پایان نامه بررسی تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی

[add_to_cart id=616247]دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان­شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

 

عنوان:

بررسی تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی

در تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی

 

فروردین ماه  1391

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل ­اول  طرح تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 4
سؤال آغازین 10
اهمیت و ضرورت تحقیق 10
اهداف تحقیق 11
چارچوب نظری تحقیق 12
مدل تحلیلی تحقیق 15
مدل عملیاتی هوش سازمانی 16
فرضیه ­های تحقیق 17
قلمرو تحقیق 17
محدودیت­های تحقیق 18
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق 18
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 19
معرفی سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی 23
فصل­ دوم   ادبیات تحقیق

بخش اول  هوش سازمانی

مقدمه                                                                                                               

29

30

30            

هوش 31
 انواع هوش 31
ث

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه
هوش سازمانی 38
اهمیت و ضرورت هوش سازمانی 42
مزایای هوش سازمانی 43
راه­های اندازه ­گیری مدلهای هوش سازمانی 43
ابعاد هوش سازمانی 45
اصول عوامل مؤثر بر هوش سازمانی 49
هوش سازمان­های هوشمند 51
        بخش دوم  اثربخشی سازمانی 53
 مقدمه 53
 تعریف اثربخشی 53
 کارائی 55
               بهره­وری 56
تفاوت اثربخشی با کارائی و بهره­وری 56
اصول کلی برای تعیین اثربخشی سازمانی 57
دیدگاه ­های اثربخشی 58
سیر تاریخی اثربخشی سازمانی 60
معیارهای اثربخشی سازمانی 61
            دیدگاه های راجع به سنجش اثربخشی سازمان 63
  مقایسه رویکردهای مختلف اثربخشی 70
  تاثیر چرخه حیات سازمان بر انتخاب مدل اثربخشی 71
     بخش سوم  پیشینه تحقیق 73
مقدمه 73
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 73
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 76
ج

 


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل سوم  روش تحقیق 78
       روش تحقیق 79
     جامعه و نمونه آماری 79
        ابزار جمع آوری اطلاعات 83
        روایی و پایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات 84
        روش تجزیه و تحلیل داده های آماری 85
فصل­ چهارم  تجزیه ­و ­تحلیل آماری اطلاعات (یافته­ های تحقیق)     86
         مقدمه 87
    بخش اول  توصیف آماری سؤالات پرسشنامه 88
   بخش دوم  تجزیه ­و ­تحلیل استنباطی داده ­های آماری (آزمون فرضیه ­های تحقیق) 97
فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادها 113
         مقدمه 114
        نتیجه ­گیری 114
پیشنهادها 117
منابع و ماخذ 123
پیوست­ها 130
   
   
   
   
   
چ

 

 

 

   

 فهرست جدول ها

شماره   عنوان     صفحه
1-1 زمان­بندی مراحل انجام تحقیق 17
1-2 بررسی تاریخی اثربخشی سازمانی 60
2-2 مقایسه رویکردهای مختلف سنجش اثربخشی سازمانی 70
1-3 نمونه آماری به تفکیک سهم هر شهرستان 82
2-3 تقسیم بندی سوالات پرسشنامه 83
3-3 آزمون پایایی سوالات مربوط به هوش سازمانی پرسشنامه 84
4-3 آزمون پایایی سؤالات مربوط به اثربخشی سازمانی پرسشنامه 84
1-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 88
2-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن 89
3-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات 90
4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه کار 91
5-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سؤالات هوش سازمانی 92
6-4 توزیع­فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سؤالات اثربخشی سازمانی 94
7-4 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 95
8-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 97
9-4 تحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی متغیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 98
10-4 ضرایب پارامتر فرضیه اول هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 98
11-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد چشم انداز استراتژیک هوش سازمانی  مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 99
12-4 تحلیل واریانس فرضیه 1-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد چشم انداز استراتژیک هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 100
ح

 

فهرست جدول ها

شماره عنوان صفحه
13-4 ضرایب پارامتر فرضیه 1-1 بعد چشم انداز استراتژیک هوش سازمانی مدیران

و اثربخشی سازمانی آنان

100
14-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد سرنوشت مشترک هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 101
15-4 تحلیل واریانس فرضیه 2-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد سرنوشت مشترک هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 102
16-4 ضرایب پارامتر فرضیه 2-1 بعد سرنوشت مشترک هوش سازمانی مدیران واثربخشی سازمانی آنان 102
17-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد میل به تغییر هوش سازمانی مدیران

