پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت

با عنوان :  بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی – گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc.)

گرایش زراعت

عنوان:
  بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم

ACC- deaminase

تنش شوری بر رشد کرچک در شرایط

استاد راهنما

دکتر هادی اسدی رحمانی

استادان مشاور

دکتر شهرام اشرف ودکتر حسین افشاری

 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
عنوان                                                       صفحه
چکیده۱
فصل اول:مقدمه
پیشگفتار۳
فصل دوم:کلیات وبررسی منابع
۲-۱- گیاه شناسی کرچک   .5                                            
۲- ۲-شوری۶
۲-۲-۱-اثرات شوری بر رشد گیاه. ۶
۲-۲-۲-سازوکارهای تحمل به شوری.۱۰
۲-۲-۳-سازگاری کل گیاه به تنش شوری .۱۳
۲-۲-۳-۱-تنظیم انتقال Na+ به اندام هوایی .۱۳
۲-۲-۳-۲- مسیرهای اولیه ورود به ریشه. ۱۴
۲-۲-۴-نقش بیولوژی خاک در تحمل به استرس شوری در گیاهان.۱۶
فصل سوم:مواد و روش ها

  • شاخصSPAD با استفاده کلروفیل متر نوعMinolta: 27

۲-اندازه گیری سدیم با بهره گرفتن از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway27
۳-اندازه گیری پتاسیم: از متد شعله سنجی با بهره گرفتن از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway اندازه گیری شد ۲۷
۴-اندازه گیری کلر۲۸
۵-اندازه گیری ماده خشک ریشه و اندامهای هوایی:.۲۸
۶-اندازه گیری درصد روغن دانه۲۸
جدول۱-نتایج آزمون خاک گلدان.۳۰
جدول ۲- نتایج آزمون آب آبیاری.۳۰
۴-۲-نتایج کمی۳۱
جدول- ۳ نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی اندازه گیری شده.۳۱  
جدول۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف۳۲
جدول-۵ مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف۳۴
جدول-۶   مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف۳۷
جدول-۷   مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای مختلف.۴۰
جدول۸- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در تیمارهای مختلف.۴۲
جدول-۹ مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در تیمارهای مختلف ۴۴
۴-۲- صفات کیفی.۴۶
جدول-۴ نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) صفات کیفی. ۴۶
جدول- ۵ مقایسه میانگین درصد روغن دانه در تیمارهای .۴۷
جدول- ۶ مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف.۴۸
جدول-۷   مقایسه میانگین میزان پتاسیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف.۵۰
جدول-۸   مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف.۵۲
جدول- ۹ مقایسه میانگین نسبتK/Na در تیمارهای مختلف.۵۵
جدول-۱۰ مقایسه میانگین میزان شاخص SPAD در تیمارهای مختلف۵۸
فهرست اشکال
شکل ۳-مقایسه میانگین عملکرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف شوری ۳۳
شکل ۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری. ۳۴
شکل ۵-مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری. ۳۵
شکل -۶ مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری ۳۶
شکل- ۷مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری. ۳۶
شکل- ۷مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری. ۳۷
شکل-۸ مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری. ۳۹
شکل- ۹مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری برماده خشک اندام هوایی. ۳۹
شکل-۱۰ مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف تلقیح باکتری ۴۰
شکل۱۱- مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری. ۴۱
شکل۱۲-مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای تلقیح باکتری ۴۲
شکل۱۳- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری ۴۳
شکل۱۴-مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین در تیمار تلقیح باکتری. ۴۴
شکل۱۵- مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در سطوح مختلف شوری. ۴۵
شکل ۱۶- مقایسه میانگین درصد روغن دانه در سطوح مختلف شوری. ۴۸
شکل ۱۷-مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری ۴۹
شکل۱۹-مقایسه پتاسیم برگ در سطوح مختلف شوری ۵۱
شکل-۲۱ مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در سطوح مختلف شوری ۵۳
شکل ۲۲- مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای تلقیح باکتری ۵۳
شکل۲۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها بر میزان سدیم برگ(درصد). ۵۴
چکیده
با توجه به اینکه ، یکی از روش­های مهم و جدید در کشاورزی اکولوژیک استفاده از فناوری بیولوژیک شامل کودها، سموم در تولید محصول سالم است. لذا این تحقیق با هدف استفاده از این فناوری در افزایش تولید محصول گیاه کرچک و کیفیت آن در شرایط شور که از مهمترین عوامل محدود­ کننده تولید در کشور ما محسوب می­شود انجام گردید این تحقیق بصورت گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی در محل مرکز آموزش جهادکشاورزی شاهرود انجام شد. فاکتورها شامل ۲ سویه باکتری محرک رشد (PGPR) از گونه سودوموناس های فلورسنت(سویه R40 و R169)، تیمار شاهد بدون تلقیح و ۴ سطح شوری آب آبیاری ۱.۵،۴، ۶.۵ و ۹ دسی زیمنس بر متر در ۴ تکرار که هر تیماردر هر تکرار شامل ۳ گلدان بود و در مجموع در ۴۸ تیمار و ۱۴۴ گلدان آزمایشی بود. در این آزمایش از بستر شن(Sand) استفاده و نیاز غذایی گیاه کرچک با بهره گرفتن از محلول غذایی هوگلند بر مبناء مرحله رشد تامین شد.درطول فصل رشدکلیه فاکتورهای زراعی شامل ارتفاع بوته، ارتفاع گل آذین، وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی، شاخص SPAD (میزان سبزینه) و نهایتا عملکرد دانه در بوته اندازه گیری گردید. درپایان فصل، برداشت محصول انجام ومیزان محصول،ماده خشک اندامهای هوایی، ماده خشک ریشه، میزان غلظت عناصر غذایی مهم مثل سدیم، پتاسیم، کلر در برگ و درصد روغن دانه با روش های استاندارد اندازه گیری شد . نتایج در دو بخش صفات کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج بدست امده در بخش صفات کمی نشان داد که شوری بر تمامی صفات کمی در سطح اماری ۹۹% معنی دار بوده است.اما تیمارتلقیح باکتری بر صفات عملکرد دانه در بوته‏، ارتفاع بوته و ارتفاع گل آذین در سطح اماری ۹۵% و بر صفات ماده خشک ریشه و ساقه در سطح آماری ۹۹% معنی دار بود.تیمار تلقیح باکتری بر صفت شاخص برداشت موثر نبود. اثرات متقابل این دو تیمار بر ماده خشک ریشه و و اندام های هوایی موثر ولی بر سایر صفات اثری نداشت. نتایج در بخش صفات کیفی نشان داد که شوری بر تمام صفات کیفی مورد بررسی در سطح آماری ۹۹% معنی دار بوده است. اما تیمار تلقیح باکتری تنها بر صفات عملکرد روغن(در سطح آماری۹۹%)، شاخص سبزینه(Spad)، سدیم و K/Na (در سطح آماری ۹۵%)معنی دار بود.
واژه های کلیدی . آنزیم deaminase ACC-،گیاه کرچک ، شوری ، باکتری محرک رشد (PGPR) از گونه سودوموناس های فلورسن
کرچک   (Ricinus communis L.) یکی از گیاهان روغنی خانواده Euphorbiacea است که روغن آن در صنایع پتروشیمی، کارخانجات لاستیک، رنگ و لاک، الکل، صابون، وسایل آرایشی، پوشش سطوح و پزشکی استفاده می شود. استرهای موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته بالایی برخوردارند که یک دامنه وسیع از دما را تحمل می کنند که به دما های بالا مقاوم بوده و به همین دلیل در صنایع هواپیما سازی از آن استفاده می شود . شوری یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولیدات گیاهان زراعی بوده و با افزایش سطح زیر کشت زراعت فاریاب بر دامنه آن افزوده می شود. انتخاب دقیق و اصلاح نباتات برای تحمل به شوری نیاز به شناخت ویژگیهای فیزیولوژیکی دارد که منجر به این تحمل می شود، این اطلاعات هنوز کاملا شناخته شده نیست. اتیلن به عنوان یکی از هورمونهای موثر در استرس شناخته شده است این نقش به دلیل نقش آن در پاسخ های فیزیولوژیک گیاهان در معرض انواع استرس های مختلف از جمله استرس شوری بیان شده است.[۱] این هورمون با کاهش دوره رشد باعث کاهش عملکرد گیاه می گردد. دسته ی از باکتریهای محرک رشد گیاه قادر به آنزیم ACC هستند که درکاهش میزان هورمون اتیلن در گیاه نقش موثری دارد.