نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی …

جدول شماره ۳-۱: آلفای کرانباخ
۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛۲۸۵:۱۳۸۸). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسالها موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد (حافظ نیا؛ ۱۳۷:۱۳۸۳). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل داده ها، با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل داده ها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛۲۴۲:۱۳۸۳). و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  • توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی

جدول۴-۱) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
رفتار شهروندی سازمانی ۲۳۶ ۶۴/۲ ۰۰/۴ ۶۶۱۵/۳ ۴۸۹۴۵/۰ ۲۴/۰

نمودار۴-۱) هیستوگرام متغیر رفتار شهروندی سازمانی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۴ مشاهده می شود که متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای کمترین مقدار ۶۴/۲، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۶۱۵/۳ ، انحراف معیار ۴۸۹۴۵/۰ و واریانس ۲۴/۰ می باشد.

مدیر سایت

Next Post

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها ...

چهار اکتبر 21 , 2020
جدول شماره ۳-۱: آلفای کرانباخ۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار […]