تزئینی کلاردشت. ۳۰
شکل ۲- ۷-توده سینیت آلکالن مجل. ۳۱
شکل ۲- ۸- توده‌های مرمریت معدن بریر. ۳۲
شکل ۲- ۹- تصویر ارتفاعی- رقومی و ترک نمونه اخذ شده از معدن سنگ دیوچال. ۳۳
اشکال فصل سوم
شکل ۳-۱ گرانیت ۳۸
شکل ۳-۲ گرانیت پیروکسن دار. ۴۰
شکل ۳-۳ گرانودیوریت ۴۲
شکل۳-۴ سینیت کوارتزدار ۴۳
شکل ۳-۵ آلکال سینیت ۴۵
شکل ۳- ۶ سینیت ۴۶
شکل ۳-۷ آندزیت­‌ها ۴۸
شکل۳-۸ میکا­شیست. ۴۹
شکل۳-۹ نمایی از مرمر. ۵۰
شکل ۳-۱۰ترتیب تبلور در یک ماگمای گرانیتی در شرایط PH2O=2Kb, AbAn=3.8 و تشکیل بافت گرانوفیری. ۵۲
اشکال فصل چهارم
شکل۴- ۱- موقعیت سنگ‌های نفوذی مورد مطالعه بر روی نمودار. ۵۸
شکل۴- ۲- موقعیت سنگ‌های نفوذی مورد مطالعه بر روی نمودار. ۵۸
شکل۴- ۳- موقعیت سنگ­‌های نفوذی منطقه مورد مطالعه بر روی نمودار . ۵۹
شکل۴- ۴- پارامتر­های R1, R2دولاروش و همکاران (۱۹۸۰) و موقعیت سنگ‌های منطقه بر روی آن. ۵۹
شکل۴- ۵- موقعیت نمونه‌ها مطابق رده بندی دبن و لوفر. ۶۰
شکل۴- ۷- طبقه بندی براساس میزان اشباعیت از آلومینیوم ۶۰
شکل۴- ۶- An- Ab- Or براساس مقادیر نورماتیو جهت نامگذاری سنگ‌های آذرین منطقه ۶۱
شکل ۴- ۸- تفکیک سری ماگمایی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه براساس نمودار AFM. 62
شکل ۴- ۹- تفکیک سری ماگمایی سنگ­های منطقه مورد مطالعه نمودار SiO2 در برابر­ K2O
. 62
شکل ۴- ۱۰- تغییرات اکسید‌های اصلی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه ۶۶
شکل ۴- ۱۱- نمودار تغییرات عناصر کمیاب در برابر SiO2. عناصر فرعی بر حسب PPM و SiO2 70
شکل ۴- ۱۲- نمودار عناصر کالکوفیل در برابر SiO2 71
شکل۴- ۱۳- نمودار عناصر سازگار V, Ni, Crو Co در برابرSiO2 72
شکل ۴- ۱۴- موقعیت نمونه‌های مورد مطالعه بر روی نمودار مانیار و پیکولی (۱۹۸۹) جهت تعیین محیط تکتونیکی ۷۴
شکل ۴- ۱۵- نمودار مانیار و پیکولی (۱۹۸۹) ۷۵
شکل ۴- ۱۶- موقعیت گرانیتوئیدهای مورد مطالعه بر روی نمودار پیرس و همکاران (۱۹۸۴) ۷۶
شکل ۴- ۱۷- موقعیت نمونه­ها بر روی نمودار گورتن و همکاران (۲۰۰۲) ۷۷
شکل ۴- ۱۸- نمودار تعیین محیط تکتونیکی گرانیت­ها با بهره گرفتن از پارامترهای R2-R1 دولارش باچلور و بوون (۱۹۸۵) و موقعیت گرانیتوئیدهای مورد مطالعه بر روی آن. ۷۸
شکل ۴- ۱۹- نمودار عناصر نادر خاکی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه که براساس مقادیر کندریتی نرمالیز شده‌اند. ۸۱
شکل ۴- ۲۰- نمودار عنکبوتی سنگ­های منطقه­ی مورد مطالعه که براساس گوشته اولیه نرمالیز شده ­اند
. ۸۱
شکل ۴- ۲۱- نمودارعنکبوتی سنگ­­های منطقه مورد مطالعه نسبت به N- MORB نرمالیز شده ­اند ۸۲
شکل ۴- ۲۲- نمودارعنکبوتی سنگ­های منطقه مورد مطالعه نسبت به OIB نرمالیز شده ­اند ۸۲
اشکال فصل پنجم
شکل ۵-۱- تصویر ارتفاعی- رقومی منطقه مورد مطالعه و مسیرهای پیمایش از محل کمپ تا محدوده    ۸۴
شکل ۵-۲- دهنه ورودی تونل قدیمی معدن سرب گورت. ۸۵
شکل ۵-۳- آثار معدنکاری در معدن سرب گورت. ۸۶
شکل۵-۴- نمایی از کانی سازی مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه ۸۷
شکل۵-۵ حضور کانی گالن ۸۸
شکل۵-۷حضور کانی پیریت در فضای خالی سنگ ۸۸
شکل ۵-۶ حضور گالن و سریزیت در مقطع مورد مطالعه. ۸۸
شکل۵-۹حضور پیریت و هیدوکسیدهای آهن ۹۰
شکل۵-۸ حضور کالکوپیریت در سنگ و تبدیل شدگی آن به کالکوسیت در درزه‌ها و شکستگی‌ها ۹۰
شکل ۵- ۱۰ رگه‌های هیدروکسید آهن ۹۰
شکل ۵-۱۱ a) هماتیت در فضای خالی b) تیغه‌های هماتیت ۹۱
شکل ۵-۱۲- رخساره لارویکیتی حاشیه ای (نفلین سینیت ) واقع در امیرچشمه                                                                ۹۳
شکل۵- ۱۳- دیاگرام تفکیک گرانیتوئیدهای M,S,I از A  و موقعیت نمونه­های منطقه که درسه دیاگرام نمونه‌ها در محدوده A و در دو نمودار دیگر در محدوده A,S,I قرار می­گیرند. ۱۰۳
چکیده
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان چالوس، جنوب باختر کلاردشت و در استان مازندران واقع شده است. همچنین از نظر تقسیم بندی ساختاری ایران در قسمت شمالی زون البرز مرکزی واقع شده است. در محدوده مورد مطالعه مجموعه­هایی از سیستم­های راندگی­ها و گسل­های معکوس اغلب بزرگ زاویه دیده می­شوند. مطالعات صحرائی، سنگ شناسی، زمین شناسی معدنی و ژئوشیمیایی در محدودۀ مذکور صورت پذیرفت. سنگ­­های آذرین در منطقه شامل گرانیت، گرانودیوریت، سینیت کوارتز­دار، آلکالی سینیت، سینیت و آندزیت هستند. سنگ­های آذرین درونی منطقه­ی مورد مطالعه به لحاظ پتروگرافی دارای تنوع بافتی و ساختی زیادی هستند. بافت پرتیتی و گرانوفیری در سنگ­های نفوذی منطقه به فراوانی دیده می­شود. سنگهای دگرگونی شامل میکا شیست، مرمر و اسکارن می‌باشند. بروی تعدادی از نمونه‌ها آنالیزهای XRF,ICP-AES,ICP-MS برای شناسایی عناصر اصلی، فرعی و نادر خاکی انجام گرفت. از لحاظ ژئوشیمیایی سنگ­­های ماگمایی منطقه­ کالکوآلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی و متا آلومین هستند. شیب عمومی نمودار چندعنصری آنها منفی است واز عناصر ناسازگاری نظیر Cs, K, U, Th غنی و از عناصر Ta, Nb, Ti فقیر شده اند. چنین ویژگی­هایی شاخصه ماگماهای کمان­ ماگمایی و آلایش یافته با پوسته قاره­ای است. در محدوده­های گسلی و کنتاکت توده­­های نفوذی با سازند­های آهکی آلتراسیون­­های شدیدی در منطقه رخ داده است. کانی­­های فلزی قابل مشاهده در منطقه شامل گالن،آنگلزیت و پیریت می‌باشند. می‌توان آلتراسیون‌های پراکنده و رگه‌های کم ضخامتی از کانه زایی سرب، روی و مس را نیز در اطراف تودۀ نفوذی مشاهده کرد که ناشی از فعالیت‌های هیدروترمال خفیف در حاشیۀ توده است. نفوذ سنگ‌های گرانیتوئیدی، رخداد دگرگونی و تشکیل اسکارن، دگرسانی گرمآبی وابسته به آن و گسل‌ها و درزه‌ها در اطراف آن محیط را برای کانه زایی‌های فلزی فراهم آورده است. نتایج مطالعات نشانگر فراوانی نسبی عناصر تنگستن و اورانیوم در گرانیت آلکالن علم کوه، فراوانی نسبی عنصر زیرکنیوم در گرانیت دره امیر چشمه و سینیت دره مجل و فراوانی نسبی عنصر مس در سینیت آلکالن دره مجل می‌باشد.
کلید واژه‌ها: کلاردشت، گرانیت، مجل
مقدمه
مواد معدنی پایه و اساس صنایع کشور را تشکیل می‌دهند. ایران دارای پتانسیل مواد معدنی فلزی و غیرفلزی خوبی می‌باشد. ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با پتانسیل ایران بسیار ناچیز است. این موضوع، زمینه و انگیزه ای جهت مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت گردیده است.
این گزارش شامل پنج فصل می‌باشد، فصل اول اطلاعاتی در مورد منطقه در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در فصل دوم به زمین شناسی منطقه با توجه به آخرین اطلاعات و گزارشات موجود پرداخته شده است.
در فصل سوم سنگهای منطقه از نظر پترولوژی و مینرالوگرافی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.
فصل چهارم ژئوشیمی سنگهای منطقه بررسی شد و در نهایت در فصل پنجم به مطالعه متالوژنی منطقه پرداخته شده است.
امید است که این گزارش راهنمایی برای مطالعات بعدی در منطقه باشد.
تعداد صفحه : ۱۳۸ به همراه  عکس ها و ضمائم
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری…
Cresta Posts Box by CP