پایان نامه مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان استان کردستان

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : پترولوژی

عنوان : مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان (جنوب قروه) استان کردستان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده علوم­ پایه

گروه آموزشی زمین­ شناسی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زمین­ شناسی گرایش پترولوژی

عنوان:

مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان (جنوب قروه) استان کردستان

استاد راهنما:

دکتر اشرف ترکیان

استاد مشاور:

دکتر علی­ اصغر سپاهی­گرو

 
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- هدف از انجام پژوهش . ۲
۱-۳- روش انجام پژوهش . ۲
۱-۴- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی . ۳
۱-۵- جغرافیای طبیعی ۳
۱-۶- پیشینه مطالعات زمین شناسی . ۵
۱-۷- زمین شناسی عمومی پهنه سنندج – سیرجان و منطقه مورد مطالعه . ۶
۱-۷-۱- زون سنندج – سیرجان ۷
۱-۷-۲- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ۱۱
۱-۷-۲-۱- تناوب مرمر- آمفیبولیت- آمفیبول شیست ۱۳
۱-۷-۲-۲- سنگ آهک بلورین، آهک ماسه ای، آهک شیلی ۱۳
۱-۷-۲-۳- مرمر سیاه تا خاکستری رنگ ۱۳
۱-۷-۲-۴- میکاشیست . ۱۳
۱۱-۷-۲-۵ – تناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسی هایی از سیلیس ۱۴
۱-۷-۲-۶- کردیریت هورنفلس . ۱۴
۱-۷-۲-۷-کردیریت شیست با درون لایه هایی از مرمر و عدسیهائی از آندالوزیت هورنفلس ۱۴
۱-۷-۲-۸- توده نفوذی جنوب قروه . ۱۴
۱-۷-۲-۹- پادگانهای آبرفتی مرتفع ۱۵
۱-۷-۲-۱۰- نهشته های آبرفتی پست و کم ارتفاع ۱۵
۱-۷-۲-۱۱- آبرفت های عهد حاضر . ۱۵
۱-۷-۳-  زمین شناسی ساختمانی . ۱۵
فصل دوم: مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی
۲-۱- مقدمه . ۱۹
۲-۲- مشاهدات صحرایی . ۱۹
۲-۲-۱- شمال روستای شیروانه – گلالی ۱۹
۲-۲-۲ شمال روستای تکیه بالا ۲۴
۲-۲-۳- جنوب روستای مجید­آباد . ۲۶
۲-۳- سنگ نگاری ۲۹
۲-۳-۱- گابروها ۲۹
۲-۳-۲-دیوریت­ها ۳۴
فصل سوم: ژئوشیمی
۳-۱- مقدمه . ۴۳
۳-۲- روش­های آنالیز ژئوشیمیایی . ۴۳
۳-۳- رده بندی نمونه­ها . ۵۰
۳-۳-۱- نمودار  SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O )
3-3-2- نمودار R1 –  R2 (De la Roche et al.,1980).
3-3-3- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O).
3-3-4- طبقه بندی Debon and Le Fort (1983) .
3-4-تعیین سری ماگمایی ۵۵
۳-۴-۱- نمودار SiO2  در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) . 
۳-۴-۲- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976)
3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) .
3-5- نمودارهای تغییرات . ۵۷
۳-۵-۱- عناصر اصلی ۵۸
۳-۵-۲- عناصر جزئی . ۶۰
۳-۶- نمودارهای عنکبوتی ۶۲
۳-۶-۱- نمودار­های عنکبوتی عناصر کمیاب خاکی (REE) . 63
3-6-2- نمودار های عنکبوتی عناصر جزئی . ۶۵
فصل چهارم: جایگاه تکتونیکی
۴-۱- مقدمه ۶۸
۴-۲- تعیین محیط تکتونیکی سنگ های مورد مطالعه . ۶۸
۴-۲-۱- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) .
4-2-2- نمودارTi-Zr-Y،  Pearce and Can (1973)
4-2-3 – نمودار Wood (1980)  
