پایان نامه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی زمین‌شناسی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc

رشته زمین­ شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان:

بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

استاد راهنما :

دکتر عباس صادقی

اساتید مشاور:

دکتر محمدحسین آدابی

دکتر امیرمحمد جمالی

 
فهرست مطالب:
فصل ۱۱
کلیات ۱
۱-۱- موقعیت و خصوصیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. ۲
۱-۲- آب و هوا و جغرافیای طبیعی ناحیه. ۴
۱-۳- موقعیت جغرافیایی برش‌های مورد مطالعه و راه‌های دسترسی به آن‌ها (شکل‌های ۱-۲ و ۱-۳).۵
۱-۴- اهداف مطالعه ۶
۱-۵- پیشینه تحقیق ۶
۱-۶- روش مطالعه.۱۱
۱-۶-۱- گردآوری اطلاعات ۱۱
۱-۶-۲- مطالعات صحرایی. ۱۱
۱-۶-۳- مطالعات آزمایشگاهی. ۱۲
۱-۶-۴- تلفیق اطلاعات و تدوین رساله ۱۲
فصل ۲ ۱۳
خصوصیات زمین‌شناسی و چینه شناسی ناحیه مورد مطالعه۱۳
۲-۱- خصوصیات زمین‌شناسی و ساختمانی ناحیه مورد مطالعه۱۴
۲-۱-۱- زمین‌شناسی ناحیه‌ای زاگرس. ۱۴
۲-۱-۲- تقسیمات ساختمانی در زاگرس. ۱۴
۲-۱-۲-۱- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات فالکن (Falcon, 1961)14
2-1-2-1-1- زون ساختمانی پیچیده همراه با سنگ‌های دگرگونی (Thrusted zone).14
2-1-2-1-2- زون تراستی  با ساختار فلسی جهت‌دار (Imbricated thrust zone) یا زون رورانده زاگرس.۱۵
۲-۱-۲-۱-۳- زون چین‌خورده ساده (Simpel folded zone)15
2-1-2-2- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات اشتوکلین (Stocklin, 1968)15
2-1-2-2-1- دشت خوزستان ۱۵
۲-۱-۲-۲-۲- زاگرس چین‌خورده یا زاگرس خارجی ۱۶
۲-۱-۲-۲-۳- زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی. ۱۶
۲-۱-۲-۳- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات بربریان (Berberian, 1995)16
2-1-2-4- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات مطیعی (۱۳۷۲)۱۷
۲-۱-۲-۴-۱- زون دزفول. ۱۷
۲-۱-۲-۴-۲- زون فارس. ۱۷
۲-۲- چینه شناسی نهشته‌های کرتاسه پایینی (نئوکومین- آپسین) در زاگرس.۱۸
۲-۳- گروه خامی. ۱۹
۲-۳-۱- سازند فهلیان. ۱۹
۲-۳-۲- سازند گدوان.۲۰
۲-۳-۳- سازند داریان ۲۱
۲-۴- سازند کژدمی ۲۲
۲-۵- گسل کازرون ۲۳
فصل ۳ ۲۵
رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی.۲۵
۳-۱- مقدمه. ۲۶
۳-۲- کمربند رخساره‌ای A (دریای باز کم عمق).۲۶
۳-۲-۱- رخساره A1 (Peloid Orbitolina Packstone )
3-2-2- رخساره A2 (Orbitolina Packstone):
3-2-3- رخساره A3 ((Bioclast Wackestone:.
3-2-4- رخساره A4 (Orbitolina Wackestone):
3-2-5- رخساره ) A5 Bioclast Mudstone ):.
3-3- کمربند رخساره‌ای B (شیب قاره). ۳۲
۳-۳-۱- رخساره B1 (Bioclast Wackestone):
3-3-2- رخساره B2 Planktonic Foraminifera Wackestone – packstone) )
3-4- کمربند رخساره‌ای C (دریای باز عمیق) ۳۵
۳-۴-۱- رخساره C1 (Planktonic Foraminifera Wackestone)
3-4-2- رخساره C2 (Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone)
3-4-3- رخساره C3 (Packstone Radiolaria)
3-4-4- رخساره C4 (Radiolaria Wackestone)
3-4-5- رخساره C5 (Silty Mudstone).
3-5- تفسیر محیط رسوبی (شکل‌های ۳-۱۹ و ۳-۲۰) ۴۱
فصل ۴. ۴۵
لیتواستراتیگرافی. ۴۵
۴-۱- مقدمه ۴۶
۴-۲- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی کوزه کوه (شکل‌های ۴- ۱۴ و ۴-۱۵)۵۶
