پژوهش – مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ …

۸-۴- راندمان آبیاری
شرایط کشت بر راندمان آبیاری اثر معنی داری داشت (۰۵/۰  ). مطابق نمودار (۱۳) هیرم کاری با راندمان مصرف آب ۴۷۶/۱ کیلوگرم بر متر مکعب، نسبت به خشکه کاری با راندمان آبیاری ۳۳۴/۱ کیلوگرم بر متر مکعب، در حدود ۱۰% افزایش راندمان آبیاری داشت. از آنجاییکه عملکرد زراعی در شرایط هیرم کاری بیشتر از خشکه کاری بوده است و نیز میزان آب مصرفی در هیرم کاری کمتر از خشکه کاری بود، راندمان آبیاری در روش هیرم کاری بیشتر از خشکه کاری می باشد. ویتا[۴۴] و همکاران (۲۰۰۷) و سو و همکاران (۲۰۰۷) نتایج مشابهی اعلام کردند (۹۳ و ۸۵).
 
نمودار ۱۳- اثر شرایط کشت بر راندمان آبیاری
a
b
روش های مختلف کشت نیز بر راندمان آبیاری اثر معنی داری داشتند (۰۵/۰  ). روش کشت سانتریفوژ با راندمان آبیاری ۱۸۴/۱ کیلوگرم بر متر مکعب کمترین و سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری با راندمان آبیاری ۵۳۷/۱ کیلوگرم بر متر مکعب بیشترین راندمان آبیاری را داشتند که این اختلاف ۲۸% می باشد (نمودار ۱۴). روش چهار خط کشت روی جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری با راندمان مصرف آب ۵۱۲/۱ کیلوگرم بر متر مکعب در رتبۀ دوم و کشت مسطح با راندمان مصرف آب ۳۸۷/۱ کیلوگرم بر متر مکعب در رتبۀ سوم قرار گرفتند. عملکرد زراعی بالا در کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و نیز مصرف آب کمتر برای آبیاری، باعث بالاتر بودن راندمان آبیاری شده است. لیمون و همکاران (۲۰۰۲)، فاهونگ و همکاران (۲۰۰۴)، لی و همکاران (۲۰۰۶)، سو و همکاران (۲۰۰۷) و کاهلوون و همکاران (۲۰۰۷) نتایجی مشابه این نتایج را گزارش کردند (۶۰، ۳۲، ۵۹، ۸۵ و ۵۲).
 
نمودار ۱۴- اثر روش های کشت بر راندمان آبیاری
a
b
c
a
شرایط و روش های کشت بر راندمان آبیاری اثر متقابل داشتند (۰۵/۰  ). مطابق جدول (۱۰) هیرم کاری و سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری با راندمان آبیاری ۶۴۸/۱ کیلوگرم بر متر مکعب بیشترین و خشکه کاری و سانتریفوژ با راندمان آبیاری ۱۴۹/۱ کیلوگرم بر متر مکعب، کمترین راندمان آبیاری را داشتند. اختلاف بین این دو تیمار ۳/۳۱% بود.
جدول ۱۰- اثر متقابل شرایط و روش های کشت بر راندمان آبیاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

علمی : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی ...

چهار اکتبر 21 , 2020
۸-۴- راندمان آبیاریشرایط کشت بر راندمان آبیاری اثر معنی داری داشت (۰۵/۰  ). مطابق نمودار (۱۳) هیرم کاری با راندمان مصرف آب ۴۷۶/۱ کیلوگرم بر متر مکعب، نسبت به خشکه کاری با راندمان آبیاری ۳۳۴/۱ کیلوگرم بر متر مکعب، در حدود ۱۰% افزایش راندمان آبیاری داشت. از آنجاییکه عملکرد زراعی در […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
روش کاشت شرایط کاشت
خشکه کاری هیرم کاری
سه خط جوی و پشته ای ۶۰cm b427/1 a648/1
چهار خط جوی و پشته ای ۷۵cm bc407/1