۴-۲-۴ نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996) .
فصل پنجم: پتروژنز
۵-۱- مقدمه . ۷۴
۵-۲- فرایند­های موثر در شکل گیری و تحول ماگمای به وجود آورنده سنگ­های گابرو– دیوریتی کوه پریشان.۷۴
۵-۲-۱ ذوب بخشی و تبلور تفریقی . ۷۴
۵-۳- خاستگاه و درجه ذوب بخشی منشاء . ۷۹
فصل ششم: نتیجه­ گیری و پیشنهادات
۶-۱- نتیجه گیری ۸۵
۶-۲- پیشنهادات ۸۷
پیوست ۸۹
منابع . ۹۲
چکیده:
توده نفوذی گابروئی کوه پریشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیه بالا واقع است و بر مبنای تقسیم ­بندی ساختاری ایران، بخشی از زون سنندج-سیرجان می­باشد. براساس مشاهدات صحرایی توده گابروئی مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمایی در توده گرانیتوئیدی جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگ­نگاری، توده از سنگ­های هورنبلند­پیروکسن­گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرو­دیوریت، دیوریت وکوارتز­دیوریت تشکیل شده است. مطالعات ژئوشیمیائی نشان می­دهد که ماگمای سازنده این توده متاآلومین  و دارای ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم متوسط است. روند­ نمودار­های تغییرات عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی، پیوستگی شیمیایی و خویشاوندی نمونه­ها را تایید می­ کند. همبستگی منفی بین تغییرات  SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفریقی را تایید می­نماید. نمودار­های متمایز کننده محیط­های تکتونیکی، حاکی از وابسته بودن ماگماتیسم توده به کمان آتشفشانی و حاشیه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش می­باشد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE  و غنی شدگی از LILE  مانند Pb و Th تهی شدگی از عناصر Ti، Zr، Nb وTa  می ­تواند به دلیل آلایش پوسته­ای و وابستگی توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالی قابل توجهی در Eu مشاهده نمی­ شود، تبلور همزمان کلینوپیروکسن، آمفیبول و پلاژیوکلاز و مشارکت پلاژیوکلاز در تشکیل ماگمای والد،  سبب این رخداد شده است. روندهای خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر،  بیانگر نقش تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل ماگمای والد توده گابرویی می­باشد. مقادیر YbN نرمالیزه شده نسبت به گوشته اولیه، کمتر از ۱۰  احتمالا بیانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقی مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بیشتر از ۰۶/۱ در نمونه­ها، گارنت لرزولیت را به عنوان منشاء ماگمای والد معرفی می­ کند. با توجه به نمودارهای پتروژنز و داده­های ژئوشیمی، ماگمای والد این توده را  می­توان گارنت اسپینل لرزولیت با ذوب بخشی حدوداً ۱۰ تا ۱۶ درصد در نظر گرفت که فرایند­های اختلاط ماگمایی، آلایش پوسته­ای، تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل آن نقش داشته ­اند.
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
در این فصل به بیان کلیاتی درباره توده گابرویی کوه­پریشان حد­فاصل روستاهای زرینه و تکیه بالا (جنوب قروه، استان کردستان) می­پردازیم. این فصل شامل هدف از انجام پژوهش، روش انجام پژوهش،  موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی، جغرافیای طبیعی و پیشینه مطالعات زمین­ شناسی انجام شده در منطقه، خواهد بود.
موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه پتروگرافی و پترولوژی توده گابرویی کوه پریشان (جنوب قروه) استان کردستان می­باشد.
۲-۱- هدف از انجام پژوهش
بررسی دقیق سنگ­شناسی و مطالعات پترولوژیکی توده پلوتونیک مافیک منطقه کوه­پریشان حد فاصل روستای زرینه – روستای تکیه بالا به منظور دست­یابی به ترکیب سنگ­شناسی و ویژگی­های ژئوشیمیایی و پتروژنز توده مورد مطالعه می­باشد.
۳-۱- روش انجام پژوهش
برای دستیابی به هدف یاد شده روش کار و ترتیب مراحل انجام آن عبارت است از:
۱- مطالعات کتابخانه­ای: بررسی و مطالعه کتاب­ها، مقاله­ها، نشریه­ ها، نقشه ­های زمین­شناسی منطقه، نقشه توپوگرافی و راه های دسترسی و عکس­های  ماهواره­ ای مرتبط با منطقه مورد پژوهش.
۲- مطالعات صحرایی: بازدید و بررسی واحدهای مرتبط با توده مافیک، تغییرات توده مافیک از نظر رنگ، ساخت، اندازه کانی­ها، گستردگی و پراکندگی آن در منطقه مورد پژوهش و نمونه برداری طی عملیات ۱۰ روزه  در ایستگاه ­های ۱- ارتفاعات شمال روستای گلالی مشرف به روستای زرینه- شمال روستای شیروانه ۲- ارتفاعات شمال تکیه بالا ۳- ارتفاعات جنوب روستای مجید انجام گرفت. با توجه به حجم کم توده گابرویی و پراکندگی آن در منطقه و قرار گیری در ارتفاعات و خط الراس، عمل نمونه برداری با دشواری­های همراه بود اما نمونه برداری  با دقت و شکیبایی انجام گرفت.
۳- بررسی­های آزمایشگاهی: شامل انتخاب ۵۰ نمونه­ی سالم با کمترین هوازدگی جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات کانی­شناسی و پتروگرافی بر روی این مقاطع. از ۱۴ نمونه آنالیز XRF و ICP در آزمایشگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  انجام شد.
۴- ترسیم نمودار­ها با نرم افزار­های زمین شناسی و گرافیکی. 
۵- تجزیه و تحلیل داده ­ها­ی حاصل، پردازش آنها و ارائه گزارش نهایی.
۴-۱- موقعیت جغرافیایی و راه­ های دسترسی
شهر قروه در ۷۵ کیلومتری جنوب شرق سنندج (استان کردستان) در مسیر ارتباطی همدان – سنندج  واقع شده است که از شمال به بیجار، از شرق به کبودر­آهنگ و همدان، از جنوب شرقی به اسد­آباد، ازجنوب به سنقر و از غرب به سنندج محدود می­باشد.
جاده آسفالته همدان – سنندج و همدان – سنقر از راه­های دسترسی به منطقه مورد مطالعه می­باشد. ارتباط روستاها و مناطق شهری از طریق جاده آسفالته و خاکی درجه ۲ و ۳ می­باشد. جهت دسترسی به جنوب منطقه مورد مطالعه (روستاهای شیروانه و تکیه بالا) بهترین مسیر، جاده آسفالته  همدان – سنقر و دسترسی به شمال آن (روستای مجید آباد) جاده آسفالته همدان – قروه مناسب­تر می­باشد. در شکل (۱- ۱) موقعیت جغرافیایی و مسیرهای دسترسی منطقه مورد مطالعه  نشان داده شده است.
۵-۱- جغرافیای طبیعی
شهرستان قروه در منطقه کوهستانی قرار دارد با توپوگرافی خشن، دارای کوههایی بلند نظیر دروازه با ارتفاع ۳۱۶۲ متر، بیر با ارتفاع ۳۲۴۵ متر و پریشان با ارتفاع  ۲۵۷۰ متر و دره­های پرشیب می­باشد. این منطقه دارای آب و هوای سردسیری، زمستان­های طولانی و سرد و تابستان­های ملایم است. دی ماه سردترین ماه سال با دمای ۲۰- تا ۲- درجه سانتی­گراد است و گاه بارش سنگین برف باعث مسدود شدن راه های ارتباطی مناطق روستایی می­­شود. تیر ماه گرمترین ماه سال است که حداکثر دما به ۳۶ درجه سانتی گراد می­رسد.
گویش بیشتر مردم منطقه کردی می­باشد و به دلیل دشت­های حاصل­خیز و مراتع مناسب، کشاورزی و دامپروری در این مناطق رونق دارد. با توجه به غنی بودن منطقه از معادن یکی از منابع کسب درآمد اهالی این شهرستان معادن آن می­باشد.
۶-۱- پیشینه مطالعات زمین شناسی
– عمیدی (۱۳۴۵) در رساله کارشناسی ارشد خود سنگ شناسی سنگ­های آذرین جنوب قروه را مورد بررسی قرار داده است.
– زاهدی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۹ اقدام به تهیه نقشه زمین شناسی۲۵۰۰۰۰/۱  وچهار گوش قروه همراه  شرح نموده است.
– (۱۹۷۵)  Bellon and Broud سن مطلق توده نفوذی گابرو – دیوریت خرزهره در روستای شیروانه (جنوب قروه) را به روش K – Ar، ۳۸ تا ۴۰ میلیون سال  (اوایل الیگوسن) تعیین کرده­اند.
– سنگ قلعه (۱۳۷۴) در رساله کارشناسی ارشد خود پترولوژی سنگهای آذرین جنوب قروه را مورد مطالعه قرار داده است.
– حسینی (۱۳۷۶) نقشه زمین شناسی ۱۰۰۰۰۰/۱ چهارگوش قروه با شرح را تهیه نموده است که سنگ­های آذرین گابرو، دیوریت، مونزودیوریت و گرانیت را در مجموعه پلوتونیک قروه شناسایی کرده است.
– ترکیان (۱۳۸۷) ماگماتیسم مجموعه پلوتونیک جنوب قروه را در پایان نامه دکتری خود مورد مطالعه قرار داده است.
– ترکیان (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان استفاده از عناصر کمیاب و نادر خاکی در تعیین منشاء ماگمای سازنده توده­های نفوذی گرانودیوریتی-گرانیتی و دیوریتی مجموعه پلوتونیک قروه به مطالعه این مجموعه پرداخته است.      
– شعبانی (۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود پتروگرافی و پترولوژی آنکلاوهای توده نفوذی گرانیتوئید­ی جنوب قروه-کردستان را مورد بررسی قرار داده است.
– میری (۱۳۹۰) در پایان نامه   کارشناسی ارشد  خود به برررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده­های آذرین منطقه تکیه­بالا در جنوب قروه با نگرشی ویژه به کانسار سازی آهن پرداخته است.
Mahmoudi et al., (2011) – سن جایگیری نفوذی­های شمال زون سنندج – سیرجان را به روش U-Pb تعیین نموده که سن جایگیری توده پلوتونیک قروه را ( Ma157-149) ژوراسیک پسین و سن توده گابرویی شمال میهم بالا را ۱۵۳ تا ۱۵۷ میلیون سال تعیین نموده ­اند.
-Torkian (2011)  توده پلوتونیک پریشان را به عنوان نمونه­ای از پدیده اختلاط ماگمایی مورد مطالعه قرار داده است.
با توجه به قرارگیری منطقه مورد مطالعه درپهنه سنندج- سیرجان در ابتدا به شرح مختصری از زمین­شناسی این پهنه می­پردازیم  و در ادامه زمین­شناسی منطقه مورد مطالعه بررسی خواهد شد.
۷-۱- زمین شناسی عمومی پهنه سنندج – سیرجان و منطقه مورد مطالعه
بر اساس مطالعات زمین­شناختی، ایران از لحاظ تکتونیکی همواره فعال بوده است و تمامی مراحل چرخه ویلسون از کافت درون قاره تا فرورانش پوسته اقیانوسی و در نهایت بسته شدن اقیانوس­ها در نقاط مختلفی از ایران قابل مشاهده است.
 زون­های مختلف ساختمانی-رسوبی ایران عبارتند از: زون زاگرس، زون سنندج- سیرجان، زون ایران مرکزی، زون مشرق و جنوب شرق ایران و زون البرز (آقا­نباتی، ۱۳۸۳، درویش­زاده، ۱۳۸۵).
۱-۷-۱- زون سنندج سیرجان
زون سنندج – سیرجان از غرب دریاچه ارومیه آغاز می­شود و با یک روند شمال غرب – جنوب شرق تا گسل میناب، در شمال بندر عباس ادامه دارد. طول این زون حدود ۱۵۰۰ کیلومتر و پهنای آن ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلومتر است. همخوانی ساختاری، یکسانی الگوی ساختاری، چیرگی راندگی­ها به ویژه پذیرش الگوی استاندارد مناطق کوهزایی در زون­های برخوردی، سبب شده تا برخی از زمین­شناسان مانند علوی (۱۹۹۴) و فرهودی (۱۹۷۸) سنندج – سیرجان را زیر زونی از زاگرس بدانند ولی ترتیب رسوبات، چهار چوب زمین ساختی و به ویژه رویدادهای زمین ساختی  و فعالیت­های ماگمایی- دگرگونی سبب شده تا گروه بزرگی از زمین­شناسان، ویژگی­های سنندج – سیرجان را با مناطق پر تحرک مرکز و شمال ایران مقایسه کنند و آن را زیر زونی از ایران مرکزی بدانند. با این حال تفاوت­هایی مانند پیروی از روند ساختمانی زاگرس، نبود نسبی سنگهای آتشفشانی دوره ترشیاری، محدودیت گسترش سنگهای ترشیری، فراوانی نفوذی­های گرانیتی – دیوریتی مزوزوئیک و سنوزوئیک، فراوانی نسبی آذرین بیرونی پالئوزوئیک (سیلورین – دونین – پرمین) عملکرد احتمالی رویدادهای زمین ساختی پیش از پرمین و سرانجام دگرگونی به نسبت پیشرفته­ی جنبش­های سیمیرین پیشین از ویژگی­های بارز سنندج – سیرجان است که وابستگی آن را با زون­های مجاور پرسش آمیز و مستقل دانستن آن را پیشنهاد می کند (آقا­نباتی ۱۳۸۳).
ویژگی­های بارز سنندج – سیرجان به ویژه فرایند­های دگرگونی آن در همه­جا یکسان نیست. در نیمه جنوب شرقی این زون، پدیده­های دگرگونی به طور عمده، حاصل عملکرد کوهزایی سیمیرین پیشین و در نیمه شمالی آن رویدادهای سیمیرین میانی به ویژه کوهزایی لارامید از عوامل پلوتونیسم و دگرگونی هستند به همین  دلیل افتخار نژاد (۱۳۵۹) زون سنندج –سیرجان را به دو بخش همدان – سنندج و همدان – سیرجان تقسیم می­ کند.
محجل (۱۹۹۷) و محجل و سهندی (۱۳۷۸) زون سنندج سیرجان را از جنوب غرب به شمال شرق به ۵ زیر زون تقسیم می کند که عبارتند از:
۱- زیر زون رادیولاریتی
۲- زیر زون بیستون
۳- زیر زون افیولیتی
۴- زیر زون حاشیه­ای
۵- زیر زون با دگرشکلی پیچیده
منطقه قروه بر اساس این تقسیم ­بندی بخشی از زیر زون با دگر­شکلی پیچیده است. از ویژگی­های مهم این زون وجود سنگهای شدیداً دگر شکل یافته و فراوانی واحد­های شیستی، فیلیتی و متاولکانیک است. به عقیده ایشان این زیر زون با داشتن دو دگرشکلی ناحیه­ای عمده، اولی با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس جوان و ایجاد کمربند آتشفشانی به سن ژوراسیک پسین – کرتاسه آغازین و دیگری با برخورد سکوی عربی به صفحه ایران در کرتاسه پسین همراه با نفوذ توده­های  پلوتونیک متنوع، از زیر زونهای فوق متمایز می­گردد.
در شمال غرب زون سنندج سیرجان در محل زیر زون با دگرشکلی پیچیده، دو گروه توده­های نفوذی وجود دارد، گروهی سن ژوراسیک میانی دارند (احمدی خلجی و همکاران ۲۰۰۷، شهبازی و همکاران ۲۰۱۰) و گروهی دیگر به سن کرتاسه پسین تا پالئوسن هستند، توده­ های اخیر در منطقه­ بین بروجرد و همدان نفوذ کرده ­اند.
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته : زمین شناسی گرایش : زمین شناسی…
Cresta Posts Box by CP