پایان نامه ارشد : بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

پایان نامه رشته رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

 

 

بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

 

استاد راهنما :

 دکتر امیر مانیان

 

 

آذر ۱۳۹۰

 
 
 
چکیده
در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات  نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با بهره گرفتن از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشکیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، ۲۰۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با بهره گرفتن از نرم افزار  spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد که ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری، با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.
یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب  ادراک از مفید بودن و ادراک ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری  بیشترین تأثیر را در پذیرش  دورکاری دارند.
واژه های کلیدی : ادراک از مفید بودن ، ادراک ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری
 
 
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه. ۲
عنوان تحقیق ۳
طرح مسئله و بیان موضوع. ۳
اهداف تحقیق ۴
سوالات تحقیق ۵
فرضیه ها ۵
روش تحقیق ۶
ابزار گردآوری داده ها ۶
اعتبار درونی پژوهش ۶
طراحی طرح تحقیق ۷
اجرای طرح تحقیق ۸
انتقال ۸
محدوده تحقیق ۸
محدودیت های تحقیق ۹
محدودیت موضوعی ۹
محدودیت زمانی ۹
فصل دوم
مقدمه. ۱۱
مفاهیم ۱۱
تعریف دورکاری ۱۱
دورکاری در مقابل Telecommuting. 13
حضور از راه دور ۱۴
همکاری از راه دور ۱۴
انواع دورکاری ۱۴
مزایای دورکاری ۱۷
مشکلات پیاده سازی دورکاری ۲۰
دورکاری چالش عصر حاضر. ۲۱
مدل های پذیرش فناوری ۲۲
مدل رفتار منطقی ۲۳
مدل رفتار برنامه ریزی شده ۲۴
مدل پذیرش فناوری ۲۴
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده ۲۶
مدل انگیزشی ۲۷
خلاصه و نتیجه گیری ۲۸
فصل سوم
مقدمه. ۳۰
وضعیت دورکاری ۳۰
دورکاری در ایران ۳۰
دورکاری در خارج از ایران ۳۱
مطالعات پیشین ۳۴
تحقیقات داخلی ۳۴
تحقیقات خارجی : ۳۶
تاریخچه پذیرش دورکاری ۵۷
خلاصه و نتیجه گیری : ۶۱
فصل چهارم
مقدمه. ۶۳
روش تحقیق ۶۳
متغیرهای تحقیق ۶۴
متغیر وابسته واسطه (میانجی) ۶۴
متغیر وابسته نهایی ۶۴
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده. ۶۵
متغیر مشاهده گر (آشکار) ۶۵
متغیر مکنون یا پنهان. ۶۵
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش. ۶۵
تعریف متغیرها ۶۵
تعریف مفهومی ۶۶

  1. درک از راحتی استفاده ۶۶
  2. درک از مفید بودن. ۶۶
  3. درک از منافع شخصی ۶۶
  4. سازگاری ۶۶
  5. درک از درستی ۶۶
  6. ساختار فرهنگ ۶۶
  7. درجه کارایی ۶۷
  8. میزان در دسترس بودن منابع. ۶۷

تعریف عملیاتی متغیر ها ۶۷
جامعه و نمونۀ آماری ۶۹
جامعۀ آماری ۶۹
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۹
واحد نمونۀ مورد مشاهده ۶۹
برآورد حجم نمونه. ۶۹
روش های گرد آوری داده ها ۷۰
مطالعات کتابخانه ای ۷۰
مطالعات میدانی ۷۱
مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. ۷۱
روش توزیع پرسش نامه. ۷۲
روائی و پایائی ابزار. ۷۲
روایی ۷۲
اعتبار محتوای پرسشنامه. ۷۲
اعتبار عاملی پرسشنامه. ۷۳
مراحل اجرای تحلیل عاملی ۷۳
پایایی پرسشنامه. ۷۴
روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۷۶
مدل معادلات ساختاری ۷۶
تعریف مدل معادلات ساختاری ۷۶
ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. ۷۷
خلاصه و نتیجه گیری ۷۷
فصل پنجم
مقدّمه. ۸۰
آمار توصیفی ۸۲
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت. ۸۲
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی ۸۳
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری ۸۳
تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون ۸۴
آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۸۵
شاخص KMO و آزمون بارتلت. ۸۵
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار. ۸۶
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار. ۹۰
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری ۹۲
تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش ۹۵
نیکویی برازش مدل ۹۶
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار. ۹۷
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار. ۱۰۰
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری ۱۰۱
آمار پارامتریک و  آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ۱۰۳
وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟. ۱۰۴
وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟. ۱۰۶
وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟. ۱۰۷
وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟. ۱۰۸
آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم. ۱۱۰
فصل ششم
مقدمه. ۱۱۷
‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق ۱۱۷
وضعیت متغیرها ۱۱۸
نتایج مربوط به برازش مدل ۱۱۹
پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق ۱۲۱
پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری ۱۲۴
‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۲۵
کتاب شناسی (منابع) ۱۲۶
 
