پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

استاد راهنما:

خانم مریم صادقی فرد    

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 سوالات تحقیق.. 7

1-6 فرضیه های تحقیق.. 8

1-7 محدوده تحقیق.. 8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8

خلاصه فصل اول. 10

2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1. فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

2-2-1- خودکارآمدی.. 19

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

2-3-1. عملکرد. 26

2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملكرد. 26

2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37

2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

خلاصه: 43

3-1. مقدمه. 45

3-2. روش انجام تحقیق.. 46

3-3.  نحوه اجرای تحقیق.. 46

٣-4. فرایند تحقیق.. 47

3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48

3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48

الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48

ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49

ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49

3-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49

خلاصه. 50

4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه ها) 52

4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52

4-1-2. وضعیت شغل والدین دانش آموزان. 54

4-2. وضعیت توصیفی شاخص ها 55

4-3- بررسی پیش فرض های استفاده از آزمون واریانس چندمتغیری.. 57

4-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 59

5-1- مقدمه. 66

5-2. نتیجه گیری.. 66

5-3- بحث: 68

5-4. پیشنهادات… 69

5-5. محدودیت های تحقیق.. 71

منابع. 72

فهرست جداول

جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53

جدول4-1-2  توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 54

جدول 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 55

جدول 4-2-2 توزیع فراوانی و درصدی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56

جدول4-3-1 مفروضه نرمال بودن داده ها برای هر متغیر به تفکیک گروه ها 57

4-3-2 جدول آزمون لون  مربوط به پیش فرض  برابری واریانس ها 58

جدول 4-4-1 آزمون معناداری چند متغیری.. 59

جدول 4-4-2 آزمون های اثر های بین آزمودنی ها 60

جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 62

جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. 63

فهرست نمودار

نمودار ۳-۱. فرایند تحقیق.. 48

نمودار 4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53

نمودار 4-1-2 توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 55

نمودار 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56

نمودار 4-2-2 توزیع درصد فراوانی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 57

نمودار 4-4-1  وضعیت خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان برحسب گروه. 63

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان راهنمایی در سال تحصیلی 92-93 که تعداد آنها به 4856  نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبورنمونه ای به حجم 60 نفر تعیین گردیده است که به صورت خوشه ای انتخاب و از میان آنها دو مدرسه که دارای شرایط مورد پژوهش بود به دو گروه 30 نفری به صورت در دسترس تقسیم شدند. روش: داده ها از طریق پرسشنامه خرده مقیاس هشت گویه ای خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیریMSLQ و معدل نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 جمع آوری شدند. یافته ها: داده ها به کمک آماره‌های  توصیفی و  استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. اما بر عملکرد تحصیلی تاثیر معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های فوق برنامه در خصوصیات مختلفی از جمله سلامت روانی، خودکارآمدی، کاهش بزه کاری و فساد اهمیت دارد. اما عدم تاثیر معنی دار این فعالیت ها بر عملکرد تحصیلی در این پژوهش نیاز به بررسی دقیقتر دارد.

مقدمه

فرایند یاددهی و یادگیری، فرایند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار  و خلاقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است به نحوی که هر دو  طرف فر آیند، معلم و متعلّم در این فعالیت مشارکت داشته باشند. به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس آموزش مفاهیم و اهداف درس به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کلاس انجام   شود، فعالیت مکمل گفته می شود.

چنانچه این فعالیت ها با توجه به شرایط خاص منطقه ای یا اقلیمی باشد و یا در  راستای آموزش استعدادهای خاص فراگیران باشد، فعالیت فوق برنامه گفته می شود. همزمان با آغاز سال تحصیلی اعضای شورای مدرسه با توجه به علائق و نیاز های دانش آموزان اهداف یک ساله ای را تنظیم می نمایند که بعد از تعیین هدف شیوه  ای متناسب با رفع نیاز های عنوان شده دنبال می شود. به همین منظور برخی  فعالیت ها و برنامه ها پیش بینی می شود تا در مدت یک سال با نظارت کلیه ی عوامل اجرا شود( سیف، 1386).

اهمیت فعالیت های فوق برنامه و مکمل، در مدارس انتقال دانش نیست زیرا دستگاه ها بهتر دانش را منتقل می كنند. بلكه هدف مدارس یاد دادن است یعنی ایجاد شرایط برای یادگیری می باشد. مدارس به ویژه  مقاطع ابتدایی و راهنمایی محل كشف و بروز استعدادهای افراد و تمرین و تثبیت آنهاست.  مدیران و معلمان به طور موثر در برنامه یادگیری و رضایت دانش آموزان و فعالیت های بهبود و ارتقای مستمر كیفیت نقش دارند.

کار معلم و مربیان هنرمند این است که با فعالیت های زنده و پویا و با  ایجاد  لحظه های نشاط آور مفاهیم را به فراگیران عرضه کنند، نه آنکه به عنوان یک وظیفه مکانیکی، بدون تحریک اشتیاق دانش آموز و بدون نوآوری و خلاقیت، تنها ذهن دانش آموز نباید صرفاً مکانی برای انباشتن اطلاعات و محتویات کتاب باشد،  بلکه باید به رشد همه جانبه دانش به صورت یک جانبه و مستقیم مطالب را ارائه  کنند(حافظی، سیاسی و شهنی ییلاق، 1388).

به نظر می رسد هدف ضمنی فعالیت های فوق برنامه بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. از میان متغیرهای مختلف، خودکارآمدی تحصیلی رابطه ای مستقیم و قوی با عملکرد تحصیلی دارد. این حوزه اخیرا به یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم مبدل شده است( بفرویی، سعدی پور، 1391). خودکارآمدی عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، افراد دارای خودکارآمدی تحصیلیبالا تمایل بیشتری دارند تا انرژی خود را صرف تحلیل و حل مسایل کنند، در حالی که افراد با خودکارآمدی ضعیف با ارزیابی دلواپسی ها و نگرانی های خود، آزرده خاطر شده و به توانایی ها و مهارت های خود با دیده شک و تردید می نگرند و پیش از تلاش برای حل مسئله انتظار شکست دارند( بندورا، 2001). با توجه به اینکه فعالیت های فوق برنامه تاثیر بر عملکرد تحصیلی دارد، و با توجه به رابطه خودکارآمدی تحصیلی وعملکرد تحصیلی جای پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147264]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com