مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ …

CV = 5/6%
** معنی دار در سطح ۱% * معنی دار در سطح ۵% ns عدم تفاوت معنی دار

۲-۴- تعداد بوتۀ سبز شده در واحد سطح
با توجه به نمودار (۳) هیرم کاری با میانگین ۱/۲۳۷ بوتۀ سبز شده در متر مربع نسبت به خشکه کاری با میانگین ۸/۲۱۹ بوتۀ سبز شده در متر مربع، تأثیر معنی داری بر تعداد بوته های سبز شده در متر مربع گذاشت (۰/۰۵  ). تفاوت بین بوته های سبز شده در شرایط هیرم کاری و خشکه کاری ۳/۷% می باشد. با توجه به اینکه در شرایط هیرم کاری بستر مناسب تری برای بذر تهیه می گردد و نیز بذر در بستر مرطوب کشت شده و به راحتی و سریعتر می تواند رطوبت جذب کند، بنابراین جوانه زنی تسریع می شود. نتایج آزمایش بهنیا (۱۳۷۳) نتایج این آزمایش را تأیید می کنند و نیز توصیه کرد قبل از کشت آبیاری انجام شود (۲).
 
نمودار ۳- اثر شرایط کشت بر تعداد بوتۀ سبز شده در متر مربع
a
b
روش های کشت بر تعداد بوته های سبز شده در متر مربع اثر معنی داری داشتند ( ۰۵/۰  ). روش سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری با میانگین ۳/۲۳۷ بوته در متر مربع دارای بیشترین و روش کشت سانتریفوژ (شاهد) با میانگین ۲/۲۲۰ بوته در متر مربع دارای کمترین بوتۀ سبز شده در متر مربع بودند (نمودار ۴) که این اختلاف ۵/۷% بود. روش کشت روی جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری با چهار خط کشت با میانگین ۷/۲۳۱ بوته در متر مربع نسبت به جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و سه خط کشت روی پشته، تفاوت معنی داری نشان نداد. روش کشت مسطح نیز با میانگین ۵/۲۲۴ بوته در متر مربع با روش سانتریفوژ تفاوت معنی داری نداشت. چون در روش های جوی و پشته ای، بذر در عمق مناسب و فواصل یکسان و تقریباً ثابتی قرار می گیرد، بنابراین بطور همزمان و یکنواخت و سریعتر سبز می شوند (۸۲) و در نتیجه تعداد بیشتری از بذرها امکان جوانه زنی پیدا می کنند (۲۴). در روش مسطح چون آبیاری غرقابی صورت می گیرد و روی بذرها سله می بندد، بذرها برای جوانه زنی به انرژی بیشتری نیاز دارند و به همین دلیل ممکن است تعداد کمتری از آنها جوانه بزنند. در روش سانتریفوژ چون بذرها در عمقهای متفاوت قرار می گیرند و فاصلۀ بین بذرها نامنظم و نامشخص است، جوانه زنی یکنواخت و خوبی نخواهند داشت (۱۰). لیتورگیدس[۳۹] و همکاران (۲۰۰۶) نتایج مشابه را گزارش کردند (۶۳).
 
نمودار ۴- اثر روش های کشت بر تعداد بوتۀ سبز شده در متر مربع
b
b
a
a
شرایط و روش های کشت بر تعداد بوتۀ سبز شده در متر مربع اثر متقابل داشتند ( ۰۵/۰  ). روش سه خط کشت روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری و هیرم کاری با میانگین ۷/۲۹۴ بوته در متر مربع بیشترین و روش کشت سانتریفوژ و خشکه کاری با میانگین ۳/۲۱۴ بوته در متر مربع، کمترین بوته های سبز شده را داشتند (جدول ۴). این اختلاف نشان می دهد که در روش هیرم کاری و کشت سه خط روی جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری تعداد بوته های سبز شده در متر مربع ۲/۱۴% بیشتر از روش خشکه کاری و سانتریفوژ می باشد.
جدول ۴- اثر متقابل شرایط و روش های کشت بر تعداد بوتۀ سبز شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل- قسمت ۱۲

چهار اکتبر 21 , 2020
CV = 5/6%** معنی دار در سطح ۱% * معنی دار در سطح ۵% ns عدم تفاوت معنی دار ۲-۴- تعداد بوتۀ سبز شده در واحد سطحبا توجه به نمودار (۳) هیرم کاری با میانگین ۱/۲۳۷ بوتۀ سبز شده در متر مربع نسبت به خشکه کاری با میانگین ۸/۲۱۹ بوتۀ […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
روش کاشت شرایط کاشت
خشکه کاری هیرم کاری
سه خط جوی و پشته ای ۶۰cm