 
 
 
 
فهرست  شکل ها
شکل ۱-۱)‌ فرآیند تکمیل تحقیق ۷
شکل ۲-۱) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو ۱۶
شکل ۲-۲) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO 20
شکل ۲-۳)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات ۲۳
شکل ۲-۴) مدل رفتار منطقی (TRA) 24
شکل ۲-۵) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 24
شکل ۲-۶) مدل پذیرش فناوری اطلاعات ۲۵
شکل ۲-۷) مدل بسط یافته پذیرش فناوری ۲. ۲۷
شکل ۳-۱) شاخص های استخراج شده از مقاله  بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. ۳۵
شکل ۳-۲)  مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور ۳۶
شکل ۳-۳) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران. ۳۷
شکل ۳-۴) شاخص استخراج شده از از مقاله  مایو و همکاران ۲۰۰۹. ۳۸
شکل ۳-۵) شاخص استخراج شده از از مقاله  واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری ۳۹
شکل ۳-۶) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها ۴۰
شکل ۳-۷) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری ۴۱
شکل ۳-۸) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن ۴۲
شکل ۳-۹) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی ۴۳
شکل ۳-۱۰) ‌ شاخص استخراج شده  مقاله  محمد خلیفه و جمشید اعتضادی ۴۳
شکل ۳-۱۱)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران. ۴۴
شکل ۳-۱۱)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران. ۴۵
شکل ۳-۱۱)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک ۴۶
شکل ۳-۱۲) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل ۴۹
شکل ۳-۱۴) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل ۵۰
شکل ۳-۱۵)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. ۵۱
شکل ۳-۱۶)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران. ۵۲
شکل ۳-۱۷)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی ۵۲
شکل  ۳-۱۸)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی ۵۳
شکل ۳-۱۹)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا ۵۴
شکل  ۳-۲۰)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون. ۵۵
شکل  ۳-۲۱)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق ۵۶
شکل ۵-۱ ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه. ۸۲
شکل ۵-۲ ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی ۸۳
شکل ۵-۳) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد. ۹۸
شکل ۵-۴) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری ۹۹
شکل ۵-۵) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد. ۱۰۰
شکل ۵-۶) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری ۱۰۱
شکل ۵-۷) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد. ۱۰۲
شکل ۵-۸) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری ۱۰۳
شکل ۵-۹( هیستوگرام متغیر رفتار ۱۰۵
شکل ۵-۱۰)  هیستوگرام متغیر هنجار ۱۰۷
شکل ۵-۱۱)  هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ۱۰۸
شکل ۵-۱۲) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری ۱۰۹
شکل ۵-۱۳) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. ۱۱۱
شکل ۵-۱۴) مدل اندازه گیری مرتبه دوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری ۱۱۲
شکل ۵-۱۵) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. ۱۱۳
شکل ۵-۱۶) مدل اندازه گیری مرتبه سوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری ۱۱۴
شکل ۶-۱) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری ۱۱۸
 
