پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

گرایش : تشکیلات وروشها

 

عنوان :

مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

“مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران”

 

زمستان ۱۳۹۲

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

چکیده . ۱

فصل اول : کلیات تحقیق ۲

مقدمه ۳

 

۱-۱- بیان مسئله ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۳- هدف تحقیق. ۸

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق. ۹

۱- ۵- مدل مفهومی تحقیق. ۱۲

۱- ۶- فرضیه ­های تحقیق ۱۳

۱-۷- روش تحقیق ۱۴

۱-۸- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات ۱۴

۱-۹- جامعه و نمونه آماری. ۱۴

۱-۱۰- قلمرو تحقیق ۱۵

۱-۱۱- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی. ۱۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق ۲۲

بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۲۳

۲-۱- قسمت اول : فرهنگ سازمانی ۲۳

۲-۱-۱- تعریف سازمان ۲۳

۲-۱-۲- تعاریف و مفاهیم فرهنگ. ۲۴

۲-۱-۳- ویژگی­های فرهنگ. ۲۸

۲-۱-۴- کاربردهای فرهنگ ۳۰

۲-۱-۵- فرهنگ سازمانی ۳۰

۲-۱-۶- ‫وﻳﮋﮔﻲهای فرهنگ سازمانی. ۳۳

۲-۱-۷- عناصر و مولفه­های فرهنگ سازمانی ۳۵

۲-۱-۸- چگونگی شکل­ گیری فرهنگ ۳۶

۲-۱-۹- چرخه حیات فرهنگ سازمانی (بقا و ادامه حیات فرهنگ سازمانی). ۳۷

۲-۱-۱۰- نقش­ها و کارکردهای فرهنگ سازمانی ۳۸

۲-۱-۱۱- نظریه­ های فرهنگ سازمانی. ۴۰

۲-۱-۱۱-۱- طبقه ­بندی دیل و کندی ۴۰

۲-۱-۱۱-۲- طبقه ­بندی کویین و مک­گارس. ۴۳

۲-۱-۱۱-۳- طبقه ­بندی فرن­هام و گانتر. ۴۵

۲-۱-۱۱-۴- طبقه ­بندی پیترز و واترمن. ۴۷

۲-۱-۱۱-۵- طبقه ­بندی اوچی ۴۹

۲-۱-۱۱-۶- طبقه ­بندی میلر. ۴۹

۲-۱-۱۱-۷- طبقه ­بندی جفری سانی فیلد ۵۱

۲-۱-۱۱-۸- طبقه ­بندی دنیل دنیسون ۵۲

۲-۱-۱۱-۹- طبقه ­بندی هافستد ۵۵

۲-۲- قسمت دوم : ساختار سازمانی ۶۰

۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی ۶۰

۲-۲-۲- ابعاد طرح سازمانی ۶۳

۲-۲-۲-۱- ابعاد محتوایی. ۶۴

۲-۲-۲-۲-  ابعاد ساختاری. ۷۵

۲-۲-۳- انواع ساختارهای سازمانی ۷۹

۲-۲-۳-۱ – ساختارهای سازمانی بر اساس نظر مینتزبرگ. ۸۱

۲-۲-۳-۲- ساختارهای عملی مبتنی بر فعالیت­های سازمان ۸۵

۲-۲-۴- تاثیر پذیری ساختار از فرهنگ ۹۰

بخش دوم : پیشینه تحقیق ۹۲

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق. ۱۰۳

۳-۱- روش تحقیق ۱۰۴

۳-۲-  گام­های اجرای تحقیق ۱۰۵

۳- ۳- جامعه آماری. ۱۰۶

۳-۴- نمونه و نمونه گیری ۱۰۶

۳-۴-۱- برآورد حجم نمونه ۱۰۸

۳-۵- ابزار جمع­آوری اطلاعات. ۱۱۰

۳-۵-۱- پرسشنامه. ۱۱۱

۳- ۶- روایی و پایایی پرسشنامه. ۱۱۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ۱۱۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها. ۱۱۷