این باکتریها علاوه بر ترشح آنزیم ACC دی آمیناز با ترشح متابولیت های مختلف در خاک باعث افزایش قابلیت جذب عناصر مختلف غذایی مثل فسفر، پتاسیم، آهن و. در خاک گردیده و بطور غیر مستقیم بر بهبود شرایط رشد گیاه در معرض تنش شوری کمک می کند. بنابراین اعتقاد بر این است که با افزایش جمعیت این باکتریها در ریزوسفر ریشه گیاه در شرایط شور می توان بر تحمل گیاه در برابر تنش شوری افزود. این اعتقاد وجود دارد که استرس موجب افزایش ماده ۱آمینو سیکلو پروپان۱ کربوکسیلیک اسید (ACC) که پیش ماده سنتز اتیلن در گیاه است می گردد ( آلبلتاجی و همکاران، ۱۹۹۷) که این ماده ممکن است منجر به تغییرات فیزیولوژیکی در بافتهای گیاهی و کاهش رشد شود. آنزیم ACC دی آمیناز که توسط باکتریهای محرک رشد خاکزی(PGPR) ترشح می گردد باعث تجزیه پیش ماده ACC در گیاه شده بنابراین از اثرات مضر اتیلن بر رشد گیاه کاسته و موجب تعدیل اثرات تنش شوری بر گیاه می گردد. با توجه به اینکه، یکی از روش­های مهم و جدید در کشاورزی اکولوژیک استفاده از فناوری بیولوژیک شامل کودها، سموم در تولید محصول سالم است. لذا این تحقیق با هدف استفاده از این فناوری در افزایش تولید محصول گیاه کرچک و کیفیت آن در شرایط شور که از مهمترین عوامل محدود­کننده تولید در کشور ما محسوب می­شود انجام گردید
۲-۱- گیاه شناسی کرچک:
گیاه کرچک با نام علمی Ricinus communis L. یکی از گیاهان روغنی خانواده فرفیون Euphorbiacea، علفی و یکساله، با ساقه­ای به ارتفاع ۲ متر می­باشد. این گیاه در مناطق با آب و هوای گرم و مساعد به صورت پایا، درختچه­ای به ارتفاع ۴ تا ۶ و حتی ۱۰ متر می­باشد. برگها بزرگ، منفرد، پنجه­ای شکل شبیه برگ انجیر، مرکب از ۵ تا ۱۱ لوب عمیق دندانه­دار، با دمبرگ بلند، استپول­ها زودافت، ساقه و برگ­ها با توجه به رقم دارای رنگ های سبز، قرمز، صورتی و بنفش است. گل­ها مجتمع به صورت خوشه به وضع متقابل همراه با برگ­های انتهایی ساقه قرار دارند که در ماه­های مرداد و شهریور ماه ظاهر می­شوند (آخوندزاده، ۱۳۷۹). گل­ها به دو نوع نر و ماده مشاهده می­شوند. گل نر دارای کاسه ای مرکب از ۵ تقسیم و تعداد فراوانی پرچم با میله منشعب و گل ماده دارای کاسه­ای مرکب از ۵ تقسیم با مادگی سه­ خانه­ای است . میوه کپسول یا پوشینه خاردار ، مدور، محتوی سه دانه روغن­دار می باشد (آخوندزاده، ۱۳۷۹)
از روغن کرچک در صنایع پتروشیمی، کارخانجات لاستیک، رنگ و لاک، الکل، صابون، وسایل آرایشی، پوشش سطوح و پزشکی استفاده می شود. استرهای موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته بالایی بر خوردارند که یک دامنه وسیع از دما را تحمل می­ کنند و به دماهای بالا مقاوم بوده و به همین دلیل در صنایع هواپیما­سازی از آن استفاده می­شود. روغن کرچک از دانه­های بدون پوسته سخت فشار استخراجی می­شود. این روغن در حدود ۳۵ تا ۶۰ درصد وزن دانه را تشکیل می­دهد و دارای اسید دی­هیدروکسی­استئاریک، اسید ایزوریسی­نولئیک، مقدار بسیار کم استئارین، ریسی­نولین، پالمتین و گلیسیریدهای دیگر می باشد. در روغن کرچک اسیدهای چرب به میزان ، ۸۷ درصد اسید ریسینولئیک، ۷درصد اسید اولئیک، ۳ درصد اسید لینولئیک، ۲ درصد اسید پالمتیک و به مقدار جزئی اسید دی هیدروکسی استئاریک است. اسید­ریسی­نولئیک[۲] ، با فرمول شیمیاییC18H34O3 و وزن مولکولی ۴۵/۲۹۸ ، به حالت مایع است که تقریباً معادل ۴۰ درصد گلیسیرید اسیدهای چرب روغن ارگو را تشکیل می دهد. ریسین[۳] ، ماده پروتئینی با اثر سمی و فرمول شیمیایی C2O2N8H8 و وزن مولکولی ۱۶/۱۶۴ است که در برگ و دانه کرچک یافت می شود. بعلاوه در باقیمانده دانه پس از روغن­کشی یا کنجاله دانه­ها در حدود ۵درصد اسید گلوتامیک، ریسین و آرژینین وجود دارد. این گیاه بومی حبشه بوده و از شرق و شمال شرقی آفریقا تا خاور میانه دارای پراکندگی جغرافیایی می­باشد و در سراسر مناطق حاره اهلی شده است. این گیاه در اکثر نواحی ایران به ویژه در خراسان، جنوب ایران و بلوچستان کشت می شود
(آخوندزاده، ۱۳۷۹). گیاه کرچک بیشتر با بذر تکثیر می­شود. در مناطق معتدل و سرد کشور کشت بهاره و جوی و پشته ای این محصول توصیه می شود.در شرایط آب و هوایی با تابستان گرم، آبیاری ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار ضروری است (آخوندزاده، ۱۳۷۹) .
تعداد صفحه :۷۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

مطلب پیشنهادی
پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی با عنوان :…
Cresta Posts Box by CP