و اثربخشی سازمانی آنان

103
18-4 تحلیل واریانس فرضیه 3-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد میل به تغییر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 104
19-4 ضرایب پارامتر فرضیه 3-1 بعد میل به تغییر هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 104
20-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد روحیه هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 105
21-4 تحلیل واریانس فرضیه 4-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد روحیه هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 106
22-4 ضرایب پارامتر فرضیه 4-1 بعد روحیه هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 106
خ

 

فهرست جدول ها

شماره عنوان صفحه
23-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد اتحاد و توافق هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 107
24-4 تحلیل واریانس فرضیه 5-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد اتحاد و توافق هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 108
25-4 ضرایب پارامتر فرضیه 5-1 بعد اتحاد و توافق هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 108
26-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد کاربرد دانش هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 109
27-4 تحلیل واریانس فرضیه 6-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد کاربرد دانش هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 110
28-4 ضرایب پارامتر فرضیه 6- 1  بعد کاربرد دانش هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 110
29-4 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بعد فشار عملکرد هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 111
30-4 تحلیل واریانس فرضیه 7-1 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بعد فشار عملکرد هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی آنان 112
31-4 ضرایب پارامتر فرضیه 7-1 بعد فشار عملکرد هوش سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی آنان 112
     
د

 

       فهرست نمودارها (شکلها)

شماره                                      عنوان صفحه
1-2 ابعاد هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت 49
2-2 سه دیدگاه اثربخشی سازمانی 59
3-2 مدلهای چهارگانه ارزشهای اثربخشی 68
4-2 مدلهای سه بعدی اثربخشی سازمان 69
1-4 درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 88
2-4 درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن 89
3-4 درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات 90
4-4 درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه کار 91
     
     
     

چکیده

      در خلال سال­های اخیر هوش سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ سازمان های پیشرو عجین گشته است که ضمن ارتقای پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه ­های هر سازمان را مشخص می کند. بنابراین در دنیای پیچیده کنونی مدیران به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های سازمان خود و همچنین رشد و بقاء در محیط متلاطم امروزی نیازمند ویژگیهای خاصی می باشند که هوش سازمانی یکی از مؤلفه هایی است که مدیران عصر حاضر بایستی دارا باشند تا با کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی باعث هوشمندی سازمان باشند و در نتیجه آن بهتر بتواند سازمان تحت هدایت خود را در دنیای متلاطم و رقابتی مدیریت کنند.

     هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی می باشد. برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت در هفت بعد؛ چشم­انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران، معاونان، رؤسا، مسئولان واحدهای بیمه­ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی می باشد که تعداد آن­ها  249 نفر است و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 151 نفر برآورد شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه می­باشد که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع­آوری پرسشنامه ­ها، اطلاعات حاصله با بهره گرفتن از روش­های آماری توصیفی تلخیص و طبقه ­بندی شد و برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از آزمون­های r پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که هوش سازمانی مدیران و ابعاد آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی تأثیر دارد.        

 

واژگان کلیدی:  هوش سازمانی،  اثربخشی سازمانی،  سازمان تأمین اجتماعی.

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

طرح تحقیق

 

 

 

 
   

 

 

1-1- مقدمه

      امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبل­ها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد. امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان­ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکرد های نوین به مقوله هوش است. یکی از انواع هوش، هوش سازمانی است. هوش سازمانی، ما را برای تصمیم ­گیری سازمانی توانمند می سازد. هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد، هوش سازمانی است (ابرزی، 1385: 25).

    مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. مدیران موفق عصر تغییر و آشوب مدیرانی هستند که هوشمند و توانمند بتوانند کشتی سازمان را با بهره­ گیری از انواع هوشها به سر منزل مقصود برسانند.