۴-۱- آمار توصیفی ۱۱۹

۴-۱-۱- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت. ۱۱۹

۴-۱-۲- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن. ۱۲۰

۴-۱-۳- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه خدمت. ۱۲۲

۴-۱-۴- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات. ۱۲۳

۴-۱-۵- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه ابعاد ساختاری. ۱۲۵

۴-۱-۶- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی. ۱۲۸

۴-۱-۷- بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی. ۱۳۵

۴-۲-  آمار استنباطی ۱۳۶

۴-۲-۱-  بررسی نرمال بودن داده­ ها. ۱۳۹

۴-۲-۲-  بررسی فرضیه ­های تحقیق. ۱۴۰

۴-۲-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۴۰

۴-۲-۲-۲- فرضیه فرعی اول ۱۴۱

۴-۲-۲-۳- فرضیه فرعی دوم ۱۴۳

۴-۲-۲-۴- فرضیه فرعی سوم. ۱۴۴

۴-۲-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم ۱۴۵

۴-۲-۲-۶- فرضیه فرعی پنجم ۱۴۷

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها. ۱۴۹

۵-۱- خلاصه تحقیق ۱۵۰

۵-۲- نتیجه ­گیری تحقیق. ۱۵۱

۵-۲-۱- نتایج حاصل از یافته­ های توصیفی. ۱۵۱

۵-۲-۲- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ­ها ۱۵۵

۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۱۵۸

۵-۴- محدودیت­های تحقیق. ۱۶۲

۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۱۶۳

منابع و مآخذ. ۱۶۴

پیوست و ضمائم ۱۷۱

چکیده انگلیسی ۱۷۷

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول (۲-۱) طبقه ­بندی نظریه­ های فرهنگ سازمانی. ۴۰

جدول (۲-۲) تقسیم ­بندی فرهنگ­های سازمانی از نظر کویین و مک­گارس. ۴۴

جدول (۲-۳) طبقه ­بندی فرهنگ از نظر پیترز و واترمن ۴۸

جدول (۲-۴) ارتباط محیط و ساختار ( ترکیب و تلفیق نظریه­ها) ۷۰

جدول (۳-۱) نسبت نمونه گیری در تهران. ۱۰۹

جدول (۳-۲) نسبت نمونه گیری در مراکز استان­ها. ۱۱۰

جدول (۳-۳) تفکیک سوال مربوط به هر شاخص. ۱۱۱

جدول (۳-۴) نتایج آزمون آلفای کرونباخ. ۱۱۵

جدول (۴-۱)  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت ۱۱۹

جدول (۴-۲)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن ۱۲۰

جدول (۴-۳ ) بررسی توزیع فراوانی متغیرسابقه خدمت ۱۲۲

جدول (۴-۴)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات. ۱۲۳

جدول (۴-۵)  توزیع سوالات پرسشنامه  ابعاد ساختاری ۱۲۵

جدول (۴-۶ ) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش اول ۱۲۸

جدول (۴-۷) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش دوم ۱۲۹

جدول (۴-۸)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم. ۱۳۰

جدول (۴-۹) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم ۱۳۱

جدول (۴-۱۰) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم ۱۳۲

جدول (۴-۱۱) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم ۱۳۳

جدول (۴-۱۲)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش چهارم ۱۳۴

جدول (۴-۱۳) بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی ۱۳۵

جدول (۴-۱۴) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۱۳۹

جدول (۴-۱۵) آزمون همبستگی پیرسون  بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری ۱۴۱

جدول (۴-۱۶) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی جمع­گرایی/فردگرایی و ابعاد       ساختاری        ۱۴۲

جدول (۴-۱۷)  آزمون همبستگی اسپیرمن  بین ویژگی فرهنگی مردگرایی/زن­گرایی و ابعاد      ساختاری         ۱۴۳

جدول (۴-۱۸) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان/عدم         اطمینان و ابعاد ساختاری ۱۴۴

جدول (۴-۱۹) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی فاصله قدرت بالا/فاصله قدرت         پایین و ابعاد ساختاری ۱۴۶

جدول (۴-۲۰) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی کوتاه­مدت­نگری/بلندمدت­نگری              و ابعاد ساختاری  ۱۴۷

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار (۴-۱) بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت ۱۲۰

نمودار (۴-۲)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن ۱۲۱

نمودار (۴-۳ ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت. ۱۲۳

نمودار (۴-۴)  بررسی توزیع فراوانی متغیرتحصیلات ۱۲۴

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق. ۱۲

شکل (۲-۱) الگوی جامعه­پذیری. ۴۲

شکل (۲-۲) انواع فرهنگ سازمانی از نظر دیل و کندی. ۴۳

شکل (۲-۳) انواع فرهنگ از نظر دنیل دنیسون ۵۵

شکل (۲-۴) تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان ۶۴

شکل (۲-۵) نظریه چندلر ۷۲

شکل(۲-۶) بخش های اصلی سازمان از نظر مینتزبرگ. ۸۱

شکل(۳-۱) گام­های اصلی تحقیق ۱۰۶

 

