پایان نامه بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد« M.A »

گرایش: مدیریت دولتی- منابع انسانی

 

 

عنوان:

بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی
( مطالعه موردی: بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ارومیه )

 

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

پاییز  1392

 

 

چکیده:

بهره وری منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر از بهره وری سازمان ها است. برای ارتقای بهره وری استقرار نظام های مدیریت کیفیت ضروری است در استقرار نظام های مدیریت کیفیت به منظور استاندارد سازی روش ها و اصلاح رویه های موجود باید به منابع انسانی توجه شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ارومیه انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. داده های تحقیق به روش میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. پرسشنامه تحقیق حاضر از روایی و پایایی لازم( آلفای کرونباخ: 0.972 ) برخوردار می باشد. توصیف و تحلیل داده های گرد آوری شده با آمار توصیفی و استنباطی و بوسیله نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از آماره خی دو (2X ) استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل: فردی، سازمانی یا مدیریتی، برنامه ریزی و هدایت عملکرد، میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور، حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات، تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان، ایجاد جو صمیمیت و همکاری، عوامل روانی و فیزیکی محیط تأثیر معنی داری دارد. همچنین با مقدار آماره خی دو برابر 9/144 و سطح معنی داری آزمون برابر 000/0 ، استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر معنی داری دارد.

 

 

کلمات کلیدی: نظام های مدیریت کیفیت، بهره وری نیروی انسانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: کلیات

مقدمه…………………………………………. 2

1-1) بیان مسئله……………………….. 3

1-2) ضرورت و اهمیت……………… 4

1-3) اهداف تحقق…………………….. 5

1-4) سؤالات تحقیق…………………. 5

1-5) فرضیه ها………………………….. 6

1-6) تعاریف مفهومی………………… 7

1-7) تعاریف عملیاتی……………….. 8

1-8) مدل مفهومی…………………. 10

1-9) گزارشی از خلاصه فصل های پژوهش…………………………………….. 11

1-10) خلاصه فصل اول…………. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………. 13

2-1) بخش اول: پیشینه تجقیق 14

2-1-1) تحقیقات داخلی.. 14

2-1-2) تحقیقات خارجی 17

2-2) بخش دوم: نظام های مدیریت کیفیت……………………….. 19

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

2-2-1) تاریخچه مدیریت کیفیت…………………………………. 19

2-2-2) آشنایی با واژگان 20

2-2-3) نظام های مدیریت کیفیت…………………………………. 21

2-2-4) بهای استقرار نظام مدیریت کیفیت…………………… 22

2-2-5) اهداف سازمان ها از استقرار نظام مدیریت کیفیت 22

2-2-6) نظرات اندیشمندان مدیریت کیفیت…………………… 23

2-2-7) چرخه دمینگ….. 24

2-2-8) ابعاد کیفیت در خدمات بهداشتی درمانی……. 24

2-2-9) اصول مدیریت کیفیت…………………………………. 25

2-2-10) روند تکاملی نظام های مدیریت کیفیت…………… 30

2-2-11 مدیریت کیفیت جامع……………………………………. 35

2-2-12) استاندارد ایزو 9000………………………………….. 35

2-2-13) ایزو 14001…… 37

2-2-14) OHSAS18001 …………………………………………….. 37

2-3) بخش سوم: بهره وری نیروی انسانی…………………… 38

2-3-1) تاریخچه پیدایش بهره وری……………………………… 38

2-3-2) تعریف بهره وری. 39

2-3-3) نتایج بهره وری… 42

2-3-4) انواع بهره وری….. 42

2-3-5)  سطوح بهره وری 43

2-3- 6) بهره وری چه هست؟…………………………………. 44

2-3-7) بهره وری چه نیست؟…………………………………. 45

2-3-8) عوامل موثر بر افزایش بهره وری………………… 45

2-3-9) مؤلفه های بهره وری…………………………………………….. 47

2-3-10) مفاهیم و تعاریف بهره وری نیروی انسانی………. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

2-3-11) نیروی انسانی محور بهره وری……………………. 49

2-3-12) عوامل تعیین کننده بهره وری نیروی انسانی…………………………………………….. 50

2-3-13) عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی………………. 50

2-3-14) راهکارای ارتقاء بهره وری……………………………… 52

2-3-15) بهبود کیفی نیروی کار……………………………………….. 52

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه………………………………………. 55

3-1) روش تحقیق………………….. 56

3-2) جامعه آماری………………….. 56

3-3) نمونه و روش نمونه گیری 57

3-4)  برآورد حجم نمونه……….. 57

3-5) ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات…………………………………………………. 57

3-6) تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری………………… 60

3-6-1) برآورد روایی پرسشنامه‌ها…………………………. 60

3-6-2) برآورد پایایی پرسشنامه‌ها…………………………. 60

 

