مقاله علمی با منبع : مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ …

bc225

a7/249

چهار خط جوی و پشته ای ۷۵cm

cd7/221

a7/241

مسطح

cd218

b231

سانتریفوژ

d3/214

bc226

LSD=8/360

۳-۴- تعداد سنبله در متر مربع
بین متوسط تعداد سنبله در متر مربع در شرایط هیرم کاری و خشکه کاری تفاوت معنی داری مشاهده شد (۰۵/۰  ). هیرم کاری با متوسط ۴۰۰ سنبله در متر مربع نسبت به خشکه کاری با متوسط ۳۷۰ سنبله در متر مربع ۵/۷% افزایش نشان داد (نمودار ۵). به نظر می رسد آماده سازی بهتر بستر کاشت در شرایط هیرم کاری و متعاقب آن جوانه زنی و سبز یکنواخت، زودتر، بهتر و بیشتر بذرها باعث افزایش تعداد سنبله ها در شرایط هیرم کاری نسبت به شرایط خشکه کاری شده است. دیویدسون و همکاران (۱۹۹۰) و فاهونگ و همکاران (۲۰۰۴) به نتایجی مشابه اشاره کرده و این آزمایش را تأیید می کنند (۲۹ و ۳۲).
 
نمودار ۵- اثر شرایط کشت بر تعداد سنبله در متر مربع
a
b
اثر روش های مختلف کاشت بر تعداد سنبله در متر مربع معنی دار بود ( ۰۵/۰  ). مطابق نمودار (۶) سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری با میانگین ۳۹۵ سنبله در متر مربع بیشترین و روش سانتریفوژ (شاهد) با میانگین ۳۷۴ سنبله در متر مربع کمترین میزان سنبله در متر مربع را داشتند که اختلاف آنها ۶% بود. گرچه روش کشت چهار خط روی جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری با میانگین ۳۹۲ سنبله در متر مربع در رتبۀ دوم قرار گرفت اما تفاوت معنی داری با روش کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری نداشت. کشت مسطح نیز با میانگین ۳۷۸ سنبله در متر مربع تفاوت معنی داری با روش سانتریفوژ نداشت و در رتبۀ سوم قرار گرفت. چون در روش کشت سانتریفوژ بذرها در عمقهای مختلفی قرار می گیرند میزان و درصد سبز تحت تأثیر قرار گرفته، سبز نهایی کاهش یافته و از قدرت پنجه زنی نیز کاسته می شود که در نهایت بر تعداد خوشۀ تولید شده تأثیر گذاشته و آنرا کاهش می دهد. نتایج بدست آمده در این آزمایش با نتایج فیشر[۴۰] و همکاران (۱۹۷۶)، مارشال و اهم[۴۱] (۱۹۸۷)، جانسون[۴۲] و همکاران (۱۹۸۸)، نروود (۱۹۹۴) و فلاح هروی (۱۳۸۲) هماهنگی دارد (۳۴، ۶۶، ۵۱، ۷۰ و ۱۰).
 
نمودار ۶- اثر روش های کشت بر تعداد سنبله در متر مربع
b
b
a
a

مدیر سایت

Next Post

دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ...

چهار اکتبر 21 , 2020
bc225 a7/249 چهار خط جوی و پشته ای ۷۵cm cd7/221 a7/241 مسطح cd218 b231 سانتریفوژ d3/214 bc226 LSD=8/360 ۳-۴- تعداد سنبله در متر مربعبین متوسط تعداد سنبله در متر مربع در شرایط هیرم کاری و خشکه کاری تفاوت معنی داری مشاهده شد (۰۵/۰  ). هیرم کاری با متوسط ۴۰۰ سنبله در متر […]