 

چکیده :

این پژوهش در ارتباط با موضوع بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مدل فرهنگ سازمانی هافستد و به روش توصیفی – پیمایشی انجام پذیرفته است. در این راستا با توجه به مولفه­های مدل هافستد ۵ فرضیه فرعی و ۱ فرضیه اصلی طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که بر اساس الگوی مصوب سازمان ۳۵۹۳۳ نفر می باشند، تشکیل داده­اند. در تحقیق حاضر جامعه مورد بررسی را به دو بخش شهر تهران و مراکز استان­ها تقسیم کردیم. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول حجم جامعه محدود کوکران استفاده شد و حجم نمونه در تهران ۳۷۷ نفر و در مراکز استان­ها ۳۶۳ نفر تعیین گردید. نحوه نمونه گیری در این پژوهش به دو صورت طبقه­ای ساده (در تهران) و خوشه­ای (در مراکز استانها) بوده است. داده­های پژوهش به وسیله پرسشنامه­های استاندارد  فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی جمع­آوری شدند و در انتها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که ویژگی­های فرهنگی جمع گرایی، مرد گرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت زیاد و گرایش به بلندمدت­نگری در سازمان حاکم است و تمامی این ویژگی­ها به جز گرایش به بلندمدت­نگری بر ابعاد ساختاری سازمان صداوسیما اثر گذار هستند .

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، ابعاد ساختاری، مدل فرهنگ سازمانی هافستد، جمع­گرایی در مقابل فردگرایی ، مردگرایی در مقابل زن­گرایی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی

 

مقدمه

توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه ملی و حتی بین ­المللی موضوع غریبی نیست، اما ارزش و اهمیت آن در چند دهه اخیر بیشتر آشکار شده است و اندیشمندان بسیاری به پژوهش در زمینه فرهنگ پرداخته­اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی یافتن تعریفی جامع برای فرهنگ سازمانی و تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی هستند(ممی زاده ،۱۳۷۳، ۷۴)

سازمان­ها فراگیرترین پدیده در زندگی اجتماعی بشر امروزی هستند، که برای دستیابی به اهداف و مقاصد خود نیازمند الگوهای تعاملی می­باشند؛ یکی از مهمترین این الگوها، که ارتباط اعضای سازمان را با یکدیگر مشخص می­نماید ساختار سازمان است؛ این الگو که حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است تعیین­کننده روابط رسمی گزارش­گیری در سازمان می­باشد و نشان­دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می­ کند. (اعرابی، ۱۳۷۹، ۱۵).

ساختار سازمان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در متون مدیریتی از آنها تحت عنوان عوامل محتوایی یاد شده است و بی­تردید یکی از مهمترین مولفه­های محتوایی تأثیرگذار بر ساختار سازمان فرهنگ سازمانی می­باشد؛ اندیشمند حوزه رفتار سازمانی ادگار شاین فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف کرده است: فرهنگ سازمانی سیستمی است متشکل از ارزش­ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل می­ کنند و چطور عمل نمی­کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی و ساختار سازمانی بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می­نهد. (کاظمی،۱۳۷۷،۲۳)

با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و نقش مهمی که این دو متغیر در نحوه ارائه خدمات سازمان و تحقق اهداف سازمانی دارند، این تحقیق بر آن است که جنبه های مختلف فرهنگ و ساختار سازمانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مورد تجربه و تحلیل قرار داده و رابطه بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری را در این سازمان مورد آزمون قرار دهد.

