سامانه پژوهشی – مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در …

۷-۴- شاخص برداشت
هیرم کاری با متوسط شاخص برداشت ۵/۴۵% نسبت به خشکه کاری با متوسط شاخص برداشت ۷۳/۴۲% در سطح بالاتری قرار گرفت اما این اختلاف معنی دار نبود (۰۵/۰  ).
همانگونه که در نمودار (۱۲) نشان داده شده است، در روش های مختلف کشت اختلاف معنی داری در شاخص برداشت مشاهده شد (۰۵/۰  ). شاخص برداشت در روش کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری، کشت چهار خط روی جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب ۸۱/۴۸%، ۶۹/۴۵%، ۵۶/۴۲% و ۴۲/۳۹% بود. کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری نسبت به چهار خط کشت روی جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری، کشت مسطح و سانتریفوژ به ترتیب ۸%، ۱۶% و ۸/۲۳% در شاخص برداشت افزایش داشت. با توجه به غیر یکنواختی کشت سانتریفوژ نسبت به کشت با بذرکار و ایجاد رقابت بیشتر بین گیاهان برای کسب نور و مواد غذایی، عملکرد بیولوژیکی بیشتر از عملکرد اقتصادی (زراعی) افزایش می یابد زیرا رقابت درون گونه ای هنگام پر شدن دانه اهمیت بیشتری پیدا می کند و به همین دلیل کاهش در شاخص برداشت مشاهده می شود. در روش کشت با بذرکار، توزیع یکنواخت تر بذر و استقرار بهتر بوته ها موجب تولید گیاهان قوی تر شده و با توجه به این موضوع شاخص برداشت افزایش یافته است. در روش های کشت سانتریفوژ، کشت مسطح و کشت چهار خط روی جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری نسبت به کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری، بوته ها روی یکدیگر سایه اندازی بیشتری نموده، رقابت درون گونه ای بیشتر و گیاهان ضعیف تر می باشند و میزان کاهش در عملکرد زراعی نسبت به کاهش در عملکرد بیولوژیکی بیشتر بوده و در چنین شرایطی که عملکرد زراعی کاهش یابد، انتظار کاهش شاخص برداشت نیز وجود دارد. دیوویدسون (۱۹۹۰)، فاهونگ و همکاران (۲۰۰۴) و فلاح هروی (۱۳۸۲) نیز در آزمایشات خود به نتایج مشابه اشاره کردند (۲۹، ۳۲ و ۱۰).
 
نمودار ۱۲- اثر روش های کشت بر شاخص برداشت
b
c
d
a
جدول (۹) اثر متقابل شرایط و روش های کشت را بر شاخص برداشت نشان می دهد (۰۵/۰  ). بیشترین شاخص برداشت با میزان ۱۹/۵۰% در شرایط هیرم کاری و سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و کمترین شاخص برداشت با میزان ۵۲/۳۷% در شرایط خشکه کاری و کشت سانتریفوژ مشاهده گردید که اختلافی معادل ۳۴% دارند.
جدول ۹- تجزیۀ واریانس شاخص برداشت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده ...

چهار اکتبر 21 , 2020
۷-۴- شاخص برداشتهیرم کاری با متوسط شاخص برداشت ۵/۴۵% نسبت به خشکه کاری با متوسط شاخص برداشت ۷۳/۴۲% در سطح بالاتری قرار گرفت اما این اختلاف معنی دار نبود (۰۵/۰  ).همانگونه که در نمودار (۱۲) نشان داده شده است، در روش های مختلف کشت اختلاف معنی داری در شاخص برداشت مشاهده […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
منبع تغییر درجۀ آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F محاسبه عدد مقایسۀ احتمال در سطح ۵%
تکرار ۲ ۶۳۳/۳۴ ۳۱۶/۱۷ ۵۸۸۳/۰
فاکتور اصلی (شرایط کشت) ۱ ۹۵۴/۴۵ ۹۵۴/۴۵ ۵۶۱۴/۱ ns3379/0