 
فهرست  جداول
جدول ۲-۱) ابعاد دورکاری ۱۶
جدول ۳-۱) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. ۳۴
جدول ۳-۲) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران ۲۰۰۹. ۳۷
جدول ۳-۳) شاخص استخراج شده از مقاله  مایو و همکاران ۲۰۰۹. ۳۸
جدول ۳-۴) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری ۳۹
جدول ۳-۵) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری ۴۳
جدول ۳-۶) شاخص استخراج شده از مقاله شین ۱۹۹۷. ۴۵
جدول ۳-۷) مدل پذیرش دورکاری کلارک ۴۵
جدول ۳-۸) مدل پذیرش دورکاری کلارک ۴۹
جدول  ۳-۹)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. ۵۱
جدول  ۳-۱۰)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. ۵۳
جدول  ۳-۱۱)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون ۲۰۰۸. ۵۵
جدول ۳-۱۲) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری ۵۷
جدول شماره ۱-۴ ) تعریف عملیاتی متغییر ها ۶۷
جدول ۴-۲) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی ۷۵
جدول ۵ -۱) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه. ۸۲
جدول ۵-۲) وضعیت شغلی مربوط به نمونه. ۸۳
جدول ۵-۳) وضعیت نرمال بودن نمونه. ۸۵
جدول ۵-۴) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار ۸۶
جدول ۵-۵) جدول اشتراکات متغیر رفتار ۸۶
جدول ۵-۶) جدول کل واریانس تبیین شده ۸۸
جدول ۵-۷) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار ۸۹
جدول۵-۸)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت  متغیر هنجار ۹۰
جدول ۵-۹) جدول اشتراکات متغیر هنجار ۹۰
جدول ۵-۰۱) جدول کل واریانس تبیین شده ۹۱
جدول ۵-۱۱) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار ۹۲
جدول ۵-۲۱)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری ۹۲
جدول ۵-۳۱) جدول اشتراکات کنترل رفتاری ۹۳
جدول ۵-۴۱) جدول کل واریانس تبیین شده ۹۴
جدول ۵-۵۱) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری ۹۵
جدول ۵-۱۶) آماره های یک نمونه ای  متغییر رفتار ۱۰۵
جدول ۵-۱۷)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار ۱۰۵
جدول ۵-۱۸) آماره های یک نمونه ای هنجار ۱۰۶
جدول ۵-۱۹)آزمون یک نمونه ای هنجار ۱۰۶
جدول ۵-۲۰) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری ۱۰۷
جدول۵-۲۱)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری ۱۰۸
جدول ۵-۲۲) آماره های یک نمونه ای  پذیرش دوکاری ۱۰۹
جدول ۵-۲۳)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری ۱۰۹
جدول ۵-۲۵ ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. ۱۱۰
جدول ۶-۱) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. ۱۱۸
جدول ۶-۲) نتایج مربوط به برازش مدل. ۱۱۹
جدول ۶-۳) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم. ۱۲۰
جدول ۶-۴) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول. ۱۲۱
 
صفحه نشانه های اختصاری

هرجا- هر وقتAny Time-any Place
حضور از راه دورTelepresence
همکاری از راه دورTelecollaboration
سبک زندگی چند وجهیportfolio lifestyles
تئوری عمل مستدلTRA: Theory Of Reasonel Action
نظریه رفتاربرنامه ریزی شدهTPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذیرش فناوری TAM :Technology Acceptance Model
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شدهModel Of Combining Technology Accptance Model and TPB
 
مدل انگیزشیMotivational Model
درک از راحتی استفادهPerceived  Ease Of  Use
درک از مفید بودنPerceived Usefulness
درک از منافع شخصیPerceived Personal Benefit
سازگاریCompatibility
درک از درستیLegitimacy
ساختار  فرهنگCulture structure
درجه کاراییSelf Efficacy
میزان در دسترس بودن منابعResource Facilitating Condition
تعریف عملیاتیTechnology Facilitating Condition
رواییOperational definition
آلفای کرانباخvalidity
مدل معادلات ساختاریCronbach ‘s Alpha
متغیرهای مشاهده شدهStructural Equation Modeling
متغیرهای مکنونObserved
ساختارهای کوواریانسLatent
Covariance Structures Analysis

 
 

مقدمه

رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار است که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری  مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده است. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در زمانی معین سر کار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .
سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .

عنوان تحقیق

این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته تکنولوژی آموزشی عنوان : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش…
Cresta Posts Box by CP