۴-۳- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی فهلیان (شکل‌های ۴-۱۶ و ۴-۱۷)۶۲
۴-۴- انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل ۴-۱۸).۶۸
فصل ۵ ۷۱
میکروپالئونتولوژی . ۷۱
۵-۱- مقدمه. ۷۲
۵-۲- توصیف فرامینیفرهای بنتیک. ۷۲
۵-۳- توصیف فرامینیفرهای پلانکتون ۷۹
فصل ۶ ۸۶
بیواستراتیگرافی. ۸۶
۶-۱- مقدمه ۸۷
۶-۲- انطباق بیواستراتیگرافی  سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل ۶-۳)۸۹
فصل ۷ ۹۴
نتیجه گیری ۹۴
منابع ۹۷
اطلس میکروفسیل ها.۱۰۲
چکیده:
به منظور مطالعات بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در شرق و غرب گسل کازرون،  دو برش چینه شناسی  کوزه کوه و فهلیان انتخاب و ۲۴۰ نمونه از آنها برداشت گردید.
در این مطالعات سازند داریان با  ۲۲۵ و ۱۷۱ متر ضخامت به ترتیب در برش های کوزه کوه و فهلیان به سه بخش داریان زیرین، داریان میانی و داریان بالایی تقسیم شده است.
مرز زیرین سازند داریان در هر دو برش مورد مطالعه  با  سازند گدوان همشیب و پیوسته و مرز بالایی آن با سازند کژدمی همشیب و همراه با گسستگی لیتولوژی است.
در مطالعات بایواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش مورد مطالعه، ضمن تشخیص۳۷ گونه متعلق به  ۱۶  جنس از فرامینیفرها سه بایوزون معرفی شده است.
بر اساس فرامینیفرهای شناسایی شده و بایوزون های معرفی شده سن سازند داریان در هر دو برش آپسین پیشین  تا آلبین میانی  تعیین شده است.
بررسی  رخساره های میکروسکوپی سازند داریان  منجر به تشخیص  ۱۲ میکروفاسیس متعلق به ۳ کمربند رخساره ای دریای باز کم عمق(A)،شیب قاره (B) ودریای باز عمیق (C) شده است.
حرکات تکتونیکی به وقوع پیوسته  در حد فاصل آپسین – آلبین  که در بعضی از مناطق زاگرس منجر به نبود چینه شناسی و ایجاد ناپیوستگی در راس سازند داریان شده است، در این ناحیه  از تاثیر چندانی برخوردار نبوده و فقط منجر به تغییرات رخساره ای شده است.
فصل اول: کلیات
۱-۱- موقعیت و خصوصیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهرستان ممسنی یکی از شهرستان‌های استان فارس است که در میان رشته کوه‌های بخش جنوبی زاگرس واقع شده است. این شهرستان دارای دو شهر به نام نورآباد و مصیری و چهار بخش شامل دشمن زیاری، رستم، ماهورمیلاتی و بخش مرکزی است. بخش دشمن زیاری شامل دهستان‌های دشمن زیاری و مشایخ، بخش رستم شامل دهستان‌های رستم ۱، رستم ۲، رستم ۳ و پشتکوه رستم، بخش ماهورمیلاتی شامل دهستان‌های ماهور و میشان و بخش مرکزی شامل دهستان‌های بکش ۱، بکش ۲، جاوید ماهوری، جوزار و فهلیان است. واژه ممسنی از طایفه‌ای به نام محمد حسنی گرفته شده است. مرکز این شهرستان شهر نورآباد است که در شمال باختر استان فارس و در جنوب باختری ایران واقع شده است و مسافت آن تا شهر شیراز ۱۵۰ کیلومتر است. در گذشته مرکزیت شهرستان ممسنی، فهلیان بوده است.مالکی که نام روستایی در منطقه بکش بوده، در اثر گسترش در طی ۳۰ سال گذشته به نورآباد ممسنی تغییر یافته است.
 بنابر گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان ممسنی بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۶۶۳۰۸ نفر و جمعیت بخش مرکزی شهرستان ممسنی ۹۸۴۱۷ نفر بوده است.
 ممسنی از سمت شمال به شهرهای رستم و سپیدان، از جنوب به کازرون، دشتستان و بندر گناوه، از سمت خاور به شهرهای سپیدان و شیراز و از باختر به شهرهای رستم و گچساران محدود می‌شود (شکل ۱-۱).