سازمانها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند، بایدخود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را بهبود بخشند. رهبری این گونه سازمانها بسیار حساس و پیچیده است و زمانی این حساسیت دو چندان می شود که رهبر با تغییرهای انطباقی روبه­رو باشد که بسیار متفاوت از تغییرهای فنی است. مشکلات فنی از طریق دانش فنی و فرایندهای متداول حل مسئله قابل حل هستند، در حالی که مشکلات انطباقی در برابر این گونه راه­حلها متفاوت است. رهبری یک سازمان برای انطباق­پذیری با تغییرها و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید کسب و کار، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می­شوند. در این زمینه یکی از مهمترین مولفه­های شخصیتی که می ­تواند به رهبران و مدیران و متولیان سازمان کمک کند هوش سازمانی است(مختاری پور و سیادت، 1384، 20). با سنجش‌ اثربخشی‌ می‌توان‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ها را تشخیص‌ داد و از این‌ طریق‌ به‌ شناخت‌ لازم‌ برای‌ طراحی‌ برنامه‌های‌ با کیفیت‌تر دست‌ یافت. برای اینکه بتوان دانست سازمانی موفق عمل می کند یا خیر باید ابزاری داشته باشیم که از آن طریق بتوانیم به عنوان محک عملکرد سازمان استفاده نماییم این محک می تواند اثربخشی سازمانی باشد که با رویکردهای مختلف      می­توان بدان دست یافت. در واقع برای اینکه بدانیم مدیری اثربخش است یا خیر باید ببینیم به هدف­های سازمانی رسیده است یا خیر؟ به عبارت دیگر یعنی اینکه اثربخشی صورت گرفته یا نه؟ صاحبنظران و محققین معتقدند که اثربخشی موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل­های سازمانی است و تصور سازمانی که اثربخشی برایش مهم نباشد، مشکل است. صاحب­نظران و محققین توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی و موضوع اصلی در عرصه مدیریت می‌دانند.

 

  

2-1- بیان مسئله

        مطالعات اخیر در حوزه منابع انسانی بر پنچ ویژگی شخصیت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت به عنوان موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی، یادگیری سازمانی، گرایش دانش و ضریب آفرینش و زایایی کارکنان مؤثر است (سید­جوادین، 1387). امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبل ها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد. امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان­دهنده تغییر نگاه سازمان­ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکرد های نوین به مقوله هوش است. یکی از انواع هوش، هوش سازمانی است. هوش سازمانی، ما را برای تصمیم ­گیری سازمانی توانمند می­سازد. هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد، هوش سازمانی است (ابرزی، 1385، 25). در دنیای متلاطم و پرشتاب امروز افرادی موفق و کارا هستند که از بهره هوشی بالا بهره‌مند هستند. چنین افرادی با بهره‌گیری از هوش خدادادی خود بر مسائل و مشکلات زندگی غلبه می‌کنند. در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه است، بخصوص این که در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می‌رود، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش­های جدید، سازمانها پیچیده‌تر و اداره آنها مشکل‌تر می‌شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بپذیریم علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسان هوشمند، ابزار مکانیکی هوشمند نیز در روند عملکرد سازمان­ها نقش دارند. بنابراین، در سازمان های پیچیده امروزی، هوش سازمانی برآیند هوشِ فعّال انسانی و هوش مصنوعی است. بی‌تردید، مدیران سازمانها برای پویایی و افزایش کارایی سازمان خود راهی جز بهره‌گیری از این دو جریان هوشمند نخواهند داشت (حیاتی، 1385).

امروزه با اطمینان کامل می­توان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی می ­تواند قدرت رقابت­پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان­ها متمایز نماید. ضرورت بررسی هوش سازمانی در حال حاضر پاسخ به شرایط فعلی و نیاز مدیران و کارکنان است. سازمان­های خدماتی و بیمه­ای با بهره­ گیری از هوش سازمانی، اثربخشی استفاده از ساختارهای اطلاعاتی موجود را در راستای اهداف خویش افزایش داده و اطلاعات از حالت عملیاتی و محدود شده به استفاده در لایه ­های اجرایی سازمان برای استفاده مدیران توسعه داده شود.

   با سنجش‌ اثربخشی‌ می‌توان‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ها را تشخیص‌ داد و از این‌ طریق‌ به‌ شناخت‌ لازم‌ برای‌ طراحی‌ برنامه‌های‌ با کیفیت‌تر دست‌ یافت. برای اینکه بتوان دانست سازمانی موفق عمل می­ کند یا خیر باید ابزاری داشته باشیم که از آن طریق بتوانیم به عنوان محک عملکرد سازمان استفاده نماییم این محک می ­تواند اثربخشی سازمانی باشد که با رویکردهای مختلف می­توان بدان دست یافت. در واقع برای اینکه بدانیم مدیری اثربخش است یا خیر باید ببینیم به اهداف سازمانی رسیده است یا خیر؟ به عبارت دیگر یعنی اینکه اثربخشی صورت گرفته یا نه؟ صاحب­نظران و محققین معتقدند که اثربخشی موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل­های سازمانی است و تصور سازمانی که اثربخشی برایش مهم نباشد، مشکل است. صاحب­نظران و محققان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی و موضوع اصلی در عرصه مدیریت می‌دانند.