3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه‌……………………………………….. 64

4-1) توصیف داده ها………………. 64

4-1-1) توصیف متغیرهای زمینه ای………………………………. 65

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

4-1-1-1)  میزان تحصیلات پاسخگویان………………………. 65

4-1-1-2) سابقه کار پاسخگویان………………………. 66

4-1-1-3) سن پاسخگویان………………………………………… 67

4-1-1-4) جنسیت پاسخگویان………………………. 68

4-1-2) توصیف متغیر مستقل…………………………….. 69

4-1-3) توصیف متغیرهای وابسته (بهره وری نیروی انسانی)…………………………………………….. 71

4-1-3-1)  عوامل سازمانی یا مدیریتی :………………………… 71

4-1-3-2) عوامل فردی :. 72

4-2) آزمون فرضیه ها…………….. 83

4-2-1) فرضیه اول :……… 83

4-2-2) فرضیه دوم :……… 84

4-2-3) فرضیه سوم :……. 84

4-2-4) فرضیه چهارم :…. 85

4-2-5) فرضیه پنجم :…… 85

4-2-6) فرضیه ششم :…… 86

4-2-7) فرضیه هفتم :…… 87

4-2-8) فرضیه هشتم :…. 87

4-2-9) فرضیه اصلی :…… 88

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………. 90

5-1) خلاصه موضوع و روش ها 90

5-2) بحث و نتیجه گیری………. 91

5-3) پیشنهادات کاربردی……… 94

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

5-4) پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………. 95

5-5) محدودیت های تحقیق….. 96

پیوست ها………………………… 97

منابع و مآخذ…………………… 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

شماره                                                        عنوان                                                               صفحه

 

جدول( 2-1): روند های اصلی حاکم بر سیستم های مدیریت کیفیت……………………………………… 31

جدول (2-2): اصول و مبانی حاکم بر طراحی و تدوین سیستم های تضمین کیفیت………………………… 32

جدول(3-1): توزیع سوالات پرسشنامه بهره وری نیرو ی انسانی به تفکیک هشت عامل…………….. 58

جدول(3 ـ 2): توزیع سوالات پرسشنامه تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت به تفکیک هشت بعد……………………………………………. 59

جدول( 3-3): مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت……. 59

جدول( 3-4 ): مقادیر ضریب آلفا کرونباخ…………………………………….. 62

جدول( 4-1-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات آنها………………………….. 65

جدول (4-1-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه کار آنها……………………………………………. 66

جدول (4-1-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن آنها. 67

جدول (4-1-4) : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت آنها…………………………………………………. 68

جدول( 4-1-5) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های استقرار نظام های مدیریت کیفیت…………………………………………………. 69

جدول( 4-1-6) : آماره های مربوط به استقرار نظام های مدیریت کیفیت……………………….. 70

جدول( 4-1-7) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استقرار نظام های مدیریت کیفیت……………….. 70

جدول( 4-1-8) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل سازمانی یا مدیریتی……… 71

جدول( 4-1-9) : آماره های مربوط به عوامل سازمانی یا مدیریتی…………………………………… 72

جدول( 4-1-10) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل سازمانی یا مدیریتی………………… 72

جدول( 4-1-11) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل فردی…………………………….. 73

جدول( 4-1-12) : آماره های مربوط به عوامل فردی…………….. 73

جدول( 4-1-13) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل فردی…………………………………………………. 73

جدول( 4-1-14) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات…………………………. 74

جدول( 4-1-15) : آماره های مربوط به عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات………………… 75

جدول( 4-1-16) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات…………………………………….. 75

جدول( 4-1-17) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل تقویت تعهد و وفاداری در کارکنان……………………………………. 76

فهرست جدول ها

شماره                                                        عنوان                                                               صفحه

 

جدول( 4-1-18) : آماره های مربوط به عوامل تقویت تعهد و وفاداری در کارکنان…………………. 76

جدول( 4-1-19) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل تقویت تعهد و وفاداری در کارکنان…….. 76

جدول( 4-1-20) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد…………………………………….. 77

جدول( 4-1-21) : آماره های مربوط به عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد………………………… 78

جدول( 4-1-22) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد……………. 78

جدول (4-1-23) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل ایجاد جو صمیمیت و همکاری……………………………………. 79

جدول (4-1-24) : آماره های مربوط به عوامل ایجاد جو صمیمیت و همکاری……………….. 79

جدول (4-1-25) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل ایجاد جو صمیمیت و همکاری…………. 79

جدول( 4-1-26) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور……………………………. 80

جدول( 4-1-27) : آماره های مربوط به عوامل ایجاد آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور. 81

جدول (4-1-28) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور…………………………………………………. 81

جدول( 4-1-29) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های عوامل فیزیکی و روانی محیطی. 82

