مقاله علمی با منبع : نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه …

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - مقایسۀ روشهای کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و ...

چهار اکتبر 21 , 2020
مدل بنیانگذاران عناصر اصلی مدل های فرهنگی مدل گردن گردن سازگاری، مسئولیت، استاندارد، پاداش، شفافیتسازی، صمیمیت و حمایت، رهبری فاقد مدل مشخص مدل رابینز رابینز تشویق و تهدید، میزان کنترل مدیریت چهار رویکرد مبتنی بر پارامتر پاداش، تهدید و میزان کنترل مدیریت به وجود میآیند. مدل هاروی و براون هارول-براون […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
مدل بنیانگذاران عناصر اصلی مدل های فرهنگی
مدل گردن گردن سازگاری، مسئولیت، استاندارد، پاداش، شفافیتسازی، صمیمیت و حمایت، رهبری فاقد مدل مشخص
مدل رابینز رابینز تشویق و تهدید، میزان کنترل مدیریت چهار رویکرد مبتنی بر پارامتر پاداش، تهدید و میزان کنترل مدیریت به وجود میآیند.
مدل هاروی و براون هارول-براون تعداد افراد متعهد به ارزشهای سازمان، میزان تعهد به ارزشهای سازمان فرهنگ قوی، ضعیف و میانه
مدل استانلی دیویس استانلی- دیویس استراتژی، میزان اهمیت هر اقدام در استراتژی با فرهنگ چهار مدل قابل قبول، کنترل- اغماض، مدل غیر قابل قبول
مدل مکانیکی و ارگانیکی استاکر و برنر الگوی لورش و لارنس میزان پیچیدگی محیط، میزان تغییرات محیط سیستم ارگانیکی و سیستم مکانیکی، ساده و پایدار و پیچیده و ناپایدار
مدل هندی