نکته مهم و اساسی دیگر در مورد اثربخشی آن است که قبل از آنکه درصدد بررسی نحوه اندازه ­گیری اهداف باشیم، می­بایست در پی انجام صحیح فرایند آموزش و اطمینان از تحقق آن در هر مرحله از این فرایند باشیم. با مطالعه تاریخچه کیفیت در می­یابیم که در گذشته­ای نه چندان دور، تولیدکنندگان برای اطمینان از کیفیت به بازرسی محصول نهایی توجه داشتند و در واقع بازرسی زمانی انجام می­شد که محصول تولید شده بود و فرصتی برای رفع خطاهای احتمالی وجود نداشت درحالی که با طرح موضوع تضمین کیفیت بحث ایجاد کیفیت و اطمینان از وجود آن طی مراحل مختلف تولید مطرح گردید (زارعی، 1384، ‌61).

یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است که آن را ملاکی برای ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می­ کنند. اهمیت رویکرد ترکیبی درحوزه های علوم انسانی، دانشمندان را به بررسی موضوعات سازمانی درسطوح سه گانه تعریف، نظریه و تحقیق جهت می­دهد (زکی، 1383). از طرفی درمورد مفهوم اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن، کار دشواری است (زارعی، 1384، ‌60).

 ظهور سازمان­های درمانی و بیمه­ای مختلف در جامعه امروزی و گسترش روزافزون آنها یکی از ویژگی­های بارز محیط درمانی و بیمه­ای است از طرفی تنوع و گوناگونی یکی از ویژگی­های بارز در دنیای مدیریت امروز است. بدیهی است هر سازمان برای نیل به اهدافش نیازمند مدیران هوشمند و توانایی دارد که با هوشمند کردن سازمان خود و ضمن بسیج امکانات، سازمان­ها را به سوی هدف مشخص و معین رهبری و هدایت نماید. با توجه به اهمیت هوش سازمانی برای سازمان­ها در ایجاد تفکر خلاق، کشف الگوها، تحلیل مشکلات و تأثیرات مثبت و مستقیم این هوش بر اثربخشی سازمانی و کارکنان، ضرورت آشنایی سازمان  با این مفهوم را بیش از پیش طلب می نماید.

 با توجه به اینکه مدیران در سازمان­هایی فعالیت می­ کنند که متأثر از محیط داخلی و خارجی خود می باشند و در مقابل پاسخگویی به مسائل و مشکلات خود مثل انسان­ها نیازمند قدرت یادگیری هستند. بنابراین مسئله هوش سازمانی می ­تواند در این مهم کمک شایانی به مدیران و کارکنان کرده و آنها را قادر سازد تا با توجه به حافظۀ سازمانی خود پاسخ­گوی نیازها و مشکلات و عکس­العمل به موقع به تغییرات محیطی باشند. بنابراین مدیران برای پیشبرد اهداف سازمانی و دستیابی به آنها نیاز به هوش سازمانی دارند که بتواند با متکی به آن عملکرد خود را بهبود دهند.

       هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش سازمانی بر اثربخشی­سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی می­باشد. برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت در هفت بعد؛

 • چشم­انداز استراتژیک، قابلیت ایجاد، استنتاج و بیان هدف یک سازمان،
 • سرنوشت مشترک، احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای عمل و تلاش به شکلی هم افزا،
 • میل به تغییر، سازگاری و تمایل برای تغییر جهت تحقق چشم­انداز استراتژیک،
 • روحیه، روان­شناسان سازمانی آن را تلاش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از آنچه که قرار است انجام شود می دانند،
 • اتحاد و توافق، وجود نظام­ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه­ها،
 • کاربرد دانش، استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده ها،
 • فشار عملکرد، هر یک از مجریان باید موضع اجرایی خاص خودرا داشته باشند(نسبی،1387، 77 ).

و همچنین اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه استیفن پی­رابینز(معیارهای سی­گانه اثربخشی) شامل:

 • اثربخشی کلی، یک نوع ارزیابی کلی از سازمان است که از طریق معیارهای متعددی اندازه‌گیری می‌شود مانند قضاوتهای اشخاص مطلع نسبت به عملکرد سازمان،
 • بهره‌وری، منظور مقدار محصولات یا خدمات عمده‌ای است که توسط سازمان ارائه می‌شود و در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابیهای موجود یا ترکیبی از آنها مورد سنجش واقع می‌شود،
 • کارآیی، کارآیی نسبت عملکرد به هزینه‌ها می باشد،
 • سود،
 • کیفیت،
 • حوادث،
 • رشد، به وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارائیها، میزان فروش و غیره نشان داده می‌شود،
 • میزان رغبت در کار،
 • جابجایی درکار (ترک خدمت)،
 • رضایتمندی شغلی، رضایت فردی در مقابل آنچه که از شغل برای او حاصل می‌شود،
 • انگیزش، منظور از انگیزش میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند یا فعالیتهای شغلی است هنگامی که فرد برای تحقق اهداف شغلی، تمایل به فعالیت و تلاش دارد می‌گوئیم چنین فردی دارای انگیزش است،
 • روحیه، پدیده‌ای گروهی است که متضمن تلاش مضاعف، منطبق شدن اهداف فرد و سازمان با هم و ایجاد تعهد و احساس تعلق می‌باشد،
 • کنترل، به کمک میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان، رفتار اعضای سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می‌شود،
 • انسجام/تعارض، دوستی کارکنان با هم، ارتباطات همه‌جانبه و هماهنگی در تلاشهای آنها بعنوان انسجام، و برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیراثربخش، بعنوان تعارض موردنظر می‌باشد،
 • انعطاف‌پذیری/انطباق، منظور از انعطاف‌پذیری، میزان توانایی سازمان در پاسخ به تغییرات محیطی می‌باشد،
 • برنامه‌ریزی و هدفگذاری،
 • اجماع در هدف، میزانی که همه کارکنان هدف واحدی را برای سازمان خود تصور نمایند،
 • نهادینه کردن اهداف سازمانی،
 • سازگاری نقش و هنجار، اشاره به میزان توافق اعضاء سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرشهای مساعد سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش دارد،
 • مهارتهای ارتباطی مدیریتی،
 • مهارتهای انجام وظیفه مدیریتی،
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات، منظور میزان کارآیی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمان است،
 • آمادگی، منظور آمادگی سازمان برای انجام موفقیت‌آمیز وظایف جدیدی است که از او خواسته می‌شود،
 • بهره‌برداری از محیط،
 • ارزیابی بوسیله پدیده‌های خارجی، بعبارتی ارزیابی سازمان توسط افراد و سازمان های موجود در محیط مانند عرضه‌کنندگان مواد اولیه، نشریات، سهامداران مؤسسات اجرایی و غیره،
 • ثبات، حفظ و نگهداری ساختار، بخشهای کارکردی سازمان و منابع موردنیاز آنها در طی زمان، بویژه در دوره‌های حساس زمانی،
 • ارزش منابع انسانی،
 • مشارکت و نفوذ مشترک، منظور مشارکت کارکنان در اتخاذ تصمیماتی است که مستقیماً بر کار و سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد،
 • تأکید بر آموزش و توسعه،
 • تأکید بر موفقیت (رابینز، 1385، 49-52).

       تعریف گردیده تا تأثیر هوش سازمانی و ابعاد آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخ­گویی به سئوال زیر است:

هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی چه تأثیری دارد ؟

 

3-1- سؤال آغازین

        پرسش آغازین تحقیق حاضر عبارت است از:

هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی چه تأثیری دارد؟

 

4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

       انسان­ها در عصر اطلاعات و ارتباطات بزرگترین سرمایه ­های هر سازمانی می­باشند. بسیاری از دانشمندان دانش مدیریت سرمایه ­های انسانی را یگانه منبع پایدار مزیت رقابتی سازمان­ها می­دانند. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که گذشته چراغ راه آینده است ولی امروزه این اصل به دلیل شتاب تحولات و دگرگونی محیط کارآیی خود را از دست داده است. در چنین شرایط دشوار چه باید کرد؟ آیا باید وقایع آینده را به بخت و اقبال واگذار نمود یا با تدبیر و دوراندیشی برای رویارویی با تحولات آینده آماده شد؟ رویکرد­های دنیای پیشرفته به روند پویایی محیط، توسعه قابلیت­های رهبری و مدیریتی سازمان و سعی در ایجاد سازمان یادگیرنده و دانش­آفرین بوده است. در این رویکرد، شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت­های بالاتر و سپس تجهیز و تواناسازی آنان با اجرای برنامه های متنوع، آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و فنون و مهارت های مدیریت مورد تأکید قرار می گیرد.

    به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می­بریم تفاوت بسیاری میان سازمان­های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط چارلز هندی از صاحب­نظران رشته مدیریت می­گوید: مدیران امروز با سازمان­هایی سروکار دارند که شباهتی به سازمان­های گذشته ندارند، یکی از ویژگی­های اساسی سازمان­های جدید شکل­ گیری آنها بر اساس یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان همواره در حال یادگیری بوده و مهارت­ های جدید کسب می­ کنند، چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دایمی مدیران و کارکنان آن است (البرزی، 1385، 12). هوش سازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که از راه به کارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت می­پذیرد و دانش مرتبط با محیط فعالیت سازمان (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) را مد نظر قرار داده است (وظیفه­دوست و همکاران، 1387، 38). از طرفی به جهت اینکه تمامی سازمانها در تلاش هستند تا به سرمنزل مقصود خود که همان بالا بردن اثربخشی سازمان­شان باشند لذا توجه به مفهوم اثربخشی بیش از پیش نمایان می­ شود بدین منظور گلمن( 1998) در کتاب خود به نام «کار با هوش عاطفی بر نیاز به هوش در محیط کار- محیطی که اغلب به عقل توجه می­ شود تا سایر احساسات- تمرکز می­ کند. او معتقد است نه تنها مدیران و رؤسای شرکت­ها نیازمند هوش عقلی هستند، بلکه هر کسی که در سازمان کار می­ کند نیازمند هوش است (مُرِی، 1998، 2). اما هرچه در سازمان به سمت سطوح بالاتر می­رویم، اهمیت هوش در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد (Goleman et al, 2001, p. 47).

از آن جایی که سازمان­های خدماتی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی و سازمان های زیرمجموعه­ی آن با برخورداری از یک مدیریت کارآمد و شایسته و در عین حال با داشتن تسلط کافی مدیران این سازمانها بر هوش سازمانی و رفتار بهتر با کارکنان می­توانند به سیاست­ها و اهداف خود جامه­ی عمل پوشانده و ضمن تلاش در جهت برخورداری از ویژگی­های اثربخشی سازمانی به عنوان یک سازمان پیشرو معرفی شوند. بنابراین اهمیت رابطه­ این دو متغیر بیشتر احساس می­ شود. در تحقیق حاضر تلاش به عمل آمده تا به استناد نظریه­ها و تحقیقات انجام یافته، تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گیرد. همچنین  نظر به روش­های سنتی موجود در سازمان تأمین اجتماعی کشور و نارسایی این روش­ها در ارائه خدمات جدید، و با توجه به اینکه هم اکنون هوش سازمانی در قلمرو مکانی مورد نظر به عنوان یک نیاز شناخته می­ شود و موضوع جدیدی می­باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش­های صورت گرفته در رابطه با موضوع هوش سازمانی در ایران، این موضوع نیازمند بحث بیشتری می باشد.

 

5-1- اهداف تحقیق

       هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی می­باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می­ شود:

 • شناسائی کردن تأثیر چشم­انداز استراتژیک مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
 • شناسائی کردن تأثیر سرنوشت مشترک مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
 • شناسائی کردن تأثیر میل به تغییر مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
 • شناسائی کردن تأثیر روحیه مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
 • شناسائی کردن تأثیر اتحاد و توافق مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
 • شناسائی کردن تأثیر کاربرد دانش مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
 • شناسائی کردن تأثیر فشار عملکرد مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه.

و اهداف کاربردی این تحقیق نیز عبارت است از:

 • ارزیابی وضعیت هوش سازمانی مدیران و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی،
 • ارائه راه­کارهایی در جهت تقویت اثربخشی سازمانی با توجه به آگاهی های مدیریت سازمان نسبت به وضعیت هوش سازمانی.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحه:  112

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=158540]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com