 

۱-۱- بیان مسأله

سازمان­ها مجموعه­هایی متشکل از منابع انسانی، مادی و مالی هستند که به طور هماهنگ برای نیل به اهداف مشخصی فعالیت می­ کنند (ممی زاده،۱۳۷۳، ۷۵) به عبارت دیگر فرهنگ تک­تک افراد تشکیل­دهنده سازمان، نقش بسیار مهمی در شکل­دهی فرهنگ یک سازمان بازی می­ کند چرا که نیروهای انسانی شاغل در سازمان محیط­های سازمانی را شکل می­ دهند. محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای راهبردها، خط­مشی­ها، قوانین و روش­ها را در سازمان تعریف می­ کند و لذا به طور غیرمستقیم نیروی مهم و موثری در شکل دادن به فرهنگ سازمان است.(حقیقی،۱۳۸۰)

یکی از مشکلات اساسی بر سر راه کارایی و اثربخشی سازمان­ها، مسائل ساختاری است. ساختار سازمانی متغیر تعیین­کننده در سازمان­هاست که به عنوان چارچوبی از پیچیدگی وظایف، میزان رسمیت قوانین و مقررات و تمرکز در امتیازات و الگوی روابط رسمی که لازمه تحقق وظایف و اهداف سیستم است (میرسپاسی ،۱۳۷۶) تعریف شده است. ساختارهای موجود در اکثر سازمان­های ایرانی به­طور سنتی طراحی شده ­اند، این ساختارها با وظایف فعلی و شرایط محیطی آنها سازگاری ندارند و بعضاً به ابعاد انسانی و انگیزشی نیروی کار نیز توجهی ندارند که سازمان صدا و سیما نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعه رابطه بین ابعاد ساختاری سازمان با عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه پژوهشگران علم سازمان و مدیریت بوده است.

در مطالعات سازمان، از ابعاد ساختار با عنوان عوامل ساختاری مشتمل بر رسمی بودن، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیار، پیچیدگی، متمرکز بودن، حرفه­ای بودن و نسبت­های پرسنلی (دفت[۱]، ۱۳۷۷،۲۸) یاد شده؛ و از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سازمانی با عنوان عوامل محتوایی شامل اندازه، تکنولوژی، محیط، اهداف و استراتژی و فرهنگ‌ سازمان (دفت، ۱۳۷۷،۲۸) نام برده شده است.

همانگونه که مطرح شد فرهنگ سازمان یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی می باشد.

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌ عنوان زیربنا به بستر تحول است.(رابینز،۱۳۷۶)

در تقسیم‌بندی ابعاد ساختاری تعدادی از دانشمندان علم سازمان و مدیریت (رابینز ، ۱۳۷۹،۲۲) بر سه بعد مهمتر یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تأکید دارند.

از نظر محقق ساختار سازمانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساختاری بسیار فربه است که با وجود رشد بی­اندازه آن هنوز دارای کاستی­ها و نواقصی می­باشد که این امر موجب کاهش اثر بخشی و ضعف در عملکرد پرسنل و درخواست تغییرات ساختاری مکرر شده است و از آنجا که در تئوری­ها مطرح شده، یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی می باشد لذا این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری انجام شده است و در این تحقیق پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری در سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ارتباط معنی­داری وجود دارد؟

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

همگنی و تناسب بین فرهنگ داخلی سازمان و ساختار سازمانی از دیرباز به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است. حیات و ممات یک سازمان مرهون دستیابی به اهداف آن سازمان است و دستیابی به اهداف سازمان و اثربخشی سازمانی بدون توجه به ساختار آن سازمان و طراحی یک ساختار مناسب برای آن امکان­پذیر نیست و تناسب ابعاد ساختاری سازمان یعنی سه بعد ساختاری مهمتر رسمیت، تمرکز و پیچیدگی با فرهنگ سازمانی به منظور دستیابی به اهداف سازمان امری بدیهی بوده و یک عامل مهم در موفقیت سازمان­ها تلقی می­شود. سازمان­ها تحت تأثیر عوامل محتوایی همچون اهداف و استراتژی، محیط، اندازه و بزرگی و فرهنگ سازمان مدام مجبور به تجدید ساختار خود هستند و ساختاری که امروز برای سازمان طراحی می­شود برای سایر سازمان­ها یا زمان­ها مناسب نخواهد بود؛ مناسب بودن یا نبودن یک ساختار تابعی است از عوامل محتوایی که یکی از مهمترین این عوامل محتوایی همان فرهنگ سازمان است با بهره­ گیری از نتایج این تحقیق می­توان به برنامه­­ریزان و عوامل سازماندهی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در انتخاب ساختار متناسب با فرهنگ سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان یاری رساند و متعاقباً با شناخت فرهنگ سازمانی و نقش آن در ایجاد هرگونه تغییر موفقیت­آمیز در سازمان، زمینه­ساز تغییرات شگرف در این سازمان شد.

[۱] .Daft

تعداد صفحه:۱۹۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

مطلب پیشنهادی
 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد، مدیریت و…
Cresta Posts Box by CP