جدول( 4-1-30) : آماره های مربوط به عوامل فیزیکی و روانی محیطی……………………………………. 82

جدول( 4-1-31) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عوامل فیزیکی و روانی محیطی…………. 82

جدول( 4-2-1) : آماره های مربوط به فرضیه اول……………….. 83

جدول (4-2-2) : آماره های مربوط به فرضیه دوم………………. 84

جدول (4-2-3) : آماره های مربوط به فرضیه سوم……………… 83

جدول (4-2-4) : آماره های مربوط به فرضیه چهارم…………… 85

جدول (4-2-5) : آماره های مربوط به فرضیه پنجم…………….. 86

جدول (4-2-6) : آماره های مربوط به فرضیه ششم……………. 85

جدول (4-2-7) : آماره های مربوط به فرضیه هفتم…………….. 87

جدول (4-2-8) : آماره های مربوط به فرضیه هشتم…………… 88

جدول( 4-2-9) : آماره های مربوط به فرضیه اصلی…………….. 88

 

 

فهرست نمودارها

شماره                                                        عنوان                                                               صفحه

 

نمودار (4-1-1) : نمودار توزیع درصدی بر اساس میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………….. 65

نمودار (4-1-2) : نمودار توزیع درصدی بر اساس سابقه کار پاسخگویان……………………………….. 66

نمودار (4-1-3) : نمودار توزیع درصدی معتبر بر اساس سن پاسخگویان……………………………….. 67

نمودار (4-1-4) : نمودار توزیع درصدی معتبر بر اساس جنسیت پاسخگویان……………………………….. 68

نمودار( 4-1-5) : نمودار توزیع درصدی بر اساس استقرار نظام های مدیریت کیفیت……………….. 71

نمودا ( 4-1-6) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل سازمانی یا مدیریتی……………………………….. 72

نمودا ( 4-1-7) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل فردی. 74

نمودار( 4-1-8) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات. 75

نمودار( 4-1-9) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل تقویت تعهد و وفاداری در کارکنان…….. 77

نمودار( 4-1-10) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد……………. 78

نمودار (4-1-11) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل ایجاد جو صمیمیت و همکاری……………….. 80

نمودار( 4-1-12) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل ایجاد آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور…………………………………………… 81

نمودار( 4-1-13) : نمودار توزیع درصدی بر اساس عوامل ایجاد فیزیکی و روانی محیطی…………. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شماره                                                        عنوان                                                               صفحه

 

شکل (2-1): عوامل موثر بر بهره وری………………………………………….. 47

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

مقدمه

سازمان ها به منظور کسب موفقیت ناگزیر از بهبود بهره وری هستند. در واقع سازمان هایی که بهره وری را بهبود نمی بخشند محکوم به ناکامی هستند. ناکامی سازمان ها منجر به ناکامی صنایع؛ و شکست صنایع موجب اضمحلال ساختار اقتصادی می گردد. عنصر اساسی در ایجاد و بهبود بهره وری، نیروی انسانی است .نیروی انسانی راه های بهتر استفاده از بهره وری را ارائه می کند؛ در مورد بهترین شیوه برای بهبود کیفیت تصمیم می گیرد و هدایت گر هرگونه تلاش برای بهبود بهره وری است. تاکید بر نیروی انسانی به منظور ارتقای عملکرد سازمانی در سال های اخیر بیشتر شده است، به این دلیل که طبق تئوری منابع، نیروی انسانی سازمان ها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری شود، در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می گردد( اعتمادی و همکاران، 1388).

همچنین موفقیت رقابت جهانی تنها از طریق افزایش کیفیت محصولات و یا خدمات میسر است. این نکته مستلزم ایجاد فرهنگ مدیریت کیفیت و همچنین تفکر سیستمی است، به طوری که مهم ترین اصل برای ورود به عرصه کیفیت ، استقرار یک نظام مدیریت کیفیت فعال و پویاست( صلاحی، شکرالهی، 1383).

سوالی که در این تحقیق درصدد پاسخگویی به آن هستیم این است که آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر می گذارد یا خیر؟

 

 

1-1) بیان مسئله

از آنجایی که در دنیای پر رقابت کنونی، بهره وری به عنوان یک فلسفه و استراتژی مبتنی بر بهبود، مهم ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های کلیه بخش های جامعه را در برگیرد( طاهری، 1378). این امر سبب شده است که در کلیه کشور ها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسب تر از مجموع عوامل تولید به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممکن نیست (پویان، معصومی، 1387). از دیدگاه مدیریتی، بهره وری را میزان موفقیت سازمان در استفاده از منابع و عوامل تولید برای کسب اهداف بیان می کنند، که در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل شناخته می شود. همچنین مهم ترین اهرم اصلی در افزایش و کاهش بهره وری سازمان می باشد. لذا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید توجه ویژه ای به آن مبذول داشت. این نقش در سازمان های خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه می گردد( اللّه وردی و همکاران، 1389).

