مقاله علمی با منبع : مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ …

a616/1

مسطح

c352/1

b422/1

سانتریفوژ

e149/1

d219/1

LSD=0/0562

نتایج بدست آمده در این آزمایش بیانگر تأثیر زیاد هیرم کاری در عملکرد زراعی، راندمان آبیاری و کنترل علف هرز می باشد. در شرایط هیرم کاری، بوته ها استقرار بهتری یافته و کنترل علف هرز بهتر انجام می شود. همچنین سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری باعث افزایش عملکرد زراعی، راندمان آبیاری و کنترل علف هرز شد. فاصلۀ مناسب جوی و پشته ها از یکدیگر و تعداد مناسب خطوط کاشت روی هر پشته، باعث رسیدن آب کافی و مناسب به بوته ها شد و نیز رقابت درون گونه ای را برای دستیابی به آب و مواد غذایی کاهش داد که باعث افزایش عملکرد و بازدۀ آبی شد. در نهایت، روش هیرم کاری با سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری، باعث افزایش فراوان در عملکرد زراعی و راندمان آبیاری شد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

    1. نتیجه گیری

۲-۵- پیشنهادها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵- نتیجه گیری
مقایسۀ شرایط مختلف کشت گندم نشان داد که عملکرد در شرایط هیرم کاری با متوسط ۴۴۶۳ کیلوگرم در هکتار نسبت به شرایط خشکه کاری با متوسط ۴۰۴۹ کیلوگرم در هکتار ۳/۹% افزایش یافت. همچنین هیرم کاری ۲۳% در کنترل علفهای هرز، ۳/۷% در افزایش تعداد بوته های جوانه زده در واحد سطح، ۵/۷% در افزایش تعداد خوشه در متر مربع، ۳/۶% در افزایش تعداد دانه در سنبله، ۴% در وزن هزار دانه و ۱۰% در راندمان مصرف آب نقش بهتری از خشکه کاری داشته است.
در مقایسۀ بین روش های مختلف کشت، روش جوی و پشته ای با فاصلۀ ۶۰ سانتیمتر و سه خط کشت روی پشته، با میانگین عملکرد ۴۶۱۷ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد بوده و پس از آن به ترتیب روش کشت چهار خط روی پشته در جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری با عملکرد ۴۵۰۷ کیلوگرم در هکتار، روش کشت مسطح با عملکرد ۴۲۳۹ کیلوگرم در هکتار و در نهایت روش سانتریفوژ (شاهد) با عملکرد ۳۶۵۹ کیلوگرم در هکتار قرار گرفتند که این اختلاف به ترتیب ۱۴%، ۵/۱۸% و ۲۱% بود. راندمان آبیاری در روش سه خط کشت روی پشته در سیستم جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری نسبت به سایر تیمارها در رتبۀ بالاتری قرار گرفت و با چهار خط کشت روی پشته در سیستم جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری، مسطح و سانتریفوژ به ترتیب ۷/۱%، ۱۱% و ۲۹% تفاوت داشت.
در شرایط هیرم کاری آماده سازی بستر بذر مطلوب تر و بهتر صورت می گیرد و امکان کنترل مکانیکی علف هرز قبل از کشت فراهم می گردد و همچنین با سله شکنی قبل از کشت به درصد سبز بیشتر و مطلوب تر مزرعه کمک می کند. در کشت جوی و پشته ای مزرعه از وضعیت سبز بهتری برخوردار می گردد و استقرار بهتر بوته ها موجب سبز سریعتر و تولید بوته های قویتر شده که امکان استفادۀ بهتر از منابع را خواهند داشت. در کشت مسطح به دلیل سله بستن خاک و از طرفی با توجه به غرقاب شدن قسمتهایی از مزرعه به دلیل عدم تسطیح مناسب و خفه شدن گیاه، از درصد سبز یکنواخت مزرعه کاسته می شود. هیرم کاری و سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری در اکثر فاکتورهای اندازه گیری شده در رتبۀ اول قرار گرفت و خشکه کاری و سانتریفوژ در مقام آخر قرار گرفت. بنابراین مناسب ترین روش کشت در این شرایط سه خط کشت روی پشته با جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و هیرم کاری می باشد.
۲-۵- پیشنهادها
۱- درصد زیادی از سطح زیر کشت گندم در مناطق مهم تولید گندم کشور از جمله استان فارس و خراسان بصورت غرقابی است. جایگزینی روش کشت جوی و پشته ای با روش کشت مسطح و سانتریفوژ در بین مناطقی که دارای دشتهای حاصلخیز می باشند، تأثیر بسیار زیادی در تولید گندم کشور دارد.
۲- در شرایط هیرم کاری به دلیل اینکه قبل از کشت درصدی از علفهای هرز، سبز و کنترل شده و نیز با رعایت اصول بهزراعی (آیش، شخم به موقع، تناوب زراعی و …) در طی چند سال، برای کنترل علفهای هرز نیازی به استفاده از سموم شیمیایی نخواهد بود. در این خصوص، زمان آبیاری قبل از کشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به رقم گندم و زمان مناسب کشت آن و نیز اقلیم (طول روز، دما، بارندگی) تعیین خواهد شد.
۳- شناسایی مناسب ترین روش کشت در هر منطقه نیاز به بررسی بیشتر و عواملی چون ماشین آلات موجود در آن ناحیه، کیفیت آب و خاک، اقلیم و نوع علفهای هرز دارد. بنابراین آزمایشهای مشابه در شرایط و نواحی متفاوت، لازم و ضروری به نظر می رسد.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانک کشاورزی- ...

چهار اکتبر 21 , 2020
a616/1 مسطح c352/1 b422/1 سانتریفوژ e149/1 d219/1 LSD=0/0562 نتایج بدست آمده در این آزمایش بیانگر تأثیر زیاد هیرم کاری در عملکرد زراعی، راندمان آبیاری و کنترل علف هرز می باشد. در شرایط هیرم کاری، بوته ها استقرار بهتری یافته و کنترل علف هرز بهتر انجام می شود. همچنین سه خط […]