پایان نامه رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 گروه آموزشی  مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

استاد راهنما: 

دکتر فرزین فرحبد

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5) فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9

1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………….. 9

1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13

بخش اول: نگرش شغلی……………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1) تعریف نگرش شغلی……………………………………………………………………………………… 15

2-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن…………………… 16

2-1-3) ابعاد نگرش شغلی………………………………………………………………………………………… 18

2-1-4) عوامل مؤثر بر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. 20

2-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن……………………………………………………… 26

2-1-6) انواع نگرش شغلی………………………………………………………………………………………… 26

2-1-7) تعریف رضایت شغلی……………………………………………………………………………………. 27

2-1-8) نظریه­ های رضایت شغلی………………………………………………………………………………… 29

2-1-9) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………… 32

2-1-10) روش­های اندازه ­گیری رضایت شغلی……………………………………………………………….. 36

2-1-11) پیامدهای رضایت شغلی……………………………………………………………………………….. 42

2-1-12) تعریف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….. 44

2-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………. 46

2-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راه­كارهای افزایش آن……………………………………………………. 47

2-1-15) مدل­ها و نظریه­ های تعهد سازمانی…………………………………………………………………… 49

2-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….. 57

2-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………… 62

بخش دوم: سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………………. 63

2-2-1) تعریف سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………. 64

2-2-2) علل و انگیزه سکوت سازمانی………………………………………………………………………….. 65

2-2-3) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی……………………………………………………………………. 67

2-2-4) انواع سکوت و پیامدهای آن…………………………………………………………………………….. 69

2-2-5) مدل­های سکوت سازمانی………………………………………………………………………………… 72

2-2-6) روش­های غلبه بر سکوت سازمانی……………………………………………………………………. 75

بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 77

2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………………………………………………………………….. 78

2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………. 81

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-2) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 85

3-3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 86

3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 86

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………. 87

3-6) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها………………………………………………………………… 88

3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… 89

3-7-1) روایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. 89

3-7-2) پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. 89

3-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………… 90

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… 94

4-3) توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………… 98

4-4) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )…………………………………………………………………. 104

4-5) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………. 105

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………….. 106

4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………….. 107

4-6) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق………………………………………. 108

4-7) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. 109

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 111

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 111

5-2-1) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 111

5-2-2) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده …………………………………….. 111

5-2-3) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………………… 113

5-2-4) توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. 114

5-3) نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………. 115

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 117

5-5) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… 118

5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………… 118

 

فهرست جداول

جدول 2-1): میزان اختلاف ابعاد تعهد…………………………………………………………………………… 52

جدول 2-2): مثال­هایی از انواع خاص سکوت…………………………………………………………………. 71

جدول 3-1): جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………….. 86

جدول 3-2): متغیرها و ابعاد آن ها و سؤالات مرتبط با متغیرها…………………………………………….. 88

جدول 3-3): آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………. 90

جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. 94

جدول 4-2): توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 95

جدول 4-3): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 96

جدول 4-4): توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………… 97

جدول 4-5): توصیف جو سکوت سازمانی ادراک شده………………………………………………………. 98

جدول 4-6): توصیف متغیر نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………….. 99

جدول 4-7): توصیف متغیر نگرش مدیران ارشد به سکوت  ………………………………………………. 100

جدول 4-8): توصیف متغیر فرصت های ارتباط……………………………………………………………….. 101

جدول 4-9): توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………….. 102

جدول 4-10): توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………….. 103

جدول 4-11): آزمون كولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………. 104

جدول 4-12): شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………… 107

جدول 4-13): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تعهد سازمانی…………………………….. 108

جدول 5-1) توصیف نگرش مدیر ارشد به سکوت……………………………………………………………. 111

جدول 5-2) توصیف نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………………….. 112

جدول 5-3) توصیف فرصت ارتباطی……………………………………………………………………………. 113

جدول 5-4) توصیف رفتار سکوت……………………………………………………………………………….. 113

جدول 5-5) توصیف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………. 114

جدول 5-6) توصیف رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………..114

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 94

نمودار 4-2): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 95

نمودار 4-3): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 96

نمودار 4-4): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………….. 97

نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده…………………………………………… 98

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر نگرش سرپرستان به سکوت………………………………………………… 99

نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر نگرش مدیران به سکوت……………………………………………………. 100

نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر فرصت های ارتباط…………………………………………………………… 101

نمودار 4-9): هیستوگرام  متغیر رفتار سکوت کارکنان………………………………………………………… 102

نمودار 4-10): هیستوگرام  متغیر نگرش شغلی………………………………………………………………… 103

نمودار 4-11): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…………………………………………………………. 105

نمودار 4-12): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………….. 106

 

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

شکل 2-1): اجزای رابطه نگرش- رفتار  ……………………………………………………………………….. 19

شکل 2-2): عوامل مؤثر بر نگرش شغلی………………………………………………………………………… 25

شکل 2-3): تعهدات پنج­گانه……………………………………………………………………………………….. 49

شکل 2-4): ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. 54

شکل 2-5): عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. 60

شکل 2-6): مدل مارپیچ سکوت…………………………………………………………………………………… 74

 

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده ­ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر است. برای انتخاب نمونه­ آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می­ شود و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191 نفر برآورد گردید. تعداد 230 پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد می باشد. این مطالعه شامل 4فرضیه می باشد:1-بین نگرش مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.2-بین نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.3-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.4-بین رفتار سکوت کارکنان و نگرش شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد. با تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح 95% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد تحقیق می شود. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. در این مطالعه میزان رابطه نگرش مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 34/0، میزان رابطه نگرش سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 25/0، میزان رابطه فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان 49/0 وهم چنین شدت رابطه رفتار سکوت با نگرش شغلی 79/0 برآوردشده است.

کلمات کلیدی: جو سکوت سازمانی، نگرش مدیران ارشد به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت، فرصت­های ارتباطی، رفتار سکوت، نگرش­ شغلی

 1-1)  مقدمه

کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­ گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه ­های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­ هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه­ متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش(و بر اساس رویکردهای نوین­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­ شود که رفتار افراد را هدایت می­ کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). برخی از نظریه­پردازان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی را به عنوان پیش بینی كننده­ها یا عوامل اظهار نظر و سكوت بیان می­كنند ولی برخی بر این متغیرها به­عنوان پیامدهای سكوت سازمانی تأكید دارند. آن­ها نشان می­ دهند كه سكوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد  پایین تری در پی خواهد داشت. خصوصاً گواه نیرومندی در حمایت از عكس­العمل منفی مدیران عالی و سرپرستان ارشد برای بازخورد منفی وجود دارد كه مانع از آن شده یا آن­را به تأخیر انداخته و یا تحریف می­كند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).

با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و در ادامه به فرضیات و اهداف تحقیق و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق پرداخته می­ شود.

تعداد صفحه : 157

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151192]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com