امروزه با توجه به تغییرات سریع و زیادی که در بازار رقابتی در عرصه محصولات و خدمات متنوع و با کیفیت ایجاد شده است، استفاده از شیوه های نوین مدیریت برای واحدهای اقتصادی و سازمان ها به یک ضرورت تبدیل شده و مدیریت کیفیت به عنوان مهم ترین و فراگیر ترین این شیوه ها، توانسته است با ارائه الگوها و روش های مناسب، این گونه دستگاه ها را در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر یاری نماید و در نتیجه ضرورت بکارگیری نظام های مدیریت کیفیت هر چه بیشتر نمود یافته است.

با این حال استقرار این نظام ها در سازمان های مختلف در هاله ای از ابهام قرار دارد، بدین معنی که در بسیاری از موارد استقرار نظام های مدیریت کیفیت، نه تنها نقشی در ارتقاء عملکرد و بهره وری سازمانی ایفا نمی کند بلکه در عمل با ایجاد یک سری بوروکراسی های زائد، عملکرد موجود سیستم را نیز مختل می کند. بنابراین می توان گفت استقرار این نظام ها در سازمان های متفاوت می توانند تأثیرات متفاوتی از خود به جای بگذارند( منصوری، مرادی امین، 1390). از این رو هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استقرار نظامهای مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ارومیه می باشد.

متغیر مستقل در این تحقیق نظام های مدیریت کیفیت و متغیر وابسته بهره وری نیروی انسانی می‌باشد، که بهره وری نیروی انسانی بر اساس هشت عامل سازمانی یا مدیریتی، برنامه ریزی و هدایت عملکرد، میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور، فردی، حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات، تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان، ایجاد جو صمیمیت و همکاری،  فیزیکی و روانی محیط مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-2) ضرورت و اهمیت

امروزه استفاده از روش های مدیریت کیفیت در بخش های درمانی به منظور بهبود سیستم ها و فرایندهای درمان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی امری اجتناب ناپذیر است(کشتکاران و همکاران، 1388). از آنجا که سازمان ها جهت استقرار نظام های مدیریت کیفیت، هزینه فراوانی را می پردازند و در بسیاری از مواقع استقرار این نظام ها فاقد نتایج مطلوب برای سازمان می باشد، لذا بررسی اثرات استقرار نظام مذکور بر بهره وری نیروی انسانی حائز اهمیت است .

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتری دست یابند، زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجود دارد. تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد جامعه است. بهبود بهره وری در سازمان ها موجب می شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند( فریدونیان، 1388). کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و توجه به مقوله بهره وری نقش به سزایی در توسعه آن دارد، تا جایی که در برنامه پنجم توسعه در موارد متعددی به موضوع ارتقای بهره وری ملی و بخش های اقتصادی پرداخته شده و در ماده 79 الزامات و تکالیف مهمی برای ارتقاء بهره وری ملی، بخشی و سازمان ها و بنگاه های تعیین شده است. همچنین با توجه به اینکه مقوله بهره وری و ارتقای آن در بخش بهداشت و درمان به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن که شامل مواردی چون محدودیت شدید منابع، نیاز کلیه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، نداشتن تفکر اقتصادی و ضرورت تفکر انسانی در ارائه خدمات و … اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید.

1-3) اهداف تحقق

هدف اصلی:

 1. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی.

اهداف فرعی:

 1. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل سازمانی یا مدیریتی.
 2. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فردی.
 3. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات.
 4. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان.
 5. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان.
 6. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری.
 7. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور.
 8. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فیزیکی و روانی محیطی.

 

1-4) سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر معنی داری دارد؟

سؤالات فرعی:

 1. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل سازمانی یا مدیریتی تأثیر معنی داری دارد؟
 2. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فردی تأثیر معنی داری دارد؟
 3. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات تأثیر معنی داری دارد؟
 4. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان تأثیر معنی داری دارد؟
 5. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری دارد؟
 6. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری تأثیر معنی داری دارد؟
 7. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور تأثیر معنی داری دارد؟
 8. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فیزیکی و روانی محیطی تأثیر معنی داری دارد؟

 

1-5) فرضیه ها

فرضیه اصلی:

استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل سازمانی یا مدیریتی تأثیر معنی داری دارد.
 2. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فردی تأثیر معنی داری دارد.
 3. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات تأثیر معنی داری دارد.
 4. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان تأثیر معنی داری دارد.
 5. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری دارد.
 6. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری تأثیر معنی داری دارد.
 7. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور تأثیر معنی داری دارد.
 8. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فیزیکی و روانی محیطی تأثیر معنی داری دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 133

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159329]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com