سامانه پژوهشی – مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و …

۷-۴- شاخص برداشت
۸-۴- راندمان آبیاری
فصل چهارم: نتایج و بحث
۱-۴- تراکم علف هرز در متر مربع
نمودار (۱) تأثیر شرایط کشت را بر تراکم علف هرز در متر مربع نشان می دهد (۰۵/۰  ). هیرم کاری با ۲۹/۵۶ بوته علف هرز در متر مربع نسبت به خشکه کاری با ۶۵/۸۴ بوته علف هرز در متر مربع، علف هرز کمتری داشت که تعداد علف هرز در شرایط هیرم کاری تنها ۶۷% علفهای هرز شرایط خشکه کاری بود. علت اختلاف تراکم علفهای هرز در شرایط کاشت به دلیل عملیاتی است که در هیرم کاری انجام شده است. در اثر آبیاری قبل از کشت در هیرم کاری امکان سبز شدن درصدی از علفهای هرز فراهم گردیده که انجام یک نوبت خاک ورزی سطحی موجب از بین رفتن تعدادی از علفهای هرز شد. هابز و همکاران (۱۹۹۸) و علیزاده و کوچکی (۱۳۶۵) به نتایج مشابه دست یافتند و اعلام کردند یکی از مؤثرترین راه های کنترل مکانیکی علف هرز در مزرعه، آبیاری قبل از کشت (هیرم کاری) می باشد (۸ و ۴۴).
 
نمودار ۱- اثر شرایط کشت بر تراکم علف هرز
a
b
روش های مختلف کشت نیز بر تعدادعلف هرز مزرعه اثر معنی داری داشتند (۰۵/۰  ). در بین روش های کشت، حداکثر تراکم علفهای هرز با میانگین ۹۲/۷۸ بوته در متر مربع در روش کشت سانتریفوژ و کمترین تراکم علف هرز با میانگین ۳۳/۶۶ بوته در متر مربع مربوط به روش کشت جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و سه خط کشت روی پشته، اندازه گیری شد. نمودار (۲) اثر روش های کاشت را بر تراکم علفهای هرز نشان می دهد. میزان کاهش علفهای هرز در روش سه خط کشت روی پشته نسبت به کشت سانتریفوژ (شاهد) ۱۶%، روش کشت چهار خط روی پشته نسبت به سانتریفوژ ۱۵% و روش کشت مسطح نسبت به سانتریفوژ ۱۰% می باشد. با توجه به اینکه کشت در روش های جوی و پشته ای و مسطح توسط بذرکار انجام شده است، عمق کشت بذرها یکنواخت تر بوده که موجب سبز یکنواخت تر و زودتر مزرعه شده است. در نتیجه، این عوامل باعث رشد سریعتر و افزایش قدرت رقابت بوته ها با علفهای هرز از طریق افزایش توانایی جذب عوامل محیطی (نور، مواد غذایی، آب و …) و سایه اندازی بر علفهای هرز شده اند که در نهایت اجازۀ رشد کمتری به علفهای هرز دادند. لیمون و همکاران (۲۰۰۰) و سایر (۲۰۰۰) اعلام کردند کنترل علفهای هرز در روش جوی و پشته ای بهتر انجام می شود و نتایج مشابه این آزمایش بدست آوردند (۶۱ و ۷۵). فونتس[۳۶] و همکاران (۲۰۰۶)، شیلینجر[۳۷] و همکاران (۲۰۰۶) و ازپینار[۳۸] (۲۰۰۶) نیز نتایج مشابهی گزارش کردند (۳۸، ۸۱ و ۷۱).
 
b
b
b
a
نمودار ۲- اثر روش های کشت بر تراکم علف هرز
شرایط کشت و روش های کشت بر تراکم علفهای هرز اثر متقابل داشتند ( ۰۵/۰  ). با توجه به جدول (۳) حداقل تراکم علفهای هرز در روش کاشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و هیرم کاری با میانگین ۱۷/۴۸ بوته و حداکثر آنها در روش سانتریفوژ و خشکه کاری با میانگین ۵/۸۸ بوته اندازه گیری شد. هیرم کاری در کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری نسبت به خشکه کاری در کشت سانتریفوژ ۴۶% بیشتر در کنترل علفهای هرز مؤثر بوده است.
جدول ۳- تجزیۀ واریانس تأثیر روش های کاشت در تراکم علف هرز

مدیر سایت

Next Post

زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا۹۲- قسمت ۷

چهار اکتبر 21 , 2020
۷-۴- شاخص برداشت۸-۴- راندمان آبیاریفصل چهارم: نتایج و بحث۱-۴- تراکم علف هرز در متر مربعنمودار (۱) تأثیر شرایط کشت را بر تراکم علف هرز در متر مربع نشان می دهد (۰۵/۰  ). هیرم کاری با ۲۹/۵۶ بوته علف هرز در متر مربع نسبت به خشکه کاری با ۶۵/۸۴ بوته علف هرز […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
منبع تغییر درجۀ آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F محاسبه عدد مقایسۀ احتمال در سطح ۵%
تکرار ۲ ۳۳۳/۹۲۶ ۱۶۷/۴۶۳ ۹۱۶۳/۰
فاکتور اصلی (شرایط کشت)