 مسیرهای ارتباطی این شهرستان با مناطق اطراف عبارت‌اند از:
– راه نورآباد – دو گنبدان به سوی شمال باختری به طول ۱۲۰ کیلومتر. این راه در ۲۰ کیلومتری شمال نورآباد از یک راه به سوی شمال نورآباد به یاسوج متصل می‌شود.
– راه نورآباد – شیراز به سوی جنوب خاوری به طول ۱۸۰ کیلومتر. 
– راه نورآباد-  بندر گناوه به طول ۲۴۵ کیلومتر.
شهرستان ممسنی به طور عمده دارای مورفولوژی کوهستانی بوده و روند ارتفاعات همان جهت عمومی کوه‌های زاگرس یعنی شمال باختر – جنوب خاور است. در شهرستان ممسنی به سمت باختر و جنوب باختری از ارتفاعات کاسته و بر وسعت اراضی کوهپایه‌ای و دشت‌ها افزوده می‌شود.
شهرستان ممسنی دارای بافت سنتی و طایفه‌ای است و دارای چهار طایفه بزرگ لر شامل بکش، جاوید، دشمن زیاری و رستم است و دو طایفه بزرگ از ایل قشقایی شامل کشکولی و دره شولی که در بخش ماهور میلاتی سکونت قشلاقی دارند نیز در این شهرستان زندگی می‌کنند.
اقتصاد مردم در این شهرستان به طور عمده بر پایه کشاورزی، دام داری و قالی‌بافی است. صنایع کارخانه‌ای نیز در این منطقه از رونق نسبی برخوردار است. کارخانه‌های قند و تلمبه خانه شرکت نفت و شرکت تولیدی شن و ماسه فهلیان در این شهرستان وجود دارد. به طور کلی از محصولات این شهرستان مقداری برنج، جو، مرکبات و گوشت به نواحی مجاور به خصوص جنوب صادر می‌شود.
جاذبه‌های متعدد طبیعی به همراه بناهای کهن تاریخی، مهم‌ترین مکان‌های دیدنی شهرستان ممسنی را تشکیل می‌دهند. رودخانه‌ها و کوه‌های متعدد به همراه گردشگاه‌های زیبا، از جمله جاذبه‌های طبیعی شهرستان ممسنی به شمار می‌آیند. بنای تاریخی لیدوما، در روستای جنجان که از دوره هخامنشیان بر جای مانده و از مهم‌ترین آثار تاریخی این شهرستان به حساب می‌آید گردشگاه دیمه میل باغستان بسیار زیبا و دل‌انگیزی است که اطراف آن پر از گل‌ها و گیاهان معطر و چشمه‌های پرآب است. قلعه سفید قلعه معروفی است که قدمت آن به پیش از عهد عیلامی‌ها می‌رسد، قلعه شاه جهان احمد که به احتمال قوی به دوران هخامنشی یا اشکانی تعلق دارد و دیمه میل یا میل اژدها که قدمت تاریخی آن به دوره سلوکیان یا پارتیان می‌رسد، برخی از مکان‌های دیدنی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. مکان‌های دیدنی و تاریخی این شهرستان عبارت‌اند از: امامزاده در آهنین، امامزاده شاه زاده علاءالدین، بنای عمارت، بنای کل لوله، شهر قدیمی چشمه سردو، قلعه سفید، قلعه شاه جهان احمد، قلعه چرو، قلعه ککا، دیمه میل) میل آزاد یا میل اژدها)، کتیبه‌های کورنگون (کرنگون)، نقش بهرام و پل فهلیان.
اهالی این شهرستان از نژاد آریایی بوده و به زبان فارسی با گویش لری سخن می‌گویند. مردم شهرستان ممسنی مسلمان و شیعه مذهب هستند.
۲-۱- آب و هوا و جغرافیای طبیعی ناحیه
شهرستان ممسنی دارای تنوع آب و هوایی است، به طوری که ارتفاعات شمال باختری این شهرستان دارای آب و هوایی بسیار سرد و شهر نورآباد دارای آب و هوای معتدل و ماهور میلاتی هم که در جنوب باختری ممسنی در فاصله ۴۰ کیلومتری خلیج‌فارس قرار دارد، دارای آب و هوای بیابانی است.  حداکثر دما در مردادماه ۵/۴۱ درجه سانتی گراد و حداقل دما در دی ماه ۵ /۴ درجه سانتی گراد بوده و میانگین بارندگی شهرستان ۵۵۰ میلیمتر در سال است.
شهرستان ممسنی به طور کلی از نظر اقلیمی دارای سه اقلیم به شرح زیر است:
– اقلیم گرم و خشک:  این اقلیم در محدوده‌ای از شهرستان که در مجاورت شهرستان‌های گچساران و گناوه قرار دارد، مشاهده می‌شود.
– اقلیم معتدل و مرطوب: این اقلیم محدوده‌ای از شهرستان را در بر می‌گیرد که هم جوار شهرستان کازرون و استان کهکیلویه و بویراحمد قرار دارد.  در این اقلیم دشت‌های حاصل خیز مصیری، نورآباد، فهلیان و دهنو واقع شده است.
– اقلیم سردسیری:  این اقلیم در بخش دشمن زیاری که هم جوار با شهرستان سپیدان است، دیده می‌شود.
مهم‌ترین رودخانه‌های ممسنی شامل رودخانه فهلیان، رودخانه کتی، رودخانه تنگ شیو و رودخانه سرآب سیاه است و همچنین تالاب‌های برم شور در باختر بابامنیر و هفت برم در بخش دشمن زیاری از منابع آبی این ناحیه هستند.بلندترین ارتفاعات شهرستان کوه رنج، کوه زرآور و کوه تاسک می‌باشد. به دلیل آب و هوا و بارش به نسبت مناسب در سه فصل پاییز، زمستان و بهار و وجود بیش از شش حوضه آب خیز بزرگ که رودخانه‌های کتی، شکستان، شور و شیرین، فهلیان، تنگ شیو و کره سیاه از آن‌ها منشعب می‌شود، اقتصاد مردم این منطقه به طور عمده بر پایه کشاورزی (گندم، جو، برنج، گلزا و مرکبات و نیز خرما) استوار است.
بخش قابل‌توجهی از ناحیه مورد مطالعه، کوهستانی است. در نواحی کوهستانی، مورفولوژی متنوعی به دلیل وضعیت زمین‌شناسی ساختمانی و نیز سنگ‌شناسی متفاوت و اختلاف در میزان هوازدگی و فرسایش در سازندهای رخنمون یافته ایجاد شده است.
نقاط مرتفع در ناحیه مورد مطالعه به طور عمده از سنگ‌های کربناته گروه خامی و سازندهای سروک و آسماری تشکیل شده است و دشت‌های بین تاقدیس‌ها از تخریب سازندهای شیلی و مارنی به ویژه سازندهای گچساران، پابده، گورپی و گاه کژدمی تشکیل و به صورت آبرفت پوشیده شده است. این نواحی، دشت‌های کشاورزی را ایجاد کرده‌اند. به طور کلی نیمه شمالی این ناحیه به صورت کوهستانی با تاقدیس‌های مرتفع و نیمه جنوبی آن از تاقدیس‌های کم ارتفاع تر تشکیل شده است.
۳-۱- موقعیت جغرافیایی برش‌های مورد مطالعه و راه‌های دسترسی به آن‌ها (شکل‌های ۱-۲ و ۱-۳)
۱- برش کوزه کوه: این برش با مختصات جغرافیایی”۱,۲۵ ‘ ۳۶ °۵۱  طول خاوری و” ۶,۷ ‘ ۱۲ °۳۰ عرض شمالی (مختصات قاعده مقطع) در تاقدیس کوزه کوه در ۱۵۸ کیلومتری شمال باختری شیراز، در شمال خاوری نورآباد ممسنی  واقع شده است. جهت دسترسی به این برش چینه شناسی پس از طی مسافت ۱۰ کیلومتر به سمت شمال به سه راهی پل فهلیان خواهیم رسید. در این محل جاده آسفالته درجه ۲ به سمت شرق وجود دارد که پس از طی مسافت حدود ۷ کیلومتر در این جاده، به روستای گاو پیازی آب پخشان خواهیم رسید. برش مورد مطالعه در تنگ دوپر در ۲ کیلومتری شمال روستا واقع شده است.
۲- برش فهلیان: این برش با مختصات جغرافیایی  ” ۸,۲۴ ‘ ۲۷  °۵۱ طول خاوری و “۸, ۳۰ ‘۱۰°  ۳۰  عرض شمالی در تاقدیس فهلیان در ۱۶۶ کیلومتری شمال باختری شیراز، در شمال باختری نورآباد ممسنی واقع شده است. جهت دسترسی به این برش چینه شناسی از شهر نورآباد ممسنی پس از طی مسافت ۱۲ کیلومتر در مسیر آسفالت به سمت شمال غرب به روستای فهلیان خواهیم رسید. از این روستا به سمت جنوب غرب در مسیر جاده خاکی پس از طی مسافت ۴ کیلومتر به محل برش دسترسی خواهیم داشت. این برش در تنگ بلبلک واقع شده است.
تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته : زمین شناسی گرایش : پترولوژی عنوان…
Cresta Posts Box by CP